ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ของศพด.(รายหัว) ร้านค้าในเพลามินิมาร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
2 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ของศพด.(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร้าน หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
3 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร้าน หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
4 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ของศพด.(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รับทรัพย์ การค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
5 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสังโชติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
6 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
7 ซื้อสนัับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ของศพด.(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รับทรัพย์ การค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1481 7/11/2024
8 ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1481 7/10/2024
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1481 7/3/2024
12 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
13 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
16 จ้างสนุนสนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
17 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวัน เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
18 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
19 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
21 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
22 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
23 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1481 6/26/2024
24 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/1481 6/25/2024
25 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
26 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
27 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด ๕๐ ตัน ขนาด ๓x๘ เมตร แบบลอย (หน้าคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
29 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยาพลาสติก กระบอกฉีดยาพลาสติก ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
30 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสวาท - วิลาศ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
31 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1481 6/17/2024
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
35 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
36 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กดำติดแถบสะท้อนแสง) พร้อมปักข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
37 จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
38 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/1481 6/10/2024
39 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผธ ๖๒๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
42 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
43 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
44 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/30/1481 5/30/2024
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/30/1481 5/30/2024
47 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถตู้พยาบาล นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
50 จ้างรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
51 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
53 ซื้อถังน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
54 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ศพอส. (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวขนอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
55 จ้างก่อสร้างโครงการเวทีห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
57 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1481 5/20/2024
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
60 จ้างเหมาเปลี่ยน Solid State Drive ขนาด ๒๕๖ GB และ อัพเดท Bios พร้อมเปลี่ยนถ่าน Bios โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/17/1481 5/17/2024
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
63 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ -๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
64 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ -๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
65 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
66 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
67 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่3 (วันที่ 16 พ.ค. - 28 มิถุนายน 2567) จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
68 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
69 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
70 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
71 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
72 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
73 จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
75 จ้างเหมารถมินิบัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
76 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ (รสบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
78 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
79 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
80 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1481 5/8/2024
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
85 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง ศพด. ๓ แห่ง ๓ อัตรา สังกัด ทต.อ่าวขนอม ม.๔ ต.ขนอม เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ศพด.บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
86 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง ศพด. ๓ แห่ง ๓ อัตรา สังกัด ทต.อ่าวขนอม ม.๔ ต.ขนอม เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ศพด.จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
87 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง ศพด. ๓ แห่ง ๓ อัตรา สังกัด ทต.อ่าวขนอม ม.๔ ต.ขนอม เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ศพด.กระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
88 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
89 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
90 ซื้อวัสดุสำนักงานพรมเช็ดเท้าดักฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
93 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
96 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
97 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
98 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
99 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญชู หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กล่องกากหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
101 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งหรือแขวนและพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
102 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
103 ซื้อหน้ากากกันไอระเหย มีวาล์ว โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
104 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
105 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุขหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
107 ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
108 จ้างเหมาบริการเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ในการตั้งจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
109 ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก   9/4/2024 4/9/2024
110 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
111 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
112 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน   4/1/2024 4/1/2024
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
114 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
115 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
116 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
117 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาษา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
118 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
119 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
120 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
121 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
122 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
123 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ขนาด ๑.๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม   3/26/2024 3/26/2024
125 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
126 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
127 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
128 ซื้อวัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เครื่องวัดแบบหน้าจอดิจิตอล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   3/22/2024 3/22/2024
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
130 ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก   3/21/2024 3/21/2024
131 ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก   3/21/2024 3/21/2024
132 จ้างเหมาบริการติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
133 จ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.ถนนวัดกระดังงา หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
134 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
136 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/2024 3/18/2024
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/2024 3/18/2024
139 ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
140 จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีชมพู) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
141 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
142 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
143 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
144 เช่าเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
145 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
146 จ้างเหมากำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่สำหรับดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
148 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บพ ๘๙๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
149 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
150 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
152 จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
156 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
158 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
159 จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
160 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
161 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
162 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
163 จ้างต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
164 จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
165 ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก   2/15/2024 2/15/2024
166 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม   2/15/2024 2/15/2024
167 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
168 จ้างเหมาบริการรถขุดไฮโดรลิก เพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบกองขยะที่เกิดจากการเทกองลาน (open dump) ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีการขึ้นกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2024 2/7/2024
173 ซื้อมูลี่อลูมิเนียมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน (มูลี่อลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
175 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
176 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
177 ซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
180 จ้างทำความสะอาด ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/2024 1/23/2024
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/2024 1/23/2024
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
186 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
187 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
188 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
189 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุภา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
190 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
193 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
194 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
195 เช่าเหมาเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
197 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
199 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
200 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
201 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) (นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) (นม UHT ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวั   1/9/2024 1/9/2024
202 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
203 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
204 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
205 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
206 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา (2 มกราคม- 29 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
207 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
208 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
209 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
210 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
211 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการ ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (วันที่ ๒ มกราคม - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
212 เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
213 เช่าเหมาเครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสถานที่จัดงาน รถสุขาเคลื่อนที่โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
214 จ้างเหมาบริการทำป้ายแนะนำเส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
215 จ้างเหมาทำแผ่นพับภาษีป้ายแบบอิงค์เจ็ดโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
216 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
217 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานปูเสื่อ กินข้าว เคาท์ดาวน์ ริมหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023