ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อรองรับการติดตั้งให้กับประชาชนผู้มาขออนุญาตใช้น้ำประปาของ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
2 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเ  19 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
4 จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าประดับตกแต่งงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
5 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
6 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0047 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0052 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กข 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
10 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มลม หมายเลขครุภัณฑ์ 070-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
11 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินผุ พร้อมเกลี่ยแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
14 ซื้อยางรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
15 ซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
16 จ้างเหมารถแบ็คโฮ เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
17 จ้างจ้างเหมารถไถ เพื่อปรับพื้นที่ในการขยายเขตไฟฟ้า ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
18 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
19 จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
20 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
21 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
22 จ้างซ่อมแซมสกรูยึดสลักคอม้าของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
23 จ้างซ่อมแซมซีลกรองเครื่องของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
24 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  4 ตุลาคม 2565
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
26 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโตนจิก ถีงสายตรีชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 867.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468.00 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมต  30 กันยายน 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโตนจิก ถีงสายตรีชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 867.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468.00 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เม  30 กันยายน 2565
29 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศพด.อบต.คุระ สาขา 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
30 ซื้อเปลี่ยนยางในรถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
31 จ้างเหมาติดตั้งระบบ GPS (รายปี) ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-7141 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
32 ซื้อขาตั้งกล้องระดับและไม้สต๊าฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
33 จ้างจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่กระจาด หมู่ที่ 4 (วัดบ้านเตรียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
34 จ้างจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่กระจาด หมู่ที่ 1 (วัดนางย่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
35 จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
37 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
38 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
39 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
40 จ้างซักรีดผ้่าหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
41 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายนางสาวมณี โต๊ะเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
45 ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.คุระ ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
46 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์ซูม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
47 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
48 ซื้อฟุตบอลหนัง PVC เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
49 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ายของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
50 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายนางสาวมณี โต๊ะเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
52 แบตเตอรี่ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา)  8 กันยายน 2565
53 ซื้อชุดเจาะสว่านและเชือกใยยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
56 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000-R20 (พร้อมลิ้นยางและยางใน) สำหรับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลข บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
57 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
58 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5791 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
59 จ้างเปลี่ยนเพลาขับหน้าของรถยนต์ งานกู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กข 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
60 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0024 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
61 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
62 ซื้อเชือกใยยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้อง ตะปู ตะขอเกี่ยวกระเบื้อง น็อต) ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ รายนางสาวมณี โต๊ะเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
64 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ รายนางสาวมณี โต๊ะเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ  6 กันยายน 2565
66 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0049 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
67 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 356 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
68 จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
69 ซื้อตรายาง สำหรับใช้ภาย สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
70 ซื้อยางในล้อหน้าขวา สำหรับตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโตนจิก ถีงสายตรีชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 867.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468.00 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว  1 กันยายน 2565
72 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการครอบครัวปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
73 จ้างจัดซุ้มนิทรรศการ(โครงการเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
74 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1. ขนมเค้กโรล จำนวน 270 ชิ้น2. นมช็อกโกแลตชนิดกล่อง ขนาด 180 มล. จำนวน 270 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
75 จ้างจ้างจัดซุ้มนิทรรศการด้านหน้าทางเข้า (โครงการครอบครัวปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
76 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ (โครงการเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
77 จ้างเหมาบริการเต็นท์ เก้าอี้ (โครงการครอบครัวปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
78 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการครอบครัวปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
79 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลให้ความรู้ (โครงการเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
80 ซื้ออุปกรณ์สาธิต และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม สระว่ายน้ำพลาสติก โครงการเพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
81 ซื้อชุดสาธิต (โครงการครอบครัวปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
82 ซื้อซื้อน้ำมันไฮโดรลิคส์ รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 80 - 6842 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
83 จ้างปะยางล้อหลังขวาของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
84 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2565 (คันที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
85 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทัวร์ปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
87 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
88 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
89 จ้างจ้างจัดทำป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
90 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
91 เหมาจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ป  10 สิงหาคม 2565
92 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยช่องคับ หมู่ที่ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
93 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางด่านเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
94 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจงานกู้ภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
95 ซื้อค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
97 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงและสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
98 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Ink (All-in-one) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2565
100 ซื้อตรายาง สำหรับใช้ในงานราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (เมาส์และคีย์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
102 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
103 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
104 จ้างจ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
105 จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
106 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
107 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายแสงทอง ถึงสายพระอร่าม หมู่ที่ 7 บ้านบางซอย ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 18.30 ลูกบาศก  21 กรกฎาคม 2565
108 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวง หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 18.30 ลูกบาศก์เมตร) องค์การบ  21 กรกฎาคม 2565
109 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
110 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
111 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
112 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
114 ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
115 ซื้อตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
116 ซื้อตรายาง สำหรับใช้ภายในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
