ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
2 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖   10/26/2023 10/26/2023
5 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2023 10/18/2023
6 จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/2023 10/17/2023
7 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (สำนักปลัดเทศบาล)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2023 10/11/2023
8 จ้างเหมาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) รายการ หลอดไฟแสงจันทร์ ชนิดต่อตรง ขนาด ๕๐๐w จำนวน ๑๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
11 จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
12 จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
13 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๖ รายการ    9/21/2023 9/21/2023
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
17 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำ บ้านห้วยพลูหนัง พร้อมวางท่อ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๓ ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๗ ท่อน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
18 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
26 ซื้อน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (สำนักปลัด) จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
27 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา ให้ได้พื้นไม่น้อยกว่า ๔๑๗ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
28 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
29 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค 2403 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
30 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน 81-0946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
32 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
33 จ้างทำปกพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
34 จ้างเหมารถมินิบัสปรับอากาศ (กองการศึกษา) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
35 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
37 จ้างเหมาโครงการปรับแต่งพื้นที่ทิ้งขยะพร้อมปรับแต่งพื้นที่เกลี่ยราบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
39 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
41 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ จุด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
42 จ้างจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ จุด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
43 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ จุด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีช่วยเหลือประชาชน เหตุเพลิงไหม้บ้าน ( สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-KONICA ๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
46 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-6018 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0001 (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
47 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ ๒ เส้น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
48 ซื้อบันไดเลื่อน 13 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนเหล็กบันไดท้ายรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
51 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
52 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
55 จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) ทะเบียน ๘๐ - ๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
57 จ้างซ่อมกล้องวงจนปิด (CCTV) จำนวน ๑๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
58 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
59 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
60 จ้างซ่อมกล้องวงจนปิด (CCTV) จำนวน ๑๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
61 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพ - กู้ภัย กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
62 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพ - กู้ภัย กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
63 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพ - กู้ภัย กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
64 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับแต่ง บ้านทับควาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านทับควาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดถ้วยกาแฟ พร้อมถาดรอง) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
67 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ซอยเลียบเหมืองชลประทาน , ควนค้อ , ซอยทุ่งสามสร้าง-ท่าเรือ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
68 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
69 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ (ซอยโกวิทย์) หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว , (ถนนสายทุ่งล้อ-ทุ่งคา) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
70 จ้างทำป้ายไวนิล (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
72 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
73 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
74 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาฯ (กองคลัง) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
75 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาฯ (กองคลัง) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
76 ซื้อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ไม่เกิน 2 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขนาน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   7/24/2023 7/24/2023
78 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
79 จ้างเหมาทำแผ่นพับการใช้น้ำประปาในตำบลทรายขาว (กองคลัง) จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
80 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
82 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
84 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
85 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ซิงค์ล้างจาน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
86 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
87 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖   6/29/2023 6/29/2023
88 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
89 เช่าเต็นท์โครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
90 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) ทะเบียน ๘๐ - ๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
92 ซื้อวัสดุโครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้ม (จัดซื้อร่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
93 ซื้อวัสดุโครงการทรายขาวยิ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
94 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) กระดาษ A4 จำนวน 40 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
98 จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี และถมดินพร้อมลงหินคลุกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
99 จ้างรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
100 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๑-๐๐๐๓ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
101 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
102 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๐-๐๐๐๑ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
104 จ้างซ่อมรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
105 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๔ จุด (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
106 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
107 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดกิจกรรมเฉลิมวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
108 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๑๑-๕๖-๐๐๐๑ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
116 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
117 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง (ห้องผู้บริหาร) รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๐ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
118 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
119 จ้างเช่าเต้นท์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
120 จ้างซ่อมรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
121 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๑.๐๐x๐.๑๗๕ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ซอยบ้านลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
122 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๑.๐๐x๐.๑๗๕ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ซอยโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
123 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
124 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
125 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
126 จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ทะเบียน ๑๐-๑๗๓๙ เนื่องในโครงการกิจกรรมชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
127 จ้างซ่อมและเช็คระยะของรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
128 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ และ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2023 3/17/2023
129 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2023 3/16/2023
130 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ (สนามกีฬาบ้านทุ่งล้อ) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
131 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้วันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
132 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
133 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถัง บ่อบาดาลบ้านหยีโหนดและบ่อบาดาลควนค้อ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง และบ่อบาดาลหน้าซอยเตาถ่านโกจ้อย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
134 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๕ ยี่ห้อ Acer (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
136 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถัง บ่อบาดาลบ้านหยีโหนดและบ่อบาดาลควนค้อ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง และบ่อบาดาลหน้าซอยเตาถ่านโกจ้อย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
138 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ (สนามกีฬาบ้านทุ่งล้อ) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
139 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ (สนามกีฬาบ้านทุ่งล้อ) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
140 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถัง บ่อบาดาลบ้านหยีโหนดและบ่อบาดาลควนค้อ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง และบ่อบาดาลหน้าซอยเตาถ่านโกจ้อย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
141 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
142 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
143 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
144 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) เคาน์เตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
146 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
147 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๓ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
148 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
149 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
150 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
152 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงสาย มัสยิด-ท่าเรือ (เพิ่มเติม) ระยะทาง ๑๒๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
