ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กบ.ถ.13-005 สายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว พร้อมติดตั้ง ศพด.บ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงาน สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการจัดเก็บแฟ้ม เอกสารทางราชการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
5 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
6 จ้างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
7 จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 30-1379 กระบี่ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
8 จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 30-2590 กระบี่ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
9 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
10 จ้างเหมาตัดหญ้า โครงการตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
11 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
12 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (โซนบ้านจ๊ะเจี๊ยบ) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
13 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 9226 กระบี่ อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
14 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กบ.ถ.13-005 สายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กบ.ถ.13-005 สายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 โครงการ อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
18 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (โซนชวนชื่น) บ้านร่าหมาด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2023 8/18/2023
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กบ.ถ.13-005 สายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/2023 8/16/2023
21 ซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
22 ซื้อชุดลำโพงอเนกประสงค์แบบพกพาเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
24 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ Clup house (สนามกีฬาหญ้าเทียม) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2023 8/4/2023
26 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ภายใน) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2023 8/4/2023
28 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
29 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7(โซนนางขวัญใจ แซ่ฮ้อ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
30 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อบริการ รับ-ส่ง นักกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (คันที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
31 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อบริการ รับ-ส่ง นักกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖ (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
32 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (โซนคลองโต๊ะหลัง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
34 จ้างทำป้ายอคิลิค สำหรับโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
36 จ้างทำป้ายอคิลิค สำหรับโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
37 จ้างเหมาดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
38 ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
39 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านร่าปู และบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 1,4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   12/27/2022 12/27/2022
40 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตงาน หรือรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
41 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
42 เหมาทำป้ายเวที แบบป้ายแบ็คดรอปไวนิล พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12/21/2022 12/21/2022
43 จ้างเช่าเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปั่นไฟ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับใช้ในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
44 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ สำหรับประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
45 จ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้าโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ่ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
47 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
48 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
49 ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นลอยน้ำ หมูที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง   9/21/2022 9/21/2022
50 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธาณะและไฟฟ้าในสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
52 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 10 รายการ สำหรับจัดทำแปลงสาธิตสร้างแหล่งอาหารราคาถูกในท้องถิ่นตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงฯ (สำนักปลัด) อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและปริ้นงาน เอกสาร แบบฟอร์ม ฎีกาต่างๆ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2022 9/14/2022
55 จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมแต่งผิวหน้าสนามหญ้า สนามกีฬา อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
56 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2022 9/6/2022
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2022 9/6/2022
59 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า โครงการตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
62 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์จริยธรรม(ก่อสร้างรั้ว) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด ตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
63 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
64 ซื้อพันธุ์ไม้สำหรับโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรม ๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและปริ้นงาน เอกสาร แบบฟอร์ม ฎีกาต่างๆ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับปริ้นงาน แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
68 เช่าเหมาเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
69 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
70 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
72 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ทึ่ 4 บ้านคลองย่าหนัด   12/22/2021 12/22/2021
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
74 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
75 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านควน-บ้านคลองทะ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก   12/16/2021 12/16/2021
76 จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับกำลังพลในภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
77 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาหญ้าเทียม (คลับเฮาส์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายการตามประมาณการ ที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 9226 กระบี่ ระยะไมล์ 24336 (เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ลูก) สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
79 จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
80 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0062 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 416-58-0051 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
81 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
82 จ้างโครงการปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
84 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยท่านกทูง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด โดยวิธีคัดเลือก   11/22/2021 11/22/2021
85 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์   11/18/2021 11/18/2021
86 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
87 จ้างเหมากวาดบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
88 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   11/18/2021 11/18/2021
89 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 ระยะไมล์ 473900 กม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
90 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
91 จ้างเหมาบริการรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
92 ซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านควน-บ้านคลองทะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก   11/16/2021 11/16/2021
93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยท่านกทูง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด   11/4/2021 11/4/2021
94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่านกทูง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด   11/4/2021 11/4/2021
95 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์จริยธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง   11/4/2021 11/4/2021
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
97 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
98 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
99 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารตลาด และห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
100 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
101 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
102 ซื้อเครื่องบริโภค(ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
103 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากเหมืองพัฒนา (สายสันเขื่อน) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
104 จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
105 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
107 เช่าเหมาเต้นท์ จำนวน 2 หลัง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
108 จ้างทำป้ายเช็คอิตสติกเกอร์พลาสวูด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
109 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
110 ซื้อไมค์ประชุมแบบมีสาย สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
111 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
112 จัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์   9/20/2021 9/20/2021
113 จัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์   9/20/2021 9/20/2021
114 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
115 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
116 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายท่าเรือคลองเขา) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
117 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
118 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
119 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