117 ซื้อยางล้อหลังรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6842 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
118 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.คุระ (จัดทำหลังคาทางเชื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
119 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  30 มิถุนายน 2565
120 ซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
121 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที.สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 12 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
122 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
123 จ้างเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2565
125 จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
126 จ้างทำอาหาร พร้อมน้ำดื่ม โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
127 จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
128 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
129 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
130 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาวง หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
131 จ้างซ่อมแซมเครื่องอ่านพิกัด (GPS) หมายเลขครุภัณฑ์ 464-62-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
132 ซื้อใบปัดน้ำฝนของรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
133 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0033 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
134 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
136 ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10 ซอยสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
137 ซื้อขาตั้งกล้องระดับและไม้สต๊าฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
138 ซื้อปั๊มสูบน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
139 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
140 ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
142 ซื้อตรายาง สำหรับใช้ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
143 ซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 80 - 6842 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
144 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
145 ซื้อตรายาง พร้อมแท่นประทับตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
146 ซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
147 วัสดุงานบ้านงานครัว  5 มิถุนายน 2565
148 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
149 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิค-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
150 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
151 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
152 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
153 จ้างติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
154 ซื้อสายยางอ่อนประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
155 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
156 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
157 ซื้อหมึกพิมพ์และดรั๊มสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
158 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
159 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเตือนความปลอดภัย ณ สะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
160 จ้างตรวจเช็คระบบปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศของอาคารหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
161 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
162 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
164 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
165 ?????????????????????????????????? ???????????? ????? 70 ??? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
166 ?????????????????? ????? 5 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
167 จ้างซ่อมระบบไฟของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2565
168 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัทฑ์ 420-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
169 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 2960 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
170 เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา  28 เมษายน 2565
171 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ซอยท่าชาวน้ำ 2 หมูที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
172 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
173 ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยศรีลมและซอยเสงี่ยม ม.5 บ้านาทุ่งนางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
174 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
175 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
176 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน ทะเบียน กข 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
177 จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
178 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
179 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน (RIB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
180 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
181 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
182 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
183 จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-55-0015 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
185 ซื้อน้ำหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
191 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
192 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
193 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.คุระ ประจำปี 2565 (บ้านไฟไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.คุระ ประจำปี 2565 (บ้านไฟไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
195 ซื้อไม้สำหรับใช้ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.คุระ ประจำปี 2565 (ไฟไหม้บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
196 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
197 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
199 จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และติดตั้งลูกบิดประตูห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
200 จ้างซ่อมระบบไฟของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
201 ซื้อสายสะพายเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
202 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในโครงการ งานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำของฝายกอเกาะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
205 จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
206 จ้างซ่อมระบบไฟของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
207 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI C332 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0001 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
208 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
209 ซื้อชุดกีฬา สำหรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
210 จ้างซ่อมโทรทัศน์ สำหรับดูภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 หมายเลขครุภัณฑ์ 456 - 58 - 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
213 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
215 ซ่อมระบบเกียร์ของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา  15 กุมภาพันธ์ 2565
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
217 มาตรวัดน้ำสำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ  14 กุมภาพันธ์ 2565
218 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภูเขา หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
220 จ้างปะยางล้อหลังซ้ายของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
221 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
222 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
223 ซื้อสายยาง พร้อมเข็ดขัดรัดท่อ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
224 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
225 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2960 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
227 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ขวาของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
228 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 ? 3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
229 ซื้อยางใน รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
230 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
231 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
232 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0056 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (คีย์บอร์ดและเมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
234 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
235 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
236 วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)  27 ธันวาคม 2564
237 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
238 จ้างซ่อมแซมระบบไฮโดรลิคของรถบรรทุกขยะ หมายเลทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
239 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ายของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
240 จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงอันตราย โครงการจัดตั้ง/สนุบสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
241 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและติดตั้งพร้อมโครงไม้ โครงการจัดตั้ง/สนุบสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
242 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
243 ซื้อซื้อตรายาง สำหรับใช้ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
244 จ้างจ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
245 ตรายาง สำหรับใช้ภายในกองการศึกษาฯ  20 ธันวาคม 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
247 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
248 ซื้อท่อกลม คสล. เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยเขาคอก หมู่ที่ 8 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
250 ซื้อท่อกลม คสล. เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
251 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ายของรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
