ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มิถุนายน 2566
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2566
3 จ้างเหมาบริการ จัดจ้างตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
4 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดในไร่ (คอกวางซีฟูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
6 จ้างทำคู่มือฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลศาลาด่าน จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
7 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เจาะตาไก่ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
9 ซื้อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
10 จ้างเหมาบริการทำตรายางและเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
11 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
16 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
17 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่3โซนที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
18 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ ? ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  1 ตุลาคม 2565
21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
23 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
24 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
25 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
26 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่1โซนที่1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
27 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
28 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
29 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
30 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
31 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
32 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
33 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
34 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
35 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
36 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
37 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ? มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
38 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
39 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
40 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
41 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
42 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
43 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
44 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
45 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
46 จ้างจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
48 จ้างเหมาบริการดันดินสองข้างทางถนนสายแยกบ่อขยะ-คลองดาว ถนนสายคอกวาง และถนนซอยโรงพยาบาลสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
49 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
50 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
51 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
52 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบริเวณถนนสายคอกวาง ถนนสายบ้านในไร่ ถนนทางขึ้นมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ฝารางระบายน้ำสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง และซอยท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
54 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
55 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
56 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า กองสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0012 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
61 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บจ - 3556 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
66 จ้างจัดเก็บทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า - ออก ของเรือรับ - ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการังปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
67 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ใช้ในการอบรม (อปพร.) อบรมระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ นคราลองบีชรีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
68 ซื้อชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ครบชุด พร้อมเครื่องหมาย จำนวน 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ นคราลองบีชรีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
69 ซื้อชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ครบชุด พร้อมเครื่องหมาย จำนวน 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
70 ซื้อซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
71 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ใช้ในการอบรม (อปพร.) จำนวน 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
72 จ้างพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
73 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอกพร้อมฝาเปิด-ปิด แบบเกลียว ขนาดความจุ 120 ลิตร ตัวถังพิมพ์ข้อความและเครื่องหมายที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
74 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๔๐ กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
76 ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร)  29 สิงหาคม 2565
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
79 ซื้อซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
82 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
83 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
84 จ้างเหมาติดตั้งพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน(จำนวน ๕ ศูนย์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
86 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หกล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
87 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
88 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
89 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายห้อยคอสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
90 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
91 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
92 ซื้อโครงการการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
93 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์ประปา (ซอยเฟื่องฟ้า) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
94 ซื้อค่าเอกสารประกอบโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
95 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
96 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
97 จ้างพ่นสีทับข้อความเดิมและเปลี่ยนสติกเกอร์สีขาวเรืองแสงใหม่เป็น เทศบาลตำบลศาลาด่านให้กับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อและรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
98 จ้างพ่นสีทับข้อความเดิมและเปลี่ยนสติกเกอร์สีขาวเรืองแสงใหม่เป็น เทศบาลตำบลศาลาด่าน ให้กับรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อและรถบรรทุกขยะฝอย 10 ล้อ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
99 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
100 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
103 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ท่อเมนประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติของหอถัง ม.2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
104 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
105 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
107 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
109 จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านโคกเมือง (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
111 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
112 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
113 ซื้อต้นทองอุไรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
114 จ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้งตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
115 จ้างเหมาบริการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2565
117 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
118 เช่าค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
119 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายหลงหาด -ถนนสะพานไทร ม.3 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
121 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๖ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร  26 กรกฎาคม 2565
123 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อปรับพื้นที่และขุดบ่อพักน้ำบริเวณที่จะเจาะบ่อบาดาล ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
124 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
125 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
126 จ้างเหมาบริการเต้นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
127 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
128 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
129 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
130 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสูจิบัตรตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
131 ซื้อน้ำ น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
134 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองโต๊ะเสียด ม.5 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2565
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
137 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
138 ซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) สำนักปลัด จำนวน 312 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
139 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ หมายเลขทะเบียนคุม 416 61 0061 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
141 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 (เขื่อนคลองโขง) ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
143 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องสแกนเนอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 481 52 0001, จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
144 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
145 โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร ? บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  29 มิถุนายน 2565
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร  29 มิถุนายน 2565
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
148 จ้างเหมาบริการรถสิบล้อบรรทุกรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
149 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๓ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๓๖ กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
150 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
151 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
154 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
156 ซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด 120 x 60 เซนติเมตร เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
158 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะสิบล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
159 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
162 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
163 จ้างเหมาบริการดำเนินการบรรทุกขนท่อคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
164 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-9684 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-0001 ของกองช่าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2565
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองโต๊ะเสียด ม.5 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2565
168 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าของกองสำนักปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
170 จ้างเหมาเรือพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการฝึกซ้อมป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
171 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
173 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
174 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
176 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
178 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
179 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน  20 พฤษภาคม 2565
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
181 จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
182 จ้างจัดจ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
183 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
184 จ้างจัดทำภาพโลโก้สัญลักษณ์การเฉลิมฉลองครบรองการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี เมืองกระบี่ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
185 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
187 จ้างบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
188 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอีฎิ้ลฟิตริ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
189 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0065 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
190 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
191 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
194 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
195 จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายหลงหาด -ถนนสะพานไทร ม.3 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ - ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  29 มีนาคม 2565
199 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
200 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา/6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
