ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยข้างมัสยิดเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2023 9/11/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2023 9/11/2023
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2023 9/7/2023
10 ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2023 9/7/2023
12 จ้างซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
16 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรีี่ สำหรับเครื่องเสียงชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
17 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาห้องน้ำสนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
19 จ้างทำที่เก็บ อุปกรณ์ เครืื่องมือ เครื่องใช้ ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
20 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ิองและตรวจเช็คระบบต่าง ๆตามระยะเวลาการใช้งาน สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
21 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2023 9/1/2023
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
25 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
31 จ้างซ่อมแซมปะยางรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
33 จ้างล้าง ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
35 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
36 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
37 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงขนมจีน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
38 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
39 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
41 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) เลขรหัสพัสดุ 416 - 59 - 0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
43 จ้างซ่อมแซมลำโพง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
45 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
47 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
48 ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
49 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
50 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
51 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
52 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธี เปิด-ปิด และค่าของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
55 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๕-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการภาชนะรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
58 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
59 จ้างเหมาทำฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
61 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
63 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
65 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
66 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
68 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15 X 11 นิ้ว 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
69 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2023 8/9/2023
71 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
72 จ้างทำป้ายไวนิล เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
74 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น สำหรับส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดพังงา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดพังงา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
77 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
79 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
80 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
84 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
85 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
88 จ้างต่อเติมพื้นที่สำหรับยืนปฎิบัติงานด้านท้ายของตัวรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ และหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๕-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
89 จ้างต่อเติมพื้นที่สำหรับยืนปฎิบัติงานด้านท้ายของตัวรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ และหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๕-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
96 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
97 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกกลอย โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
98 จ้างเหมาแต่งกายผู้ร่วมขบวนโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
99 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 12 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
100 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
101 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 4 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
102 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 7 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
103 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
104 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
105 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
106 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 10 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
107 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 6 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
108 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอีซูซุ - หานป่าสตอ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับร่วมขบวนธงตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งขบวนตามโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
111 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
112 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
113 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 005-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
116 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2022 12/27/2022
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
119 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
120 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพืื่อดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
121 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 400 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
122 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 พร้อมเข้าเล่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
123 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
124 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
125 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
126 จ้างแต่งกายเด็กนำขบวนพาเหรด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
127 จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วน ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
128 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
129 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายพลาสวูดตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
130 ซื้อถังขยะเปียกตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
131 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
132 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
133 จ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
134 จ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/6/2022 10/6/2022
137 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ. 22032 (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วงสามแยก บ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ 9   10/6/2022 10/6/2022
138 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรม ทำหมันสุนัขและแม   10/6/2022 10/6/2022
139 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
140 เช่าพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
141 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
142 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
143 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 x โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
145 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
146 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
147 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
148 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
149 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
150 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
151 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
152 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
153 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/22/2022 9/22/2022
155 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
156 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุมสภา อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
157 จ้างเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2565 รายนางวาริน ธัญรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
159 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   9/16/2022 9/16/2022
160 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
161 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
162 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
163 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
164 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
165 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
166 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
167 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
168 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕- ๖๔-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
170 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
171 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
172 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
173 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
175 จ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
176 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ   8/31/2022 8/31/2022
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/6/2022
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
181 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
183 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 55 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
184 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7140 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ 5 (บ้านโต๊ะเสี่ย) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานคตรัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
187 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
188 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
189 ซื้อน้ำยาดับเพลิงพร้อมอัดน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
190 ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
192 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
193 จ้างตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้ายและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
194 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
195 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
196 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน กข ๙๘๕๑ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
197 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเขตพื้นที่ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
198 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
199 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
200 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
204 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
205 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
209 จ้างซ่อมเครืืื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 53 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
210 ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือสำหรับคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
211 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
212 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
213 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
214 จ้างตั้งศูนย์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
215 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
216 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
217 จ้างทำโครงไม้เพื่อติดตั้งป้ายไวนิลในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
218 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
219 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
220 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
221 จ้างติดตั้งเต็นท์ และเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะและไฟในเต็นท์และไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
222 ซื้อตราประทับหรือเครื่องหมายที่ใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
