ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
7 ซื้อชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ( โรงเรียน ท. 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
15 จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. เลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
16 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. จำนวน 9 รายการ และหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
17 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล ทะเบียน กง ๖๕๔๑ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช่้าไฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
19 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2023 9/7/2023
20 ซื้อหลอดไฟสำหรับป้ายไฟหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
21 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
23 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานตรวจสอบภายใน)   9/6/2023 9/6/2023
24 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2023 9/5/2023
27 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox Cm 305 df จำนวน 1 เครื่อง (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
28 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
29 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการธนาคารขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
34 จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองสาธารสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
37 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2023 8/30/2023
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
43 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
45 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
48 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
51 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
52 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
54 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
56 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
58 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
59 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
62 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย   8/21/2023 8/21/2023
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้้างถนนลาดยางสายหนองเทา - ควนท้อน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
66 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
67 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
68 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
69 จ้างจัดทำป้าย(โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
70 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
73 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
75 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
77 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
78 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
82 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
83 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (อเนกประสงค์) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กบ. เลขตรุภัณฑ์ 003-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
84 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 84539 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
86 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานทะเบียนราษฎร และงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
89 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
90 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
91 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
92 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
93 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
94 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
95 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
96 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
97 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
98 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
99 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
100 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
101 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
102 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ที่ 009-61-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
103 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 (ห้องเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
104 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องรับรองผู้บริหาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
106 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
107 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
108 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
109 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
110 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ที่นั่งพระพร้อมอุปกรณ์และจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2022 10/5/2022
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 10/5/2022
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 9/30/2022
114 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
119 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
120 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายท่องห้างสูง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
121 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายตีนกลาง - หว่างคลองแขก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
122 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
123 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
124 จ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
125 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
126 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
127 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
128 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/23/2022 9/23/2022
130 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
131 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
132 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
133 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
134 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
135 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
136 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ณ จุดสามแยกวัดโพธิ์เรียง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
137 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ใหญ่ข้างถนนสายบางขนุน หมู่ที่ 11 และถนนสายหลังโลตัส-บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
138 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
139 ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข)   9/12/2022 9/12/2022
140 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
142 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/12/2022 9/12/2022
143 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
145 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก   9/9/2022 9/9/2022
146 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2022 9/9/2022
147 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2022 9/9/2022
148 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
149 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการขอรับการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อขอจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม และขอกำหนดกลุ่มงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
150 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
151 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
152 จ้างเหมาทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
153 จ้างทำป้ายไวนิล ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
154 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2022 9/2/2022
155 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2022 8/30/2022
156 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2022 8/30/2022
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
158 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2022 9/2/2022
159 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
161 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
165 จ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
166 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
169 วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   8/18/2022 8/18/2022
170 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
172 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
174 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศถังบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
175 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
176 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
178 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
179 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นกระท่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
180 จ้างจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
181 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
182 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
183 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0126 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
184 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
185 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
186 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
187 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น 2200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
189 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
190 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
191 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
192 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
193 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
195 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
198 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาก่าศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
199 จ้างปรับปรุงรั้ว ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
200 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
201 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
202 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
203 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
204 จ้างทำป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พิมพ์ UV ลงบนพลาสวู้ด จำนวน ๒ ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
205 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)   11/11/2021 11/11/2021
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 10/11/2021
207 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
208 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   11/8/2021 8/11/2021
209 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
210 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน)   10/29/2021 10/29/2021
211 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
212 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
213 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
214 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
215 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
216 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
217 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
218 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตูพร้อมกุญแจ(ห้องน้ำคนพิการชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
220 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
222 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
223 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
224 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา)   10/9/2021 9/10/2021
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
226 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
227 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยบุญประกอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
228 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
229 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - ไสโป๊ะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
230 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
231 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยทับไอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
232 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตซูชูเกียรติ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
233 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
234 จ้างเหมาบริการทำความสะอ่าดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
235 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
236 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
237 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
238 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
239 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
240 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/17/2021 9/17/2021
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
242 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานตามโครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
246 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
247 ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก   9/9/2021 9/9/2021
248 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
249 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
250 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กบ จำนวน ๑ โครงการ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
251 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม)   9/8/2021 8/9/2021
252 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย   9/7/2021 9/7/2021
253 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
254 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
255 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
259 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
260 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
261 จ้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
262 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
263 จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินพร้อมรางรับน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
266 จ้างจัดทำแผ่นพับตามโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
267 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
272 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
273 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
274 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
275 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
276 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
277 จ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖- ๖๐ - ๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
278 ซื้อชุดส่งเสริมสุขภาพโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เขิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
279 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
280 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2021 9/8/2021
281 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2021 9/8/2021
282 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก   8/6/2021 8/6/2021
283 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
285 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
286 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
287 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
