ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
7 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
8 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
9 จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
11 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
12 จ้างต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
13 จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
14 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม   2/15/2024 2/15/2024
16 ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก   2/15/2024 2/15/2024
17 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
18 จ้างเหมาบริการรถขุดไฮโดรลิก เพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบกองขยะที่เกิดจากการเทกองลาน (open dump) ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีการขึ้นกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2024 2/7/2024
23 ซื้อมูลี่อลูมิเนียมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (มูลี่อลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
26 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
30 จ้างทำความสะอาด ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/2024 1/23/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/2024 1/23/2024
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
36 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
37 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
38 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
39 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุภา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
43 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
44 เช่าเหมาเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
45 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
46 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
50 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
51 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) (นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) (นม UHT ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวั   1/9/2024 1/9/2024
52 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
53 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
54 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
55 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
56 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
57 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
58 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (วันที่ ๒ มกราคม - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
59 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
60 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา (2 มกราคม- 29 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
61 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
62 เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
63 เช่าเหมาเครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสถานที่จัดงาน รถสุขาเคลื่อนที่โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
64 จ้างเหมาบริการทำป้ายแนะนำเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
65 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
66 จ้างเหมาทำแผ่นพับภาษีป้ายแบบอิงค์เจ็ดโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
67 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023