ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TP-link 300 Mbps Wireless N Usb Adapter TL-WN2IN (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 เหมาบริการฐานตอหม้อ ตั้งเสา Tower และฐานตอหม้อ สำหรับดึงสลิงเสา Tower 
6 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำหลังสีเขียว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬาอเนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหัวโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 วัสดุอื่น - ระบบสูบน้ำของเรือหัวโทง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) 
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอรี่รถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ 30 กิโลวัตต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 จ้างโครงการวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 จ้างทำระบบรักษาความปลอดภัยกับข้อมูล ผู้ใช้เว็บ ป้องกันการขโมยข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ จาก Hacker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
25 จ้างติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
26 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
27 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
29 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตำบลเกาะพระทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
31 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
32 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
34 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
35 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
36 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
37 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
39 จ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เหมายานพาหนะ จำนวน 3 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
40 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าชุดนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
41 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าถ้วยรางวัลในการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
42 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(น้ำมันมวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
46 ซื้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ของสมนาคุณในการดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
47 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบจักรเรือ) สำนักงานปลัด  22 สิงหาคม 2565
48 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
49 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
50 จ้างดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บนโป๊ะเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
54 ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2565  29 มิถุนายน 2565
55 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
57 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์วิบาก กฆ 5557 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
58 วัสดุก่อสร้าง  15 มิถุนายน 2565
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
63 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
65 จ้างซ่อมทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
67 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
69 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
72 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2  18 เมษายน 2565
73 จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
74 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2  3 กรกฎาคม 2565
75 จ้างเหมาบริการเรือบรรทุกรถส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
76 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
77 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือและหางเสือเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
78 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
81 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
82 ซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
83 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
84 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมทาสีกำแพงโรงเรียนคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
86 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
87 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
88 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
91 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
93 จ้างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
94 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
96 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
102 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ อาคารพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
103 จ้างเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
104 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
107 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง  17 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
110 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
111 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
112 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
113 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
114 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
115 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
116 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
117 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
118 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
121 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
123 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
124 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
125 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
126 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 กันยายน 2564
127 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  16 กันยายน 2564
128 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
129 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
130 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
132 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  9 ตุลาคม 2564
133 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
134 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด  9 ตุลาคม 2564
135 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง  9 ตุลาคม 2564
136 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
137 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
139 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
140 วัสดุสำนักงาน  9 กรกฎาคม 2564
141 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
142 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2564
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
146 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
148 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
149 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
150 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  24 สิงหาคม 2564
151 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  18 สิงหาคม 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
153 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3  13 สิงหาคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
155 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  6 สิงหาคม 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
159 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด  2 สิงหาคม 2564
160 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ  2 สิงหาคม 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
163 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
165 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
166 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
167 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
169 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์  29 กรกฎาคม 2564
170 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2  29 กรกฎาคม 2564
171 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
172 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
173 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3  22 กรกฎาคม 2564
174 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
175 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
178 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กรกฎาคม 2564
179 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
181 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
182 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ  30 มิถุนายน 2564
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2564
185 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2564
186 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  29 มิถุนายน 2564
187 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
189 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  28 มิถุนายน 2564
190 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )  28 มิถุนายน 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2564
192 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
196 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  22 มิถุนายน 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
198 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  21 มิถุนายน 2564
199 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 มิถุนายน 2564
200 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 มิถุนายน 2564
201 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 มิถุนายน 2564
202 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้  11 มิถุนายน 2564
203 วัสดุสำนักงาน  11 มิถุนายน 2564
204 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
205 วัสดุสำนักงาน  11 มิถุนายน 2564
206 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มิถุนายน 2564
207 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มิถุนายน 2564
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
209 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2564
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2564
215 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มิถุนายน 2564
216 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)  31 พฤษภาคม 2564
217 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
218 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
219 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง  27 พฤษภาคม 2564
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2564
221 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)  25 พฤษภาคม 2564
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
225 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
228 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
229 ซ่อมวิทยุสื่อสาร  13 พฤษภาคม 2564
230 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ  11 พฤษภาคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
232 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
233 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
234 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
235 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
237 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
238 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
241 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
248 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
249 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)  22 เมษายน 2564
250 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
251 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)  22 เมษายน 2564
252 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
253 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
254 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
255 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)  21 เมษายน 2564
256 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
257 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4  7 เมษายน 2564
258 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
259 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1  7 เมษายน 2564
260 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)  7 เมษายน 2564
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
262 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2  7 เมษายน 2564
263 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  1 เมษายน 2564
264 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เมษายน 2564
265 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564
266 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
267 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  30 มีนาคม 2564
268 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
269 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2564
270 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  17 มีนาคม 2564
271 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
272 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
275 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
276 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
277 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  5 มีนาคม 2564
278 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
279 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)  1 มีนาคม 2564
280 เหมาเรือสปีดโบีท  23 กุมภาพันธ์ 2564
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
283 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย  22 กุมภาพันธ์ 2564
284 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
285 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
286 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2564
287 วัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2564
