ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ (ฝั่งขวาบ้านร่มเย็น) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามตำบล หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือคลอง ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
7 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านตก หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
8 จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๒ (ฝั่งขวาบ้านร่มเย็น) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
9 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
15 จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
17 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
18 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๐๗๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
20 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยรวมญาติ ๑ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
21 จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
22 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ่อกุ้ง-ท่าเรือ ๑ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
23 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ่อกุ้ง-ท่าเรือ ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
24 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยร่วมจิตร ๑ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
25 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยรวมญาติ ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
26 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
27 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
29 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
32 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
33 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
35 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
36 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
37 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
39 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
40 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
41 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
42 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
43 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
44 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
45 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
46 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
47 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
48 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
49 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
50 ซื้อธงพลาสวู๊ดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมอุปกรณ์เหล็กจับเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
51 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
53 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานอก หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
54 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่านุ่น - ห้วยยูง หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนทองคำ หมู่ที่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
57 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 10/10/2022
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
59 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนซัมเมอร์สใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
60 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
61 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบสนามบิน หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
63 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
64 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
65 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
66 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
67 ซื้อสื่อการจัดประสบการณ์และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
68 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
69 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
70 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
71 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
74 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
75 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
76 จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์เดินระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
77 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
78 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
79 จ้างเหมาดำเนินการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
81 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
82 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
84 จ้างเปลี่ยนซัมเมอร์สพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
85 จ้างเปลี่ยนซัมเมอร์สพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
87 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
88 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
89 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
90 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
92 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
94 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
95 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
96 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
97 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๓ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
98 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
100 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
101 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่านุ่น-ควนแค หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกเจริญ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
105 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
106 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยควนแค ๓ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
107 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยร่วมใจ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
108 จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
109 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
111 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่านุ่น-ควนแค หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
112 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๓ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๓ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
115 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
116 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
118 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8503 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
119 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่านุ่น-ควนแค หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
120 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
121 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.เหนือคลอง(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)ประจำปีการ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
123 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.เหนือคลอง(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
124 จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายภายในตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบอนดำ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
129 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะ ซอยนป.-ควนยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเปเป้ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
131 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิดCCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
132 จ้างทำวัสดุ-อุปกรณ์การปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
133 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (สำหรับ กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
134 จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
135 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation CI) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
137 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนซอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
138 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
139 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
140 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
141 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
142 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
143 จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
144 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0001 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
145 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
146 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
147 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
148 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
150 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
151 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
152 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
153 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
154 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
155 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
156 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
158 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
159 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
160 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
161 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
164 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
171 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
175 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
178 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
179 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ และหมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
180 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
181 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
182 จ้างเปลี่ยนยางรถและหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
183 ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
184 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
186 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
187 จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกรองน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
188 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
189 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
190 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
192 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
193 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
194 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
198 จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
199 จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
200 จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
201 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธิ์เชื่อมซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
202 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธมิตร หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
203 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
204 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกสิคุณ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหนือคลอง ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
206 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านออก หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
207 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองไสโป๊ะใต้ (ซอยบ้านออก) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
208 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ซอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
209 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
210 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
211 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
212 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
213 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ถนนสายใหม่ (จากหมู่บ้านจัดสรรถึงคลองไสโป๊ะ) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
214 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบสนามบิน (ต่อไปกระบี่น้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
215 จ้างโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำพร้อมปิดทางน้ำสายไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
216 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย ๑,๖,๗ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
217 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
218 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
219 จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
220 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบมัสกัส 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
221 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
222 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
223 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
224 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
225 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
226 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
227 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
229 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
231 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
232 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
233 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีฝนตกชุก พายุพัด จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
234 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2021 4/19/2021
235 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/16/2021 4/16/2021
236 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
237 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองใหญ่ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
239 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบอนดำ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
241 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
242 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
243 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
244 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
245 ซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
246 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
247 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
248 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
249 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
250 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
251 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
252 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
253 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
254 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
255 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
256 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยเหนือคลอง ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
257 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
258 ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
259 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยกะปิ ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
260 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
