ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
2 ซื้อโต๊ะทำงาน + เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด สำหรับนายก อบต. หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านในหยง 1 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านในหยง 1 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
7 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ร้านค้าจี้แดง - สายบ้านควนพรุผักหนาม หมู่ที่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
11 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
12 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน (กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน + เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
17 จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
18 จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหอยโข่ง - ท่าอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก   7/26/2023 7/26/2023
20 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านในหยง 1 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง   7/26/2023 7/26/2023
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหอยโข่ง - ท่าอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก   7/26/2023 7/26/2023
22 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
23 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
24 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
25 จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
26 จ้างขุดลอกระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช พื้นที่หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
27 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
28 จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
29 จ้างผู้ช่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
30 จ้างผู้ช่วยงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
31 จ้างผู้ช่วยงานด้านโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
32 จ้างผู้ช่วยงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
33 จ้างผู้ช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
34 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
35 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
36 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องปลัด (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
37 เช่าสถานที่เพื่อเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
38 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
39 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
40 จ้างจัดชุดไทยทาน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
41 จ้างเครื่องเสียง พร้อมรถเครื่องเสียงที่ใช้แห่ขบวน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
42 จ้างตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
43 จ้างตกแต่งกระจาดพร้อมชุดหมรับ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
44 จ้างขบวนนางรำ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
45 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง และหมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก (ถนนสายบ้านหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
48 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ ? สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
50 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
51 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
52 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
53 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ ? สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
55 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และหินคลุก ถนนสายสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/7/2022
56 ซื้อวัสดุสายส่งน้ำดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/7/2022
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
58 จ้างฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
59 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
61 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
63 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
64 จ้างเปลี่ยนกระจกรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
65 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบริเวณทุ่งหยง หมู่ที่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
66 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
67 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ซอยอัลดลล่าห์ หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
68 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
69 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
70 จ้างผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
71 จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
72 จ้างผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
73 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
74 จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
75 จ้างติดตั้งกันสาดน้ำฝน ที่ LQ ( Local Quarantine ) อบต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
76 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
77 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2021 12/25/2021
78 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
82 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
83 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
84 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
85 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
86 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
87 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
88 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2021 12/4/2021
89 จ้างวัสดุเเละอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
90 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
91 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
92 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักกันประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
93 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีคัดเลือก   11/18/2021 11/18/2021
94 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
95 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
96 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
97 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีี่ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
98 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
99 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
100 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   11/17/2021 11/17/2021
101 จ้างเหมาทำแบบบล็อคเสาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
102 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
103 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะมิตซูไทนทัน หมาบยเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
104 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พัังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
105 จ้างเหมาทำอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
106 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน(LQ Local Quarantine) หมู่ที่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
108 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
109 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
110 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
111 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
112 จ้างเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
113 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน ตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค 64 ? 21 ต.ค 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
115 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
116 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
117 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
118 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานการเงินเเละบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
119 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อรชา ใบลาภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
120 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อัตดูฮา ละไม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
121 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
122 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ ศาลาเกษตร บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
123 จ้างค่าอาหารเเละเเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักตัวตำบลหล่อยูง ณ ศูนย์จริยธรรม มัสยิดบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
124 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
125 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านชุมชน หมู่ที่ 8 สามเเยกโรงเรียนบ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
126 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2021 9/25/2021
127 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
128 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
129 จ้างเต็นท์ โต็ะ เเละเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หล่อยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
130 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
131 จ้างค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
132 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
133 ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
134 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
135 ซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
136 ซื้อวัสดุใช้สำหรับในการทำความสะอาดเเละใช้ในการป้องกันเเละรักษศาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อให้กับสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
137 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันให้กับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
138 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
139 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
141 ซื้อกล่องใส่เเฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
142 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
143 ซื้อกล้องบันทึกวิีดีโอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
144 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัว(บ้านตาจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
145 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
150 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
152 ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
153 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภานในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
154 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกรถกระเช้าคันเก่า ทะเบียน 80-3047 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
155 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
156 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
157 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง รถทะเบียน 80-6922 พังงา (รถกระเช้าคันใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
158 ซื้อเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์ แตรลมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รถหมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
159 ซื้อกล้องบันทึกหน้า - หลัง พร้อมติดตั้ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 6752 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
160 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลังรถยนต์ราชการทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
161 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านในหยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
162 ???????????????? CCTV ???????????? ??????????????????   8/13/2021 8/13/2021
163 ??????????????????????? A4 (???????) ??????????????????   8/13/2021 8/13/2021
164 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง   8/12/2021 8/12/2021
165 ซื้อเตียงเหล็ก สำหรับให้ผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
166 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง   8/11/2021 8/11/2021