122 ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ช่องแห้ง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ข้อมูล) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
123 ซื้อพันธุ์ปลาและวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
124 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (ชนิด 4 ล้อ เทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
126 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู   9/12/2021 12/9/2021
127 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโควิดประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
129 พันธุ์ไม้และวัสดุ สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564   9/8/2021 8/9/2021
130 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
131 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
133 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
134 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
136 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ เข้าตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
137 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
138 จ้างอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
141 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   8/30/2021 8/30/2021
142 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
143 จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   8/30/2021 8/30/2021
144 จ้างทำเอกสารแผ่นพับ จำนวน 100 แผ่น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลคนพิการ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   8/30/2021 8/30/2021
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อสำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
146 จ้างเหมาตัดหญ้า ตามโครงการตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
147 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อสำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
152 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 สาย (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
153 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
154 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬา (โรงยิม) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
157 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในควน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
158 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
159 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
160 จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
161 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก   7/22/2021 7/22/2021
162 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก   7/22/2021 7/22/2021
163 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก   7/22/2021 7/22/2021
164 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
165 จ้างปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
166 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ชนิดพื้นสแตนเลส) จำนวน 1 คัน   7/13/2021 7/13/2021
167 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุโบร์-ต้นโหนด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
168 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
169 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
170 จ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
171 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/2021 6/22/2021
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
173 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งกุล-ท่าสาแหละ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
174 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -หลังคารถกระบะโครงเหล็กหลังคาผ้าใบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
176 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมประกอบและติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0051 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
178 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
179 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT-19) งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
180 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน 24 กล่อง) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/2021 5/25/2021
182 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9 ชุด (สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
183 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
184 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขย หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
185 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
186 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของ อบต.เกาะกลาง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
187 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วที่ทำการ อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
188 ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
189 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
190 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 2 รายการ) สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
191 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยท่านกทูง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด   5/11/2021 11/5/2021
193 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนาทุ่งกลาง-อ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/2021 5/6/2021
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่(รายละเอียด แบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/2021 5/6/2021
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานแผนที่ภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
198 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
199 จ้างปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ (หน้า อบต.เกาะกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
200 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติมอร์) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2   4/30/2021 4/30/2021
202 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้าน นายสมพร รักบุรี) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว และโต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
204 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หัวหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
207 ซื้อเครื่องพิมพ์ เช็ค/สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
208 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 (ทาสีรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
209 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
210 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
211 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในสำนักงาน อบต.เกาะกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
212 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CP 305d หมายเลขครุภัณฑ์ 480-58-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 60 หลอด สำหรับเป็นวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคารสำนักงาน สนามหญ้าเทียม อาคารเอนกประสงค์ รวมทั้งอาคารผู้สูงอายุ และเขตไฟฟ้าสาธารณะซึ่งอยู่ในเขตบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
215 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
216 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
217 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะกลาง จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2021 10/4/2021
218 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
219 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
220 จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
221 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
222 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ในการทำงานภายในสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
225 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
226 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
227 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/2021 3/25/2021
228 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/2021 3/25/2021
229 จ้างจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และแบบโลโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
230 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ชนิดพื้นสแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2021 3/19/2021
231 จ้างรถประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
232 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
233 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมัสยิดบ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
234 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู (จำนวน 3 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
235 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านควน-คลองขุนโต้ง ของหมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน (จำนวน 1 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
236 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (จำนวน 6 สาย) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
237 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
238 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
239 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
240 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
241 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
242 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
243 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
244 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
245 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายท่าไม้ไผ่-ควนกอ (จำนวน 1 สาย) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
246 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ ของหมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง จำนวน 1 สาย ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
247 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 สาย) สายสระน้ำโก้บอยและสายจะไหม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
248 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 สาย) สายนิพนธ์-โคกแคและสายทุ่งกุล-ท่าสาแหละ ของหมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
251 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
252 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
253 จ้างเหมากวาดบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง (ทุ่งท่านา) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
254 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
