ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกผูกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
2 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกผูกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
3 จ้างจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกผูกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
4 ซื้อเสื้อนักกีฬาโครงการแข่งกีฬาสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกผูกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
6 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยเกาะอี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
7 ซื้อป้ายไว้นิลรับสมัครเด็กนักเรียน โครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
8 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
11 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
12 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 147 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
13 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 5791 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
15 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน (อบต.คุระ) ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
16 จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ์ ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
18 จ้างจัดเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
19 จ้างทำป้ายไวนิล โครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
24 ซื้อป้ายไว้นิลรับสมัครเด็กนักเรียน โครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
25 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อซอยเกาะอี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
27 จ้างปะยางรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บง 9923 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
28 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
29 จ้างซ่อมแซมตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน หมายเลขครุภัณฑ์ 439-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
30 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอไรส์ ชนิดถุง และ ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
31 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สะพานทางขึ้น-ลงเรือ ซอยท่าชาวน้ำ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์แบบมีสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
33 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภํณฑ์ 416-62-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
35 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 64 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
37 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
39 จ้างซ่อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดคีย์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
43 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
44 จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
45 จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
46 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
47 จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานแตงโมงและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
48 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดสายพ่วงแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
51 จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023