252 จ้างเหมาเรือ สำหรับบรรทุกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่1 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
255 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ชนิดมือถือ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
256 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
257 ซื้อตรายาง (ตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
258 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน สำหรับตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ถนนสายที่ 4 (ขาเข้าพังงา) ณ บริเวณบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
259 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
260 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
261 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสาคร บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  26 ตุลาคม 2564
262 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
263 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
264 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ บ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,572 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  26 ตุลาคม 2564
265 จ้างทำชั้นเหล็กวางเอกสาร 4 ชั้น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
266 ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
267 เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก (บุญปิยะ รีสอร์ท) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยว  23 กันยายน 2564
268 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค) สำหรับเครื่องจักรกล อบจ.พพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
269 เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก ( ห้องพักเป็นสุข) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิ  22 กันยายน 2564
270 เช่าพื้นที่อาคารห้องพัก(บ้านสวนสุขเจริญ) เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง(Local Quarantine (LQ)) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลคุระในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเ  22 กันยายน 2564
271 จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
272 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
273 ซื้อสายยางสำหรับฉีดน้ำประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
274 จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข ๗๔๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
275 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๙๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
276 ซื้อหินกรวดกะสะ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนสายซอยบ่อดิน หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
277 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
278 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
279 ซื้อสายยางสำหรับฉีดน้ำประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
281 ซื้อสายยางสำหรับฉีดน้ำประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
282 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
283 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) สำหรับ รถยนต์ส่วนกลางหมาขเลขทะเบียน กข 1421 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
284 จ้างป้ายไวนิล ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง พังงา ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
285 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ชาร์จแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อประปาสายหลัก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อสำรองสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
288 จ้างปะยางล้อหลังซ้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
290 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
292 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
293 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
295 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
296 ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  31 สิงหาคม 2564
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
298 ซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
299 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
300 ซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
301 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองละเอียด ULV แบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
302 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน สำหรับด่านตรวจบริเวณแยกเข้าแพปลาหินลาดฯ โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
303 จ้างหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้เข้าเวร โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID 19) สำหรับด่านตรวจบริเวณแยกเข้าแพปลาบ้านหินลาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
304 จ้างภาพพระบรมฉายาลักษณ์กรอบลอย ขนาด ๖๐x๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๓ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
305 จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
306 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสาคร บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  30 สิงหาคม 2564
307 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
309 จ้างซ่อมระบบไดชาร์จรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
310 ซื้อยางใน รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
313 ซื้อท่อกลม คสล. ขนาด 60100 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
315 จ้างปะยางล้อหน้าซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
316 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
318 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
319 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
320 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ศพด.อบต.คุระ หมู่ที่ 11 บ้านแสงธรรม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
322 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
323 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2564
325 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
328 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
329 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  17 สิงหาคม 2564
330 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
331 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
332 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
333 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
334 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
336 ซื้อพัดลมชนิดติดผนัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
337 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภูเขา หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
338 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
339 ซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีฝาปิด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
340 ซื้อวัสดุประปา (รีแพร์แคล้ม PE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
341 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักปลัด(งานพัฒนาชุนชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
342 จ้างซ่อมระบบเกียร์และระบบสายไฮโดรลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Hard Disk) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
345 เช่าเต็นท์สำหรับจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ด่านตรวจบ้านเตรียม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันและระงับการติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
346 ซื้อยางใน รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
347 ซื้อยางใน รถจักรยายนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
348 ซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
349 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน1กญ 3018 สุราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
351 จ้างรถแบคโฮ เพื่อขุดหารอยแตกของท่อส่งน้ำฝายคลองสวนพลู หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
352 จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งหลังมัสยิดนูรุลยันนะฮ์คลองสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2564
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2564
355 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ  22 กรกฎาคม 2564
356 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) เพื่อเพิ่มความสว่างห้องนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
357 จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านบางหละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
359 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(เทปวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
361 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ สำหรับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
362 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
363 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางในรถบรรทุกขยะ) พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
364 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา(ยีโบล์ทเหล็กหล่อ) สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาของอ่างเก็บน้ำม หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
365 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
366 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายแนมแพรกซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
367 จ้างซ่อมสายไฮโดรลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
368 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
369 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
370 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคลองไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  1 กรกฎาคม 2564
371 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรวมพลังปลูกผัก รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
372 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาฝายกอเกาะ บริเวณหน้าโรงงานน้ำมันปาล์ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
373 จ้างทำแถบสีสะท้อนแสงติดข้างรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ตค 80 - 6842 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
374 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา (ล้อหน้าซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
376 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
377 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง ๙๙๒๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