153 จ้างซ่อมรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
154 จ้างซ่อมรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2023 2/24/2023
156 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
161 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
162 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์งบรรทุกเทเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเข้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
163 ซื้อน้ำมันเชืื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๔๒๐ ลิตร เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๓) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
165 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกโครงการงานเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๓ ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
166 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
167 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ สายส่งน้ำดับเพลิง ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
168 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลแบคดรอปพร้อมกรอบไม้ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๓) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
169 จ้างเหมาเช่าเวที เต้นท์และโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๖ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๓) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
170 จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๓) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
173 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
176 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๓) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2023 2/7/2023
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2023 2/7/2023
179 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
180 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟป่า (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/30/2023 1/30/2023
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/30/2023 1/30/2023
183 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
184 จ้างซ่อมรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
185 จ้างทำแถบสีและสติ๊กเกอร์รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
186 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2023 1/25/2023
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2023 1/25/2023
189 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟ Hight Mast จำนวน ๕ หมู่บ้านภายในตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
190 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ จุด และชุดคูระบายน้ำให้ได้ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๕ เมตร ซอยท้ายนา-ท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
191 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/2023 1/18/2023
193 จ้างซ่อมรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
194 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
195 จ้างโครงการจ่้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับพื้นบริเวณน้ำท่วมขัง และซ่อมแซมสะพานซอยหมาหลง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/2023 1/16/2023
198 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งสามสร้าง ซอย1 (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2023 1/16/2023
199 จ้างโครงการจ่้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับพื้นบริเวณน้ำท่วมขัง และซ่อมแซมสะพานซอยหมาหลง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
200 จ้างโครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยพร้อมปรับแต่งสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
201 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔ จุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
202 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
203 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔ จุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
204 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (กองช่าง) ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ผ้าประดับเต้นท์และเวที จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
206 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔ จุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
207 จ้างเหมาอัดสปอร์ต จำนวน ๑ รายการ เนื่องในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
208 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน เนื่องในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
209 ซื้อของจัดกิจกรรมและของรางวัล จำนวน ๔๑ รายการ เนื่องในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
210 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารโคนิก้า จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
212 จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
213 จ้างโครงการจ่้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับพื้นบริเวณน้ำท่วมขัง และซ่อมแซมสะพานซอยหมาหลง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
214 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
215 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
218 เช่าเต้นท์ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
220 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง (ซอยในบ้าน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
221 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (วัดทรายขาว) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (หลังสำนักงานเทศบาล) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
223 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
225 โครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   10/10/2022 10/10/2022
226 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
227 ซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ในบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL๖) และผู้ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระได้ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
228 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจัดเก็บ ๓ ชั้น จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
231 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทับเต้งฮั้ว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
232 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
233 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โทรทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
234 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงสาย สปก. ระยะทาง ๗๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
235 โครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/20/2022 9/20/2022
236 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
237 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
238 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
240 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2022 9/17/2022
241 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
242 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/16/2022 9/16/2022
243 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
244 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ   9/15/2022 9/15/2022
245 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ   9/15/2022 9/15/2022
246 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสทางท้องถิ่น กบ.ถ๓๙-๐๐๑ สายห้วยลึก-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ เ   9/15/2022 9/15/2022
247 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
248 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
249 จ้างเหมาทำจาด จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
250 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
251 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
252 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
253 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ   9/12/2022 9/12/2022
254 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาออก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
255 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ   9/12/2022 9/12/2022
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
257 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ   9/12/2022 9/12/2022
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI (MB ๔๗๒) จำนวน ๑๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
260 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
261 จ้างโครงการย้ายหอถังระบบประปา แบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง มัสยิดบ้านทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
265 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
266 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
267 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
268 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
269 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
271 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
275 จ้างซ้อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
277 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
278 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย บันไดยืนท้ายรถเก็บขยะทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับหน้าเหล็กสีขาว ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
281 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ปี จำนวน ๓๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
282 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะเทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
283 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะเทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสต์ 1TB/TO 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
286 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
287 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
288 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
289 จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
290 จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
292 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสต์ 1TB/TO 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โด   8/9/2022 9/8/2022
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
299 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
300 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
301 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
302 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
303 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
304 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
305 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
306 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก โดยเดินสายไฟ NYY พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
307 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
308 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายนาต้นส้าน , สายหลัก กม๕๐ หมู่ที่ ๕ สายท่าเรือ , สายห้วยกรวด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
309 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
310 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
311 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
312 จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   11/19/2021 11/19/2021
313 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๓ จากสาย บ้านห้วยลึก ถึงสายบ้านท้ายพรุ บ้านห้วยลึก-บ้านท้ายพรุ หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลทรายขาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   11/18/2021 11/18/2021
