ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณข้างกำแพงวัดดอน-โรงเรียนบ้านวัดดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณข้างกำแพงวัดดอน-โรงเรียนบ้านวัดดอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนของเดิม) ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
5 ซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
10 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
11 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลอย - บ้านนาใต้ (พง.ถ.22015) หมู่ที่ 1   3/27/2024 3/27/2024
14 จ้างทำป้ายโฟมพร้อมมือจับตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
15 จ้างจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศร   3/21/2024 3/21/2024
16 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฎิบัติงานควบคุมโรคตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
17 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
18 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
19 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
20 ซื้อกระติกเก็บวัคซีนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนของเดิม) ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2024 3/15/2024
22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนของเดิม) ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2024 3/15/2024
24 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
25 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านรังนก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
29 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
30 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
31 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่ ผ้าเย็นและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
34 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนผึ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/29/2024 2/29/2024
36 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ?อบต.โคกกลอยคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
37 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
38 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
39 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
40 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
41 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
42 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัสดุอื่นตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
43 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายพลาสวูดตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
44 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพืื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศัักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
45 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพืื่อศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศัักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
46 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะพร้อมติดป้ายชนิดของขยะตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
47 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 1/4 (บ้านนายสายัณห์) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
48 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหานบัว 6 (แยกต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
49 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
50 จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเตาเผาศพไร้มลภาวะ(ฌาปนสถานโคกกลอยเมรุทุ่งโพธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนผึ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/2024 2/14/2024
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนผึ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/2024 2/14/2024
53 ซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
54 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา เลขรหัสพัสดุ 001-54-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านนาใต้ 1/5 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
56 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ นบโหนด หมู่ 1 - หมู่ 9 (ระยะที่ 1)   2/9/2024 2/9/2024
57 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๙๓๕๙และพ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
59 จ้างซอมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
60 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
61 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
62 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(พนักงานจ้างดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถานและประกอบพิธีการฌาปนกิจ)จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
64 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านนาใต้ 1/5 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/24/2024 1/24/2024
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านนาใต้ 1/5 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/24/2024 1/24/2024
67 จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
68 ซื้อยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
73 ซื้อผ้าหมึก Printronix P 8000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
74 จ้างปริ้นสีวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
76 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
78 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 005-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
79 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-oo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
80 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
81 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา (เสริมพัฒนาการเด็ก) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
82 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
83 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
84 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
85 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัลและของเล่นสำหรับซุ้มกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยราษฎร์โยธี 6 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2024 1/9/2024
88 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
89 ซื้อสว่านแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
90 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
91 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
92 ซื้อสว่านแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
93 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา เลขรหัสพัสดุ 001-54-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024