378 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
380 จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค 5791 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
381 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
382 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
383 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
384 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการประจำปี งบประมาณ 2563-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
385 ซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข 1421 พังงา  18 มิถุนายน 2564
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อประปา หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
387 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
388 ซื้อผลิตภัณฑ์ นม ชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯสำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และลำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
390 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
391 ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
392 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
393 ซื้อยางล้อรถรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
394 จ้างปะยางรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
395 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
396 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
397 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพรสเซอร์สวิทช์ )  9 มิถุนายน 2564
398 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
399 ซื้อตู้ทำน้ำเย็น- น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก Epson ๑๔๑ สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่องติดตั้งถังกรองทราย หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
403 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417- 62- 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
407 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
408 ซื้อถังกรองทราย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
409 ซื้อมาตรวัดน้ำสำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
410 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
411 จ้างซ่อมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
412 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ คัดกรองฯโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
413 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
414 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งสวยงาม พร้อมพัดลมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, โต๊ะ,เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดตรวจคัดกรองฯ พร้อมรื้อถอน โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
415 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
416 จ้างเหมาจัดทำฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก (ทางระบายน้ำ) ในซอยท่าเทียบเรือ(แพปลา) หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
417 ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
418 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
419 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
420 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
421 จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
422 ซื้อไฟไซเรน รถบรรทุกยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
423 ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
424 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านอ่าวเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
425 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเติมปั๊มสูญญากาศ (ดูดน้ำ) รถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
426 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
427 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทางทะเล หมายเลขครุภัณฑ์ 030-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้สำหรับตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 1 และซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
429 จ้างขอซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
431 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
433 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ด่านบ้านเตรียม ตำบลคุระ ตามโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
434 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
435 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
437 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
438 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
439 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งสวบงาม พร้อมพัดลมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะ,เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดตรวจคัดกรองฯ พร้อมรื้อถอน โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
440 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
441 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
442 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศพด.อบต.คุระ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
444 วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 พังงา  27 เมษายน 2564
445 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8-3991 พังงา (ชุดฝาอัดขยะและแหนบชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
446 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
447 ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลน์ สำหรับเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
448 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
449 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
450 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
451 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
452 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งสวยงาม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมพัดลม และระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างข้างทาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
453 จ้างจัดทำป้ายโครงการ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
454 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุ่นเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่  2 เมษายน 2564
455 ซื้อน้ำมันจาระบี เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
456 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อขยายแนวเขตท่อส่งน้ำประปาสายหลัก ซอยวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
459 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
460 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10-0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  18 มีนาคม 2564
461 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังนางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.  18 มีนาคม 2564
462 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
464 ซื้ออาหารเสริมนม แบบถุง และยู.เอช.ที โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
465 ซื้ออาหารเสริม(นม) แบบถุง และ ยู.เอช.ที สำหรับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
467 จัดซื้อไฟไซเรนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา  4 มีนาคม 2564
468 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 186.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ0.00-0.25 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น  25 กุมภาพันธ์ 2564
469 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยในบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55 ลบ.ม.)  25 กุมภาพันธ์ 2564
470 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.55  25 กุมภาพันธ์ 2564
471 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
472 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0030) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
473 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
474 ซื้อไฟสปร์ตไลท์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถดับเพลิง หมายเงขทะเบียน บฉ 6839 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
475 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0043) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
476 จ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
477 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
478 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
479 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
480 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กระเบื้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
481 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
483 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
484 ซื้อผ้าม่านม้วน Roller Blinds ขนาด 300 x 140 ซม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
485 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
486 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
487 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางด่านเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 183.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
489 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยช่องคับ หมู่ที่ 2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.50 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
490 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
491 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
492 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
494 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 6 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
495 ซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
496 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
497 จ้างเปลี่ยนผ้าเบรค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
498 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
499 ซื้อจัดซื้อยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
500 จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
501 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปาสำหรับรอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
503 ซื้อสายยางอ่อน พร้อมเข็ดขัดรัดท่อ สำหรับรถดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน บฉ 6839 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
504 ซื้อมาตรวัดน้ำสำหรับติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
