ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาธารณคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริญญา ปานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
5 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 ซื้อบล็อกถอดล้อ แม่แรง และน้ำกลั่น งานสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
9 ซื้อพร้อมเปลี่ยน ยางรถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
11 จ้างบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฟื่องฟ้าตลอดสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฟื่องฟ้าตลอดสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 จ้างเหมาบริการซ๋อมบำรุงเครื่องจักรสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
21 จ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจและกันแนวเขตที่ดินสาธารณะ เลขที่ กบ.0434 (น.ส.ล.) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
22 จ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจและกันแนวเขตที่ดินสาธารณะ เลขที่ กบ.238 (น.ส.ล.) หมู่ที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
23 ซื้อพร้อมเปลี่ยน ยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาธารณคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริญญา ปานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาธารณคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริญญา ปานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
27 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง ของงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
28 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
29 ซื้อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
32 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
33 ซื้อโครงการผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
34 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
36 จ้างโครงการผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายกุโบร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2023 8/17/2023
38 ซื้อโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
39 จ้างโครงการผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
40 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
41 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/2023 8/16/2023
43 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
44 จ้างโครงการผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
45 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
46 ซื้อโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
50 จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดระเบียบชายหาดสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
52 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
53 ซื้อค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
54 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
55 ซื้อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
56 ซื้อโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคาร สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2023 8/4/2023
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/18/2023 7/18/2023
59 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
60 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
61 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
62 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เจาะตาไก่ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
63 จ้างทำคู่มือฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลศาลาด่าน จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดในไร่ (คอกวางซีฟูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
65 ซื้อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
67 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
68 จ้างเหมาบริการทำตรายางและเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
71 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
72 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่3โซนที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
73 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
74 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
75 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่1โซนที่1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
76 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
77 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
78 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
79 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
80 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
81 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
82 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
83 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
84 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
85 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
86 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
87 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2, 3,4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
88 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
89 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ตำบลศาลาด่าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
90 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนสาย 4245 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
91 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ? มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
92 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
93 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
94 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
95 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
96 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
97 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
98 จ้างจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/20/2022 9/20/2022
100 จ้างเหมาบริการดันดินสองข้างทางถนนสายแยกบ่อขยะ-คลองดาว ถนนสายคอกวาง และถนนซอยโรงพยาบาลสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
101 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
102 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
103 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
104 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำบริเวณถนนสายคอกวาง ถนนสายบ้านในไร่ ถนนทางขึ้นมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ฝารางระบายน้ำสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง และซอยท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
106 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
107 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า กองสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0012 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
108 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
113 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บจ - 3556 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/7/2022
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
118 ซื้อซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
119 ซื้อชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ครบชุด พร้อมเครื่องหมาย จำนวน 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
120 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ใช้ในการอบรม (อปพร.) อบรมระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ นคราลองบีชรีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
121 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ใช้ในการอบรม (อปพร.) จำนวน 30 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
122 ซื้อชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ครบชุด พร้อมเครื่องหมาย จำนวน 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ นคราลองบีชรีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
123 จ้างพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
124 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอกพร้อมฝาเปิด-ปิด แบบเกลียว ขนาดความจุ 120 ลิตร ตัวถังพิมพ์ข้อความและเครื่องหมายที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
125 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๔๐ กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
126 ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร)   8/29/2022 8/29/2022
127 ซื้อซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/29/2022 8/29/2022
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร - บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน (ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/29/2022 9/2/2022
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
133 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
134 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
136 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
137 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หกล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
138 จ้างเหมาติดตั้งพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน(จำนวน ๕ ศูนย์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
139 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายห้อยคอสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
140 ซื้อโครงการการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
141 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
142 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
143 ซื้อค่าเอกสารประกอบโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
144 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์ประปา (ซอยเฟื่องฟ้า) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
145 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/29/2022
146 จ้างพ่นสีทับข้อความเดิมและเปลี่ยนสติกเกอร์สีขาวเรืองแสงใหม่เป็น เทศบาลตำบลศาลาด่านให้กับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อและรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
147 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
148 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
149 จ้างพ่นสีทับข้อความเดิมและเปลี่ยนสติกเกอร์สีขาวเรืองแสงใหม่เป็น เทศบาลตำบลศาลาด่าน ให้กับรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อและรถบรรทุกขยะฝอย 10 ล้อ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
150 จ้างหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
151 จ้างเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
152 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
153 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ท่อเมนประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติของหอถัง ม.2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/24/2022
157 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
158 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
160 จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านโคกเมือง (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
161 จ้างจัดจ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
162 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
163 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2022 9/1/2022
164 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
165 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
166 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
167 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