314 ซื้อโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
315 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายห้วยลึก ถึงสายทับควาย บ้านห้วยลึก-ทรายขาว หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๖,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   11/18/2021 11/18/2021
316 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
318 โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   11/10/2021 10/11/2021
319 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
320 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
321 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
322 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
323 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
324 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
325 จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
326 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN 8 ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
327 จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมทำการย้ายโครงสร้างเหล็กจากหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกไปยังหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
328 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
329 จ้างทำอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
330 จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
331 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
332 จ้างโครงการปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมขุดดินและถมกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
333 โครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/29/2021 9/29/2021
334 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
335 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๓ จากสาย บ้านห้วยลึก ถึงสายบ้านท้ายพรุ บ้านห้วยลึก-บ้านท้ายพรุ หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลทรายขาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จั   9/28/2021 9/28/2021
336 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
337 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายห้วยลึก ถึงสายทับควาย บ้านห้วยลึก-ทรายขาว หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๑๖,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2021 9/28/2021
338 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
339 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
340 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เตาแก๊ส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
341 จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.พร้อมทำการย้ายหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.จากหมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคาไปยังหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
342 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
344 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
345 จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. หร้อมทำการย้ายหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม.จากหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาวไปยังหมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
347 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
348 จ้างติดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตัว ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
349 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   9/20/2021 9/20/2021
350 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
351 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
352 ซื้อโครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
353 ซื้อโครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
354 จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทรายขาวใต้-ทุ่งคา ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2021 9/18/2021
355 จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทรายขาวใต้-ทุ่งคา ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
356 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
357 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
358 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
359 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
360 จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทรายขาวใต้-ทุ่งคา ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
361 โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/14/2021 9/14/2021
362 โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/14/2021 9/14/2021
363 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๊ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/13/2021 9/13/2021
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
365 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/13/2021 9/13/2021
366 โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/13/2021 9/13/2021
367 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
368 โครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/13/2021 9/13/2021
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
371 ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ไม้เท้าขาว) จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
372 จ้างเหมาบริการขยายสัญญาณ Internet พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
373 ซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถโยกคนพิการ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
374 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
375 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) จำนวน ๓ เครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้าน ทรายขาว จำนวน ๒ เครื่อง และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
377 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
379 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๒๓๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
380 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑   9/6/2021 9/6/2021
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI-๔๗๒) จำนวน ๑๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
382 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   9/6/2021 9/6/2021
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
384 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ BTU (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
385 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สายมัสยิด-นาห้วย ระยะทาง ๙๓ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
386 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
387 จ้างเหมาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
390 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
391 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
392 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
393 จ้างเหมาเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
394 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
395 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน All in one และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
397 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
398 ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
399 ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
400 ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๑ รายการ เนื่องในโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
401 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
402 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
403 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
404 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบาตอน) โดยใช้หินผุพร้อมปรับแต่งและบดอัด สายหลัก กม.๕๐ , สายนาต้นส้าน,สายพานวา,สายสวนบริษัท,สายท้ายนา,สายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
405 ซื้อวัสดุอื่น (กระดานอัด) จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
406 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนว ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
407 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
408 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
409 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
410 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
411 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
412 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
413 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
414 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
415 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
416 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
417 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
418 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
420 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
421 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและติดตั้งขาเสียบธง จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีกรรมการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระว   7/20/2021 7/20/2021
422 ซื้อมิเตอร์มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
423 ซื้อซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ห้องบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องปริ้น Brother MFC-T๘๑๐ W จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) ยี่ห้อ HP รุ่น HP Laser Jet Pro M๑๒A จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
426 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ   6/30/2021 6/30/2021
427 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ   6/30/2021 6/30/2021
428 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ   6/28/2021 6/28/2021
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา) TN-KONICA ๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
430 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด) TN-KONICA ๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ห้องบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึก TN-SS-๔๐๗๐ ๑๕K จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ห้องบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องปริ้น Brother MFC-T๘๑๐ W จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
433 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
434 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
435 จ้างรื้อถอนตู้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
436 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๑,๖๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
438 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
439 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
440 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
441 จ้างค่าจ้างเหมาทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
442 จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๒ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
443 จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๒ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
444 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หนา ๓ ชั้น กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๗๐ กล่อง) เนื่องในโครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ สร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
445 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
446 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
447 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