223 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   11/25/2021 11/25/2021
224 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
225 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
226 ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือสำหรับคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
227 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบต่าง ๆ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนกง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
228 เหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564   11/17/2021 11/17/2021
229 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
230 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
231 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
232 จ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ลำ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
233 ซื้อยางใน สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
234 ซื้อตราประทับหรือเครื่องหมายที่ใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
237 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
238 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
239 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
240 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   10/27/2021 10/27/2021
241 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
242 จ้างซ่อมระบบอัดท้ายไฮดรอลิคและแกนกระบอกไฮดรอลิครถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
243 จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
244 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
245 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
246 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
247 จ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
248 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
249 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
250 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
251 ซื้อป้ายบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 10/11/2021
252 จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
253 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
254 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างใต้อาคารอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
255 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
256 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่านุ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
257 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
259 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
260 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
261 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
262 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
263 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
264 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
265 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
267 จ้างุถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.โคกกลอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
269 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
272 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   9/13/2021 9/13/2021
273 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   9/13/2021 9/13/2021
274 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
275 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
276 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
277 ซื้อลำโพงขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
279 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
281 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
282 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
283 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
284 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
285 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
287 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
288 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
289 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
290 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
291 ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   8/26/2021 8/26/2021
292 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
293 จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
294 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
297 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
298 จ้างซ่อมตู้เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
299 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยปากช่อง 13 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   8/18/2021 8/18/2021
300 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
301 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
302 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
303 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
304 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบังเดช (ข้างบ้านผู้ใหญ่จำลอง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
305 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-ท่าใหญ่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
306 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
307 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
308 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
309 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
310 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
311 ซื้อวัสดุอื่น (อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
312 จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
313 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
314 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
315 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
316 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
317 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
318 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
320 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
321 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 X 3.60 เมตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 ก.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
322 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
324 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
325 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
326 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
327 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุรายนางสาวอุษา สนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
328 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
329 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
330 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
331 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
332 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13   7/29/2021 7/29/2021
333 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์งดใช้สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
337 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
338 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
339 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
340 ซื้อชุดชักโคลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
341 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
343 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
345 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
346 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
348 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
349 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
350 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
351 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
352 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
353 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
354 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
355 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน บฉ ๕๗ พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
356 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6   7/13/2021 7/13/2021
357 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ลงในหนังสือพิมพ์ ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
358 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
359 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
360 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
362 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5   7/7/2021 7/7/2021
363 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
364 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
365 ซื้อซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
366 ซื้อผ้าระบาย (สีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
367 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกาย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
370 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
371 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น Brain based Learning BBL ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
372 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
373 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11   6/18/2021 6/18/2021
374 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
375 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
376 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
377 จ้างเหมาทำอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม โครงการบูรณาการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
378 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
379 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
380 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
381 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
382 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
383 จ้างจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
384 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
385 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
386 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
387 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน พง 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
388 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
389 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
390 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
391 วัสดุงานบ้านงานครัว   6/4/2021 6/4/2021
392 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0013 และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2021 6/2/2021
394 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
395 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
396 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
397 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   5/31/2021 5/31/2021
398 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
399 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 967-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
400 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
401 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ   5/27/2021 5/27/2021
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
404 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
405 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
407 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
408 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2021 5/11/2021
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2021 5/11/2021
412 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
414 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
415 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
417 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
418 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
421 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
422 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
423 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
425 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000ลิตร ทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
426 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
427 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
428 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
429 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
430 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2021 4/26/2021
432 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
433 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
434 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
435 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2021 4/20/2021
