ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
4 จ้างเหมาเรือ รับ - ส่ง โครงการนิเทศน์ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
5 จ้างเหมาเรือโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
6 ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ชนาด 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
7 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
8 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ รหัส 480 63 0034 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 211-55-547 (เครื่องของไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
15 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายพัฒนา ระยะที่ 1 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
21 จ้างเหมาป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
22 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
27 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
28 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
29 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
30 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
31 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
39 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) รหัสพัสดุ 420 58 0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
41 จ้างเช่าเต็นท์โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
42 จ้างป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
46 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2565 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
48 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอนประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
49 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
50 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
55 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
56 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  14 มีนาคม 2565
57 จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
60 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
61 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
62 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
64 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
65 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
66 จ้างเหมาจัดทำตรายาง ชื่อและตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
67 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 2 หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
70 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา  4 มีนาคม 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
72 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2565
73 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  22 กุมภาพันธ์ 2565
74 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
75 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
76 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
77 จ้างทำป้ายไวนิล (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
78 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา  27 มกราคม 2565
79 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา  26 มกราคม 2565
80 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านท่าด่าน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
85 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
86 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
87 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
88 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
89 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมเตรื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 63 0041 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
91 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
92 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 53 0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
93 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 53 0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
94 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 53 0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
95 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 53 0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
96 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 53 0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
97 จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
98 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสื่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณบ้านนายจำรัส เหมมินทร์ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
101 จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
102 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
103 จ้างเช่าเต๊นท์ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
104 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องตัดหญ้า) รหัส 715-62-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
105 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน) รหัส 054-61-0002 และ รหัส 054-61-0003 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
107 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
108 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
115 จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บ้านเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
116 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอติคุณถึงบ้านนายเตบ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
117 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Sola Floating) เกาะหมากน้อย โดยวิธีคัดเลือก  25 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างเหมาจัดทำตรายาง(ตราประทับบัตรเลือกตั้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
119 ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
120 ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
121 ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
122 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) เกาะหมากน้อย  3 พฤศจิกายน 2564
123 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Sola Floating) เกาะหมากน้อย  3 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างออกแบบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Sola Floating) เกาะหมากน้อย  3 พฤศจิกายน 2564
125 จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
126 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
127 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนางสาวฮาสีบ๋า วารีศรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
129 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าศูนย์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
130 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
131 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
132 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
133 จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
134 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
135 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
136 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
137 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
138 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
139 จ้างเหมาผู้ดูแลเล็ก ศพด.เกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
140 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
141 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
142 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
143 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
144 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
145 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
146 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
147 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
148 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
149 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นชิงช้าหรรษา) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
150 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นปลาการ์ตูนและสุนัขน้อย) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
151 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (กระดานลื่นชิงช้า - ยีราฟ) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
152 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (ม้าหมุน 3 ที่นั่ง) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
153 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (โยกเยกสามสีไก่) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
154 ซื้อเครื่องเล่นสนาม (โยกเยกพลาสติกเป็ด) จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
155 ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
157 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
158 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขเครื่อง 211-55-547 (เครื่องของไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
159 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายหมีด สุทธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
160 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
161 จ้างเหมาล้างแอร์ห้องกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
164 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน ๕๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
165 ซื้อซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าด่าน (กองการศึกษา) จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
166 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี (กองการศึกษา) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
167 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.เกาะไม้ไผ่ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
169 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
174 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ  9 กันยายน 2564
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
176 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะไม้ไ่ผ่ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
178 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะปันหยี (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
179 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.บ้านท่าด่าน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
181 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศพด.เกาะหมากน้อย (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
183 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
184 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
185 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
186 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
191 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
192 ซื้อวัสดุอุปกรณ๊โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินหน่วยงานภายใต้สังกัด (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
195 จ้างเหมาเรือ รับ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
196 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
197 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการเครื่องถ่ายเอกสาร เลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 417-60-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
200 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.(สายมนูญ-สามารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
202 ซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
203 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
204 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
205 ซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
209 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 416 58 0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
210 จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
212 จ้างเหมาเรือเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
213 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
214 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
215 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (ศพด.บ้านท่าด่าน) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
216 จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
217 จ้างเหมาเรือโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กรกฎาคม 2564
218 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
219 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2564
220 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
221 จ้างซ่อมแซมพื้นผิวสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายเหม ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
223 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
224 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
225 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
226 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
227 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
228 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
229 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
230 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
231 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
232 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
233 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
234 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
235 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
236 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
237 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
238 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
240 วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ  1  มิถุนายน  2564
241 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
244 จ้างเหมาป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
246 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
247 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
248 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x180x73 ซม. จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
252 จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
254 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
255 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.22x2.40 เมตร เจาะตาไก่พร้อมร้อยเชือก จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
258 จ้างติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
259 จ้างเหมาเรือหางยาวโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
261 จ้างเหมาเรือโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 5 ลำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
262 จ้างเหมาเรือหางยาวโครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
263 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
264 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
265 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
267 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
268 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
270 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
274 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
275 จ้างเหมาเรือ (ไป - กลับ) โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
276 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
278 จ้างเหมาเรือหางยาว (กองการศึกษาฯ)จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
279 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
280 จ้างเหมาเรือหางยาวขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
281 จ้างเหมาทำกรงตาข่ายเหล็ก เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
282 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
283 จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
286 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
287 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
288 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
289 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
290 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
291 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
292 ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
293 จ้างเหมาทำสวิง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
294 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