449 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
450 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
451 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
452 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
453 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
454 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
455 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   5/31/2021 5/31/2021
456 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
457 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   5/31/2021 5/31/2021
458 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
459 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา   5/28/2021 5/28/2021
460 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
461 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
462 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
463 จ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
464 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
465 จ้างอัดสปอร์ต ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
466 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
467 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
468 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
469 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสปก.-บ้านตีน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบา   5/20/2021 5/20/2021
470 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
471 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
472 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๕ ชุด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมูที่ ๕ จำนวน ๓ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
473 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล้องล้อเลื่อนพลาสติก ขนาด ๔๘x๗๐x๔๑ ซม.) จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
475 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
478 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน ๒๐ ผืน เนื่องในโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี กิจกกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
479 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๒๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
480 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
481 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
483 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
484 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
486 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
487 จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ กองการศึกษา พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๘x๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
493 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
494 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
496 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยลึก จุดช่องที่ ๑๑ รหัสพัสดุ ๕๐๐-๖๔-๐๐๑๕ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
497 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
498 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
499 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
500 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
501 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
502 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
503 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
504 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรายขาวใต้-คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร   4/9/2021 4/9/2021
505 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเต้งฮั้ว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ   4/9/2021 4/9/2021
506 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุสลาม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเ   4/9/2021 4/9/2021
507 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
508 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านบ้านห้วยพลูหนัง (โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง (บ้านทรายขาวใต้) ตำบลทรายขาว อำเภอคลอง   4/6/2021 4/6/2021
509 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
510 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
511 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เนื่องในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
512 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับควาย , ซอยท่าคลองและทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
513 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
514 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
515 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
516 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
517 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรวมคะแนนและป้ายบอกสถานที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายขาวและนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
518 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
519 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
520 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
521 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๗ ชุด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด , หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด , หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ชุด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
522 ซื้อแว่นตาตามผลการตรวจผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
523 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา , หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
524 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๕ HP ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
525 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) รายการ ตะกร้า (บัตรดี - บัตรเสีย-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
526 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
527 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
528 ซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
529 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
530 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
531 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
532 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) รายการ ตะกร้า (บัตรดี - บัตรเสีย-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
533 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
534 จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อ Mind Map ประกอบการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
535 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม LED ๒x๑๘ วัตต์ จำนวน ๒๙ ชุด หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
536 จ้างซ่อมตู้เย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
537 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
538 จ้างตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดกรองสายตากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
539 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
540 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
541 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
542 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
543 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านดลเดช-สะพานเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
544 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ จุด ท่าเรือบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
545 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรงภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็กตะแกรง สายมัสยิด-ท่าเรือ ระยะทาง ๑๒๑ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 9/2/2021
546 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
548 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
549 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖๐๐ ชุด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
550 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
551 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเซ็ตระบบ จุดคัดกรองบ้านพรุพี หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
552 จ้างเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
553 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
555 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
556 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
557 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับควาย , ซอยท่าคลองและทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
558 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาห้วย ซอย ๒ ? บ้านสมพิศ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
559 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาด ๙๐x๑๒๐ เมตร พร้อมทำการลงงานดิมถม จำนวน ๑,๖๒๐ ลบ.ม.หรือปรับแต่งให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
560 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมั่นดะเหร๊ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ คอนกรีต ๑๒๔ จำนวน ๓๙.๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
562 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทับเต้งฮั้ว ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ ทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๑๓ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
566 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
568 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและเคลื่อนย้ายขยะพร้อมขุดดินและถมกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
569 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
570 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
571 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
572 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
573 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
574 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
575 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
576 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
577 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ บริเวณมัสยิดบ้านห้วยลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
578 จ้างทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
579 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
580 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน สำหรับประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
581 จ้างทำจาด ขนาด ๑๘๐x๑๘๐x๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ หลัง เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
582 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
583 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
584 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
585 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
586 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
587 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
588 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
589 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
590 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
591 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
592 จ้างซอมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
593 จ้างซอมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
594 จ้างซ่อมแซมตู้เย็น รหัสพัสดุ ๗๐๓-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