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2021 4/19/2021
438 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
439 ซื้อสิ่งของเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
440 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
441 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องเสียงชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2021 4/2/2021
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2021 4/2/2021
444 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
445 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
446 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
447 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอยสุราษฎร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/2021 3/26/2021
449 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
451 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
453 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2021 3/22/2021
455 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
456 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2021 3/22/2021
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/2021 3/18/2021
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/2021 3/18/2021
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/2021 3/17/2021
461 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
462 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
463 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
464 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
465 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
466 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
467 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
468 จ้างเช็คระยะระบบรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 12/3/2021
469 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
470 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
471 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
472 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
473 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
474 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
475 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
476 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
477 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
478 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
479 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
480 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
481 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
482 จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว   2/23/2021 2/23/2021
484 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 130 X 260 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
485 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
486 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
487 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
488 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
489 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
491 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
492 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
493 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
494 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
495 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
497 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
500 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
501 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า พร้อมเก็บขนเศษขยะ และทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
502 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
503 จ้างผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์(ซีดี) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปี 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
504 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
505 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
506 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
507 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2021 2/2/2021
508 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
509 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๐-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
510 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
511 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
512 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว   1/27/2021 1/27/2021
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว   1/27/2021 1/27/2021
515 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
516 จ้างเหมาห้องประชุมพร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
517 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
518 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
519 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
520 ทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย   1/20/2021 1/20/2021
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
526 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/14/2021 1/14/2021
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
529 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
530 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2563 ครบรอบปีที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/14/2021 1/14/2021
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
533 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
534 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/13/2021 1/13/2021
536 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
537 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
539 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหับสระ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
540 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ ยะเด็น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
541 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2021 1/5/2021
542 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2021 1/5/2021
543 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
544 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
545 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
546 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
547 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
548 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
551 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
552 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
553 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
554 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 8 บ้านในไร่แลหลังคาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
555 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
556 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/22/2020 12/22/2020
557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
558 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
559 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/18/2020 12/18/2020
561 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
562 จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
563 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
564 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
565 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
566 จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
567 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
568 จ้างพิมพ์สูจิบัตรกีฬาและบัตรนักกีฬา สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
569 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับเชิญเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
570 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับนำขบวนพาเหรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
571 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
572 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
573 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
574 ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกรีฑา จำนวน 9 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
575 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับการแข่งขันประเภทกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
576 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
577 จ้างพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาและคณะกรรมการ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
578 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
579 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
580 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
581 จ้างเปลี่ยนโช้คอัพบานสวิงและเปลี่ยนกลอนล็อคประตู 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
582 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
583 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
584 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
585 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
586 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563   11/30/2020 11/30/2020
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/27/2020 11/27/2020
588 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
589 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
590 จ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
591 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
592 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
593 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
598 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
599 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
600 ซื้อเสาธง อลูมิเนียม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
601 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
602 โครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1   11/17/2020 11/17/2020
603 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
604 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของอบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
605 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
606 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
607 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
608 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
609 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย 874 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
610 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
611 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
612 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/2020 11/4/2020
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/2020 11/4/2020
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/2020 11/4/2020
616 จ้างเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
617 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
618 จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
619 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
620 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
621 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
622 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
623 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
624 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
625 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
626 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
627 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   10/27/2020 10/27/2020
628 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
629 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
630 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
631 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
632 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
633 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
634 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
635 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
636 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5   10/20/2020 10/20/2020
637 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7   10/20/2020 10/20/2020
638 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5   10/20/2020 10/20/2020
639 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโกกลอย -บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20008 ตารางเมตร   10/19/2020 10/19/2020
640 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวักพังงา 1 คัน   10/19/2020 10/19/2020
641 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วท่ง จังหวัดพังงา 1 คัน   10/19/2020 10/19/2020
642 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง   10/19/2020 10/19/2020