261 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
267 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
269 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
270 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
271 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
272 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
273 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic ๑๒ core กล้องวงจรปิด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
274 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมทบ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
276 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศึกษา หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
277 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
280 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
281 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
283 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
284 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
285 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๐๗๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
286 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
287 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
288 ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
289 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
290 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบอนดำ หมู่ที่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
291 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยเต่าถ่านศรีผ่อง หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
292 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/25/2020 12/25/2020
293 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
294 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโคกเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
295 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
296 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
297 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
298 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยอาจหาญ หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
299 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยท่านุ่น - ควนแค หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
300 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย ๙๙ - แหลมกรวด หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
301 จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
302 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
303 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยนาข้าว 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
304 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยรอบมัสกัร ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
305 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบุตรฤทธิ์ 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
306 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยรอบมัสกัร ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
307 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
308 ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/15/2020 12/15/2020
309 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2020 12/7/2020
310 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2020 12/7/2020
311 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
312 ซื้อพานพุ่มสีเหลืองเพื่อดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
313 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
314 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๖ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
315 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
316 ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
317 ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
318 จ้างกำจัดวัชพืชรอบรั้วและบริเวณรอบพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง พร้อมตกแต่งบริเวณรอบพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
319 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
320 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
321 ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
322 จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
323 จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
324 จ้างจัดทำ ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
325 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
326 จ้างทำพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
327 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
328 ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
329 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
330 ซื้อวัสดุสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด (โนอึล) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
331 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
332 จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
334 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
335 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด- ๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
336 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
337 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง และคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) รายการตู้เอกสารแบบแขวนลอยติดผนัง จำนวน ๙ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
341 ซื้อหนังสือเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
342 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการคุณภาพพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
343 จ้างเหมารถบัสขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง ตามโครงการคุณภาพพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
344 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
345 ซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
346 จ้างเหมาเต็นท์พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
347 จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
348 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
349 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
350 เช่าตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
351 จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
352 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
353 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
354 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
355 จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน   9/1/2020 9/1/2020
356 จ้างเหมาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฟันน้ำนมเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
357 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฟันน้ำนมเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
358 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฟันน้ำนมเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
359 ซื้อชุดกีฬาสำหรับใช้ในโครงการการแข่งขันกีฬาศูนพัฒนาเด็กเล็ก (ฟันน้ำนมเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
360 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
361 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
362 จ้างเหมาตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
363 ซื้อวัสดุสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด (ดีเปรสชัน ชินลากู) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
364 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
365 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
366 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
367 จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ รายการเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
369 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย รพช.ชลประทาน ๑ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบสนามบิน (ต่อไปกระบี่น้อย ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
371 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
372 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
373 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
374 จ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
375 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
376 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการผู้พิการสุขภาพดี (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
377 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการผู้พิการสุขภาพดี (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
379 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการผู้พิการสุขภาพดี (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
382 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
386 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
387 ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๔ ฟุต พร้อมตะขอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านโดนพายุพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
388 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
389 จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยคลองใหญ่ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
390 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๒๑๒ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง ซอยใหม่ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
396 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๒ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
397 จ้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
398 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
399 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพ่นหมอกควัน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
400 จ้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๒ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
401 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยร่วมใจ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
402 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
403 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยควนแค หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
404 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยสาธิต หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
405 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยควนไทร หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
406 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ๑ ๖ ๗ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
407 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
408 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
409 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยประปา หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
410 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
411 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยประชาชื่น ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
412 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบสนามบิน(ทางไปกระบี่น้อย) หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
413 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
414 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยประชาชื่น ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
415 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบสนามบิน(ทางไปกระบี่น้อย) หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
416 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
417 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
418 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมดี หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
419 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
420 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
421 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันธมิตร หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
422 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเรือทอง หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
423 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
424 จ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
425 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
426 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
427 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
428 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมดี หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
429 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยูริ่ง หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
430 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือคลอง ๓ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
431 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนควน หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
432 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบสนามบิน(ทางไปกระบี่น้อย) หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
433 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมอหนาด (ช่วงที่ ๔) หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
434 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยประชาชื่น ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
435 ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
436 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบมัสกัส ๒ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
437 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธรรมดี หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
438 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
439 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
440 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
441 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
442 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
443 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/2020 5/21/2020
444 จ้างตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
445 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
446 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
447 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ ๒ จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
449 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
450 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
451 จ้างทำป้ายไวนิลตามกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
452 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
453 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
454 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
455 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
456 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง ซอยไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่   4/24/2020 4/24/2020
457 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
458 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
459 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
460 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๘๕๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
461 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) รายการตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
462 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
463 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยเชื้อสง่า หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
464 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
465 จ้างโครงการขยายเขตประปาขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
