ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 5 บ้านนาตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 5 บ้านนาตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1481 5/20/2024
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
8 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านสินอนันต์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๔)   5/9/1481 5/9/2024
11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2567   5/8/1481 5/8/2024
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (ดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๙ กบ. (ยางรถพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
14 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๔ กบ. (ซ่อมระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/1481 5/7/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบ้านน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/1481 5/7/2024
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/29/2024 4/29/2024
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
20 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
21 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
22 จ้างจ้างเหมาบริการครูผู้สอน เอกดนตรี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2024 4/17/2024
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2024 4/17/2024
25 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2024 4/11/2024
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก และเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
29 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
30 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ และเวทีใหญ่พร้อมที่นั่งพระและอุปกรณ์ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
31 จ้างก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
32 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
33 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
34 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยครูพิศ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพุทธธรรม หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 5 บ้านนาตีน   3/28/2024 3/28/2024
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
37 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟ และเครื่องสำรองไฟ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
38 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จำนวน 25 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
39 จ้างทำแบบพิมพ์ คู่มือ แผ่นพับ ตราประทับบัตรเลือกตั้งและป้าย สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
40 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 37 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
43 จ้างซ่อมครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา และงานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
44 ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
45 จ้างเปลี่ยนสารกรอง ถังกรอง ประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
47 จ้างโครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านสองแพรก - ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
48 จ้างขยายเขตประปาซอยนาหนองพันทัน 1 - คลองเนียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
49 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านห้วยเหรียง - บ้านควนดินแดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
51 ซื้อบัตรเลือกตั้งพร้อมแบบพิมพ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
52 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
53 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านน้องแอ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
54 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองคล้า-แพรกซ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
55 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(พัดลม) จำนวน ๗ คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
56 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนดินแดง - บ้านนายรุ่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
57 จ้างโครงการต่อเติมโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
58 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเส้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
59 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยกุโบร์ - นาหนองพันทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
60 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาหนองพันทัน ซอย 1 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
61 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
63 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยใต้สายไฟฟ้าแรงสูง - ชุมชนคลองเนียง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
64 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาลหมายเลขทะเบียน กง ๖๕๔๑ กบ. จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
65 ซื้อAdapter สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอก ๓ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหนาน หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
68 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๕๐๓๗ กบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
70 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
71 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
72 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ไฟเสา ตามโครงการวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
73 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
75 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ผ้าม่านบังแดด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
77 จ้างปรับปรุงท่อประปาภูเขาบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (พัดลมโคจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (โต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ และโต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
80 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๘๙ กบ. (ระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
81 จ้างซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๕-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
83 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย (รายที่ 2) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
84 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานบูรณาการด้านศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2024 2/5/2024
86 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายเฉลิม หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
88 ซื้ออุปกรณ์กีฬา วัสดุกีฬา และชุดกีฬา ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
89 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
91 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์หมายเลขทะเบียน กบ 1536 กบ. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
94 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย (รายที่ 2) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
95 จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
96 จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
97 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยตรีทิพย์ หมู่ที่ ๑๑   1/19/2024 1/19/2024
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2024 1/19/2024
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2024 1/19/2024
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
101 จ้างเหมารถแบคโฮวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
102 จ้างบริการเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
103 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มปกเคลือบ ปกหน้า - หลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
104 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟา(ที่นั่งประธาน) เวที และเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน 80-4889 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
106 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5612 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
107 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน 40-0168 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
108 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
109 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
110 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
111 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพระพร้อมอุปกรณ์และจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
112 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
113 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4539 กบ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
115 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 1077 กบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
116 จ้างทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
117 จ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลมมอเตอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0168 กบ เลขครุภัณฑ์ 001-53-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
118 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023