ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2566   2023-05-16 5/16/2023
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
6 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
7 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้พยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
11 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
14 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
16 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
17 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องลม ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
18 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ และเวทีใหญ่พร้อมที่นั่งพระและอุปกรณ์ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
19 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
20 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
21 จ้างจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
22 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
23 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
24 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
25 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
26 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
29 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
30 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
31 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
32 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยหลังหมู่บ้านทิวเขา หมู่ที่ ๑๑ และถนนสายหลังโลตัส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
33 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กระบี่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
34 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม. ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
35 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร (งานสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง   2023-03-13 3/13/2023
36 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ (ซ่อมแอร์รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
42 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 และ ประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
44 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
45 จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
46 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
47 จ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
48 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
49 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
52 ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
53 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟาและเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
54 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง/ติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ไฟพัด/ซุ้มประตู/ สำหรับโครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
57 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
58 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสกอร์บอร์ด โครงการจักการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
59 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
60 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างไภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/2/2023 2/16/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
63 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
64 จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
65 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
66 ซื้อเสื้อกั๊กมีแทบสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
70 ซื้อตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 80 - 4539 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
72 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
74 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
75 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
76 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องควน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
77 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน และเครื่องแบบ (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
78 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
79 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
80 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0067 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
81 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0079 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2023 2/6/2023
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
84 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
85 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
86 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
87 จ้างจัดทำป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2023 2/6/2023
89 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
90 จ้างผลิตสปอตรถแห่ การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
91 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
92 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)   24/1/2023 1/24/2023
93 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-60-0005 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
97 ซื้อท่อสายส่งน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
98 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
99 ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
100 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
101 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
102 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
103 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
105 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟา เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
106 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
107 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
108 จ้างซ่อมแซมบานประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
109 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
110 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
111 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
112 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ที่ 009-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
114 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องรับรองผู้บริหาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
115 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 (ห้องเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
116 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
117 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ที่นั่งพระพร้อมอุปกรณ์และจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
118 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
119 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
120 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
121 จ้างโครงการทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
122 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ)   1/12/2022 12/1/2022
123 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1/12/2022 12/1/2022
124 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
125 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
126 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
127 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
128 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียน ท. ๑ บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
129 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
130 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
131 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
132 จ้างทำป้าย(โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
134 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
137 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายแผนงานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
138 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
139 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
141 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2022 11/11/2022
142 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
143 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
144 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
145 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
146 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ เครื่องสำรองไฟ ไฟประดับและเดินระบบแสงสว่างบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
147 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
148 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
149 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
150 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
151 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2022 10/28/2022
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
154 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
155 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
156 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/10/2022 10/27/2022
157 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/10/2022 10/27/2022
158 จ้างเหมาปฏิบัติงานหน้าที่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
159 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
160 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
161 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทสบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
162 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)   25/10/2022 10/25/2022
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
164 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ   21/10/2022 10/21/2022
166 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
167 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
168 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
169 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/10/2022 10/18/2022
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2565 10/5/2022
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2565 10/5/2022
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2565 9/30/2022
173 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
174 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
175 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
176 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
177 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
178 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
179 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
180 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่องห้างสูง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
181 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายตีนกลาง - หว่างคลองแขก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/9/2565 9/23/2022
183 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
184 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
185 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
186 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
187 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
188 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
189 จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
190 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
191 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
192 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
193 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
194 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
195 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ณ จุดสามแยกวัดโพธิ์เรียง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
196 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ใหญ่ข้างถนนสายบางขนุน หมู่ที่ 11 และถนนสายหลังโลตัส-บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
197 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
198 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2565 9/12/2022
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
200 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
201 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
202 ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)   12/9/2565 9/12/2022
203 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
204 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก   9/9/2565 9/9/2022
205 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2565 9/9/2022
206 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2565 9/9/2022
207 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการขอรับการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อขอจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม และขอกำหนดกลุ่มงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
208 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
209 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 9/2/2022
210 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 9/2/2022
211 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
212 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
213 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
214 จ้างทำป้ายไวนิล ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
215 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 8/30/2022
216 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 8/30/2022
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
219 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
220 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
222 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
224 จ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
225 วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   18/8/2565 8/18/2022
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
228 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
229 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒)   17/8/2022 8/17/2022
230 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/8/2022 8/16/2022
232 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
233 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
234 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
235 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/8/2022 8/8/2022
236 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
237 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
238 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
239 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 8/3/2022
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
244 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๔๔ กระบี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2022 8/2/2022
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
248 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงรถแห่โฆษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
251 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
252 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
253 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/7/2022 7/18/2022
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/12/2022 7/12/2022
257 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
258 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2022 7/11/2022
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2022 7/11/2022
261 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 8844 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
262 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
263 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
264 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าขาว ผ้าฟ้า ผ้าเหลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2022 7/7/2022
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2022 7/7/2022
267 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
268 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด และ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
269 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2022 7/4/2022
271 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/6/2022 6/30/2022
273 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
274 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยหมู่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหนาน ๑ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
276 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูพิศ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉลิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมพี่น้อง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2022 6/29/2022
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2022 6/29/2022
281 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
282 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
283 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาถนนสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
284 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/6/2022 6/28/2022
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/6/2022 6/27/2022
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
288 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
289 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
290 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
291 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
292 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้าพงษ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2022 6/23/2022
294 ซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
295 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ (เช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
296 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เก้าอี้และพัดลม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
297 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม)   16/6/2022 6/16/2022
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
299 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
300 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
303 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
304 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
305 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
306 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12   6/9/2022 6/9/2022
307 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
308 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
309 จ้างซ่อมแซมตู้โทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
310 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
311 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
312 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
313 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
314 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
315 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ -๐๐๗๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
316 จ้างบริการงานย้ายและติดตั้ง พร้อมทั้งซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV จากสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (หลังเก่า) มายังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
317 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/5/2022 5/23/2022
319 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
320 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
321 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางด้วยเครื่องจักรภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
322 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
323 ซื้อชุดตรวจ PPE และถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
324 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
325 ????????????????? (???????????) ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
327 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
329 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
330 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/10/2022 5/10/2022