167 ????????????????? (?????????) ??????????????????   8/11/2021 8/11/2021
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
169 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง   8/11/2021 8/11/2021
170 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
172 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)   8/9/2021 9/8/2021
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
174 จ้างเหมาเก็บสายไฟ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
175 จ้างจ้างเทฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
176 ซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดวางหลักเขตที่ดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
177 จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2021 10/7/2021
178 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
179 ซื้อเครื่องสำรอง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
180 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
181 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับให้ผู้กักตัว ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
182 จ้างเหมาปรับถมพื้นที่พร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
183 ซื้อชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
184 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
185 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
186 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
187 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
188 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา (ซ่อมกระปุกพวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
189 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (พรทิพย์ ฟุ้งฟ้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
190 จ้างเหมาโครงการ Clearing หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
191 ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
193 ซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย คอกเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุไซโคลน ยาอาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
194 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้านประพัฒน์ฟาร์ม) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
195 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้าน ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
196 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
197 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
198 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
199 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
200 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
201 ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
202 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
203 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
204 ซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
205 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
206 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 2 บ.ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
207 จ้างทำขาเหล็กรองถังน้ำ หมู่ที่ 1-10 ต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
209 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
210 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED และโคมไฟขาสปริง (1x40w) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
211 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
212 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 8/3/2021
213 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
215 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2021 2/13/2021
217 จ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
218 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
222 จ้างบริการติดตั้งเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
223 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
224 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563   1/11/2021 1/11/2021
225 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563   1/11/2021 1/11/2021
226 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
227 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
228 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
229 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
230 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
231 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
232 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
233 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
234 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานด้านเเผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
235 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
236 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สิทธิพงษ์ ภูมิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
238 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
239 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
240 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
241 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
242 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
243 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
244 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
245 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
246 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
247 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
248 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
249 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
250 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
251 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง)   12/29/2020 12/29/2020
252 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
254 จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
255 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
256 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
257 จ้างซ่อมแซมคอมแอร์รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
258 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
259 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์เด็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
260 จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
261 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/2020 11/28/2020
262 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
263 เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
264 จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
265 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
266 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
267 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
268 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
269 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
271 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
272 จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
273 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
274 จ้างจัดจ้างติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
275 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
276 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
277 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
278 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
279 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
280 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
281 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
282 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
283 ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
284 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
285 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
286 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
287 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
288 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
289 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
290 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
291 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
297 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
298 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
299 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
300 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
301 ซื้อตลับหมึก Prinronix Ribbon Extended P700/P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2020 7/10/2020
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2020 7/10/2020
304 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
305 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาผิด ข้างสุเหร่า ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 125.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
306 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 3,325 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
307 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบางจัน - บ้านเจ้าขรัว ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,625 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
308 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
309 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน ทั้งสองข้างความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 4,900 เมตร หมู่ที่ 3 -6 บ้านนา - บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
310 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยว   6/26/2020 6/26/2020
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/25/2020 6/25/2020
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/25/2020 6/25/2020
313 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ หมู่่ที่ 3 บ้านนา ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
320 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 63,147 ถุง ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
321 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
322 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
323 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
325 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2020 6/9/2020
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
332 ซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
333 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนขนาด 200 ซีซี จำนวน 21,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
334 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง   5/13/2020 5/13/2020
335 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง   5/13/2020 5/13/2020
336 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
337 ซื้อโพเดียม จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
338 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
343 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
344 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
345 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
346 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
347 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่บี หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
348 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
349 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2020 1/5/2020
350 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2020 1/5/2020
351 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2020 1/5/2020
352 จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1480 7/27/2023
353 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านหอยโข่ง - ท่าอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก   7/26/1480 7/26/2023
354 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1480 7/18/2023
355 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1480 7/18/2023
356 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1480 7/18/2023
357 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