643 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด   10/19/2020 10/19/2020
644 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   10/19/2020 10/19/2020
645 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่านุ่น   10/19/2020 10/19/2020
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/2020 10/19/2020
647 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
648 ซื้อผลไม้และดอกไม้ สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
649 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
650 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563   10/15/2020 10/15/2020
651 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
652 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
653 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
654 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
655 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
656 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
657 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/8/2020 10/8/2020
660 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2020 10/6/2020
661 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
662 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
663 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
664 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
665 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
666 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
667 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
668 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
669 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
670 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
671 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
672 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
673 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
674 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
675 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
676 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
677 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
678 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
679 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
680 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
681 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
682 ซื้อวัสุด-อุปกรณ์ไฟฟ้า 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
683 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
684 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
685 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
686 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้   9/14/2020 9/14/2020
687 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
688 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
689 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
690 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
691 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
692 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
693 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งจำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
694 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
695 จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 4 ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563   8/31/2020 8/31/2020
696 จ้างซ่อมบำรุงครบรอบระยะทางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
697 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
698 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
699 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
700 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
701 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
702 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
703 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
704 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
705 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
706 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/14/2020 8/14/2020
707 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/14/2020 8/14/2020
708 จ้างเหมาสำราจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
709 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2020 8/7/2020
711 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
712 จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
713 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
714 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
715 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
716 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
717 จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
718 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
719 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
720 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
721 ก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์   7/14/2020 7/14/2020
722 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
723 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
724 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
725 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
726 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
727 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
728 จ้างซ่อมท่อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
729 จ้างรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสะพานนาใต้ หมู่ที่ 5- 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
730 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
731 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
733 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
734 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
735 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
736 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
737 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
738 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
740 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/2020 6/15/2020
741 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก/ยางไน/ยางขอบ)สำหรับรถบรรทุกน้ำฯหมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
743 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/2020 6/15/2020
744 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/2020 6/15/2020
745 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2020 6/12/2020
746 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2020 6/12/2020
747 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
748 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2020 6/8/2020
749 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
750 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ด้านปฏิบัติงานอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
751 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 6/2/2020
752 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 6/2/2020
753 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2020 6/1/2020
755 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
756 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
757 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/2020 5/27/2020
758 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
759 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/2020 5/25/2020
760 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
761 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/2020 5/25/2020
762 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
763 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
765 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
766 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
767 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
768 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
769 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
770 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   5/15/2020 5/15/2020
771 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
772 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
773 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
774 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
775 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
776 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
777 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
778 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2020 5/12/2020
779 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2020 5/8/2020
781 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2020 5/8/2020
782 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
783 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า -2019หรือโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
784 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
785 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
786 จ้างซ่อมแซมยกกระบอกไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
787 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
788 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2020 4/21/2020
789 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV)   4/20/2020 4/20/2020
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2020 4/17/2020
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2020 4/17/2020
792 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
793 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
794 ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อน และกิจกรรมทำความสะอาดของรถบรรทุกขยะ งานเก็บกวาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
795 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
796 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
799 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
800 ซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED 100 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
801 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด สายทางคลองหินขาว - นบปราบ(ช่วงหลังดับเพลิงเทศบาล-หน้าฝายสวนนายเมศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
802 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
803 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
804 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
805 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 4/3/2020
807 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย1/5 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
808 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2020 3/12/2020
809 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
810 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
811 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
812 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
813 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
814 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
815 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
816 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/1480 7/25/2023
817 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
818 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
819 จ้างต่อเติมพื้นที่สำหรับยืนปฎิบัติงานด้านท้ายของตัวรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ และหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๕-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
820 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/1480 7/10/2023
821 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/1480 7/10/2023
822 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมการทำยาหม่องและยาดมสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
823 จ้างทำป้ายตามโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
824 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
825 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
826 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
827 ซื้อธงชาติและธง วปร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
828 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
829 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
830 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
831 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
832 จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
833 ซื้อดินปลูกตามโครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
834 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
835 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/1480 6/22/2023
837 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