595 จ้างทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
596 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
597 จ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2021 1/3/2021
598 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
599 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
600 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
601 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
602 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (Brother) รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
604 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนน จำนวน ๓ ชุด หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๑ ชุด) หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๒ ชุด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
605 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์บริเวณจุดเสี่ยงสี่แยกท้ายพรุ-ทรายขาวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
606 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
607 จ้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
609 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
610 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
611 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/17/2020 12/17/2020
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/17/2020 12/17/2020
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   12/16/2020 12/16/2020
615 จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
616 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
617 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
618 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
619 จ้าง่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
620 ซื้อสายยางอ่อน ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
621 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) TN-OKI-MB472 จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
622 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
623 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
624 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   12/2/2020 12/2/2020
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   12/2/2020 12/2/2020
627 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   11/30/2020 11/30/2020
628 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
629 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   11/30/2020 11/30/2020
630 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
631 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
632 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
633 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี สำนักสงฆ์-เพชรเกษม ระยะทาง ๗๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่   11/27/2020 11/27/2020
634 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง สายหลังโรงเรียนบ่อม่วง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมปรับแต่งถนนดินเดิม ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
635 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายท้ายนา-ท่าคลอง (ท้ายพรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
636 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
637 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายหอถังประปาบ้านนายฮัจยีถ๊อด-ถนนท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ระยะทาง ๑๒๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. และซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง ๖๐ ม. ถนนกว้าง ๕ ม. ผิวจราจร ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
638 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๒๐ ลบ.ม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
639 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรังสายทรายขาวใต้-ทุ่งสามสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
640 จ้างเหมาตักหินคลุกถมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
641 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
642 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำบ้านทรายขาว (พร้อมปรับแต่งด้านข้าง) ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
643 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A ๔ จำนวน ๖๐ แผ่น เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
644 จ้างเหมาเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาและถังแก๊สพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
645 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และค่าเช่าโต๊ะ จำนวน ๘ รายการ เนื่องในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
646 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบประปา (บ้านตีน) หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
647 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
649 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
650 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว ขยายถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง   11/3/2020 11/3/2020
651 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สายทาง   11/3/2020 11/3/2020
652 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมระบบไฟฟ้าของโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
653 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เนื่องในโครงจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
654 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
655 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
656 ซื้อวัดสุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
657 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
658 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
659 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
660 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
661 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
662 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
663 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
664 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
665 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
666 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
667 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
668 จ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกรยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
669 จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
670 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
671 ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเ   9/29/2020 9/29/2020
672 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
673 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
674 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
675 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2020 9/28/2020
676 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Tretment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือนกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2020 9/28/2020
677 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2020 9/28/2020
678 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2020 9/28/2020
679 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
680 ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
681 โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   9/28/2020 9/28/2020
682 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
683 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
684 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
685 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๑๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
686 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
687 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า LED ขนาด ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ จุด พร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งสายเมนห้องน้ำท่าเรือบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
688 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมเปลี่ยนและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
689 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
690 ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
691 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
692 จ้างโครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
693 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
694 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
695 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
696 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ   9/23/2020 9/23/2020
697 ซื้อโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
698 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
699 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
700 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
701 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
702 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
703 จ้างเหมาทำหมับ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
704 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว   9/21/2020 9/21/2020
706 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชนิดติดตั้งแบบยึดติดกับพื้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
707 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
708 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
709 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว   9/11/2020 9/11/2020
711 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ฯ ด้วยวิธีประกว   9/11/2020 9/11/2020
712 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
713 ซื้อเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
714 จ้างเหมาทำหมับ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
715 จ้างเหมาเช่าคณะกลองยาว จำนวน ๑ คณะ เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
716 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
717 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
718 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
719 จ้างค่าจ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
720 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
721 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
722 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
723 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
724 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอ   8/28/2020 8/28/2020
725 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
726 จ้างเหมาโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
727 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ HP ๓ เฟส (๓.๗ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
728 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแสตนเลสแรงดันสูง ๔ ใบพัด ขนาด ๕.๕ HP ๓ เฟส (๔.๐ KW) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (ทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
729 โครงการก่อสร้าง/จัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   8/25/2020 8/25/2020
730 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายหลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว - ทรายขาวใต้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร ห   8/25/2020 8/25/2020
731 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
732 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
733 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
734 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ความยาว ๙๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