467 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
469 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
471 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รายการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
472 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
473 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการตู้ยาสามัญประจำบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
474 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
475 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
476 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
477 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
478 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
479 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
480 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ และผูกผ้าสีขาวเหลืองด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
481 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
482 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยร่วมทอง หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
483 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยนานอก ๒ หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
484 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยเลียบคลองท่านุ่น หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
485 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ (ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
486 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยนาลึก หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
487 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยกุโบร์-โคกเจริญ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
488 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยคลองใหญ่-คลองยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
489 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมัสกัส ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
493 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
494 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
495 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖๗ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
496 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านตก หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ   6/13/1480 6/13/2023
497 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำ ซอยนานอก หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
498 จ้างโครงการย้ายหอถังประปาเดิม ซอยรอบกุโบร์มัสกัส ไปยังซอยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
499 จ้างโครงการซ่อมแซมหอถังประปาโครงถักของเดิม ถนนสายเทคโน-ท่าเรือ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
500 ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
501 จ้างค่าสถานที่เพื่อจัดสถานที่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
503 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
504 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๖ (ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
505 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
506 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
507 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยหวันน่าฮู หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
508 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยคลองใหญ่ ๓ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
509 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยคลองยาง ๑ ทับ ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
510 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
511 ซื้ออาหารสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
512 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
513 จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
514 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
515 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยกุโบร์ หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
516 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยมัสยิด หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
517 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยหลัง นป.๒ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
518 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ่อนวัว หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
519 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๓๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
520 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ)หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
521 จ้างเหมาบริการทำกรงสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
522 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
523 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
524 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายมัสกัส เหนือคลอง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่   5/9/1480 5/9/2023
525 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
526 จ้างเหมาบริการทำกรงสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
527 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
528 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
529 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
530 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
531 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
532 ซื้อซัมเมอร์สใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
533 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ๒๕๖๕ (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
534 จ้างทำป้ายส่วนราชการและติดฟิล์มประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
535 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
536 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
537 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
538 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
539 ซื้อซัมเมอร์สใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
540 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
541 ซื้อซัมเมอร์ส ตู้ควบคุมและมอเตอร์ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
542 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
543 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
544 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และตู้ลำโพงขยายเสียงแบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
545 จ้างซ่อมแซมป้ายบอกซอยพร้อมย้ายติดตั้งใหม่ ในเขต อบต.เหนือคลอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
547 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
548 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
549 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาบริการอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
550 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
551 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
552 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
553 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
554 จ้างซ่อมแซมประตูต่างๆ พร้อมเปลี่ยนล็อกประตูที่ทำการ อบต.เหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
555 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
557 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
558 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
559 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
561 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
564 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
565 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
566 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
567 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
568 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
569 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
570 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
571 จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
572 จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
573 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางและรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
574 จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
575 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
577 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
578 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
579 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
580 จ้างโครงการย้ายหอถังประปาเดิมซอยออมสินไปยัง ซอยพัฒจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
581 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาจหาญ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
582 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบว์ - บอนดำ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
583 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยสาธิต ๓ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
584 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยสาธิต ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
585 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยสาธิต ๒ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
586 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
587 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
588 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
589 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๐๗๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
590 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
591 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
592 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14.00 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   1/23/1480 1/23/2023
593 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยใหม่ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
594 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหลังวัดเก่า หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
595 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยรอบเขาแก้ว หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
596 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
597 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยนาข้าว ๒ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
598 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยนาวงเวียน หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
599 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยเตาถ่านศรีผ่อง หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
600 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
601 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ   1/5/1480 1/5/2023
602 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สติปัญญาและสังคม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
603 จ้างค่าจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
604 ซื้อของรางวัลกิจกรรม เกมส์ และกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
605 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
606 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
607 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
608 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
609 จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
610 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
611 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
612 จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
613 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
614 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14.00 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
615 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14.00 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
616 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรวมญาติ หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
617 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
618 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14.00 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน   11/11/1479 11/11/2022
619 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ   11/11/1479 11/11/2022
620 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมานพ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
621 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรวมมิตร หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
622 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
623 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
624 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมัรกัส ๓ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
625 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ซอยร่วมใจ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
626 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
627 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
628 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลา หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
629 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
630 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
631 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
632 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
633 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
634 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
635 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๐๗๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
636 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
637 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
638 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
639 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
640 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสมบูรณ์ศาสตร์ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
641 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยท่าช้าง หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
642 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรวมญาติ ๑ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
643 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านออก ๑ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
644 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 92 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
645 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
646 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมญาติ หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
647 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกูลหลัก หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
648 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
649 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
650 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
651 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อจัดสถานที่ฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
652 ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
653 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปอเนาะ-ท่าเรือ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
654 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
655 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
656 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
657 จ้างโครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
658 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