288 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
290 จ้างซ่อมแซมกล่้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
291 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
292 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
293 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
294 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
295 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
296 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
297 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
298 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน   7/13/2021 7/13/2021
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
300 จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหยีบู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
301 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
302 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยลุงดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
303 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) ในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
304 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
305 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
306 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
307 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
308 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
313 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
314 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
318 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
319 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
320 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์ระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
321 จ้างเหมบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
322 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2021 6/8/2021
324 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
325 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2)   6/7/2021 6/7/2021
326 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนห้องอนุบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
327 ซื้อจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
328 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
329 วัสดุก่อสร้างและประปา   5/27/2021 5/27/2021
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
331 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
333 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
335 ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
336 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
337 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
338 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
341 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
342 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
343 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแคปทิ้วบ์เครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
344 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
346 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
347 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
348 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
349 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
350 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโควิด - 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
351 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
352 ซื้อจัดซื้อหนังสือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
353 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
354 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
355 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธฺ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
356 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
358 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/2021 5/20/2021
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/2021 5/20/2021
361 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
362 จ้างเหมาบริการทำโครงเหล็กสำหรับประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
363 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
364 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
365 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
366 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
367 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
372 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียบ 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
373 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
374 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
375 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
376 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
377 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
380 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการโครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
381 จ้างเหมาบริการซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
382 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
383 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
385 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
386 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
387 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะบียน 80-4539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
388 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
389 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
390 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
391 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
392 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
393 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
394 จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
395 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
397 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
398 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์และจัดสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
399 จ้างผลิตสปอตและรถแห่โฆษณารณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
400 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0075 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
401 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ - 6029 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
402 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
404 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
406 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
407 จ้างออกแบบและผลิตแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
408 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
409 ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
410 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
411 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
412 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อเมนประปาภูเขาบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
413 ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
414 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
415 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
418 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
419 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
421 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
422 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
425 เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   2/25/2021 2/25/2021
426 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
429 จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
430 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
431 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
432 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
433 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
434 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
435 ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
436 ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
437 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
438 จ้างปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
439 จ้างทำป้ายโครงไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
440 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
441 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
442 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
443 จ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
444 จ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
445 จ้างจัดทำป้ายบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
446 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๖๓   2/8/2021 2/8/2021
447 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
448 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
449 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC)   2/3/2021 2/3/2021
450 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
451 ซื้อครุภัณฑ์(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
454 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
456 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
457 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
458 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชั้นวางของเอนกประสงค์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
459 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
460 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
461 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
462 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
463 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
464 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
465 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
466 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
467 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
469 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
470 จ้างบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ และ หมายเลขทะเบียน กธข 248 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
471 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
472 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
473 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
474 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
475 ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
478 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
479 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
480 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
481 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
482 จ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่างๆ กองการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
483 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากคลอง - พุทธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
485 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
486 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
487 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
488 จ้างจ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
489 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
490 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
491 จ้างบริการรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เช็คระยะ ๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
492 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
493 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
494 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
495 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
496 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
497 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้อง(อุปกรณ์ตกแต่ง) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
498 จ้างซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
499 ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
500 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เวที/เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
502 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
504 จ้างบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
505 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
506 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
507 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
508 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
510 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
511 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
512 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
513 จ้างเหมาบริการติดตั้งม่านปรับแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
514 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
515 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
516 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
517 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
519 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
520 จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
521 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
522 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
523 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
524 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
525 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
526 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
527 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
529 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พร้อมเสียงบรรยาย ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
530 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
531 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
532 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
533 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
534 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji - Xerox Coler จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
535 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)   11/24/2020 11/24/2020
536 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินในรูปแบบแขวนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
537 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
538 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
539 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
540 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
541 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
542 ซื้อชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
543 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
544 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
545 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายกระบี่ใหญ่ - บางขนุน หมู่ที่ 11 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
546 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
547 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด 4 X 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2020 10/2/2020
548 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
549 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
550 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
551 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
552 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
553 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
554 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