168 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หมูที่ ๑ , ๒ และ ม.๓ (จำนวน ๑ อัตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
169 เช่าเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
170 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่านและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
171 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 1 รายการ   12/27/2021 12/27/2021
172 จ้างเหมาล้อมทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก ตามโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า ? ออก ของเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
173 จ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
174 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
175 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
176 จ้างบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
177 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม ? กุโบร์ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
178 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
179 จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
180 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ แรงสูงพร้อมใช้ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
181 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
182 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
183 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
186 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม. 2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
187 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
188 ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
192 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
193 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
194 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่)   11/30/2021 11/30/2021
195 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
197 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
198 จ้างเหมาบริการจัดทำแบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าขยะมูลฝอย กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
199 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
200 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๐๒ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
202 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
203 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
204 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
205 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
206 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
207 จ้างบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
209 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2001 กระบี่ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
210 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
212 จ้างเหมาบริการดูแลเว๊ปไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
213 จ้างจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
214 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
215 จ้างจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
216 จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9684 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
217 จ้างจ้างเหมาบริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
218 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
219 จ้างเหมาบริการจัดทำซองทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
220 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
221 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2021 10/22/2021
222 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-60-0005 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
223 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
224 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
225 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
226 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
228 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
229 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
230 โครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง   9/29/2021 9/29/2021
231 ซื้อถังขยะเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
232 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนประปาพร้อมเดินท่อเมนเพิ่มเติม (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
233 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
234 จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองถังกรองน้ำประปา บ้านพระแอะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
235 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
236 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
237 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
238 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
239 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 5 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
240 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 6 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
241 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
242 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
243 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
244 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องเสียง บอร์ด POWERMIK ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
245 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
246 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
247 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
248 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
249 จ้างหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
250 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
251 เหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา   9/20/2021 9/20/2021
252 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
253 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
254 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
255 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
256 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
257 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
258 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
259 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
260 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
261 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
262 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
263 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
264 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
265 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
266 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
267 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
268 จ้างเหมาบริการเวรยามประจำสถานีขนถ่ายขยะตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
269 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
270 ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9902 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
271 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
272 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
273 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
274 จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
276 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
277 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
278 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
279 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
281 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
284 จ้างถ่ายเอกสารใบงานเสริมประสบการณ์ อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 21 เล่ม ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
285 ซื้อซื้อวัสดุอุปกณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19 ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
286 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) วัสดุผลิตสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
287 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
288 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ใบงานเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
289 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
290 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
291 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
292 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
293 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
294 เหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   9/1/2021 9/1/2021
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรต้านโควิท ๑๙ ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
297 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
301 จ้างถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
303 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
305 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว ดำ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
306 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองสาธารณะและวางท่อ คสล. (ท่อเก่า) ซอยภักดี (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
308 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
309 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
310 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ พร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
311 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน จำนวน 99 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
312 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
313 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ม.2 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
314 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ล้อ ทะเบียน บจ.3556 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003 47 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
315 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาการของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
317 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
318 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
319 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
320 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
321 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
322 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
323 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
324 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 53 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
327 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง จำนวน 48 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
328 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 21 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
329 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
330 จ้างซ่อมแซม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
331 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
332 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
333 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
334 จ้างซ่อมแซมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
335 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(จัดซื้อน้ำมันจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