659 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
660 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน กบ 80-7257 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
661 จ้างโครงการขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 1,212.00 เมตร หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
662 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญกักเก็บน้ำ ซอยถวิล หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
663 ขุดลอกคูระบาย ซอยหลัง นป. หมู่ที่ ๖   8/1/1479 8/1/2022
664 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
665 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
666 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยคลองใหญ่ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
667 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยควนแค ๔ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
668 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่านุ่น - ควนแค หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
669 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
670 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
671 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
672 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
673 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
676 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
677 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
678 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
679 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
680 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาชื่น หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
681 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยศาลา หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
682 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนานอก หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
683 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยเทคโน - ท่าเรือ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
684 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยควนไทร หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
685 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยคลองใหญ่ - คลองยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
686 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
687 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
688 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๘ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
689 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
690 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
691 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
692 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
693 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
694 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
695 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
696 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
697 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
698 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
699 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
700 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
701 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
702 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
703 ????????? ?????????????????????????????????? (Big Cleaning) ????????????? ??????? 2565 ????? 6 ?????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
704 ???????????????????????????????????????????????????? (Big Cleaning) ????????????? ??????? 2565 ????? 1 ???? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
705 ??????????????????????????????????????????? ????? 1 ??????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
706 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 2 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
707 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
708 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
709 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยควนยาง 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
710 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
711 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
712 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
713 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
714 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบอนดำ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
715 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
716 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยออมสิน หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
717 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
718 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙๙-แหลมกรวด หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
719 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
720 จ้างซ่อมแซมมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
721 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
722 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยใต้ควน หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
723 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกะปิ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
724 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยกวี 1 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
725 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
726 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
727 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
728 ซื้อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
729 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบซอยโรงเรียนบ้านท่านุ่น หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
730 จ้างเช่าเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
731 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
732 ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
733 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
734 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บธ 7073 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
735 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
736 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
737 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning) ตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
738 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
739 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
740 จ้างซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
741 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
742 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบสนามบิน (ทางไปกระบี่น้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
743 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสามตำบล หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
744 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
745 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
746 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
747 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
748 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
749 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
750 จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักคูระบายน้ำ ซอย รพ.เหนือคลอง หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
751 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเหนือคลอง ๔ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
752 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเหนือคลอง ๖ หมู่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
753 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเดินระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
754 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
755 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
756 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยผกามาศ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
757 จ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
758 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยวาหะรักษ์ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
759 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
760 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
761 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
762 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
763 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
764 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
765 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
766 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยสวนปาล์ม หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
767 จ้างโครงการปรับปรุงถนนบุตรฤทธิ์ ๒ หมู่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
768 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยร่วมทองพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
769 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุโบร์มัสกัส หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
770 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
771 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๕ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๖ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
772 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว (บริเวณซอยมัสกัส ซอยกะปิ) หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
773 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบมัสกัส ๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
774 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบอนดำ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
775 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายท่านุ่น - ห้วยยูง หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
776 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
777 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายนานอก หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
778 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
779 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๑ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/16/1477 3/16/2020
781 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
782 จ้างเหมาตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
783 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ   3/11/1477 3/11/2020
784 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
785 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
786 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่ง ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
787 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
788 จ้างตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงานปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
789 จ้างเหมาตามโครงการตรวจคัดกรองสายตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการแว่นสายตาพร้อมประกอบเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
790 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการตรวจคัดกรองสายตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
791 จ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
792 จ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
793 จ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการตรวจคัดกรองสายตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
794 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
795 จ้างเหมาตามโครงการตรวจคัดกรองสายตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการตรวจคัดกรองโรคทางตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
796 จ้างตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1477 2/28/2020
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1477 2/28/2020
799 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) รายการสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
800 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
801 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๐๑ และเครื่องประมวลผลกลาง (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
802 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง   2/27/1477 2/27/2020
803 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
804 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
805 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
806 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
807 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
808 จ้างโครงการจัดทำที่คัดแยกขยะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
809 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
810 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
811 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
812 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
813 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวารี - หลังวัดเก่า หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
814 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ่อขยะเทศบาล - นานอก หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
815 จ้างตรวจสภาพซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
816 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่านุ่น - ควนแค (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
817 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
818 จ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
819 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดเก่า (ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
820 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคลองใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
821 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
822 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื้อสง่า ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
823 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูลกุล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
824 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาขนาด ๒ นิ้ว ถนนสายเหนือคลอง - พรุเตียว หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
825 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2020 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
826 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
827 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
828 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
829 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
830 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
831 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
832 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
833 จ้างเหมาตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ รายการ เวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
834 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายไร่ใหญ่ - คลองเขม้า หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/1477 1/8/2020
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/1477 1/8/2020
836 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
837 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
838 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) รายการเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
839 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020