555 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
556 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 3 และ 4ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
557 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
558 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
559 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
560 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าตุ้งหลิ้ง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
562 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
563 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปกครอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
564 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
565 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
566 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
567 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู้ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
568 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
569 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
570 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5307 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
571 ซื้อจัดซื้อของขวัญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
572 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
573 จ้างจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
574 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
575 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
576 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ,เดินท่อน้ำทิ้ง, ตรวจเช็คระบบ และเติมน้ำยาทำความเย็น (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
577 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนายผล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
578 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ สป.416-58-0100 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
579 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
580 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนบ้านไร่ - คลองเนียง ซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
582 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
583 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
584 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
585 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
586 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังมัสยิดบ้านไร่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
587 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเหลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
588 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตน้ำผักผลไม้ ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 อบรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเกิดทักษะในเรื่องสุขภาพหัวข้อโภชนาการ โ   8/19/2020 8/19/2020
589 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
590 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
591 จ้างจ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
592 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 การเล่นแสนสนุกส่งเสริมสุขภาพ ด้านพัฒนาการให้สมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยวิธีเฉพา   8/19/2020 8/19/2020
593 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
594 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
595 จ้างทำป้ายพลาสวูดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
596 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
597 ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
598 จ้างจ้างทำบล็อกตะกร้าตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
599 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
600 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย   8/9/2020 8/9/2020
601 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
602 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
603 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
604 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
605 จ้างบริการสแกนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
606 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
607 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
608 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
609 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
610 จ้างจ้างบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
611 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
612 จ้างจัดจ้างตกแต่งประดับผ้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
613 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
614 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
615 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
616 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนบริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
617 จ้างเหมาบริการติดฟิลม์กรองแสงอาคาร(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
618 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
619 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
620 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
621 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
622 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
623 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
624 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
625 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
626 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
627 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
629 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 156 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
630 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
631 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ,ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว ) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
632 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
633 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
634 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4 ชั้น) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
635 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
636 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
637 จ้างเหมาบริการ เช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง พัดลม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
638 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนก.ค. - ส.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
639 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห่างไกลเหาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
640 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์เรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
641 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
642 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
643 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
644 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
645 จ้างทำแผ่นพับถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
646 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
647 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
648 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
651 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับ 3-4 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
652 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
653 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
654 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
655 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
656 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
657 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
658 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
659 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
660 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
661 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
662 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
663 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TA 220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
664 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนพ.ค. - มิ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
666 ซื้อซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 3,171 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
667 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
668 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประจำปีงบประมาณ 2563   5/7/2020 5/7/2020
669 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
670 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล.สายนานอกซอย 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
671 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
672 จ้างบริการนำรถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ 60000กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
673 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
674 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดถังขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
675 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
676 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
677 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
678 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
680 จ้างจ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
681 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
682 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
683 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
684 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
685 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
686 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
687 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
688 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
690 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับห้องประชุมกระบี่น้อย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
691 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหน้าชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
692 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
693 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/1480 7/5/2023
695 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
696 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
697 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
698 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
699 จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
700 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
701 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
702 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
703 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
706 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
707 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
708 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
709 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดภาพและแผงบอร์ดของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
710 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
711 จ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
712 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
713 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
714 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
715 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
716 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
717 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
718 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำจาน - ท่าเรือ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
719 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ.เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
720 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๙ กบ. เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
721 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
722 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำบาดาล(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
723 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) งานทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
725 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
726 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
727 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
728 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
729 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2)   5/26/1480 5/26/2023
730 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
731 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
732 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
734 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
735 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้พยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
736 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2566   5/16/1480 5/16/2023
737 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
738 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
740 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
741 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
742 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
743 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
744 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
745 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
746 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
747 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องลม ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
748 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ และเวทีใหญ่พร้อมที่นั่งพระและอุปกรณ์ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
749 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
750 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
751 จ้างจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
753 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
754 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
755 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
756 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
757 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
758 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
759 ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
760 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
761 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
762 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยหลังหมู่บ้านทิวเขา หมู่ที่ ๑๑ และถนนสายหลังโลตัส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
763 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๓๙ กระบี่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
764 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม. ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
765 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร (งานสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง   3/13/1480 3/13/2023
766 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ (ซ่อมแอร์รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
767 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
768 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 และ ประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
769 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