505 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปีเตอร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
506 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
507 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลิกไนท์ หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.75 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
508 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
509 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
510 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
511 จ้างตรวจเช็ดตามระยะทาง รถตักหน้า ขุดหลัง (หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
512 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (สวิงเช็ควาล์ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (ยีโบล์ทเหล็กหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
514 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (คันหมายเลขทะเบียน กข 1421 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
515 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
516 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมป้ายจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
517 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๕๗๙๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
518 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าจอแบบทัชสกรีน (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
519 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย สำหรับโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
521 จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
522 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่แวะพัก สำหรับโครงการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
523 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง สำหรับโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
524 เช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมพัดลม และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โต๊ะจำนวน 10 ตัว เก้าอี จำนวนอ 50 ตัว เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
525 ซื้อตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
527 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล และโปสเตอร์ ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นจัดงานเมาลิดตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
528 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
529 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
531 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๔๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
532 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
533 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
534 จ้างบรรจุน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
535 จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ พร้อมพานพุ่มดอกไม้ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
536 จ้างจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
537 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทานและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
538 ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
539 ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
540 ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
542 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
543 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
544 ซื้อหินผุ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
545 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
547 จ้างทำป้ายสำหรับสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
548 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
549 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโตนจิกแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
550 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
551 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
552 จ้างจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
554 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  29 ตุลาคม 2563
555 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
556 โครงการจ้างออกแบบท่าเทียบเรือ ซอยสุขสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ  26 ตุลาคม 2563
557 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
558 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ  22 ตุลาคม 2563
559 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ  21 ตุลาคม 2563
560 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
561 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ภายในซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
562 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา (ระบบไฟและแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนม 356 และ กตพ 990 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  16 ตุลาคม 2563
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2563
566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
567 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  29 กันยายน 2563
568 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
569 จ้างปรับปรุง ดัดแปลง ประตูห้องนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  29 กันยายน 2563
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ กว้าง 4-6 เมตร ยาว 524 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,116 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดร  29 กันยายน 2563
572 จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
574 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
575 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
576 ซื้อครุภัณฑ์คมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
577 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
578 จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด้กหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกล้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
579 จ้างขออนุมัติจัดเหมาทำของที่ระลึก และป้ายชื่อ (โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
580 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
581 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
582 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
583 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
585 ซื้อถังกรองทราย ตามแบบมาตรฐาน ระบบประปา ขนาด ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
586 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
589 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
590 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
591 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
592 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
593 โครงการถมดินปรับระดับที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ังหวัดพังงา  14 กันยายน 2563
594 จ้างเหมาจัดกระจาดพร้อมรถแห่ วัดนางย่อน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารท เดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
595 จ้างเหมาจัดทำกระจาดพร้อมรถแห่วัดบ้านเตรียม โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
596 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง สำหรับ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
597 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
598 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
599 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ โดยวิธีคัดเลือก  11 กันยายน 2563
600 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำบ่อบาดาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
603 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
604 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
605 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
606 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน , เก้าอีทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
607 จ้างซ่อมแซมเรือตรวจการณ์และพ่วงลากเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ 027-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
608 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อกลม คสล. ขนาด 80 x 100 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
609 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
612 จ้างจัดทำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) พร้อมวิธีการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
613 ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือกใยยักษ์ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมโป๊ะทุ่นลอยน้ำ (ท่าอินเนีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
616 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบต.คุระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
617 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูปดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
618 จ้างจัดโครงการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
619 ซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
620 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
621 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
622 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
623 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยทะเลชุมชน หมายเลขทะเบียน กค 9297 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
624 ซื้อผงหมึก TONER NPG -67 BLACK สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
625 จ้างจัดทำป้ายจราจร พร้อมเสา คลล. พร้อมติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อของงประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
626 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
627 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำพพลาสติกขนาด 1000 ลิตร จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
628 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กข 1421 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
629 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาสายหลัก จำนวน 6จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
630 จ้างจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
631 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) เทอม1/2563  3 กรกฎาคม 2563
632 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
633 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
