ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัส ๔๑๕-๕๔-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/1481 7/8/2024
2 ซื้อลำโพงล้อลาก (กองการศึกษา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
4 จ้างบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
5 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๒ (ศูนย์บริการคนพิการ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
6 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาต้นส้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
7 จ้างเหมาบริการรถสนับสนุนส่งน้ำอุปโภคในพื้นที่ตำบลทรายขาว ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร/คัน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/1481 7/1/2024
9 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
10 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
11 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน(กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1481 6/28/2024
13 ซื้อสื่อการเรียนรู้ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ต่ำกว่า ๓ ปี จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
14 ซื้อสื่อการเรียนรู้ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ต่ำกว่า ๓ ปี จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
15 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗   6/27/1481 6/27/2024
16 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จอบ) จำนวน ๒ เล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
18 ซื้อวัสดุการเกษตร (มีดพร้า) จำนวน ๔ เล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
19 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
20 ซื้อสื่อการเรียนรู้ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1481 6/24/2024
21 ซื้อสื่อการเรียนรู้ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ต่ำกว่า ๓ ปี จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1481 6/24/2024
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์เครื่องถ่าย KONICA ๔๒๓ จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1481 6/21/2024
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1481 6/21/2024
25 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์จัดสถานที่โครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้มประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
26 ซื้อของรางวัลกิจกรรมชุดการแสดงและกิจกรรมสันทนาการ โครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้มประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
27 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะและเคลียร์พื้นที่กองขยะ จำนวน ๔,๐๐๐ ตัน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
28 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
29 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
30 ซื้อร่ม ขนาด ๒๔ นิ้ว โครงการผู้สูงอายุทรายขาวยิ้มประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐ คัน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
31 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
32 จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1481 6/17/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1481 6/17/2024
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1481 6/17/2024
35 จ้างเหมาบริการทำป้ายสติกเกอร์ จำนวน ๖ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
36 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองสายบ้านตาเปียง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะยาว ๑,๗๐๕ เมตร ความลึก ๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูมี-บ้านบังหมาดเข่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/1481 6/10/2024
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
40 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ ๗ บ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
42 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   6/4/1481 6/4/2024
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
45 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๐ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
46 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์สวมใส่ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
47 จ้างบินโดรน ถ่ายภาพเคลื่อนไหวทางอากาศในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน 3 จุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
48 ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   5/20/1481 5/20/2024
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
51 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
54 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวน จำนวน ๑๐ เล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
55 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ ๗๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) (โครงการอาหารกลางวัน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
57 ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   5/8/1481 5/8/2024
58 จ้างเหมาบริการรถสนับสนุนส่งน้ำอุปโภคในพื้นที่ตำบลทรายขาว ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร/คัน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
60 ซื้อโครงการการส่งเสริมการท่องเทียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
61 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่พักกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
62 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาเก็บขยะหรือคัดแยกขยะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทรายขาวมีโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
63 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
64 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
66 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทรายขาว จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นสี Canon จำนวน ๔ หลอด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
69 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัสพัสดุ 416-61-00113 ยี่ห้อ LENOVO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
72 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรม Big Cleaning Day ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
73 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต้ะเก้าอี้ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
74 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑ กฌ ๔๒๔๑ กระบี่ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
75 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
76 จ้างเหมาบริการรถสนับสนุนส่งน้ำอุปโภคในพื้นที่ตำบลทรายขาว ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร/คัน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
77 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
78 จ้างโครงการปรับแต่งพื้นที่บ่อทิ้งขยะพร้อมปรับแต่ง หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พื้นที่ขนาด ๒๒.๐๐ x ๒๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
79 จ้างทำป้ายไวนิล MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
80 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด สำนักปลัด (CCTV) จำนวน ๖ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
81 โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านห้วยพลูหนัง หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   3/28/2024 3/28/2024
82 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทรายขาว เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   3/28/2024 3/28/2024
83 ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
84 ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย KONICA ๔๒๓ จำนวน ๒ หลอด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
86 จ้างเหมาติดตั้งฐานรับถังเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
87 จ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงดินกันน้ำกัดเซาะในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
88 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
89 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
90 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
91 จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๘๘๑๒ กระบี่ จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
92 ซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ จำนวน ๓ ลิตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
93 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ โหล ตามโครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องร่วมศรัทธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
94 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
95 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ พาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
96 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำสำหรับรถดับเพลิง สายยางขนาด ๑-๑/๔ นิ้ว ขนาดความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
97 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
98 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยีเด็น-บ้านบัยดำ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร โ   7/3/2024 3/7/2024
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
101 ซื้อแบตเตอรี่ GS 175 แอมป์ พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค 2403 กระบี่) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
102 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
103 จ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
104 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
105 จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจกห้องปลัดเทศบาล ขนาด ๘๓ x ๑๘๖ เซนติเมตร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
107 จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. กรมทรัพยากรน้ำ บ้านทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
109 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว (ครั้งที่ ๑๔) ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
111 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๒ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
112 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟ Hight Mast ภายในตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
114 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๘ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
115 ซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารโคนิก้า BH๒๑๕/๒๐๖ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
117 จ้างเพื่อนำรถกู้ชีพ-กู้ภัยเข้าเช็คระยะ ทะเบียน กจ ๘๙๐ กระบี่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ ๑๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เครื่องมือช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
120 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
121 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ เทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
122 จ้างทำตรางยาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
123 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๘ กล้อง จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
124 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
125 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
126 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
127 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-SS-4070 ๑๕ K จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
129 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ (กองการศึกษา) ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
131 ซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
132 ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
133 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
134 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว (งานสาธารณสุข) ประตูอลูมิเนียม ขนาด ๒.๕ x ๒.๙๒ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
135 ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซนติเมตร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
136 จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) ทะเบียน ๑๐-๑๗๓๙ เนื่องในโครงการกิจกรรมชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลทรายขาว (สำนักปลัดเทศบาล)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
137 จ้างเช่าเต้นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
138 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (สายหินขวาง) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
139 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยพลูหนัง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (สายท่าเรือ) ระยะทาง ๕๕๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
140 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว (สายโคกโหนด) ระยะทาง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023