ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง   10/17/2023 10/17/2023
3 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2023 10/4/2023
4 ซื้อวัสดุโครงการวันสารทเดือนสิบ ตามโครงการส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2023 10/4/2023
5 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2023 10/4/2023
6 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2023 10/3/2023
7 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
8 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
12 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
13 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
14 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดถังประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
15 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (หลังคา ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
17 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์ แอลอีดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
18 จ้างจ้างเหมาบริการ (เดินลอยปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
21 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.เขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
29 จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
30 จ้างซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
34 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
35 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
36 ซื้อน้ำยาเคมี(ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
38 เช่าเต็นท์โค้ง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
39 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
40 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
41 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
42 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
43 ซื้อครุภัณฑ์(แท่นหล่อเทียนพรรษาสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมิร์สสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
48 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
49 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
51 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
52 ซื้อพันธ์ไม้สำหรับโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้่เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
53 ซื้อพันธ์ไม้สำหรับโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้่เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
54 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
55 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายซอยต้นโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
56 ซื้อพันธ์ไม้สำหรับโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้่เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
57 เช่าเต้นท์พร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
58 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
59 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
62 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
63 จ้างจ้างเหมาเช่าเต้นพร้อมอุปกรณืในกิจกรรมทำหมันควบคุมประชากรสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
66 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
68 จ้างจ้างเหมาทำป้ายชื่อต้นไม้และป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
69 จ้างเหมาบริการ(ป้ายอะคริลิค ติดสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
70 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 6/1/2023
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
72 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
74 จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการประชาคมในการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
75 ซื้อโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การสานด้วยเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
76 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การสานด้วยเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
77 จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
78 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
79 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
82 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
83 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
84 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานแบบเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
87 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
88 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
89 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
90 จ้างเช่าเต็นท์(โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
91 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงประเพณีสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
92 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
93 จ้างการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
94 จ้างทำความสะอาดสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
95 จ้างทำป้ายผ้าแพรเปิดงานพร้อมลูกโป่งลอย โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
96 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
97 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเป่าลม แบบสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุ (การแข่งขันกีฬาดินแดงเกมส์ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
99 เช่าเต็นท์ ชุดเครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟฟ้า (การแข่งขันกีฬาดินแดงเกมส์ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
100 ซื้อวัสดุกีฬา (ถ้วยรางวัล) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
101 จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
102 ซื้อวัสดุกีฬา (เสื้อพิมพ์ลาย คอปก (สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
103 อุปกรณ์การกีฬา (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์)   3/23/2023 3/23/2023
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
105 ซื้อวัสดุทำสนาม (โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ดินแดงเกมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
106 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัยบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
107 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
108 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
109 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
110 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง   3/10/2023 3/10/2023
111 จ้างซ่อมแซมรื้อท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
112 ซื้อฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพกลุ่มสตรี (สานฝัน ปันอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
113 จ้างทำป้ายฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพกลุ่มสตรีการทำผ้ามัดย้อม (สานฝัน ปันอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
116 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง   3/8/2023 3/8/2023
117 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพยสิน (ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
118 จ้างซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0057) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
119 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ)ภายในตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
121 จ้างซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
122 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องปริ้น ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
124 วัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM)   3/7/2023 3/7/2023
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
126 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
127 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
129 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
131 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครู คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
132 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครู คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
133 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโหนด หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
134 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566   1/30/2023 1/30/2023
135 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
136 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
137 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญมา หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
138 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
139 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งคาทอง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
141 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาน Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
143 จ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
144 จ้างบ้ายไวนิลประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
145 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการสำหรับวันเด็กแห่งชาติ   1/12/2023 1/12/2023
146 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
147 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
149 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
150 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
151 จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
154 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
155 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2023 1/5/2023
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
158 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
159 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังๅ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
164 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ครุภัณฑคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ   12/14/2022 12/14/2022
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
167 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
170 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
172 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
174 จ้างจัดจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
176 ซื้อวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
177 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   9/19/2022 9/19/2022
178 ซื้อส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ไมพึงประสงค์ (วันสารทเดือนสิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
179 ซื้อส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ไมพึงประสงค์ (วันสารทเดือนสิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
180 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางแบบต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
181 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
189 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
190 เช่าสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
191 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
192 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
193 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
194 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
195 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
196 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
197 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
198 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
199 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
200 จ้างจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
201 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
203 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอแสดงภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
205 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
206 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
208 จ้างจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
210 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
218 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ยี่ห้อ HP รุ่น PRODESK หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0044) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
219 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
220 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
221 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
222 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
223 จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
227 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
228 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
229 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยมวลชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
230 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
231 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ล้างแอร์ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU แบบติดผนังพร้อมเติมน้ำยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
232 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
233 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
236 จ้างทำป้ายไวนิลบอร์ดคะแนน ส.อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
237 เช่าเช่าสถานที่โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
238 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
240 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
242 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
243 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 10/11/2021
244 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 10/11/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
247 ซื้อจัดซื้อตรายางการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
248 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
250 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
251 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
255 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายบอร์ดไม้อัดโครงไม้มีขาตั้ง และป้ายรณรงค์การเลือกตั้งโครงไม้พร้อมติดตั้งซึ่งใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   10/20/2021 10/20/2021