634 จ้างซ่อมแซมกระจกภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
635 จ้างตกแต่่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
636 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
637 จ้างซ่อมแซมเรือกู้ภัยทะเลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
638 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อกลม สำหรับวางทางระบายน้ำในซอยคลองแห้งแยกขวา หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
639 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อรองรับการติดตั้งให้กับประชาชนผู้มาขออนุญาตใช้้น้ำประปา ของ อบต.คุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
640 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาของ อบต.คุระ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
641 ซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
642 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
643 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
644 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
645 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
646 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
647 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พร้อมติดตั้ง)หมู่ที่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
648 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
649 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
650 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
651 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
652 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
653 จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
654 ซื้อเครื่องบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
655 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
656 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
657 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิทางหน้าผาก (เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
658 ซื้อชุดดับเพลิงและเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
659 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
661 ซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับรอติดตั้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  27 เมษายน 2563
664 ซื้อเจลล้า่งมือแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการควบคุมเฝ้าระวังการป้องกันโรคโควิค-19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
665 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
666 จ้างโครงการขยายแนวท่อประปา ซอยบ้านสวนใหม่-อ่อนศรีแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดเพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
667 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
668 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
669 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
670 ซื้อถังน้ำพลาสติกป้องกันภัยแล้งขนาด 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
671 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ  10 เมษายน 2563
672 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย ด้วยวิ  10 เมษายน 2563
673 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางย่อน-บ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,540 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
675 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
676 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
677 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
678 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
679 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
680 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อขยายแนวท่อส่งน้ำให้แก่่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
681 จ้างแพขนานยนต์สำหรับขนย้ายเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ( เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
682 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
683 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
684 จ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
685 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก Toner NPG-๖๗ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
686 จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
687 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
688 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้ สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
689 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา (จัดทำท่องวงช้าง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
691 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
692 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.21-006 ถนนสายเพชรเกษม-อ่าวเคย หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 1 สาย  3 มีนาคม 2563
693 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (4สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
695 เวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563  24 กุมภาพันธ์ 2563
696 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟัตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
697 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สำหรับซ่อมแซมน้ำประปาสายหลัก 5 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
698 จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งและทางลง ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือ ซอยท่าชาวน้ำ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
699 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
700 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
701 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0033 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59- 0034 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
702 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
703 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียของรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
704 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
705 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
706 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มกราคม 2563
707 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มกราคม 2563
708 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
709 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งานไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
710 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
711 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ สพฐ.  16 มกราคม 2563
712 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
713 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
717 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  8 มกราคม 2563
718 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมติดตั้งและจัดตกแต่งซุ้ม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการงานวันแตงโมและของดี อำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
719 จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
720 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์บริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลคุระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
721 จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
722 ซื้อของรางวัล,ของขวัญชุดการแสดง,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดบูธ,สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
723 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
724 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์,ป้ายไวนิลประกาศ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
725 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
726 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 หลังอาคารสำนักงาน อบต.คุระ แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
727 จ้างประกอบอาหาร (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
728 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
729 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่(เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งไฟฟ้าประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟ และเครื่องเสียง เวทีพร้อมตกแต่ง สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น (รำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด ช.ล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
730 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 22 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
731 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
732 จ้างปรับปรุงขยายแนวท่อส่งน้ำบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
733 ซื้อตรายาง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
734 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
735 จ้างปะยางล้อหน้าขวาของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
737 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
738 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5791 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
739 ซื้อยางนอกและยางในสำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
740 จ้างจ้างขัดสนิทและพ่นสีกะทะล้อ รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
741 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5791 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
742 จ้างจัดทำป้ายสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
743 จ้างเหมาอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
744 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
745 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการราย นางสาวมณี โต๊ะเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
746 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
747 ซื้อเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข 744 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโตนจิก ถีงสายตรีชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ ตำบลคุระ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 867.00 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468.00 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 130.05 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
749 ซื้อหินผุ พร้อมเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณปากซอยคลองชาลี หมู่ที่ 2 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง