ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
4 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด - คลองธง หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
6 ซื้อวัสดุเชือกไนล่อน จำนวน ๒ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในแหลม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
9 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
10 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
12 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๐๔ นศ และ ๑ กฐ ๗๐๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
13 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๕๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
14 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
15 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
16 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
17 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
18 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
19 จ้างทำป้ายไวนิลหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
20 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4650 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
21 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
22 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
23 จ้างจ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๖,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๒ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
28 จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๕ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
29 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำซอยศาลาต้นไทรก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดันซอยศาลาต้นไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
30 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดันซอยน้ำผุด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
31 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
32 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๕,๗,๙ และหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๖ สาย ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
33 ซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
34 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
35 ซื้อกระดาษแบบพิมพ์ใบเเจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
36 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางคู-บ้านท่าจอดและท่าจอด-เขาวังทอง หมู่ที่ ๓ หมูที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/2024 2/13/2024
38 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/2024 2/13/2024
39 โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง   2/13/2024 2/13/2024
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
41 ซื้อผ้าสีกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
44 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
47 ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
48 จ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าจอด หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
49 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/2024 1/26/2024
50 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
53 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/24/2024 1/24/2024
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
55 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
56 ซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
58 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
59 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
61 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
65 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2024 1/19/2024
66 จ้างเหมาโดยการเช่าติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
67 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2024 1/11/2024
68 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
69 ซื้อของรางวัลเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
70 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีบาติกตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
72 ซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
73 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
74 ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดพร้อมแช่เย็นตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
75 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
76 จ้างโดยการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ต่ออายุโด- เมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
77 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
78 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2023 12/28/2023
79 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2023 12/28/2023
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
81 ซื้อยางนอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
82 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยู ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023