257 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก็บกวาด มูลค้างคาว ใต้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
261 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซื้อตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
262 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
263 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และ ป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
264 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
265 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด - 19 อ.ลำทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
266 จ้างซ่อมแซมและบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
267 จ้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
268 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หนืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจนปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
269 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งระบบเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
270 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
271 จ้างจ่้างเหมาโครงการกั้นแนวเขตศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด Covid 2019 (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
272 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
273 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
274 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่นอนและหมอนหนุน หุ้มหนัง PVC พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
276 จ้างจ้างออกแบบก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
277 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
278 จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
279 จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
280 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
281 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
282 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
283 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
285 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
286 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
288 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
290 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซ้มเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
292 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
295 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
296 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม ขนาด 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
297 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว(คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
299 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
300 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   8/11/2021 11/8/2021
301 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
302 ซื้อจัดซื้อแฟ้มปกอ่อนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
303 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
304 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
305 จ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
306 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
307 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
308 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
309 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   8/2/2021 8/2/2021
310 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
311 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็ก 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
312 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
313 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
314 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
315 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
317 จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
318 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
319 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   7/6/2021 7/6/2021
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   6/30/2021 6/30/2021
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   6/30/2021 6/30/2021
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคา(ช่วยเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   6/29/2021 6/29/2021
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   6/29/2021 6/29/2021
326 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   6/28/2021 6/28/2021
327 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
328 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
329 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง (ตอนที่3 ) หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
330 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
332 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
333 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
334 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
335 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
336 ซื้อจัดซื้อวัสดุ(อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
337 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
338 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
340 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
341 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
342 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
343 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
344 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
345 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
346 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
347 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
348 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
349 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
350 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
351 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
352 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
353 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/31/2021 5/31/2021
354 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
355 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
357 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
358 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
360 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
361 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
362 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
363 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   4/29/2021 4/29/2021
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
365 วัสดุคอมพิวเตอร์   4/21/2021 4/21/2021
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
367 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
368 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
369 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
370 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
371 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
372 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
375 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
376 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
377 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
378 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
379 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
380 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
382 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
383 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
384 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
387 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
388 ซื้อจัดชื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
390 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
391 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
392 ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา(กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
393 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
394 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
395 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
396 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
397 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
398 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   12/25/2020 12/25/2020
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน   12/23/2020 12/23/2020
401 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
402 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
403 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
405 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   12/9/2020 12/9/2020
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน   12/9/2020 12/9/2020
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน   12/9/2020 12/9/2020
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   12/9/2020 12/9/2020
410 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
411 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
412 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
413 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
414 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
415 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
416 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
417 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
418 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   10/19/2020 10/19/2020
419 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   10/19/2020 10/19/2020
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
421 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
422 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
423 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
424 ซื้อจัดซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
425 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
426 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
427 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
428 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
429 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
430 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
431 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
432 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
433 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
434 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
435 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
436 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (มอเตอร์ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
437 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
438 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
439 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
440 จ้างบุกเบิกถนน (ซอยลุงเคลื่อน) หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 932 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
441 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
442 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
443 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
444 จ้างจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
445 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
447 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
448 จ้างจ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
449 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ   8/31/2020 8/31/2020
450 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
451 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
452 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
453 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
454 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
455 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
456 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
457 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
458 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
459 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
460 ซื้อจัดซือวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคาและตะขอ (ดำเนินการช่วนเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
461 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
462 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
463 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
464 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
465 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
466 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
467 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
468 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
469 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
470 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
471 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
472 ซื้อจัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการงานวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
473 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
474 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
475 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
476 จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
477 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
478 จ้างจ้างเหมาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
479 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
480 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
481 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
482 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเคมีดับเพลิงและแก๊บหุงต้ม สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
483 จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
484 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
485 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
486 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