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
333 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/2022 5/9/2022
335 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2022 5/6/2022
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2022 5/6/2022
337 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2022 5/6/2022
338 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
339 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2022 4/26/2022
341 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
343 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
344 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
345 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
346 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
347 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๑๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัสดุฯ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
349 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
350 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   4/12/2022 4/12/2022
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
354 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและคดี จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
355 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการเพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
356 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฺเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -๕๙ -๐๑๒๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
357 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
358 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) จำนวน8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
359 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
360 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
361 จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
363 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
364 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
365 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
367 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
368 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0095 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
369 จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
370 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายควนท้อน - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
371 ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
372 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
373 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
374 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
376 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
377 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
378 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
379 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
380 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังกุโบร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
381 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
382 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
383 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565- มีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
385 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
386 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
387 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
388 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก-ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
389 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตีน-โคกยูง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
390 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
391 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
392 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
393 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์และงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
394 จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
395 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
396 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
397 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
399 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่าง และฝาครอบล้อ (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
400 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   24/1/2022 1/24/2022
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
403 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
404 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน เช็คระบบแอร์ ฟิล์มรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
405 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุทธรรม - เกาะยาง หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
406 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
407 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นไทร - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
408 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
409 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
410 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
411 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดส่วนราชการแบบห่วง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
412 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
414 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
415 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
416 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
417 จ้างโครงการซ่อมแซมงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
418 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการถนนปลอดถังขยะ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
419 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
421 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
423 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศถังบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
424 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
425 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
427 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
428 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
429 จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
430 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
431 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
432 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
433 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
434 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
436 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
437 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
438 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
439 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
440 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
441 จ้างปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
442 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
445 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
446 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
447 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
448 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาก่าศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
449 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
450 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
451 จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พิมพ์ UV ลงบนพลาสวู้ด จำนวน ๒ ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
452 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
453 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
454 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
455 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)   11/11/2564 11/11/2021
456 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)   29/10/2564 10/29/2021
457 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
458 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
459 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
460 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
461 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
462 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
463 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
464 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
465 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 10/11/2021
466 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
467 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
468 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
469 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
470 จ้างเหมาบริการทำความสะอ่าดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
471 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
472 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
473 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
474 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
475 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/9/2564 9/17/2021
476 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
478 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
479 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
481 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
482 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
484 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
485 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
487 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
488 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
489 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
490 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)   9/10/2564 9/10/2021
491 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
492 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
493 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
494 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
495 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก   9/9/2564 9/9/2021
496 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2564 9/8/2021
497 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2564 9/8/2021
498 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย   7/9/2564 9/7/2021
499 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
500 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
501 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
504 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
505 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินพร้อมรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
506 จ้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
507 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
508 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
509 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
510 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
512 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
513 จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
515 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
518 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
519 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
520 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
521 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
522 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
523 ซื้อชุดส่งเสริมสุขภาพโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
524 จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖- ๖๐ - ๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
525 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   8/11/2564 8/11/2021
526 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
527 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
528 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
529 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
530 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)   8/9/2564 8/9/2021
531 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก   6/8/2564 8/6/2021
532 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
533 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
534 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
535 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
536 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
538 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
539 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
540 จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
541 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
542 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
543 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
544 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
545 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
546 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
547 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน   13/7/2564 7/13/2021
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
549 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
550 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหยีบู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
551 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
552 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
553 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
554 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
555 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
556 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
557 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
560 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
562 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
567 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
568 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
569 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
570 จ้างเหมบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2564 6/8/2021
572 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
573 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)   7/6/2564 6/7/2021
574 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
575 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนห้องอนุบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
576 ซื้อจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
577 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
578 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
579 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
580 วัสดุก่อสร้างและประปา   27/5/2564 5/27/2021
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
582 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
584 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
585 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
586 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
587 ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
588 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
589 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
590 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
591 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
592 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
593 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
595 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
596 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
597 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
598 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
599 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
600 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
602 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
603 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
604 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
605 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
606 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2564 5/20/2021
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2564 5/20/2021
609 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
610 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
611 จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
612 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
613 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
614 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
615 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
616 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
617 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
618 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
619 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
621 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
622 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
623 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
624 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
626 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
627 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
628 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
630 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
631 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
632 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
633 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
634 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
635 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
636 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
637 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
638 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
639 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
640 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
641 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
642 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
643 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
644 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
645 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
646 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
647 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
648 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
649 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
650 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
651 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
652 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
653 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
654 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
655 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
656 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
657 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
658 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
659 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
660 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
661 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
662 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
663 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
664 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
665 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
666 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
667 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
668 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
670 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
671 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
673 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
674 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   25/2/2564 2/25/2021
675 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
676 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
677 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