735 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
736 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะภายใน หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ บริเวณจุดเสี่ยงสามแยกบ้านทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
737 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
738 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
739 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
740 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
741 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
742 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
743 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
744 จ้างซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
745 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
747 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
748 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
749 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดช่องที่ ๓ รหัสพัสดุ ๕๐๐-๕๙-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
750 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
751 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
753 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
754 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   6/29/2020 6/29/2020
755 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
756 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓   6/25/2020 6/25/2020
757 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
758 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
759 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ ๓ บานห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
760 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
761 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
762 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
763 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
764 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
765 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
766 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
767 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
768 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
769 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว และบริเวณสามแยกซอยทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
770 จ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทรายขาว (ต่อสัญญาเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
771 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
772 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
773 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
774 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องล้อเลื่อน) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-OKI-MB๔๗๒) จำนวน ๑๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
776 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-FJ๒๐๑๑/๒๐๑๐-๑๕) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
777 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
778 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
779 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
780 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
781 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
782 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑๒๗ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
783 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธี   5/22/2020 5/22/2020
784 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดย   5/22/2020 5/22/2020
785 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
786 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
787 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๕๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
788 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
789 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
790 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
791 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
792 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
793 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
794 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
795 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
796 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
797 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
798 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
799 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
800 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
801 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ยี่ห้อ ALPHA CASE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
802 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
803 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
804 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
805 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ HP ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ และวางท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
809 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
810 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
811 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
812 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
813 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
814 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
815 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
816 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
817 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2020 4/17/2020
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2020 4/17/2020
820 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
821 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
822 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
823 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร   4/15/2020 4/15/2020
824 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
825 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
826 จ้าง่๋ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
827 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
828 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
829 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจ   4/10/2020 4/10/2020
830 จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับออกกำลังกายเทศบาลตำบลทรายขาว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
831 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ   4/10/2020 4/10/2020
832 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-นาหัวนอนหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
833 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
834 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
837 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
838 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
839 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2020 3/26/2020
840 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
841 ซื้อวัสดุประปา ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
842 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
843 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
844 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
845 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (ผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ) จำนวน ๑๘๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
846 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
847 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2020 1/5/2020
848 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
849 โครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565   12/7/1479 7/12/2022
850 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
851 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
852 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
853 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๗๓๖๓ กระบี่ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
854 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
855 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
856 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
857 จ้างซ่อมระบบไฟแอร์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
858 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
859 จ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
860 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
861 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/1479 11/10/2022
862 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเต้นท์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
863 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
864 จ้างโครงการจ้างหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
865 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ 890 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
866 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
867 จ้างโครงการจ้างหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
868 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
869 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเต้นท์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
870 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเต้นท์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
871 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
872 จ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
873 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ 2/2565   10/31/1479 10/31/2022
874 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
876 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
877 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓ จุด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
878 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) (โครงการอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
879 จ้างเหมาพิธีกร จำนวน ๗ วัน เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
880 จ้างเหมาเช่าเวที จำนวน ๑ ชุด เนื่องโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาแบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อเมนสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/21/1479 10/21/2022
882 จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
883 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
884 จ้างบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
885 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
886 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
887 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (บ้านท้ายนา) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
888 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
889 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
890 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (ซอยเตาถ่านโกจ้อย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
891 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
892 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
893 จ้างซ่อมเครื่องตัดต้นไม้แต่งกิ่งไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
894 จ้างทำพวงมาลา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
895 จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