255 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (แหล่งน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
256 ซื้อยางล้อรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
257 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
258 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายสำรอง ปุตสะ) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
259 จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่อนันต์-อ่าวบุนโต๊ด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
260 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
262 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธี   1/27/2021 1/27/2021
263 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ชนิดหลอดยาว) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสำหรับปฏิบัติหน้าที่ (กองสวัสดิการ สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
267 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่าหมาด-ขุนสมุทร (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
268 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี้ห้อ Acer รุ่น Aspiro หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
269 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
270 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ ระยะไมล์ 461138 กม. (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการ สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
272 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพริก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
273 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายร่าปู-เตาถ่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
274 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำหรับกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
279 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI รุ่น WC5335 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
280 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
281 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
282 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
283 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
284 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 483-58-0017 และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับจัดเก็บฎีกา เอกสารต่างๆ และสำหรับปริ้นเลขครุภัณฑ์ เอกสารอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
287 จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
288 ก่อสร้างสถานที่ละหมาด ของ อบต.เกาะกลาง   12/18/2020 12/18/2020
289 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
290 จ้างออกแบบจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
291 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กุโบร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
292 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหน้าเวที สถานที่จัดโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายการตามประมาณการที่อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
293 ซื้อพานพุ่มสำหรับร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
294 จ้างเหมาตัดหญ้า เนื้อที่ 4 ไร่ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
296 เช่าเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปั่นไฟ และงานไฟฟ้าบริเวณงาน โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เก   12/2/2020 12/2/2020
297 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
298 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
299 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปี 2564 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   11/30/2020 11/30/2020
300 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 (ฮิจเราะห์ศักราช 1442) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
301 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าทราย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
302 จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
303 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งและโรงเรียนผู้สูงอายุวิถีบ้านโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
304 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
305 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่าปู-เตาถ่าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
306 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
307 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
308 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
309 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (4ล้อ แบบเทท้ายได้) หมายเลขทะเบียน 80-8210 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
310 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนิพนธ์-โคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
311 จ้างทำป้ายโปสเตอร์และป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
312 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และทำความสะกีฬากลางระดับตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
313 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
314 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
315 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
316 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) แหล่งน้ำผิวดิน (บ่อสาคู) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
317 จ้างระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
318 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
319 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI รุ่น WC5335 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
320 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
321 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM-2050 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
322 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อTOSHIBA รุ่น e-STUDIO 2309A จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
323 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น S2010 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
324 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ตามโครงการแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
325 จ้างเหมาบริการนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
326 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยรรม หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
329 จ้างจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
330 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
331 จ้างทำป้ายสติกเกอร์อะคริลิค พร้อมกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
332 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
333 ซื้อจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
334 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู แบบปิด) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฐานะ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบเปลี่ยนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
336 จ้างจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำแนวรั้วกั้นบริเวณด้านล่าง (ตะวันออก) อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะกลาง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมผนังอาคาร ศพด.บ้านร่าปู องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
339 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
340 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม และเครื่องบันทึกเสียงความจุ 4 GB.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
341 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ และเครื่องจอรับภาพ) จำนวน 2 รายการ สำหรับติดตั้งห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
342 จ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์เครือข่ายภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
343 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 320 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
344 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะกลาง จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
347 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
348 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
349 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน-สายติมอร์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
350 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
352 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สนามหน้าเทียม จำนวน 12 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
354 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงสำหรับสนามหญ้าเทียมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
355 ซื้อครุภัฑณ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด สำหรับห้องประชุมและห้องนายก อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
356 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
357 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
358 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ ๑ บ้านร่าปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
359 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
360 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
362 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง   8/31/2020 8/31/2020
363 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
364 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
365 ซื้อลิ้นชักแขวนแฟ้ม 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
366 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
367 จ้างปรับปรุง/ต่อเติมห้องพัสดุ (ที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
368 ซื้อวัสดุ (ปูนซีเมนต์) สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กิจกรรม การสร้างฝายต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
369 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมระบบประปา ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
370 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์,เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
372 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บุหลาด-ท่าเรือ หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
373 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบต.เกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
374 ซื้อหินผุ พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 60 ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมทางเข้าบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ซึ่งตั้งอยู่บ้านร่าปู หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