336 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
337 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
338 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
339 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
340 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ 3 - 4 ปี จำนวน 17 ชุด ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
341 ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
342 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
343 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
344 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
345 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
346 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
348 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ (ขนาด 350 มล.) จำนวน 363 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
349 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
350 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแหลมคอกวาง ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
353 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
354 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
355 จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
356 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ต่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
357 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบส่องสว่างถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
358 จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดลอกและจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลน (หลังจุดพักขยะ) บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
359 จ้างจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
360 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองช่าง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
361 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยดินถมบริเวณเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
362 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 35 ชิ้น บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
363 จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
364 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
366 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
367 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ของกองคลัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
368 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
369 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
370 ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
371 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
372 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
373 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
374 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ? 2565) รอบเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
375 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด?เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อคณะผู้บริหารและประธานสภาฯ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
376 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
377 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โซนที่ 4 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
379 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
380 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
381 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
382 จ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน (สำนัปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
383 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จำนวน 40 ชิ้น บริเวณชุมชนบ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
384 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
385 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
386 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
387 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
388 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
389 จ้างจ้างเหมาบริการแก้ไขแผ่นตรายาง ของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
390 ซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
391 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
392 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
393 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
394 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
395 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
396 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
397 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
398 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
399 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
400 ซื้อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
401 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
402 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
403 จ้างเหมาบริการทำตรายาง ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
404 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
406 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
407 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๔ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
408 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
409 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
410 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
411 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)   5/19/2021 5/19/2021
412 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
413 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
414 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
415 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
416 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
417 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   5/12/2021 5/12/2021
419 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
421 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
422 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
423 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) Big Cleaning Day ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
424 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ครุภัณฑ์ส่วนควบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมูที่ ๒ (๑๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
425 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
426 ซื้อไฟฉายคาดศีรษะ(แบบหรี่ไฟได้) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
427 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
428 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
429 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
430 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 325 โหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
431 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
432 จ้างจัดทำเอกสารเทศบัญญัติประจำปี และจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
433 จ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่นปีใหม่ สงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
434 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
435 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   4/7/2021 4/7/2021
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   4/7/2021 4/7/2021
438 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
439 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
440 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
441 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   3/30/2021 3/30/2021
443 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
444 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
445 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
446 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
447 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
448 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
449 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
450 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
451 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
452 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ม.1,ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
453 เหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 ม.4 และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา   3/26/2021 3/26/2021
454 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
455 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
456 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
457 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
458 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
459 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
460 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
461 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
462 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
463 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
464 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) และงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
465 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
466 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
467 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
468 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
469 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซนที่ 3 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   3/24/2021 3/24/2021
471 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
472 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
473 จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
474 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
475 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
476 จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง และ ป้ายแจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
477 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
478 จ้างเหมาบริการจัดทำสปอตรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นและรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
479 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒,๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.ก   3/12/2021 3/12/2021
481 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
482 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถตักล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ 007-60-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
483 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
484 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ (หลอดไฟสว่างฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
485 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 298 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
486 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
487 ซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
488 จ้างจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
489 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
490 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
491 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 2 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