838 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
839 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 001-59-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
840 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ. 22032 (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วงสามแยก บ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/1480 6/19/2023
841 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
842 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/1480 6/19/2023
843 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
844 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
845 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
846 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ และก้านปัดน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
847 ซื้อพานพุ่มเงิน - ทอง จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
848 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
849 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
850 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
851 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจ่าหลุย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
852 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
853 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
854 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
855 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
856 จ้างทำป้่ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
857 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/1480 6/1/2023
858 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหานบัว 2 (โรงนม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/1480 6/1/2023
859 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
860 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
861 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
862 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายนายยอด ศรีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
863 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายนางสมจิตร หนูศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
864 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
865 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
866 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ 22023 สายเลียบคลองนาใต้ (แยก พง.3006 - แยกสายกลางบ้านนาใต้) หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,290.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   5/29/1480 5/29/2023
867 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 52 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
868 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
869 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/1480 5/26/2023
870 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/1480 5/26/2023
871 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
872 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1480 5/25/2023
873 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1480 5/25/2023
874 ซื้อกล้าไม้ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ. 22032 (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วงสามแยก บ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1480 5/24/2023
876 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
877 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
878 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและดินปลูกตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
879 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
880 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ. 22032 (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วงสามแยก บ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1480 5/24/2023
881 จ้างเหมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ และหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๕-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
882 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
883 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
884 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
885 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
886 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
887 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
888 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และนมปิดภาคเรียน   5/12/1480 5/12/2023
889 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
890 ซื้อสายยางใส ขนาด 1.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
891 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
892 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
893 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบต่าง ๆ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 004 -35 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
894 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
895 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
896 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
897 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
898 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
899 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(รองเท้าบูธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
900 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
901 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
902 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
903 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
904 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ นบโหนด หมู่ 1 - หมู่ 9   4/20/1480 4/20/2023
905 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
906 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
907 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
908 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
909 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้และผ้าปูโต๊ะ โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
910 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
911 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
912 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
913 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สายยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
914 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
915 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
916 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/5/1480 4/5/2023
918 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
919 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
920 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตโส หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
921 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ 4   3/23/1480 3/23/2023
922 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/23/1480 3/23/2023
923 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
924 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
925 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
926 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
927 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/1480 3/15/2023
928 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/1480 3/15/2023
929 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
930 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
931 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22025 สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.4 - แยกสายบ้านโคกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 บ้านวัดเขา - บ้านตะวันออก ตำบลโคกกลอยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
932 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
933 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
934 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
935 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
936 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
937 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
938 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
939 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
940 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายนายสกุล สีพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
941 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายนายภูมิชาย ยอดมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
942 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
943 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
944 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดพาสวุ๊ด โลโก้ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
945 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
946 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7140 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 005-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
947 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิตและฝึกปฎิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
948 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7140 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 005-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
949 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7140 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 005-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
950 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
951 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 001-59-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
952 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิตและฝึกปฎิบัติตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
953 จ้างพิมพ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
954 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๒๒๑ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
955 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
956 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
957 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
958 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
959 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
960 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
961 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
962 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
963 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
964 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
965 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
966 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
967 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการและป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
968 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอิน - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ 8   2/3/1480 2/3/2023
969 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
970 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
971 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
972 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
973 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
974 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
975 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
976 จ้างซ่อมแซมป้ายทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
977 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 60 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
978 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
979 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
980 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหานป่าสตอ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 80 ต้น ระยะระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกํ่่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   1/24/1480 1/24/2023
981 ซื้อของที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
982 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
983 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
984 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 5 - 11 ก.พ. 66 ณ จังหวัดนครสวรรค์,เชียงใหม่,เชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
985 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
986 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
987 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
988 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
989 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
990 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1480 1/17/2023