375 ซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ ระยะไมล์ 456872 กม.   8/18/2020 8/18/2020
376 ซื้อป้ายแขวนคอพร้อมสายคล้องคอ สำหรับทดแทนอันเก่าที่ชำรุดและสำหรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
377 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
378 จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับปริ้นเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
380 จ้างจัดเตรียมสถานที่ปลูกข้าว สำหรับโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
381 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลังสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
382 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นแก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
383 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
384 จ้างดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (งานบริการ 4 ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
385 จ้างเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
386 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
387 ซื้อซื้อพันธุ์ไม้ สำหรับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
388 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา (สนามหญ้าเทียมแบบมีหลังคา) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายการละเอียดตามรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
389 จ้างเหมารถตัดหญ้า บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
391 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
392 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
393 จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ในการจัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
395 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
396 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
399 วัสดุสำหรับโครงการแผนที่ภาษี   7/29/2020 7/29/2020
400 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
401 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับปริ้นเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับโครงการแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
402 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
403 จ้างซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
404 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรังโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
405 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
406 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
407 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
408 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (ผู้มาติดต่อราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
409 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนการจัดประสบการณ์และใบงานการจัดประสบการณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
410 จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
411 จ้างจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (หมู่ที่ 5 บ้านลิกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
413 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ห้ามบุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อขยะ อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
414 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ประมง หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
415 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
416 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าเแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   7/15/2020 7/15/2020
417 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับเป็นวัสดุในการจัดพิมพ์เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
419 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านคลองทะ) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
420 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าวทองหลาง) หมู่ที่ 7 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
421 จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (ปากตลาด) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
422 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ใช้ในการอบรม สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังการโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
423 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
424 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
425 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำหรับจัดเก็บฎีกา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
426 จ้างซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1710 กระบี่ อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
427 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
428 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
429 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
430 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   6/30/2020 6/30/2020
431 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง สังกัดอบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
432 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าที่พลู หมู่ที่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
433 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ซอยแกเหรบ) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
434 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนำ้ประปา (ซอยเตาถ่าน) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
435 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
436 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
437 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หัวถนน) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
438 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ในสระ) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
439 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โซนนาออก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
440 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โซนท่าไม้ไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
441 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (คลองย่าหนัด) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
442 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านควน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
443 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
444 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านโต๊ะอิหม่าม) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
445 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
446 จ้างเหมาบริการนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
447 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
448 จ้างขุดขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
449 จ้างบริหารจัดการขยะ (ขุด-ขน ฝังกลบขยะมูลฝอย) บ่อขยะ อบต.เกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
450 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
451 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าและเก็บขยะทำความสะอาดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
452 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ-คลองท่าบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
453 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
454 จ้างตกแต่งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
455 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิดบ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
456 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
457 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
458 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (4ล้อ) แบบเทท้ายได้ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
459 ปรับปรุงบ่อน้ำตื้นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่่ อบต.เกาะกลาง กำหนด)   5/15/2020 5/15/2020
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
461 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายในวัง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
462 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ของ อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
463 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ (ระบบประปาโซนนาออก) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตาม แบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
464 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
466 จ้างปรับปรุงอ่างพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (โซนนาออก) หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
467 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
468 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
469 จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (โซนคลองเรียน) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
470 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง (สายหลัง รพ.สต.บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
471 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 7 รายการ (500 ชุด) ครั้งที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
473 จ้างทำบ้านปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามประมาณการ ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
474 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชน) ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
475 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการจัดทำบ้านปลา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
476 จ้างเช่าเต็นท์ สำหรับตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรน่า ๑๙ (COVID-๑๙) ประจำทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะกลาง จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
477 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
478 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
479 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายนาทุ่งกลาง-อ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
480 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV L ของศูณย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
481 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 บ่อ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
482 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
483 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการคัดกรองและป้องกันโรค สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
484 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับตั้งจุดคัดกรองการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