896 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
897 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
898 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
899 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
900 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
901 จ้างทำก๊อกน้ำแบบใช้เท้าเหยียบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
902 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
903 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘ วัน   9/2/1479 2/9/2022
904 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
905 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวัยในเด็ก ๒-๕ ปี จำนวน ๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
906 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะเทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
907 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสต์ 1TB/TO 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
908 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/1479 8/9/2022
909 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดงานวันสำคัญและงานพิธีกิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
910 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ 890 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
911 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เนื่องในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
912 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
913 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
914 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
915 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกเครื่องปริ้น Samsung ML 2855 ND จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
916 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
917 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
918 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
919 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-KONICA-๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
920 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8812 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
921 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองการศึกษา) ขนาด ๑๐๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
922 จ้างโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
923 จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ 890 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
924 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
925 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   7/6/1479 7/6/2022
926 ซื้อผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กองการศึกษา) จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
927 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและเคลื่อนย้ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
928 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
929 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-SS-๔๐๗๐ ๑๕K) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
930 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
931 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงรับรองคณะผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ ชุดที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
932 จ้างค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า High Mast บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
933 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
934 จ้างทำเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลทรายขาวพร้อมปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ version ใหม่ให้ตรงตามที่กระทรวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
935 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยต้นหว้า โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
936 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
937 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
938 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (บ้านจ๊ะนี) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
939 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
940 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง สายมัสยิด-หัวแหลม , สายมัสยิดบ้านตีน , สายทุ่งนอก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
941 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง สายทรายขาใต้-ห้วยไม้ยี้ , สายทุ่งสามสร้าง ซอย ๑ , สายท่าคลอง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
942 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
943 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
944 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
945 ซื้อผงเคมีแห้งสำหรับถังดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
946 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 7/6/2022
947 ซื้อล้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
948 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
949 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
950 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
951 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
952 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
953 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
954 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยอุดมสุข โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
955 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหลังโรงพัก โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
956 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหัวหิน โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
957 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
958 ??????????????????????? (??????????? ??????????????????) ????? ? ?????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
959 ??????????????????????? (???????) ????? ? ??????? ??????????????????   5/11/1479 5/11/2022
960 ??????????????????????? (???????????) ????? ? ??????? ??????????????????   5/11/1479 5/11/2022
961 ??????????????????????? (??????????? ??????????????????) ????? ? ?????? ??????????????????   5/11/1479 5/11/2022
962 ??????????????????????? (???????) ????? ? ?????? ??????????????????   5/11/1479 5/11/2022
963 ??????????????????????? (??????????? ??????????????????) ????? ? ??????? ??????????????????   5/11/1479 5/11/2022
964 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ วัน เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
965 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งและถุงดำ ๕ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
966 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา สายทุ่งคา-คลองพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
967 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
968 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
969 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
970 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
971 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
972 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านเพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
973 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว สายท้ายนา , สายหลังวัด , สายบ้านน้ารม , สายบ้านสูดำ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
974 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยหน้ากุโบร์ โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๗๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
975 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) ซอยชลประทาน โดยการวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
976 จ้างซ่อมบอร์ดกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
977 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
978 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกออก หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
979 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ   4/19/1479 4/19/2022
980 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร   4/19/1479 4/19/2022
981 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า High Mast บริเวณ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
982 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
983 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง (บ้านจ๊ะกูด) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
984 จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
985 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง (โคกแคร์) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
986 ซื้อชุดเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 7/4/2022
987 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
988 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 1/4/2022
989 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 1/4/2022
990 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง (ซอยในบ้าน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
991 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
992 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
993 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
994 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
995 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) กระติกน้ำร้อน จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
996 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายฝาแฝด๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
997 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี สายแสงตะวัน , สายชัยรัก , สายสมหวัง , สายโรงพระ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
998 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐W สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
999 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (บ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
1000 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด และเดินสายไฟ NYY หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
1001 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุด เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
1002 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ เนื่องในโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
1003 จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1004 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
1005 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
1006 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1007 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1008 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
1009 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
1010 จ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-ซอยนาห้วย๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
1011 จ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำพรุพี หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
1012 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
1013 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1014 จ้างเปลี่ยนสาย Cable VGA เครื่องโปรเจคเตอร์ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1015 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
1016 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1017 จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
1018 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