991 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ป้ายทะเบียน กง 1375 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
992 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายนายจรรยา เซ่งรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
993 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายนางสาวนิภา เสียงหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
994 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
995 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566x โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
996 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
997 จ้างเช่าถังอากาศสำหรับดำน้ำพร้อมตะกั่วตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
998 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
999 จ้างเช่าเหมาเรือตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1000 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายพลาสวูดตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1001 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1002 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1003 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุอื่นๆตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1004 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1005 ซื้อถุงอวนสำหรับใส่ขยะในทะเลตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชายหาดเขาปิหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1006 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1007 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัลและของเล่นสำหรับซุ้มกิจกรรม เพื่อใช้ทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1008 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
1009 จ้างปริ้นสีวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายก ฯประจำปี พ.ศ. 2565 (ครบรอบปีที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
1010 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1011 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1012 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1013 ซื้อวัสดุก่อสร่้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1014 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1015 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
1016 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
1017 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
1018 จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องตบยางมะตอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1019 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1020 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
1021 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
1022 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
1023 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
1024 จ้างพิมพ์ข้อความเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ในรัชกาลที่ 9 ลงในหนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
1025 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
1026 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10   11/22/1479 11/22/2022
1027 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขททะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1028 ซื้อไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบคลิปหนีบปกเสื้อพร้อมปลั๊ก 3.5 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
1029 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
1030 จ้างรื้อฉากกั้นห้องเดิม พร้อมกั้นห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
1031 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
1032 ซื้อชุดแม่พิมพ์ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
1033 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าบูท พีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
1034 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
1035 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
1036 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
1037 จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้ากองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
1038 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
1039 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1040 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการภาชนะรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
1041 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
1042 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7140 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
1043 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่ง คัพ? ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
1044 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง   11/3/1479 3/11/2022
1045 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
1046 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่ง คัพ? ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
1047 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๑-ooo๓ จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
1048 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
1049 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
1050 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
1051 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1052 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1053 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1054 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานประเพณีลอยแพ และลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1055 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และนมปิดภาคเรียน   11/1/1479 11/1/2022
1056 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1057 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับประกอบพิธีกรรมลอยแพ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและ ลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 x โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1058 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดกระทงสวยงามและประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 x โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1059 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 x โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1060 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1061 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
1062 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1063 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1064 จ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1065 จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประเพณีลอยแพ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1066 จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1067 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่บริเวณจัดงานลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1068 จ้างเหมาเรือ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1069 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 โครงการสืบสานประเพณีลอยแพ และลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1070 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 59 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
1071 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
1072 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   10/31/1479 10/31/2022
1073 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
1074 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
1075 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1076 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นช 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1077 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1078 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
1079 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
1080 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
1081 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
1082 ยางรถยนต์ สำหรับ 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา   10/6/1479 6/10/2022
1083 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
1084 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานพร้าว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
1085 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
1086 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสบู่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
1087 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
1088 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
1089 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดเขาปิหลาย หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1090 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1091 ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง.   9/6/1479 6/9/2022
1092 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1093 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1094 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1095 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1096 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1097 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1098 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหี้ยมสนิท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/1479 5/9/2022
1099 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1100 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านควน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/1479 5/9/2022
1103 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
1104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
1105 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
1106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการภาชนะรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
1107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1108 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1109 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1110 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1111 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ 5 (บ้านโต๊ะเสี่ย) หมู่ที่ 6   8/15/1479 8/15/2022
1113 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
1114 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องบริโภคสำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
1115 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
1116 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในหนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
1117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
1118 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนกง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
1119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย 5 - หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/1479 4/8/2022
1120 จ้างซ่อมและบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
1121 จ้างืทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
1122 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
1123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานบ้านงานครัว ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
1124 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
1125 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
1126 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1127 ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1128 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายนางฝ๊ะ สิงคาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
1129 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
1130 ทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ   7/25/1479 7/25/2022
1131 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
1132 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
1133 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1135 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1136 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1137 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1139 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1142 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1143 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1144 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 55 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
1145 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1146 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1147 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1148 ตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565   7/5/1479 7/5/2022