201 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
202 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
203 จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฎิบัติงานธุรการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
205 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
206 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
207 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
208 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
209 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
210 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๖ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
211 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๒ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
212 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
213 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๔ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
214 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
215 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
216 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
217 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
218 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
219 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
220 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
221 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
222 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
223 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมทำปกสีหน้า-หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๒ เล่ม กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
225 จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
227 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416580046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
228 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
230 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2565
231 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2565
232 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2565
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ - ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  4 มีนาคม 2565
234 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
237 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
238 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  28 กุมภาพันธ์ 2565
239 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
242 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
244 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
245 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
246 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
247 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
248 จ้างจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 พร้อมทำปกสีหน้า ? หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
249 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
252 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) โดยวิธีคัดเลือก  4 กุมภาพันธ์ 2565
253 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
254 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
255 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
256 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บต-8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
257 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
258 จ้างบริการรีเซ็ทดั๊มเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๓๓ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
259 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อโควิค 19 ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน) จำนวน 300 ชุด  20 มกราคม 2565
260 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
261 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถส่วนราชการ กองคลัง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2565
264 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
265 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
266 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
267 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
268 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
269 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
270 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 1 รายการ  27 ธันวาคม 2564
271 เช่าเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
272 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่านและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
273 จ้างเหมาล้อมทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก ตามโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า ? ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
274 จ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
275 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
276 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
277 จ้างบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม ? กุโบร์ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
279 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
280 จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
281 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
282 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ แรงสูงพร้อมใช้ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
283 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
284 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
286 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม. 2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
289 ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
292 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
293 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
294 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
295 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่)  30 พฤศจิกายน 2564
296 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
297 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
299 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
300 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
302 จ้างเหมาบริการจัดทำแบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าขยะมูลฝอย กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
303 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
304 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
305 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
306 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๐๒ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
307 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
308 จ้างบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
309 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2001 กระบี่ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
311 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
313 จ้างเหมาบริการดูแลเว๊ปไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
314 จ้างจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
315 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
316 จ้างจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
317 จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9684 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
318 จ้างจ้างเหมาบริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
319 จ้างเหมาบริการจัดทำซองทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
320 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
321 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
322 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2564
323 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-60-0005 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
324 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
325 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
326 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
327 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
329 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
330 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
331 โครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง  29 กันยายน 2564
332 ซื้อถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
333 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 6 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
334 จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองถังกรองน้ำประปา บ้านพระแอะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
335 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
336 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนประปาพร้อมเดินท่อเมนเพิ่มเติม (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
337 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
338 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
339 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
340 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
341 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
342 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
343 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
344 จ้างหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
345 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
346 เหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา  20 กันยายน 2564
347 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องเสียง บอร์ด POWERMIK ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
348 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
349 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
350 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
351 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
352 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
353 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
354 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
355 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
356 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
357 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
358 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
359 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
360 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
361 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
362 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
363 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
364 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
365 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
366 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
367 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
368 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
369 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
370 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
371 ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9902 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
372 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
373 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
374 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
375 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
377 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
379 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
380 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
383 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
384 จ้างถ่ายเอกสารใบงานเสริมประสบการณ์ อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 21 เล่ม ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
385 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
386 ซื้อซื้อวัสดุอุปกณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19 ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
387 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) วัสดุผลิตสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
388 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
389 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ใบงานเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
390 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
391 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
392 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
393 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
394 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
396 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
398 เหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  1 กันยายน 2564
399 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
400 จ้างถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
402 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
403 ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
406 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
407 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว ดำ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
408 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
409 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
411 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 99 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
412 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
413 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
414 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม.2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