678 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
679 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
680 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
681 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
682 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
683 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
684 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
685 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
686 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
687 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
688 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
689 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
690 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
691 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
692 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
693 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
694 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
695 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓   8/2/2564 2/8/2021
696 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
697 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)   3/2/2564 2/3/2021
698 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
699 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
700 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
701 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
702 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
703 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
704 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
705 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
706 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
707 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
708 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
709 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
710 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
711 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
712 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
713 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
714 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
715 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
716 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
717 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
718 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
719 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
720 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
721 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
722 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
723 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
724 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
725 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
726 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
727 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
729 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
730 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
731 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
732 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
733 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
734 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
735 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
737 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
738 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
739 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
740 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
741 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
742 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
743 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
744 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
745 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
747 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
748 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
749 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
750 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
751 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
752 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
753 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
754 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
755 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
756 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
757 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
758 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
759 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
760 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
761 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
762 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
763 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
764 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
765 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
766 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
767 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
768 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
769 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
770 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
771 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
772 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
773 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
774 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
775 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
776 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
777 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
778 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
779 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
780 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
781 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
782 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
783 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)   24/11/2563 11/24/2020
784 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
785 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
786 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
787 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
788 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
789 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
790 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
791 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
792 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
793 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
794 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
795 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
796 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
797 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
798 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
799 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
800 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
801 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
802 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
803 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
804 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
805 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
806 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
807 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
808 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
809 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
810 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
811 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
812 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
813 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
814 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
815 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
816 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
817 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
818 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
819 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
820 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
821 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
822 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2563 8/9/2020
823 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2563 8/9/2020
824 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย   9/8/2563 8/9/2020
825 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
826 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
827 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
828 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
829 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
830 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
831 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
832 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
833 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
834 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
835 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
836 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
837 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
838 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
839 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
840 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
841 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
842 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
843 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
844 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา   19/8/2563 8/19/2020
845 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ   19/8/2563 8/19/2020
846 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
847 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
848 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
849 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
850 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
851 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
852 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
853 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
854 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
855 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
856 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
857 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
858 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
859 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
860 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
861 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
862 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
863 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
864 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
865 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
866 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
867 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
868 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
869 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
870 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
871 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
872 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
873 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
874 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
875 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
876 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
877 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
878 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
879 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
880 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
881 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
882 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
883 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
884 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
885 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
886 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
887 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
888 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
889 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
890 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
891 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
892 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
893 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
894 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
895 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
896 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
897 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
898 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
899 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
900 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
901 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
902 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
903 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
904 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
905 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
906 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
907 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
908 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
909 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
910 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
911 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
912 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
913 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
914 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
915 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
916 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
917 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563   7/5/2563 5/7/2020
918 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
919 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
920 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
921 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
922 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
923 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
924 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
925 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
926 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
927 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
928 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
929 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
930 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
931 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
932 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
933 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
934 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
935 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
936 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
937 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
939 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
940 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
941 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
942 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
943 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
944 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
945 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
946 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
947 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2020 3/16/2020
948 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2020 3/16/2020
949 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
950 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
951 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
952 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
953 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
954 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
955 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
956 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
957 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
958 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
959 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
960 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
961 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
962 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
963 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
964 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
965 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
966 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
967 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
968 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
969 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
970 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
971 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
972 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
973 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
974 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
975 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
976 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
977 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
978 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
979 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
980 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
981 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
982 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
983 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
984 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
985 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7   20/1/2020 1/20/2020
986 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
987 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
988 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
989 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
990 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
991 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2020 1/15/2020
992 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
993 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
994 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
995 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
996 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2020 1/14/2020
997 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
998 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
999 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1000 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1001 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
1002 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
1003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2020 1/8/2020
1004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2020 1/8/2020
1005 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2020 1/8/2020
1006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2020 1/7/2020
1007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2020 1/7/2020
1008 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2020 1/7/2020
1009 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1010 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2020 1/6/2020
1011 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2020 1/6/2020
1012 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/1/2020 1/2/2020