492 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลศาลาด่าน โซนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
493 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
494 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ(รางปลั๊กไฟพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
497 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อุปกรณ์จัดเก็บขยะ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
499 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
500 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
501 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
502 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
503 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/10/2021 2/10/2021
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/10/2021 2/10/2021
506 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
507 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 9/2/2021
508 ซื้อจัดซิ้อวัสดุการศึกษา ศพด.ัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
509 จ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ใบงานเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 9/2/2021
510 จ้างจัดทำป้ายไวนิล/เจาะตาไก่ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ)ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะทำการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2021 7/2/2021
511 ซื้อแบบพิมพ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
512 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
513 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
514 เช่าเช่าบริการเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
515 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น(สมาชิกเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
516 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
517 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
518 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
519 จ้างโครงการก่อสร้างถนน (ค.ส.ล.) สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ ? โรงยิม หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
521 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
522 จ้างจ้างเปลี่ยนแปลงป้ายประชาสัมพันธ์ ?องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน?เป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน และป้ายอื่นๆ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
523 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
524 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
525 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
526 จ้างจ้างจัดทำชุดป้ายชื่อ พร้อมสายคล้องคอ(แนวตั้ง) สกรีน 1 สี เรชิ่น 2 จุด+ซองหนัง PU ใสหน้าเดียว จำนวน 105 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
527 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝายกั้นน้ำ คลองดาว หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
528 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
529 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
530 จ้างจัดจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 43 เล่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/30/2020 12/30/2020
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/30/2020 12/30/2020
533 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
534 จ้างจ้างเหมาบริการรถแม็คโคดำเนินงาน กวาดตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/24/2020 12/24/2020
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/24/2020 12/24/2020
537 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
538 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
539 จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดระเบียบสองข้างถนนและชายหาดสาธารณะ ตำบลศาลาด่าน จำนวน 16 ป้าย   12/23/2020 12/23/2020
540 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/22/2020 12/22/2020
542 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
543 จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
544 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองพระแอะ ? แยกบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
545 ซื้อจัดซื้อวัสดุและคู่มือการฝึกอบรม จำนน 50 ชุด ตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
546 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
547 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตอาสาประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
549 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/2020 12/4/2020
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/2020 12/4/2020
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/2020 12/4/2020
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/2020 12/4/2020
554 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โปรแกรม Photoshop สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0036 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
555 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัว) สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
556 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
557 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
558 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
559 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
560 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
561 จ้างเหมาบริการจ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
562 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
563 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
564 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน   11/26/2020 11/26/2020
565 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
566 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
568 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ -สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร)   11/17/2020 11/17/2020
569 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
570 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
571 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
572 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
573 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
575 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
576 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
577 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
578 จ้างเหมาบริการทำตรายาง กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
579 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
580 ซื้อยางรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 08-9902 กระบี่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
581 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
582 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
583 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
584 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
585 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (บ้านพระแอะ) หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
586 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
587 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
588 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
589 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Spark115i หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-0002 ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
590 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ( ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
591 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
592 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
593 จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเครื่องจักกลขนาดหนัก(ขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
594 จ้างเหมาบริการแรงงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
595 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
596 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
597 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
598 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
599 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
600 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
601 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
602 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
603 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
604 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
605 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
606 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
607 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
608 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
609 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
610 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
611 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
612 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
613 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮไรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
614 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม (ถัง) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
615 เช่าอาคารพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
616 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
617 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
618 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.1 , ม.2 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
619 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
620 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
621 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
622 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
623 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
624 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
625 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน (โซน 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
626 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
627 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
628 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
629 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
630 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
632 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
633 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
634 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขทะเบียนคุม 068570001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
635 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
636 จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
637 จ้างจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปี 2563 (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
638 ซื้อจัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในโครงการฯ วัคซีน(ป้องกันพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
639 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 9/3/2020
641 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
642 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่ออุปโภคในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