415 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 47 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
416 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาการของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
418 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
419 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
420 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
421 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
422 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
423 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง จำนวน 48 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
425 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 53 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
427 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
428 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
429 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
430 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 21 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
431 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
432 จ้างซ่อมแซม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
433 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
434 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
435 จ้างซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
436 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
437 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
438 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
439 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
440 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
441 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
442 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(จัดซื้อน้ำมันจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
443 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 17 ชุด ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
444 ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
445 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
446 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
447 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
448 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ (ขนาด 350 มล.) จำนวน 363 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
449 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
450 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
453 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแหลมคอกวาง ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
454 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
455 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
456 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
457 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
458 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบส่องสว่างถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
459 จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดลอกและจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน (หลังจุดพักขยะ) บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
460 จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
461 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองช่าง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
462 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยดินถมบริเวณเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
463 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 35 ชิ้น บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
464 จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
465 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
466 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
467 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
468 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
469 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
470 ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
471 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
472 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
473 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
474 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด?เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะผู้บริหารและประธานสภาฯ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
475 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
476 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2565) รอบเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
477 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
478 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โซนที่ 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
479 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
480 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
481 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
482 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
483 จ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน (สำนัปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
484 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
485 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน 40 ชิ้น บริเวณชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
486 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
487 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
488 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
489 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
490 จ้างจ้างเหมาบริการแก้ไขแผ่นตรายาง ของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
491 ซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
492 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
493 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
494 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
495 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
496 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
497 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
498 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
499 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
500 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
501 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
502 ซื้อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
503 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
504 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
505 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
506 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
507 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
508 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
509 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
510 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
511 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
512 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
513 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)  19 พฤษภาคม 2564
514 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
515 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
516 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
517 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
518 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  12 พฤษภาคม 2564
520 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
521 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
522 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
523 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
524 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) Big Cleaning Day ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
525 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ครุภัณฑ์ส่วนควบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมูที่ ๒ (๑๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
526 ซื้อไฟฉายคาดศีรษะ(แบบหรี่ไฟได้) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
527 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
528 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
529 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
530 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
531 จ้างจัดทำเอกสารเทศบัญญัติประจำปี และจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
532 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
533 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 325 โหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
534 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
535 จ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
536 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  7 เมษายน 2564
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  7 เมษายน 2564
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  30 มีนาคม 2564
540 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
541 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
542 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
543 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
544 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
545 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
546 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
547 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
548 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
549 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
550 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
551 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
552 เหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 ม.4 และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา  26 มีนาคม 2564
553 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
554 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
555 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
556 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
557 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
558 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
559 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
560 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) และงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
561 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
562 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
563 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
564 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
565 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
566 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
567 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
568 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
569 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
570 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  24 มีนาคม 2564
572 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
573 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
574 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
575 จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
576 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
577 จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง และ ป้ายแจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
578 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
579 จ้างเหมาบริการจัดทำสปอตรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นและรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
580 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก  12 มีนาคม 2564
582 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถตักล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ 007-60-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
583 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
584 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
585 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ (หลอดไฟสว่างฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
586 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 298 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
587 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
588 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
589 ซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
590 จ้างจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
591 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
592 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
593 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
594 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
595 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
597 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
598 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อุปกรณ์จัดเก็บขยะ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
599 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
600 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
601 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
602 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
603 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
604 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
605 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
606 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
608 ซื้อจัดซิ้อวัสดุการศึกษา ศพด.ัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