770 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
771 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
772 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
773 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
774 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
775 จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
776 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
777 จ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
778 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
779 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
780 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง/ติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ไฟพัด/ซุ้มประตู/ สำหรับโครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
781 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
782 ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
783 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟาและเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
784 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
785 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
786 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
787 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
788 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสกอร์บอร์ด โครงการจักการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
789 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
790 จ้างผลิตป้ายแนะนำส่วนราชการต่างไภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
791 ซื้อวัสดุสำนักงาน (รีโมทแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
792 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
793 จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
794 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
795 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/16/1480 2/16/2023
796 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
797 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
798 ซื้อตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
799 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
800 ซื้อเสื้อกั๊กมีแทบสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
801 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 80 - 4539 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
802 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
803 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
804 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายช่องควน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
805 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
807 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ.เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
808 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
809 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน และเครื่องแบบ (ชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
810 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0067 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
811 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0079 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
812 จ้างจัดทำป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
813 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
814 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ใบปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
815 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
816 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ1536 กบ. เลขครุภัณฑ์ 001-64-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
817 จ้างผลิตสปอตรถแห่ การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1480 2/6/2023
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1480 2/6/2023
820 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
821 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
822 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
823 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
824 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ. เลขครุภัณฑ์ 005-46-0001 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
825 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)   1/24/1480 1/24/2023
826 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-60-0005 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
827 ซื้อท่อสายส่งน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
828 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
829 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟา เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
830 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
831 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
832 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
833 จ้างอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
834 ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
835 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
836 จ้างซ่อมแซมบานประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
837 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
838 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
839 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
840 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
841 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/1479 7/12/2022
842 จ้างโครงการทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
843 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   12/4/1479 4/12/2022
844 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
845 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
847 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 (กองสาธารณสุขฯ)   12/1/1479 12/1/2022
848 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการถนนน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12/1/1479 12/1/2022
849 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-47-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
850 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
851 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
852 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
853 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียน ท. ๑ บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
854 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
855 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
856 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
857 จ้างทำป้าย(โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
858 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
859 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
860 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายแผนงานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
861 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
862 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
863 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ เลขครุภัณฑ์ 005-57-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
864 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
865 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
866 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/1479 11/11/2022
867 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
868 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
869 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการถนนน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
870 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 7/11/2022
871 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 7/11/2022
872 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 8844 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
873 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
874 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
875 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
876 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
877 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
878 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
879 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
880 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5037 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
881 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ เครื่องสำรองไฟ ไฟประดับและเดินระบบแสงสว่างบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
882 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
883 จ้างผลิตสปอตโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
884 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
885 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
886 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน - คลองเนียง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 บ้านสองแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/1479 10/28/2022
888 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
889 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
890 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
891 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/1479 10/27/2022
892 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/1479 10/27/2022
893 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
894 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
895 จ้างเหมาปฏิบัติงานหน้าที่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
896 จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทสบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
897 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
898 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
899 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)   10/25/1479 10/25/2022
900 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน จำนวน ๕ รายการ   10/21/1479 10/21/2022
901 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
902 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
903 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
904 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๑) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/18/1479 10/18/2022
905 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
906 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
907 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
908 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/5/1479 5/10/2022
909 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
910 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานและชุมชน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
911 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการถนนปลอดถังขยะ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
912 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12   9/6/1479 6/9/2022
913 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/1479 5/9/2022
914 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
915 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต ๒)   8/17/1479 8/17/2022
916 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
917 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
918 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
919 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/8/1479 8/8/2022
920 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
921 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
922 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าขาว ผ้าฟ้า ผ้าเหลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
923 จ้างซ่อมแซมตู้โทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
924 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
925 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
926 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๔๔ กระบี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
927 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
928 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/1479 8/3/2022
929 ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
930 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
931 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
932 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/1479 8/2/2022
933 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/1479 8/1/2022
934 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงรถแห่โฆษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
935 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
936 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
937 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
938 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
939 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
940 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/19/1479 7/19/2022
941 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/18/1479 7/18/2022
942 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/1479 7/7/2022
943 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/1479 7/7/2022
944 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
945 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
946 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด และ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
947 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/1479 7/4/2022
948 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
949 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
950 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80 - 4889 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
951 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยหมู่บ้านตรีทิพย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
952 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหนาน ๑ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
953 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูพิศ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
954 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉลิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
955 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมพี่น้อง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
956 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
957 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
958 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายนำ้ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1479 6/29/2022
960 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย - ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1479 6/29/2022
961 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาถนนสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
962 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1479 6/28/2022
963 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้าพงษ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
964 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/27/1479 6/27/2022
965 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
966 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
967 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
968 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
969 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
970 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมิตซู หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/23/1479 6/23/2022