643 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดตีนตะขาบ(แม็คโฮ) ขนาด 150 แรงม้า หมายเลขทะเบียน ตค.713 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 007 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
644 จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
645 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
646 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2020 8/18/2020
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2020 8/18/2020
649 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
650 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
651 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
652 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
653 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
654 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
655 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
656 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
657 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. มัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
658 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ขนาด 350 มล. จำนวน 341 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2020 8/4/2020
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/29/2020 7/29/2020
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/29/2020 7/29/2020
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/16/2020 7/16/2020
663 จ้างจัดทำสติกเกอร์ชื่อป้ายและโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
664 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน? จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
665 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
666 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
667 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
668 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2563 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
669 จ้างจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง ทต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
670 จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
671 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
672 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
673 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
674 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
676 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
677 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
678 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
679 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
680 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
681 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ทะเบียน บต.8174 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 00351 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
682 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)   6/30/2020 6/30/2020
683 จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ? 30 กันยายน 2563 )เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
684 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
685 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
686 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ไตรมาสที่ 4 (ประจำ ๑ เดือนกรกฎาคม- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
687 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
688 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
689 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
690 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ? กันยายน 2563) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
691 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
692 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
693 จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
694 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
695 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
697 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/2020 6/15/2020
699 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงป้าย อบต.ศาลาด่าน เป็น ป้ายเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/2020 6/15/2020
701 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จำนวน 3 รายการ   6/12/2020 6/12/2020
702 จ้างทำเอกสารข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
703 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่ 120A ยาว เติมน้ำกรด+ชาร์ด พร้อมใช้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
704 จ้างเหมาเปลี่ยนโซ๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัด เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
705 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
706 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
707 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
708 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอดควัน ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
709 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2020 6/4/2020
710 ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2020 6/4/2020
711 จ้างเหมาบริการย้ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
712 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
713 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) ขนาด 350 มล. จำนวน 493 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
714 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
715 จ้างจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
716 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
717 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
720 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
721 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
722 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
723 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
724 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ? ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
725 จ้างแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
726 จ้างเหมาจัดเก็บทุ่นแนวเขตเรือวิ่งเข้า ? ออก รับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
727 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นขนาด วงบ่อซีเมนต์ ? 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 2 ยาว 545.00 เมตร และวางท่อส่งน้ำ PVC. ? 1,1/2 ยาวรวม 310.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
728 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) ขนาดสิบล้อ ทะเบียน บต -8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
729 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซื้อปูนขาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
730 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ท่อ คสล.ระบายน้ำ) จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/2020 4/28/2020
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/2020 4/28/2020
733 ซื้อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เก   4/28/2020 4/28/2020
734 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ไทรสุวรรณ ? นากลาง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
735 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอนกรีตทับหน้าท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
736 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
737 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
738 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
739 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
740 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
741 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือศาลาด่าน สำหรับขึ้น ? ลงจากเรือ ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
742 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
743 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
744 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
746 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
747 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
748 จ้างจัดทำป้ายงานพิมพ์สติกเกอร์พลาสวูด เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2020 2/11/2020
749 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2020 1/9/2020
750 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องPrinter Brother HL3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 480-61-0045 ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคาร สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1480 7/6/2023
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคาร สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1480 7/6/2023
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/3/1480 7/3/2023
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/3/1480 7/3/2023
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายกุโบร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1480 6/28/2023
757 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายกุโบร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1480 6/28/2023
758 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
759 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0069 ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
760 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอีดิ้ลอัฎฮา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
761 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
762 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
763 จ้างเหมาบริการขุดรื้อท่อคสล.พร้อมกวาดดินซอยเพิร์ลบีช ขุดหลุมย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงซอยโต๊ะอีหม่ามซอล๊ะ และขุดรื้อสายไฟฟ้าซอยท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
765 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
766 ซื้อเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะ ขนาดรถสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
767 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
768 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
769 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
770 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
771 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
772 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
773 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟ รถบรรทุกขยะหกล้อ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ หมายเลขครภัณฑ์ 005-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
774 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบแอร์และระบบไฟ รถบรรทุกขยะสิบล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุถัณฑ์ 005-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
775 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบแอร์และระบบไฟ รถบรรทุกขยะหกล้อ ทะเบียน 80 - 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/1480 1/6/2023
777 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
778 จ้างเหมาบริการทำตรายางข้อความและเปลี่ยนแผ่นตรายาง กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
779 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
780 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
781 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา (ฝายคลองโขง) ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
782 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0071 ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