609 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ใบงานเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
610 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
611 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ)ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะทำการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2564
612 ซื้อแบบพิมพ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
613 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
614 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
615 เช่าเช่าบริการเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
616 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
617 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
618 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
619 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
620 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
621 จ้างโครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ ? โรงยิม หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
623 จ้างจ้างเปลี่ยนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ ?องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน?เป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน และป้ายอื่นๆ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
624 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
625 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
626 จ้างจ้างจัดทำชุดป้ายชื่อ พร้อมสายคล้องคอ(แนวตั้ง) สกรีน 1 สี เรชิ่น 2 จุด+ซองหนัง PU ใสหน้าเดียว จำนวน 105 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
627 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
628 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
629 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝายกั้นน้ำ คลองดาว หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
630 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
631 จ้างจัดจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 43 เล่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
634 จ้างจ้างเหมาบริการรถแม็คโคดำเนินงาน กวาดตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
635 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
636 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
637 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
639 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
640 จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน จำนวน 16 ป้าย  23 ธันวาคม 2563
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
642 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
643 จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
644 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
645 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองพระแอะ ? แยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
646 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
647 ซื้อจัดซื้อวัสดุและคู่มือการฝึกอบรม จำนน 50 ชุด ตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
648 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
649 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
652 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โปรแกรม Photoshop สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
656 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัว) สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
657 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
658 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
659 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
660 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
661 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
662 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
663 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
664 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
665 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน  26 พฤศจิกายน 2563
666 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
667 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
668 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
669 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ -สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร)  17 พฤศจิกายน 2563
670 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
671 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
672 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
673 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
674 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
675 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
676 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
677 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
678 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
679 ซื้อยางรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 08-9902 กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
680 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
681 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
682 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
683 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
684 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
685 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
686 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
687 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
688 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
689 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
690 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Spark115i หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0002 ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
691 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ( ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
692 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
693 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
694 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
695 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
696 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
697 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
698 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
699 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
700 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเครื่องจักกลขนาดหนัก(ขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
701 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
702 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
703 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
704 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
705 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
706 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
707 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
708 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
709 จ้างเหมาบริการแรงงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
710 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
711 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
712 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
713 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
714 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
715 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
716 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
717 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
718 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
719 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
720 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
721 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
722 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
723 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
724 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
725 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
726 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
727 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
728 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
729 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
730 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
731 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
733 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
734 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขทะเบียนคุม 068570001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
735 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
737 จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
738 ซื้อจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการฯ วัคซีน(ป้องกันพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
739 จ้างจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2563 (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
740 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
742 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
743 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
744 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ) ขนาด 150 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค.713 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 007 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
745 จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
746 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
747 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
750 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
751 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
752 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
753 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
755 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
756 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
757 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
758 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
759 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 341 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
761 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
762 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2563
764 จ้างจัดทำสติกเกอร์ชื่อป้ายและโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
765 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน? จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
766 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
767 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
768 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
769 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2563 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
770 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
771 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
772 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
773 จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
774 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
775 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
776 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
777 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
778 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
779 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
780 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
781 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ทะเบียน บต.8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00351 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
782 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)  30 มิถุนายน 2563
783 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
784 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
785 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ไตรมาสที่ 4 (ประจำ ๑ เดือนกรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
786 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2563
787 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 )เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
788 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
789 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
790 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ? กันยายน 2563) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
791 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
792 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
793 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
794 จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
795 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
796 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
797 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2563
799 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงป้าย อบต.ศาลาด่าน เป็น ป้ายเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
800 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิถุนายน 2563
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิถุนายน 2563
802 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 3 รายการ  12 มิถุนายน 2563
803 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
804 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ 120A ยาว เติมน้ำกรด+ชาร์ด พร้อมใช้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
805 จ้างเหมาเปลี่ยนโซ๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัด เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