971 ซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
972 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เก้าอี้และพัดลม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
973 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ (เช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
974 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม)   6/16/1479 6/16/2022
975 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
976 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
977 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
978 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
979 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
980 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
981 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
982 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
983 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4160 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
984 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กระบี่ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
985 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ -๐๐๗๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
986 จ้างบริการงานย้ายและติดตั้ง พร้อมทั้งซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV จากสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (หลังเก่า) มายังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
987 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
988 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
989 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1479 5/23/2022
990 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
991 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
992 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางด้วยเครื่องจักรภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
993 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
994 ซื้อชุดตรวจ PPE และถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
995 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
996 ????????????????? (???????????) ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
997 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
998 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
999 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
1000 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
1001 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1002 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
1003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/1479 4/26/2022
1004 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
1005 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
1006 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 1536 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
1007 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1008 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๑๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง (งานพัสดุฯ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1009 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยถ้ำเสือซิตี้โฮม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
1010 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
1011 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
1012 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
1013 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
1014 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
1015 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและคดี จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
1016 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1017 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฺเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -๕๙ -๐๑๒๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1018 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการเพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
1019 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) จำนวน8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
1020 จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
1021 จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
1022 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
1023 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1024 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1025 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1026 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
1027 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
1028 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1029 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0095 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1030 จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
1031 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายควนท้อน - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
1032 จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
1033 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
1034 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
1035 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
1036 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
1037 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
1038 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำหมอเขียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
1039 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองคล้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
1040 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำเสือ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
1041 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังกุโบร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
1042 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
1043 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565- มีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
1044 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
1045 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้วย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1046 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก-ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1047 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษากล้องวงจรปิดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1048 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1049 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตีน-โคกยูง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1050 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
1051 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์และงานติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
1052 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
1053 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
1054 จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
1055 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1056 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1057 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1058 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1059 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่าง และฝาครอบล้อ (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1060 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   1/24/1479 1/24/2022
1061 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
1062 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยในบ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1063 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระบี่น้อยเมืองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1064 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1065 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน เช็คระบบแอร์ ฟิล์มรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1066 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพุทธรรม - เกาะยาง หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1067 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-6209 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1068 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นไทร - หนองเทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
1069 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
1070 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5612 กระบี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1071 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1072 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาการกำหนดส่วนราชการแบบห่วง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1073 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1074 จ้างซ่อมแซม เปลี่ยน และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ 6209 กระบี่ ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1075 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1076 จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1077 จ้างโครงการซ่อมแซมงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1078 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
1079 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1477 3/30/2020
1080 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1081 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1082 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/1477 3/27/2020
1083 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
1084 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1085 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดดินเพื่อซ่อมท่อเมนประปาห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1086 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1087 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1088 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1477 3/18/2020
1089 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1477 3/18/2020
1090 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/16/1477 3/16/2020
1091 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/16/1477 3/16/2020
1092 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1093 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
1094 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
1095 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
1096 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
1097 ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
1098 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
1099 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1100 จ้างจ้างเหมาเชื่อมโครงเหล็กวางกระสอบบนสันฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1101 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1102 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1103 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
1104 จ้างจ้างจัดสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1105 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1106 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1107 จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1108 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1109 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1110 ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1111 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
1112 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1113 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1114 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ DocuPrint CM๓๐๕ df (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1115 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1116 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1117 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1118 จ้างจ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1119 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-5037 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1120 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1121 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1122 จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์/เครื่้องเสียง/ค่าติดตั้งไฟประดับ/ไฟส่องสว่าง/ซุ้มประตู โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1123 ซื้อการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1124 จ้างจ้างเหมาค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบและโครงสร้างติดตั้ง โครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1125 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1126 จ้างบริการตรวจวินิจฉัยสายตาโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1127 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
1128 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มห้องทำงานรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1129 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7   1/20/1477 1/20/2020
1130 จ้างจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1131 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกกอ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
1132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
1133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
1134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/1477 1/15/2020
1135 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาายน้ำจาน - ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1136 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคอนกรีตหลังโลตัส - สี่แยกธิดาแม่พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1137 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนซอยหน้าเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1138 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1139 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1140 จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ และรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนปรับพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1141 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1142 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1143 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกเศษไม้ และวัชพืชหน้าปากท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนานอก 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
1145 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
1146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/1477 1/8/2020
1147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 9 (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/1477 1/8/2020
1148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำจาน - เขาพนม (จากหมูที่ 10 - วัดโพธิ์เรียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/1477 1/8/2020
1149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/1477 1/7/2020
1150 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/1477 1/7/2020
1152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม - นาตีน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 3) (MOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/1477 1/7/2020
1153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/1477 1/6/2020
1154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/1477 1/6/2020
1155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกยูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/1477 1/2/2020