358 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายบากัน - บางจัน หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
359 จ้างเหมารถรับ - ส่ง โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
360 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
361 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
362 จ้างเหมารถรับ - ส่ง โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
363 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
364 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
366 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
368 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
369 ซื้อชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
370 จ้างเหมาเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
371 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ (พร้อมติดตั้ง) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
372 ซื้อวัสดุซ่อมแซมท่อประปาหมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
373 จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
376 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
378 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
379 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องข้างอาคารสำนักงาน (ห้องกองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
380 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องข้างอาคารสำนักงาน (ห้องกองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
381 ซื้อกระจกบานหน้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
384 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องข้างอาคารสำนักงาน (ห้องกองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยก่อทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
386 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
387 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
388 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
389 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
390 ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
392 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
393 เหมาจัดทำสนามแข่งขันกรีฑา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566   3/15/1480 3/15/2023
394 จ้างเหมาเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
395 ซื้อเหรียญรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
396 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
397 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
398 จ้างเหมา เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
399 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
400 จ้างเหมาตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
401 จ้างเหมาตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
402 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
403 จ้างเหมาตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
404 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
405 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
406 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
407 ชุดกีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ (โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) ประจำปี 2566   2/13/1480 2/13/2023
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
409 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ (โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
410 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการอบรมครูสอนศาสนาในตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
411 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
412 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
414 จ้างผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
415 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
416 ซื้อรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
417 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหล่อยูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
418 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านในหยง - พรุผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
419 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านในหยง - พรุผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
420 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านในหยง - พรุผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
421 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
423 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
424 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
425 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
426 วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)   11/24/1479 11/24/2022
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
429 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
431 ซื้อยางรถกระบะมิตซูบิชิไทนทัน หมายเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
432 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
433 จ้างชุดการแสดง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
434 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
435 จ้างเข้าเล่มและถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
436 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
438 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
439 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
440 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-25670 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
441 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
442 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านในหยง 3 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
443 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยก่อทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
444 ซื้อวัสดุหินคลุกและหินใหญ่ ถนนซอยอรุณสวัสดิ์ หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
445 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทรัตน์ หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
447 เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน   8/8/1479 8/8/2022
448 ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
449 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
450 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้มขนาด 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
451 ซื้อโปรแกรมพิมพ์พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
452 ซื้อล้อวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
453 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
454 ซื้อวัสดุหินใหญ่และท่อทาง ถนนสายนาทะเล สองสลึง หมู่ 7 บ้านบางจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
456 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
457 เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน   7/19/1479 7/19/2022
458 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
459 ซื้อซื้อวัสดุหินใหญ่และท่อทาง ถนนซอยเขื่อนไร่บี หมู่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
460 ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนหินคลุก บ้านนาโทง หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
461 ซื้อหินคลุกและท่อทางถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
462 ซื้อวัสดุหินใหญ่ หินคลุกและท่อทาง ถนนซอยนาตก หมู่ 4 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
463 ซื้อกล้องวัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
464 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
465 ซื้อวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
466 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
467 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
468 ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนซอยคุ้มวงค์ หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
471 จ้างเหมาระบบแสง สี เสียง โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
472 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
473 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมัน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
474 จ้างเหมาบริการติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน พร้อมรื้อถอน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
475 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เต็นท์โดมโค้งคลุมเวที แผ่นเพลทรองละหมาด หลอดไฟทั้งงาน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
476 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำป้ายไวนิล และโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
477 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการพร้อมประดับผ้าและดอกไม้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
478 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่ 1 ? 10 ตำบลหล่อยูง (หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
479 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
480 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
481 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
482 จ้างค่าซ่อมเเซ่มหม้อลมเบรครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
483 จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
484 ซื้อชุดตรวจ โควิดเเบบ Antigen Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
485 ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
486 ซื้อโคมไฟส่องทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
488 ซื้อชุดตรวจ โควิดเเบบ Antigen Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
489 ซื้อน้ำดื่มใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
490 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
491 ซื้อชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
492 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1479 1/22/2022
493 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
494 จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นกระดานไม้อัดโครงคร่าวเหล็ก (บุไม้อัดด้านเดียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
495 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
496 จ้างทำตราประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
497 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
498 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายสำหรับเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
499 จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
501 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
502 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
504 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
506 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
507 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
508 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
510 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
511 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
512 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
513 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
514 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
515 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
516 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
517 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
518 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
520 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/27/1477 1/27/2020
522 ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
523 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
524 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
525 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านทองหลาง - บ้านไร่บี หมู่ที่ 4/ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
526 จ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
527 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
528 จ้างจัดจ้างติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
529 จ้างจัดจ้างตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการ พร้อมประดับผ้าและดอกไม้รวมเต็นท์โค้ง คลุมเวที โครงการจัดงานเมาลิดตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
530 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020