288 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
289 วัสดุสำนักงาน  27 มกราคม 2564
290 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
292 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่  21 มกราคม 2564
293 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
295 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
296 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
297 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
298 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
299 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
300 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1  14 มกราคม 2564
301 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  14 มกราคม 2564
302 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2564
303 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
304 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  13 มกราคม 2564
305 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  12 มกราคม 2564
306 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
307 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  11 มกราคม 2564
308 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  11 มกราคม 2564
309 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  6 มกราคม 2564
310 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
312 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
313 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 มกราคม 2564
314 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
318 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ  30 ธันวาคม 2563
319 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
320 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
321 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
322 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
323 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
324 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4  24 ธันวาคม 2563
325 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3  24 ธันวาคม 2563
326 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1  24 ธันวาคม 2563
327 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2  24 ธันวาคม 2563
328 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2563
329 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
330 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
331 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  21 ธันวาคม 2563
332 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
333 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
334 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
335 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  17 ธันวาคม 2563
336 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  15 ธันวาคม 2563
337 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
338 วัสดุก่อสร้าง  8 ธันวาคม 2563
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
341 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 ธันวาคม 2563
342 ทำป้ายไวนิล  7 ธันวาคม 2563
343 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
344 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
345 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
346 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย  26 พฤศจิกายน 2563
347 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  26 พฤศจิกายน 2563
348 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 พฤศจิกายน 2563
349 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  16 พฤศจิกายน 2563
350 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
351 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563  3 พฤศจิกายน 2563
352 วัสดุสำนักงาน (พรม)  28 ตุลาคม 2563
353 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  28 ตุลาคม 2563
354 วัสดุสำนักงาน  22 ตุลาคม 2563
355 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 ตุลาคม 2563
356 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
357 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  21 ตุลาคม 2563
358 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
359 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  21 ตุลาคม 2563
360 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4  21 ตุลาคม 2563
361 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
362 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒  12 ตุลาคม 2563
363 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
364 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
365 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  25 กันยายน 2563
366 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์  25 กันยายน 2563
367 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
368 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง  23 กันยายน 2563
369 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563  21 กันยายน 2563
370 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
371 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กันยายน 2563
372 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
373 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2563
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
375 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
376 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
377 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
378 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
379 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
380 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
381 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
382 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที  3 กันยายน 2563
383 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
384 วัสดุอื่นๆ  26 สิงหาคม 2563
385 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
386 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
387 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
390 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
391 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
392 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
394 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
396 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
397 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
398 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
400 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
401 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
404 วัสดุอื่นๆ  17 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
406 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
407 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
408 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
409 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
410 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
411 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
412 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2563
413 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท  6 สิงหาคม 2563
414 จ้างออกแบบ  5 สิงหาคม 2563
415 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
416 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
417 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
418 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
419 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
421 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
422 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
423 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
424 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
425 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
426 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
427 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1  14 กรกฎาคม 2563
428 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
429 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
430 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
431 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
432 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
433 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
434 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน  30 มิถุนายน 2563
435 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิถุนายน 2563
436 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2563
437 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2563
438 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
439 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  25 มิถุนายน 2563
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
441 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
443 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
444 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
445 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
446 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
447 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มิถุนายน 2563
449 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มิถุนายน 2563
450 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มิถุนายน 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2563
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2563
453 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
455 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
456 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
457 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  21 พฤษภาคม 2563
458 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
459 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
460 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
461 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
462 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
463 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
464 รถบรรทุก(ดีเซล)  13 พฤษภาคม 2563
465 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
468 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
469 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
470 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
471 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
472 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
473 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
474 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
475 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
476 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
477 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
478 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
479 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
480 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
481 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
482 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
483 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1  3 เมษายน 2563
484 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
485 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
486 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1  26 มีนาคม 2563
487 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
491 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
493 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
494 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
495 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
496 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
497 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
498 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
499 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
500 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
502 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
503 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
507 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
508 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
509 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
510 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
513 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
515 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
516 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
517 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
518 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
519 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19 กุมภาพันธ์ 2563
520 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
522 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
524 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
526 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
528 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
529 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
531 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
532 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
533 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
535 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
536 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
537 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
538 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
539 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
540 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
541 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
542 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
543 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563