783 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน EMS) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
784 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะซอยแหลมทึง ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
785 จ้างเหมาบริการถมดินบริเวณข้างสนามกีฬาหญ้าเทียม ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
786 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
787 จ้างเหมาบริการเก็บทุ่นกั้นแนวเขตเรือวิ่งเข้าออกรับส่งนักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด บริเวณหาดคอกวาง และหาดพระแอะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
788 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
789 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
790 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
791 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนตรวจสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒ ของสำนักปลัด หมายเลขทะเบียน กท ๒๐๐๑ กระบี่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
792 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ พร้อมเปลี่ยนถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
793 จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายทางตันในพื้นที่เขตชุมชนตำบลศาลาด่าน หมู่ที่ ๑ (บ้านในไร่) ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
794 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0017 กองการศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
795 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
796 ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 120 ลิตร จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
797 ซื้อสารจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
798 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ของกองช่าง จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
799 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอีฎิ้ลฟิตริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
800 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
801 จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (วันสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน) Lanta Songkran Festival 2023 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
802 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
803 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 2 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
804 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน 2566 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
805 จ้างเหมาบริการแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
806 จ้างเหมาบริการแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 อัตรา (อัตราที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
807 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 3 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
808 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
809 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
810 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
811 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
812 ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
813 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
814 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
815 ซื้อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
816 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
817 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0024 และหมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0017 กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
818 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๗ กองคลัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
819 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว เพื่อใช้กับกล้อง CCTV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
820 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP Pavilion 500 PC Series ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
821 ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
822 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
823 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๓ กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
824 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
825 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
826 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดในไร่ (คอกวางซีฟูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
827 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
828 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
829 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
830 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0004 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบล ศาลาด่าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
831 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
832 ซื้อน้ำดื่ม(ถัง) และน้ำแข็ง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
833 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
834 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
835 จ้างเหมาบริการจัดทำสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
836 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
837 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
838 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
839 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0047 ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
840 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่มาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1480 1/31/2023
841 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด้็กปฐมวัย ศพด.มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
842 จ้างเหมาทำโครงเหล็กแบบ ๓ ช่อง สำหรับใส่ถังขยะแบบกลม ๑๐๐ ลิตร พร้อมป้ายข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
843 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
844 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
845 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/27/1480 1/27/2023
846 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน เครื่องสแกนเนอร์ของงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
847 จ้างเหมาบริการ จัดจ้างตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
848 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่มาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/1480 1/11/2023
849 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (โพเดี่ยมไม้เสาสแตนเลส พร้อมป้ายโลโก้ทองเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
850 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/1480 1/6/2023
851 ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
852 จ้างเหมาบริการ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
853 จ้างเหมาบริการค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
854 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
855 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
856 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
857 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
858 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
859 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
860 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
861 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
862 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
863 จ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
864 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
865 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม และ บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
866 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/1479 11/17/2022
867 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/1479 11/17/2022
868 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดในไร่ (คอกวางซีฟูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
869 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ค.ส.ล.) หูช้าง บริเวณปากคลองสาธารณะบ้านในไร่ (สามแยกมนูญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
870 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เจาะตาไก่ พร้อมติดตั้ง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
871 จ้างเหมาบริการขุดรื้อท่อและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 7 สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
872 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
873 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถังดับเพลิง จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
874 จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/1479 11/10/2022
876 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่ ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
877 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ๆ ละ 5,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
878 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
879 โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง สุสานบ้านคลองดาว   11/4/1479 11/4/2022
880 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
881 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
882 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
883 ซื้อกรวยจราจร กระบอกไฟจราจรและชุดกันฝน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
884 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
885 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
886 จ้างทำเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
887 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุก ทะเบียน ๘๐-๖๒๒๘ กระบี่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
888 ซื้อน้ำดื่มขวดเพ็ชรเล็กมินิ ๓๕๐ มล. พร้อมติดโลโก้เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๓๐๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
889 จ้างเหมาบริการวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
890 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน 2T) ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
891 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/25/1479 10/25/2022
892 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/25/1479 10/25/2022
893 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
894 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/18/1479 10/18/2022
895 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/12/1479 10/12/2022
896 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/12/1479 10/12/2022
897 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
898 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
899 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ ? ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   10/1/1479 1/10/2022
900 จ้างจัดเก็บทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า - ออก ของเรือรับ - ส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการังปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
901 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
902 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
903 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
904 ซื้อต้นทองอุไรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมปลูกต้นทองอุไรตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/1479 8/9/2022
