ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง CPU รหัสพัสดุ 416-52-0008 จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
8 วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ   2/22/2024 2/22/2024
9 วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ   2/21/2024 2/21/2024
10 วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ   2/21/2024 2/21/2024
11 จ้างเหมารื้อถอนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมกับขนย้ายมายังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
13 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
17 จ้างทำกรงตาข่ายเหล็ก จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
18 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
19 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
20 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
21 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416 62 0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
23 จ้างทำกรงตาข่ายเหล็ก จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
24 จ้างตู้ทิ้งขยะอันตราย จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
25 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
26 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
31 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
34 ซื้อป้ายอะครีลิคติดสติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
35 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
37 จ้างเช่าเต็นท์ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
38 จ้างเช่าเต็นท์ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
39 จ้างเช่าเต็นท์ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
40 จ้างเช่าเต็นท์ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
42 จ้างเช่าเต็นท์ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023