ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำเอกสารรายงานโครงการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/1481 7/9/2024
2 จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนเครื่องโทรทัศน์พร้อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 491-63-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/1481 7/8/2024
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1481 7/5/2024
4 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 โซน 1 (นายชนพงษ์ แก้วสุกใส) (ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
5 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเก้าอี้เหล็กพักคอย แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
6 ซื้อสายดับเพลิง ใช้ในการปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
7 จ้างเหมาบริการรถหกล้อ ขนถ่ายขยะ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
8 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 หมายเลขทะเบียน 81-1165 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
9 ซื้อ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถกระบะ ทะเบียน กข 7836 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดเทท้าย เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1481 6/28/2024
11 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดเทท้าย เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1481 6/28/2024
12 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ใช้ในการปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
13 จ้าง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
14 จ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน 1 รายการ โดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
15 ซื้อ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
16 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
17 จ้างเหมาบริการเต้นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
18 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/18/1481 6/18/2024
19 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/18/1481 6/18/2024
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
21 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Harddisk) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0051 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
22 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 005-60-0022 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
23 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
24 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ใช้ในการปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
25 ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) งานเทศกิจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
26 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
27 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
28 จ้างหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
30 จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานทำความสะอาด ดูแลห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสีตีฝาล๊ะ หมั่นเพียร) (ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
31 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดเทท้าย เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่)   5/30/1481 5/30/2024
32 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
33 จ้างซ่อม/เปลี่ยนไดร์สตาร์ท หม้อลมครัช ชุดคันเกียร์ รถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ ทะเบียน 80-6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
35 จ้างเหมาบริการขนย้ายรถแบคโฮ ปรับปรุงสระเก็บน้ำเขื่อนไทรฉีกขา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) จำนวน 2 เที่ยว ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
36 จ้างเหมาบริการขนย้ายรถแบคโฮ ปรับปรุงสระเก็บน้ำเขื่อนไทรฉีกขา หมู่ที่ 2 (บ้านพระแอะ) จำนวน 2 เที่ยว ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
37 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายของเด็กในวัยเรียน สำหรับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
39 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หกล้อ ทะเบียน บจ 3556 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
40 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ที่ 420-62-0012 งานเทศกิจ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
41 ซื้อ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถบรรทุก ขนาดหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81 ? 1165 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
43 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้และช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 ? 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
44 จ้างจัดตกแต่งเวที สถานที่จัดงานบูธจัดแสดง/ขายสินค้า ด้วยไม้ไผ่เป็นวัสดุหลัก พร้อมไฟฟ้าสว่างภายในงาน ตามโครงการเทศกาลเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
45 จ้างเหมาเก็บทุ่น บริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ และชายหาดคอกวาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
46 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
47 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด ตามโครงการเทศกาลเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
48 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0072 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
49 จ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
50 จ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
51 ซื้อวัสดุงานจ้างเหมาบริการจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
52 จ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
53 ซื้อวัสดุ(งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
54 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
55 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภค ต่างๆรองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2024 4/3/2024
57 จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 เมษายน 2567-30 กันยายน 2567)(นายนันทวัฒน์ เกื้อชาติ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
58 จ้างจัดซื้อน้ำดื่มมินิ และน้ำแข็ง ในการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
59 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
60 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
61 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (จัดงานวันสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน Lanta Songkran Festival 2024 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
62 จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)(นางสาวสุวดี ก๊กใหญ่) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
63 จ้างเหมาทำป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
64 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
65 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
66 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๓ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
67 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน คนที่ ๑ จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
68 จ้างเหมาบริการวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖7 - กันยายน ๒๕๖7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
69 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ? กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
70 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน คนที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
71 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน โซน ๒ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลาด่าน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ? กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
72 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
73 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
74 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี (คนที่ ๑) จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยาน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
75 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน คนที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
76 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
77 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามกีฬาต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน (คนที่ ๑) จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
78 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
79 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามกีฬาต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน (คนที่ ๒) จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
80 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
81 จ้างจัดซื้อ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย กรองน้ำมันเครื่องและน้ำกลั่น รถบรรทุก ขนาดสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-9902 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
82 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ คนที่ ๑ จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
83 จ้างเหมาบริการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภค ต่างๆรองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/14/2024 3/14/2024
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภค ต่างๆรองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/14/2024 3/14/2024
86 จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง หมายเลขทะเบียน กธ 8736 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
87 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
88 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภค ต่างๆรองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลศาลาด่าน   3/13/2024 3/13/2024
90 จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยน ตรวจสภาพตามระยะเวลาการใช้งานพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004 ของสำนักปลัด หมายเลขทะเบียน บม 6237 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
91 จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยเฟื่องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
92 จ้างก่อสร้างถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า ก.ศ.น. ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
93 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ คนที่ 2 จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ? เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
94 ซื้อพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80 ? 6228 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
95 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
96 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0045 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
97 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/2024 2/14/2024
98 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/2024 2/14/2024
99 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ โดยวิธีคัดเลือก   2/14/2024 2/14/2024
101 โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน   2/14/2024 2/14/2024
102 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๘๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
103 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ คนที่ 2 จำนวน ๑ อัตรา (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ? เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
105 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคาร สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
107 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
109 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
110 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
111 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
113 ซื้อวัสดุ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
115 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2024 2/8/2024
116 จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
117 จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์และป้าย จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
118 จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
119 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
120 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
121 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
122 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
123 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนสาธารณะ (ค.ส.ล.) สาย ช.ยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser สี ยี่ห้อ HP Color LaserJet Pro MFP M282nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
126 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษากิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
127 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser สี ยี่ห้อ HP Color LaserJet Pro MFP M282nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
128 จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
129 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีคัดเลือก   1/30/2024 1/30/2024
130 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจัดระเบียบสองข้างถนนในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) ของกองช่าง จำนวน 280 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
132 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง เขตพื้นที่ควบคุม การปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
133 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่านและปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ? 30 เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
134 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ? ๓๐ เมษายน ๒๕67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
135 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สาย หน้าบ้าน โต๊ะอิหม่ามซอหล๊ะ โดยวิธีคัดเลือก   1/26/2024 1/26/2024
136 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
137 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
138 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับรับ-ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขันอุ่นเครื่อง เดินทางไปทำการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
139 จ้างเหมาบริการ จัดจ้างตามโครงการจัดงานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
140 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หกล้อ ทะเบียน บจ 3556 กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
141 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/2024 1/23/2024
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในและบริเวณภายนอกอาคาร สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/2024 1/18/2024
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
144 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
145 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง (ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
146 จ้างก่อสร้างถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า ก.ศ.น. ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
147 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
148 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝาบ่อพักคูระบายน้ำสวนสาธารณะบ้านพระแอะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
149 ซื้อพร้อมเปลี่ยน ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2001 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
150 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 1 ตุลาคม 2565 ? 30 กันยายน 2566 พร้อมทำปกสีหน้า ? หลัง และเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
152 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
153 จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
154 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
155 จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
157 ซื้อพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ขนาดหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๖๕ กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๕-๖๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
158 จ้างเหมาบริการทาสีตีเส้นบริเวณที่จอดรถท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
159 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 1/3/2024