905 จ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้งตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/1479 8/9/2022
906 จ้างเหมาบริการขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/1479 8/9/2022
907 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/1479 7/8/2022
908 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
909 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
910 เช่าค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในเทศกาลสำคัญ(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
911 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายหลงหาด -ถนนสะพานไทร ม.3 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/1479 3/8/2022
912 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๖ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
913 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อปรับพื้นที่และขุดบ่อพักน้ำบริเวณที่จะเจาะบ่อบาดาล ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
914 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร   7/26/1479 7/26/2022
915 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
916 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
917 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
918 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
919 ซื้อน้ำ น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
920 จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
921 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสูจิบัตรตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
922 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
923 จ้างเหมาบริการเต้นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
924 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
925 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
926 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองโต๊ะเสียด ม.5 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/1479 7/7/2022
927 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
928 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
929 ซื้อน้ำดื่ม (ขวดเพ็ชรเล็กมินิ) สำนักปลัด จำนวน 312 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
930 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ หมายเลขทะเบียนคุม 416 61 0061 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
931 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 (เขื่อนคลองโขง) ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
932 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
933 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องสแกนเนอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 481 52 0001, จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
934 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
935 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
936 โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร ? บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   6/29/1479 6/29/2022
937 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
938 จ้างเหมาบริการรถสิบล้อบรรทุกรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
939 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๓ ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๓๖ กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
940 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร   6/29/1479 6/29/2022
941 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
942 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
943 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
944 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
945 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
946 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
947 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
948 ซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด 120 x 60 เซนติเมตร เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
949 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะสิบล้อ ทะเบียน 80 - 9902 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
950 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
951 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๘ กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
952 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
953 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นตรายางข้อความ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
954 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
955 จ้างเหมาบริการดำเนินการบรรทุกขนท่อคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
956 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองโต๊ะเสียด ม.5 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
957 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-9684 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 020-58-0001 ของกองช่าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
958 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
959 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าของกองสำนักปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
960 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
961 จ้างเหมาเรือพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการฝึกซ้อมป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
962 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
963 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
964 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
965 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
966 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
967 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
968 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
969 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
970 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
971 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน   5/20/1479 5/20/2022
972 จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
973 จ้างจัดทำภาพโลโก้สัญลักษณ์การเฉลิมฉลองครบรองการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี เมืองกระบี่ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
974 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
975 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
976 จ้างบริการบำรุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสมพรพรุกม สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
977 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันอีฎิ้ลฟิตริ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
978 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
979 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0065 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
980 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
981 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
982 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
983 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
984 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
985 จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
986 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา/6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
987 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
988 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (รอบเมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
989 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
990 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ - ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   3/29/1479 3/29/2022
991 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายหลงหาด -ถนนสะพานไทร ม.3 ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/1479 3/29/2022
992 จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฎิบัติงานธุรการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
993 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
994 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
995 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน 1 (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
996 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
997 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
998 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
999 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1000 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1001 จ้างเหมาบริการแรงงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1002 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 โซน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1003 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๒ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1004 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๕ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1005 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๓ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1006 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1007 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1008 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๔ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1009 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน โซน ๖ (ประจำเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1010 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่านประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
1011 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท. 2001 กระบี่ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
1012 จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมทำปกสีหน้า-หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๒ เล่ม กองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1013 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
1014 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
1015 จ้างจัดทำตรายางข้อความชื่อและตำแหน่งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
1016 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416580046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
1017 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
1018 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1019 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
1020 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
1021 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
1022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพระแอะ - ถนนสะพานไทร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   3/4/1479 3/4/2022
1023 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
1024 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
1025 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
1026 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
1027 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2/28/1479 2/28/2022