1149 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1150 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1151 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1152 จ้างตกแต่งรถต้นเทียนชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1153 ซื้อธง โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1154 ซื้อน้ำดื่่ม โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1155 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่ต้นเทียนนำขบวน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1156 จ้างแต่งกายเด็กประจำต้นเทียนพรรษา อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1157 ซื้อสายอุปกรณ์เสริมสำหรับจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
1158 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายถือร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตำบล โคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1159 จ้างเหมาแต่งกายผู้ถือป้ายและผู้ถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1160 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
1161 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
1162 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1163 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1164 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
1165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
1166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
1167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
1168 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
1169 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1170 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1171 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565   6/28/1479 6/28/2022
1172 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
1173 จ้างปะยางและสติมยาง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
1174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
1175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
1176 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
1177 ซื้อตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
1178 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
1179 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
1180 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
1181 ซื้อจัดซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
1182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
1183 ซื้อกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1184 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1185 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1186 ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1187 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1188 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
1189 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
1190 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
1191 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 1/6/2022
1192 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 1/6/2022
1193 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1194 จ้างืทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
1195 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
1196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านควน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/1479 5/26/2022
1197 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
1198 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
1199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหี้ยมสนิท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/1479 5/26/2022
1200 จ้างตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
1201 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
1202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
1203 วัสดุคอมพิวเตอร์   5/23/1479 5/23/2022
1204 เหมาบริการปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ   5/19/1479 5/19/2022
1205 ทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565   5/19/1479 5/19/2022
1206 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1207 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1209 จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1210 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1211 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยวัดเขาใน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1212 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1213 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
1215 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
1216 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กข 9359 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 009-59-0005 และพ่วงข้างจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 964-59-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
1217 ซื้อถังขยะแยกประเภทตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
1218 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
1219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
1220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
1221 จ้างซ่อมระบบทำความเย็นภายในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9581 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
1222 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
1224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
1225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
1226 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
1227 จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
1228 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1229 ซื้อถุงมือตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1230 ซื้อถุงขยะแยกประเภทตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1231 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1232 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1233 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
1234 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
1235 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
1236 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
1237 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1238 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
1239 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
1240 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
1241 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
1242 ซื้อเจลล่้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
1243 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
1244 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปา สำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1245 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 8 -9 เมษายน 2565 ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1246 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1247 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มนโยบายการบริหารราชการของนายก อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 1/4/2022
1248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/1479 3/31/2022
1249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
1250 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1251 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
1252 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
1253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย 5 - หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1479 3/24/2022
1254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1479 3/18/2022
1256 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1258 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
1259 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
1260 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1261 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมการผนึกภาพกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1262 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมการผนึกภาพกระเป๋าผ้า) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1264 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565   3/14/1479 3/14/2022
1265 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1266 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1267 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1270 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีการต่อการให้บริการงานสาธารณะของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1271 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานหมายเลขทะเบียน ๑ กข ๙๓๕๙ รหัสครุภัณฑ์ oo๙-๕๙-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
1272 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
1273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง   2/22/1479 2/22/2022
1274 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
1275 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
1276 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
1277 ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มแกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
1278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
1279 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1280 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1281 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1282 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1283 ซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
1284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1477 3/30/2020
1285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1477 3/30/2020
1286 จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1287 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1288 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1289 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14   3/24/1477 3/24/2020
1290 จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1291 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1293 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2/2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1294 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1295 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1296 ก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย   3/12/1477 3/12/2020
1297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
1298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
1299 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
1300 ซื้อแบตเตอรี่ 135 รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1301 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1302 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1303 จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1304 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9   3/2/1477 3/2/2020
1305 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป้าเอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1306 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1307 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1308 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2020 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1310 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2020 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1311 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1312 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1313 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1314 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1317 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมด้านอัคคีให้กับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1319 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1320 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1321 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
1322 ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
1323 ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
1324 วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12?   1/22/1477 1/22/2020
1325 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1326 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1327 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1328 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1331 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1332 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ปรจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1333 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1334 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1335 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1336 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มระบายสี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
1338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020