295 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
296 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
297 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
298 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
299 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
300 ซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก มี Shutter ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
301 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
302 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
303 จ้างเหมาซ่อม Printer (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
304 จ้างเหมาซ่อม Printer (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) เลขพัสดุ 480-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
306 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
307 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
308 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
309 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต.รหัสพัสดุ 001 61 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
312 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี รหัสพัสดุ 465 51 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
313 เหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ)  20 มกราคม 2564
314 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
315 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
316 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
317 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
318 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
319 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
321 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
322 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
323 จ้างเหมาเรือ (ไป-กลับ) โครงการโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
324 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
326 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
327 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
330 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
332 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
333 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
334 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
335 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
337 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
338 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
339 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
341 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
342 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
345 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
346 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
348 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
349 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
350 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
355 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
361 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
366 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
367 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
368 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
369 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นสามล้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
373 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
374 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
375 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
376 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
377 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
378 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
379 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
380 จ้างเคลื่อนย้ายบันไดท่าเทียบเรือ (ท่ากลาง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
382 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
383 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
384 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
385 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
386 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
387 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
388 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
389 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
390 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
391 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
392 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
393 จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
394 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
395 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
396 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
397 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
398 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
399 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
400 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
401 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
402 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
403 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
404 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
405 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
406 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
407 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
408 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
409 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
410 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
411 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
412 จ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
413 จ้างเหมาผู้ดูแลและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
414 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
415 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
416 ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๕๘ รายการ (ศพด.เกาะหมากน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
417 จ้างเหมาบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
418 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๓ เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
419 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
420 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
422 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
423 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
424 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
425 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
426 ซื้อวัสดุโครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๒๕ รายการ (ศพด.เกาะไม้ไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
427 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
428 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
429 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
430 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
431 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
433 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
434 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านเจาะแผ่นเหล็ก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
435 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง รหัสพัสดุ 420 58 0019 และ รหัสพัสดุ 420 61 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
437 จ้างซ่อมแซมโป๊ะพร้อมสะพานท่าเทียบเรือ ม.2 บ้านเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
439 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 416 52 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
442 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
443 จ้างปรับปรุงบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 (งานทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น จำนวน 45 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
444 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
446 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
447 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
449 จ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
450 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
451 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
453 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (รายละเอียดตามขอบเขตงานของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
454 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.ท่าด่าน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
455 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
456 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.บ้านท่าด่าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
457 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
458 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะไม้ไผ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
459 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.บ้านท่าด่าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
460 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลทำป้ายไวนิลโคงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
461 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
462 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศพด.เกาะปันหยี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2563
464 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
465 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการอบรม ปากกา) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
466 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
467 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
468 ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
469 จ้างเรือ (ขนาดใหญ่) จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
470 จ้างบรรจุวัสดุฝึกภาคสนาม (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
471 จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าไม้ สายบ้านนายหล้า อันตาผล หมู่ที่ 1 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
472 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสัน-นายหมาดหยี หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
473 จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
474 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 465-51-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
475 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
476 จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บ้านเกาะปันหยี (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
477 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
478 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
479 จ้างก่อสร้างบันไดพร้อมโป๊ะท่าเทียบเรือข้างลูกข่ายโทรศัพท์ (หมู่ที่ ๒) (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
480 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
481 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
482 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
483 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
484 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
485 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
486 จ้างเรือ 32 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
487 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
489 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
491 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
492 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
493 จ้างการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
494 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายสามารถ กาญจนะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
495 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
496 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
497 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
499 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416 58 0028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
500 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
501 จ้างซ่อมบานประตูห้องครัว,ทางเดินห้องน้ำและหลังห้องประชุม (รายละเอียดตามคุณลักษณะงานของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
502 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
503 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
504 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
505 ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
506 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
509 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 52 0009 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
510 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
511 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
512 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิเชียร เหมมินทร์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
513 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
515 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านจีน หลังเกาะ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
516 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช - นายโสบ หมู่ที่ 4  21 พฤษภาคม 2563
517 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
518 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
519 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
520 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
521 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
522 จ้างซ่อมแซมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
523 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
524 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
525 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
526 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
531 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
532 จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
533 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
534 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล.สายภายในหมู่บ้าน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
536 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายศักดา วารีศรี ถึงบ้านนายโกบ อาจมนตรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
537 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
538 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
539 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
540 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สำนักงานปลัด) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
541 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
542 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
543 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
544 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
545 จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
546 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
547 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายบุญมี - นายมิตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
548 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-52-001 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
550 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
551 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
552 จ้างเรือ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
553 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแอน สงษา-นายสมชาย สงษา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
554 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
555 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
556 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
557 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
558 จ้างก่อสร้างระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
559 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
560 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
566 จ้างจัดทำป้ายไวนิล(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
567 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