485 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
486 จ้างจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
487 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
488 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
489 จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2020 2/9/2020
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/1480 7/25/2023
491 จ้างทำป้ายอคิลิค สำหรับโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
492 ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1480 7/18/2023
493 จ้างเหมาดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1480 7/18/2023
494 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรทางศาสนา กิจกรรมศึกษาดูงานผู้นำศาสนาตำบลเกาะกลาง ประจำปี พ.ศ.2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
496 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
497 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/1480 6/26/2023
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1480 6/21/2023
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
502 จ้างโครงการจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.เกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
503 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กบ.ถ.13-005 สายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกาะกลาง   6/19/1480 6/19/2023
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/1480 6/14/2023
505 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสนามกีฬาหญ้าเทียม (ก่อสร้างประตูทางเข้าสนาม) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
506 จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู (ปรับพื้นที่) อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
507 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทราย-ช่องแห้ง (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง   6/6/1480 6/6/2023
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
509 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
510 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
511 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
512 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง   5/26/1480 5/26/2023
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
514 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขแงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   5/25/1480 5/25/2023
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
516 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบฯและปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วต่อภารกิจของรัฐ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
517 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
518 จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย (นายก้อเฉม นวนศรี) อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
519 จ้างเหมาโครงการกวาดบ่อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
520 จ้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
521 จ้างอนุมัติจ้างส่งน้ำเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) หมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
522 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับเป็นวัสดุในการปฏิบัติหน้าที่ กองการสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
523 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
524 จ้างเหมาส่งน้ำเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
525 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
526 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู และหมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด จำนวน 6 สาย อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
527 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้านนาทุ่งกลาง-บ้านท่าคลอง (กบ.ถ.13-17) หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
528 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านหัวหิน ม.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
529 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวทองหลาง ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
530 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวบุนโต๊ด ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
531 เหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดมิฟตาฮุชชอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ม.4)   3/30/1480 3/30/2023
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซนบ้านตก) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
533 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับสนามกีฬา สนามหญ้าเทียม โรงยิมศูนย์ออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
534 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าปู ม.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
535 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน บ้านนาทุ่งกลาง ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
536 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าหมาด ม.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
537 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 5, 6 และหมู่ที่ 10 จำนวน 9 สาย ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
538 จ้างเหมาบริการบุคคลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ? 30 มิถุนายน 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
539 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านปากคลอง ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
540 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
541 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านคลองย่าหนัด ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
542 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านท่าคลอง ม.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
543 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านลิกี ม.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
544 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2566 (สำหรับมัสยิดบ้านขุนสมุทร ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
545 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
546 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้เหล็ก ผ้าคลุมเก้าอี้ พัดลมไอเย็น เครื่องเสียง สำหรับต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในการเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
548 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
549 ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านควบคุมและป้องกันไฟป่า อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
550 จ้างเหมาทำซุ้มสำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
551 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมสาธิตกลุ่มอาชีพ ตามโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ชายหาดทุ่งทะเล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
552 จ้างทำสะพานไม้ สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
553 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
554 จ้างทำซุ้มโครงเหล็กถวายพระพรชัยมงคล สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
555 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมสาธิตกลุ่มอาชีพ ตามโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ชายหาดทุ่งทะเล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
556 จ้างโครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านหวาหนี หมู่ที่ 6 จำนวน 1 สาย บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
557 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้าบริเวณงาน เครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
558 จ้างเหมาทำซุ้มสำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
559 จ้างทำสุขาชั่วคราว สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มิติ ?ความสุขที่ทุ่งทะเล? วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ชายหาดทุ่งทะเล หมู่ที่ 3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
560 จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟเวที เครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
561 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมสาธิตกลุ่มอาชีพ ตามโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ชายหาดทุ่งทะเล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
563 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย บ้านร่าปู (กบ.ถ.13-3) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ปลาจวด หรือปลาแกหรอง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
565 ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านร่าปู และบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 1,4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
566 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซนบ้านตก) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซนบ้านตก) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
569 จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
570 จ้างเหมาจัดแสดงชุดนิทรรศการการมีชีวิต ชุมชนท่องเที่ยว บ้านขุนสมุทร หมู่ที่ 10 สำหรับโครงการลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
571 จ้างเหมาจัดแสดงชุดนิทรรศการการมีชีวิต ชุมชนท่องเที่ยว บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 โครงการเทศกาลงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
572 จ้างเหมาทำซุ้มพร้อมตกแต่ง สำหรับแสดงนิทรรศการการมีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
573 จ้างเหมาจัดแสดงชุดนิทรรศการการมีชีวิต ชุมชนท่องเที่ยว (Local l Love) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู โครงการเทศกาลงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
574 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (โซนบ้านตก) หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด)   3/1/1480 3/1/2023
575 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการวันทุ่งทะเล ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
576 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ9079 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 เช็ครอบระยะไมล์ 60000 กม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
578 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรสอนศาสนาตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
579 จ้างโครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
580 ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านร่าปู และบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 1,4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/1480 2/7/2023
581 ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านร่าปู และบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 1,4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/1480 2/7/2023