1019 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับแต่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเคลื่อนย้ายขยะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานที่กำจัดขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
1020 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
1021 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1479 1/6/2022
1022 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๓๔๐ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
1023 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบางตอน) พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก สายท่าเรือ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร , สายบ้านนายอาคม ระยะทาง ๒๗๐ เมตร , สายหนองทุ่มรถ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1024 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคกแคร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1025 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1026 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1027 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ฯ จำนวน ๒ จุด โดยวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน และวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1028 จ้างโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายน้ำล้นห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1029 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1030 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1031 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
1032 ทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ   3/19/1477 3/19/2020
1033 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
1034 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
1035 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1036 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๑๐ เมตร และวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น PN ๑๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖   3/17/1477 3/17/2020
1037 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1038 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1039 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1040 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1041 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1042 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1477 3/14/2020
1043 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1477 3/14/2020
1044 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
1045 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
1046 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
1047 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1048 จ้างโครงการปรับปรุงคันสระน้ำบ้านพรุพี ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ถนนกว้าง ๔.๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1049 จ้าง่ซ่อมแอร์พร้อมอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1050 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งสามสร้าง ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนังตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1051 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายมัสยิดมุสลิมพัฒนา-ท่าคลอง ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1052 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมสายหลังวัด ระยะทาง ๔๓๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1053 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1054 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ สายยางอ่อน ขนาด ๑.๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๓ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
1055 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
1056 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1057 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1058 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1059 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1060 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1061 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1062 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1063 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1064 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1065 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1066 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1067 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI-๔๗๒) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1068 ซื้อพร้อมเปลี่ยนล้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1069 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1070 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1477 2/22/2020
1071 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1477 2/22/2020
1072 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๓ (มัสยิดบ้านหัวนอน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
1073 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๕๕ ลิตร สำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
1074 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
1075 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเ   2/18/1477 2/18/2020
1076 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1077 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1078 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1079 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1080 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1081 จ้างจัดจ้างซ่อมสาย Fiber Optic ของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกตลาดทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1082 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ เพิ่มเติม (ต่อเนื่อง) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1083 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1084 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1085 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1086 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1087 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1088 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1089 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1090 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1091 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ถึง ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1092 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ท่าเทียบเรือบ้านบ่อมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔.๘๕ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1093 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทุ่งล้อ ขนาดกว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ขุดลึก ๒.๕๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1094 จ้างโครงการขุดลอกพร้อมแต่งคูระบายน้ำบ้านบ่อมะม่วง ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1095 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1096 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1097 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1098 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1099 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๔ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1100 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๓ ยี่ห้อ ATEC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1101 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายนาต้นส้าน ระยะทาง ๙๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1102 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านตีน ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1103 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเพชรเกษม-โคกออก ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1104 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งคา ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ถนนกว้าง ๔ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1105 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่าพยอม ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1106 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายชลประทาน-กุโบร์ทับควาย ระยะทาง ๓๙๐ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1107 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1108 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กกันคลองสาธารณะ ยาว ๑๔ เมตร ซอยท่าคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1109 จ้างจัดจ้้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน กฉ ๘๑-๐๙๔๖ กระบี่ ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ๗,๒๙๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
1110 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง   1/24/1477 1/24/2020
1111 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เพิ่มเติม) โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1112 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนของเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๖ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน พร้อมเทพื้นฐานรากวางเครื่องออกกำลังกายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐x๑.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1113 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง   1/17/1477 1/17/2020
1114 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี สังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง   1/17/1477 1/17/2020
1115 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1116 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง   1/15/1477 1/15/2020
1117 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1118 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1119 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1120 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1121 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1122 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ เมทัลฮาไลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1123 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
1124 ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิด HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ทรงเหลี่ยม มีฝาปิดแบบช่องทิ้งบานสวิง มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ แบบสลักล็อค พร้อมสกรีนโลโก้และข้อความตามที่กำหนด จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
1125 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1126 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1127 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงตลกแป๊ะเท่งศรีวิชัยและคณะ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1128 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1129 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และโครงเหล็กขึ้นป้ายเวที จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1130 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1131 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงมายากลและลูกโป่งโบโซ่ เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
1132 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1133 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1134 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ (มัสยิดบ้านทับควาย) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1135 จ้างเหมาอัดสปอต ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เนื่องในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020