568 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
569 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
571 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28 กุมภาพันธ์ 2563
572 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28 กุมภาพันธ์ 2563
573 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
574 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Hp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
575 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
576 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Hp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
577 จ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
578 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
579 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
580 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
581 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
583 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
584 จ้างงานตัดหญ้าและตักดินบนผิวทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
585 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
587 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
588 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
589 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
590 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
591 จ้างซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
593 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
594 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
595 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
596 จ้างตักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
597 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
598 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
599 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
600 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอาทิศศักดิ์ วารีศรี ถึงบ้านนายด้าหร้า ประหยัดทรัพย์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
602 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
603 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
604 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
605 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
606 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
607 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายอุเส็น คงเดิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
608 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
609 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
610 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
611 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
612 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องด่ื่ม จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
613 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
614 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
615 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
616 จ้างจ้างเหมาบริการนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
617 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
618 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
619 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
620 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
621 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
622 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
623 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
624 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
625 จ้างดูแลและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
626 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
627 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
628 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
629 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
630 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
631 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
632 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
633 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
634 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
635 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
636 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
637 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
638 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
639 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
640 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
641 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
642 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
643 จ้างบริการยาม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
644 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
645 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
646 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
647 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
648 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
649 จ้างผู้ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
650 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ม.2 บ้านเกาะปันหยี) หมายเลขเครื่อง 211-55-547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
651 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
652 จ้างขนย้ายน้ำมัน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
653 จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
654 จ้างจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
657 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ห้องข้อมูลข่าวสาร) รหัสพัสดุ 420-58-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
658 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ห้องข้อมูลข่าวสาร) รหัสพัสดุ 420-58-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
659 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
660 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) รหัส 420580024 ของอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
662 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
663 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
664 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
665 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2562
666 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2562
667 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
668 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
669 จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
670 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
671 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
672 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
673 จ้าง้ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
674 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
677 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
678 วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ  3 กันยายน 2562
679 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
680 จ้างเหมาเรือโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
681 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
682 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
683 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
684 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
685 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัมนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
686 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
687 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
688 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
689 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2562
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 สิงหาคม 2562
694 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสอนศาสนา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
695 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
696 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
697 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
698 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
699 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)  15 สิงหาคม 2562
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
701 ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  15 สิงหาคม 2562
702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2562
703 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
704 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
705 ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.)  14 สิงหาคม 2562
706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
707 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
708 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
709 จ้างโครงการตกแต่งภายในห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
710 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
712 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2562
713 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
714 จ้างซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
715 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
716 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
717 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายกิตติ เล่านา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
718 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะไม้ไผ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
719 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
720 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
721 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
722 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
723 จ้างจ้างเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2562
724 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
725 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
726 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมชาย สุทธิเส็ม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
727 จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ (ท่าบน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
728 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
729 จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
730 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
731 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กำเนิดไฟฟ้า รหัสหมายเลข 465-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
732 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
733 ซื้อถุงดำ ขนาด 24x28 ซม. จำนวน 9 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
734 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
735 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
736 จ้างเหมาเรือจำนวน 3 ลำ โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
737 จ้างเหมาเรือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
738 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
739 จ้างเหมาเรือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
740 จ้างเหมาเรือตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
741 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
742 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
743 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
744 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
745 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
746 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง รหัสพัสดุ 420 57 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
747 จ้างโครงการต่อเติมห้องเรียนที่สอนศาสนาเกาะหมากน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
748 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
749 จ้างพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
750 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
751 จ้างล้างทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
753 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
754 จ้างจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถส่วนกลางของอบต. รหัสพัสดุ 001-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
755 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
756 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องขัดพื้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
757 จ้างเหมาเรือ จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
758 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายวิวัฒน์ วรรณการ หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
759 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
760 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
761 จ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนางสุมาลี กาเกตุ -ก้อเส็ม วารีศรี ม.3 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
762 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
763 วัสดุโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider man) จำนวน 3 รายการ  14 พฤษภาคม 2562
764 วัสดุโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider man) จำนวน 3 รายการ  7 พฤษภาคม 2562
765 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
766 จ้างซ่อมแซมสะพานเดินเท้า คสล. (สายบ้านนายมูฮำหมีด) (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
767 จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
768 จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
769 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
770 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
771 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
772 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
773 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
774 จ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
775 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
776 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
777 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
778 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
779 จ้างเหมาเรือ จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
780 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
781 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
782 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
783 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
784 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
785 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
786 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่าายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
787 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
788 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่าายเอกสาร (ระบบดิจิตอล) รหัสพัสดุ 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
789 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
790 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
791 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
792 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
793 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
794 ซื้อวัสดุการก่อสร้างและประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
795 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
796 วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม จำนวน 15 รายการ  1 เมษายน 2562
797 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาด 2.004 เมตร ร้อยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
798 จ้างเหมาเรือ 3 ลำ เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ในวันที่ 3-5 เมษายน ๒๕๖๒ ณ อบต.เกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
799 จ้างเหมาเรือจำนวน 3 ลำ โครงการค่ายจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
800 จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
801 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 465-51-0004 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 211-55-547) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
802 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
803 จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร พร้อมร้อยเชือกโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562