1028 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1029 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1030 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1031 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1032 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1033 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1034 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1035 จ้างเหมาบริการ ซ่อม/เปลี่ยนครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1036 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0002 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
1037 จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
1038 จ้างจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565 พร้อมทำปกสีหน้า ? หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
1039 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
1040 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
1041 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) โดยวิธีคัดเลือก   2/4/1479 2/4/2022
1042 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7836 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
1043 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1044 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1045 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1046 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บต-8174 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1047 จ้างบริการรีเซ็ทดั๊มเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๓๓ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1048 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อโควิค 19 ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน) จำนวน 300 ชุด   1/20/1479 1/20/2022
1049 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
1050 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถส่วนราชการ กองคลัง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
1051 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
1052 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
1053 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1054 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 6 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1055 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? สามแยกโล๊ะดุหยงทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1056 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน ๒ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1057 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 8 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1058 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1059 จ้างเหมาบริการพนักงานประปา และงานราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1060 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1061 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 4 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1062 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 5 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1063 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 7 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ? หน้าร้านเตือนใจทั้งสองฝั่งถนน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1064 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/1477 3/26/2020
1065 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/1477 3/26/2020
1066 จ้างจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พนักงานขับรถตีนตะขาบ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1067 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1068 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1069 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 3) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1070 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1071 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1072 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) ศูนย์บริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1073 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1074 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1075 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1076 จ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 1) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1077 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1078 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1079 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1080 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1081 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1082 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขับรถเอนกประสงค์(หกล้อเขียว) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1083 จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน ม.1 ต.ศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1084 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1085 จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฎิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (โซนที่ 2) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1086 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้าเกาะลันตา บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1087 จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1088 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบการจอดเรือ และการเทียบเรือของผู้ประกอบการเรือทัวร์และเรือหางยาวต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือทัวร์บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1089 จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1090 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 3 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1091 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 2 พื้นที่ ม.4 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1092 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน โซน 1 พื้นที่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1093 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1094 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1095 จ้างจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของ กองช่าง อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
1096 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0055 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
1097 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
1098 จ้างเหมาตีเส้นจราจรจุดห้ามจอดรถและช่องจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดศาลาด่าน หมู่ที่๑ ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1099 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1100 ซื้อโครงการปรับปรุงระบบเสียง อุปกรณ์รองรับการประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1101 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ. 3556 กระบี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 -47 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1102 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา (ฝายคลองโขง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1103 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
1104 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
1105 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด งานเทศกิจ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
1106 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองช่าง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
1107 ซื้อจัดซื้อน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1108 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1109 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1110 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1111 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1112 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1113 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1114 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1115 จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   2/28/1477 2/28/2020
1116 จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1117 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1118 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1119 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1122 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1123 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1124 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1125 ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
1126 จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้ พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1127 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1128 จ้างเหมาทำสนามการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1129 เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓   2/7/1477 2/7/2020
1130 จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีตำบลศาลาด่าน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1131 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเจาะตาไก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา(กิจกรรม วิถีชุมชน วิถีตำบลศาลาด่าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1132 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2001 กระบี่ หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 001590002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1133 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1134 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1135 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1136 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1137 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
1138 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ขนาดสิบล้อ ทะเบียน 80-9902 กระบี่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
1139 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหาดลองบีช ม.3 ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
1140 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสาธารณะตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
1141 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดมหน้าเวที และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1143 จ้างจ้างเหมาบริการรถแมคโครกวาดตกแต่งพื้นที่จุดพักขยะ หมู่ที่ 2 บ้านพรุกม ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1144 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1146 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานของกองคลัง อบต.ศาลาด่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
1147 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ - ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
1148 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1150 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น   1/13/1477 1/13/2020
1151 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน   1/13/1477 1/13/2020
1152 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายหน้าโรงพัก ตำบลศาลาด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1153 จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1154 เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงครบชุด เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020   1/3/1477 1/3/2020
1155 จ้างอัดสปอร์ตพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1156 จ้างตกแต่งเวทีและสถานที่บริเวณงานโดยรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1158 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020