806 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
807 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
808 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอดควัน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
809 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
810 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
811 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
812 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 493 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
813 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
814 จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
815 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
816 จ้างจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
817 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
818 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
820 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
821 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
822 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
823 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
824 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
825 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
826 จ้างเหมาจัดเก็บทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก รับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
827 จ้างแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
828 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นขนาด วงบ่อซีเมนต์ ? 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 2 ยาว 545.00 เมตร และวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 1,1/2 ยาวรวม 310.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
829 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
830 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ท่อ คสล.ระบายน้ำ) จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
831 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) ขนาดสิบล้อ ทะเบียน บต -8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
833 ซื้อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เก  28 เมษายน 2563
834 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
835 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
836 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอนกรีตทับหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
837 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
838 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
839 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
840 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือศาลาด่าน สำหรับขึ้น ? ลงจากเรือ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
841 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
842 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
843 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
844 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
845 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
846 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
847 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
848 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
849 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
850 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
851 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
852 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
853 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
854 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
855 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
856 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
857 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
858 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
859 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
860 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
861 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
862 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
863 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
864 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
865 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
866 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
867 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
868 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
869 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
870 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
871 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
872 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
873 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
874 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
875 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
876 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
877 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
878 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
879 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
880 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
881 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
882 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
883 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
884 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
885 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
886 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
887 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
888 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
889 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
890 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
891 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
892 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
893 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
894 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
895 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
896 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
897 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
898 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
899 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
900 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
901 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
902 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
903 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
904 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
905 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
906 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
907 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
908 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
909 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  28 กุมภาพันธ์ 2563
910 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
911 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
912 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
913 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
914 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
915 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
916 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
917 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
918 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
919 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
920 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
921 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
922 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
923 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
924 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
925 จ้างจัดทำป้ายงานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
926 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
927 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
928 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓  7 กุมภาพันธ์ 2563
929 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
930 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
931 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
932 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
933 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
934 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
935 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
936 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
937 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
938 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
939 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
940 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
941 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
942 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
943 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
944 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
945 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
946 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
947 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น  13 มกราคม 2563
948 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน  13 มกราคม 2563
949 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
950 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
951 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
952 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
953 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
954 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  3 มกราคม 2563
955 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
956 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
957 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (โพเดี่ยมไม้เสาสแตนเลส พร้อมป้ายโลโก้ทองเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
958 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่มาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
960 ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
961 จ้างเหมาบริการ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
962 จ้างเหมาบริการค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
963 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
964 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
965 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
966 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
967 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
968 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
969 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
970 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
971 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
972 จ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
973 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม และ บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
974 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
975 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
976 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เจาะตาไก่ พร้อมติดตั้ง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
977 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ค.ส.ล.) หูช้าง บริเวณปากคลองสาธารณะบ้านในไร่ (สามแยกมนูญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
978 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดในไร่ (คอกวางซีฟูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
979 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
980 จ้างเหมาบริการขุดรื้อท่อและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 7 สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
981 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถังดับเพลิง จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
982 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
983 จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
984 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ๆ ละ 5,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
985 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
986 โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง สุสานบ้านคลองดาว 
987 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
988 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
989 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
990 ซื้อกรวยจราจร กระบอกไฟจราจรและชุดกันฝน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
991 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
992 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
993 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
994 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐-๖๒๒๘ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
995 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ๓๕๐ มล. พร้อมติดโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓๐๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
996 จ้างเหมาบริการวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
997 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
998 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
999 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1000 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1001 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1002 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)