487 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
488 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 , ถนนสายซอยศาลา และซอยอ้อมควน หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 2,850 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
489 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส 5 ช่อง แบบมีผาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
490 ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
491 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
492 จ้างจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
493 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
494 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
495 จ้างจ้างต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทางรวม 2,890 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
496 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
497 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
499 ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
500 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
501 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
502 ซื้อจัดซื้อชั้นวางคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
503 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
504 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
505 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
506 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
507 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
508 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
509 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
510 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
511 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
512 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
513 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
514 จัดซื้อถังขยะติดเชื้อ   6/15/2020 6/15/2020
515 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
516 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
517 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
518 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
519 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
520 ซื้อจัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
521 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
522 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
523 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
524 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
526 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
527 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   4/27/2020 4/27/2020
529 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
532 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   4/16/2020 4/16/2020
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   4/16/2020 4/16/2020
535 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
536 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   4/15/2020 4/15/2020
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
538 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
539 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
540 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
541 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
542 เช่าเต็นท์ (โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ี่ 29 - ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
543 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พพึงประสงค์(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
544 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
545 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
547 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   11/14/1479 11/14/2022
548 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
549 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
550 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
551 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงประเพณีสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
552 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
553 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
554 จ้างจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด(เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
555 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
556 จ้างจัดจ้างพวงมาลาดอกไม้สด(เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
557 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล(กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
559 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
560 จ้างจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
561 พิมพ์ป้ายไวนิล โครงการส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันแม่แห่งชาติ)   8/8/1479 8/8/2022
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ (วันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
563 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
564 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
565 จ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
567 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
568 เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
569 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
570 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา(ระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคารเรียน ศพด.เขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
571 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
572 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว หลังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
573 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
574 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
575 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
576 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
577 ซื้อจัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
578 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
579 จ้างจัดจ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
580 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
581 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(จัดซื้อหินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
582 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
583 จ้างต่อเติมผนังกั้นห้องกระจกแบบอลูมิเนียม ศพด.(หลังใหม่)2หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
584 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   6/29/1479 6/29/2022
585 จ้างเหมาบริการซัก - รีดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
586 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
587 จ้างทำป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
588 ซื้อจัดซื้อวัสดุสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
589 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การสานตะกร้าด้วยเส้นพาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
590 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส(การสานตะกร้าด้วยเส้นพาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
591 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
592 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
593 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
594 ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
595 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
596 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
597 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
598 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
599 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
600 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
601 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
602 จ้างซ่อมแซม(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0034) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
603 ???????????????????????????(????????????????) ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
604 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
605 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
606 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
607 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
608 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
609 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
610 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
611 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
612 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
613 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
614 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวรับสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
615 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
616 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
617 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
618 จ้างจัดจ้างทำป้ายบอร์ดองค์กรวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
619 จ้างจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
620 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
621 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
622 จ้างซ่่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
623 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
624 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
625 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
626 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
627 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
628 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
629 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
630 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
631 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifuntion) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
632 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
633 จ้างจ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
634 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
635 เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
636 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
637 ครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส)   1/31/1479 1/31/2022
638 จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
639 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
640 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
641 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
642 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9807 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
643 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
644 จ้างโครงการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
645 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
646 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
647 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
648 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
649 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
650 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
651 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
652 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
653 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
654 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
655 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
656 จ้างจ้างซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
657 ซื้อดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
658 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
659 จ้างจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
660 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร   3/18/1477 3/18/2020
661 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่   3/18/1477 3/18/2020
662 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
663 จ้างจ้างกรุยทางถางป่าสองข้างทาง ถนนสายขอนพอ - ปลายทับใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
664 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื้อการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
665 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
666 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
667 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
668 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
669 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
670 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
671 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
672 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
673 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
674 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
675 จ้างจ้างเหมาทำป้ายอลูซิ่งติดสติ๊กเกอร์ รณรงค์หมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
676 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจพัฒนา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
677 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
678 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ(การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
679 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,555 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
680 จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักการอ่าน   1/30/1477 1/30/2020
681 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
682 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยจิตรภิรมย์ หมู่ที่ 5 และถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
683 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
684 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
685 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
686 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
687 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
688 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
689 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020