582 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารตามภารกิจต่างๆ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
584 ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านร่าปู และบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 1,4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/27/1480 1/27/2023
585 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
586 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ สำหรับกองช่าง อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
587 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kva) สำหรับสำนักปลัด อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
588 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1480 1/20/2023
589 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
590 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องปฏิบัติหน้าที่ของคณะบริหาร อบต.เกาะกลาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
591 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาทำความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
592 ซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
593 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
594 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
595 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
596 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
597 จ้างเหมาบริการบุคคลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
598 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
599 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
600 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
601 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   12/1/1479 12/1/2022
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
603 จ้างโครงการจ้างกวาดบ่อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
604 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
605 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด สายบ้านนาทุ่งกลาง-อ่าวทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
606 ซื้อวัดสุและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
607 ซื้อเครื่องเสียงติดรถแห่ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
608 ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/1479 11/10/2022
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/1479 11/10/2022
611 จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
612 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
613 ก่อสร้างระบบปประปาหมู่บ้าน(โซนบ้านตก หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด)   11/3/1479 11/3/2022
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/1479 11/3/2022
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/1479 10/28/2022
616 จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
617 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.13-002 สายบ้านคลองย่าหนัด-บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4,5,3 (บ้านคลองย่าหนัด-บ้านลิกี-บ้านปากคลอง) ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   10/19/1479 10/19/2022
618 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
619 จ้างให้ส่งน้ำบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง และหมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
620 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามหญ้าเทียม หมู่ทึ่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก   10/1/1479 1/10/2022
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
622 จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
623 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
624 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
625 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
626 ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งห้องละหมาด เพื่อความสวยงาม เหมาะสม ในการบริการแก่ประชาชนและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
627 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
628 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
629 จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารสนามกีฬาหญ้าเทียม และอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ สำหรับถมกลบที่มีน้ำขังของพื้นผิวสนามกีฬากลางระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
631 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ/ผู้สูงอายุ (ที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหนัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
632 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
633 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
634 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
636 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
637 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการประชาชน รวมทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้หมดหรือมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและว   6/28/1479 6/28/2022
638 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
639 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานกองช่าง เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
640 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   6/21/1479 6/21/2022
641 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องเสียง สำหรับต้อนรับองคมนตรีและคณะในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
642 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานกองช่าง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรีในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
643 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
644 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
645 อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง   6/15/1479 6/15/2022
646 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
647 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงและเวที สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
649 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด KVA.) จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
650 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
651 จ้างซ่อมแซมพื้นหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง (รายละเอียดรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
652 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
653 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบประปาหมู่บ้าน บ้านปากคลอง (ประปาขนาดใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
654 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานซ่อมแซมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
655 ?????????????????????????? (?????????????????) ??????? 1 ????????? ???.???????? ?.???????? ?.????????? ?.?????? (???????????????????????????? ??? ?????) ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
656 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน (ระบบประปาบริเวณมัสยิด) ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
657 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 14 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
658 ??????????????????????? ???? LED ?? ???? Network ?????? 1 (20 ????/????) ????? 2 ??????? (?????????????????????????????????????????????????????????????????) ???.???????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
659 ???????????????????????????? 21.5 ???? ????? 1 ??????? (??????????? ????????????????) ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
660 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
661 ????????????????????????? ????? 1 ??????? ??????????????? 630-59-0005 (?????????) ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
662 ???????????????????????????????????? ??????? 1 ????????? ?.???????? ?.????????? ?.??????(????????????????????????????????????????? ???.?????) ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
663 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
664 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
665 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่(รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
666 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
667 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
668 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในโครงการ อบต.พบและ บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
669 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ อบต.พบและบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
670 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
671 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่(รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
672 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
673 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
674 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (รายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
675 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1479 3/4/2022
676 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1479 3/4/2022
677 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1479 3/4/2022
678 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
679 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน สำหรับเป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
680 จ้างทำชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ตัว สำหรับจัดเก็บฎีกา และเอกสารอื่นๆ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
681 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
682 จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
683 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการต้นกล้าผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
684 จ้างเหมารถตัดหญ้า บริเวณศูนย์พักคอย (Community Isolation) อบต.เกาะกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
685 ซื้อถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation HI) จำนวน 148 ชุด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
686 ซื้อถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation HI) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
687 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
688 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของ อบต.เกาะกลาง จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 630-59-0005 สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
689 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1479 3/3/2022
691 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านคลองโต๊ะหลัง ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
693 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านลิกี ม.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
694 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าหมาด ม.2)   2/28/1479 2/28/2022
695 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านนาทุ่งกลาง ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
696 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศีลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับมัสยิดบ้านปากคลอง ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
697 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านขุนสมุทร ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
698 จ้างทำตรายาง วัสดุสำนักงาน สำหรับเป็นวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
699 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านคลองย่าหนัด ม.4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
700 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านท่าคลอง ม.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
701 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านหัวหิน ม.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
702 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวทองหลาง ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
703 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านอ่าวบุนโต้ด ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
704 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามและศิลธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2565 (สำหรับมัสยิดบ้านร่าปู ม.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1479 2/17/2022
706 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
707 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
708 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
709 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
710 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
711 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
712 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
713 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้เป็นวัสดุในการตีเส้นจราจรลานจอดรถของพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ อบต.เกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
714 จ้างส่งน้ำเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
715 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)   2/3/1479 2/3/2022
716 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ ระยะไมล์ 117223 กม. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
717 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง ม.9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
718 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
719 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ สำหรับกองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ สำหรับกองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
721 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
722 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
723 ซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะอินทรีย์ สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
724 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม อบต.เกาะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
725 จ้างปรับปรุงโครงหลังคาสะพานท่าเทียบเรือพร้อมบันได หมู่ที่ 9 บ้านท่าคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
726 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
727 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
728 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์(พริ้นเตอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
729 ซื้อยางล้อและลูกหมากปีกนกรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
730 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านควน หมู่ที่ 8 บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
731 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน-สายติมอร์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
732 วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ   3/23/1477 3/23/2020
733 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/1477 3/20/2020
735 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
737 จ้างซ่อมแซมป้ายชื่อสนามหญ้าเทียม อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
738 จ้างโครงการทำม้านั่งสำหรับผู้เล่นสำรอง จำนวน 2 ชุด ของอบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
739 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
740 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
742 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5210 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
743 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
744 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเสียงแบบติดตั้งถาวรประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
746 จ้างเหมาสาธิตการตำข้าวเม่า ของกลุ่มตำข้าวเม่า จำนวน 3 วัน โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2020 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
747 จ้างเหมาสาธิตการจักสานเตยปาหนัน ของกลุ่มอาชีพ(สินค้าพื้นบ้าน OTOP ของหมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2020 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
748 จ้างเหมากิจกรรมสาธิตการทอผ้า ของกลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 วันที่ 7-9 มีนาคม 2020 ณ บริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
749 จ้างบุกเบิกถนนสายหนองใหญ่-คลองเคียน หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
750 จ้างเหมาทำซุ้มพร้อมตกแต่ง โครงการงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไสใหญ่-บ้านหวาหมาด หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
752 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
753 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
756 ซื้อครุภัณฑ์อื่น ระบบไฟฟ้า (เครื่องปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง 220 V. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
757 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ายางแดง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
758 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพลี หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
759 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลิกี หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
760 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดโซฟารับแขก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
761 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
762 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลาง เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
763 ซื้อถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัลและอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เกาะกลางเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
764 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1710 กระบี่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
765 ซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า (เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) พร้อมตู้เหล็กกันฝน สำหรับใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
766 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
767 จ้างซ่อมแซมขยายเขตท่อส่งน้ำดิบระบบประปาผิวดินโซนคลองเรียน-คลองท่าหิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
768 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายฐานะ-คลองแดะ) หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
769 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
770 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
771 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลิกี ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
772 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
773 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
774 จ้างเหมาทำซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
775 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
776 เช่าเหมาเต็นท์โดม, เต็นท์โค้ง, โต๊ะ,เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ และไฟฟ้าถนน ที่จอดรถ ไฟฟ้าแสงจันทร์ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
777 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเวทีและกิจกรรมสัมนาของผู้นำสตรี จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
778 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
779 จ้างขุดเจาะบาดาลจุดสายเสริมสุข หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
780 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบแปลน ที่ อบต.เกาะกลาง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
781 จ้างเหมาบริการรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยว   1/23/1477 1/23/2020
782 จ้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมอาชีพประมง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดแบบรูปรายการ ตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
783 จ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 (ฮิจเราะห์ศักราช 1441) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
784 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-1887 จังหวัดกระบี่ เป็นพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
785 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 31-2671 จังหวัดภูเก็ต เป็นพาหนะรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
786 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
787 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
788 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดโซฟารับแขก ประจำกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
789 เช่าเวที ขนาด 5x12 เมตร, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้และเต็นท์ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
790 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท9226 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
791 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
792 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
793 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
794 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
795 ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
796 ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020