ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
5 ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
6 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
9 จ้างทำความความสะอาด ตรวจเช็ค และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
10 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (วันที่ 16 พฤษภาคม - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
11 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
12 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พ์ฒนาเด็กเล็กกระดังงา (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
13 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
14 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บพ ๘๙๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
15 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
17 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
18 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
20 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืชชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
21 จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
24 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
25 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
26 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
27 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
28 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ๑๓ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
30 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
31 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
32 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
33 ซื้ออุปกรณ์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
37 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
38 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
39 จ้างเช่าเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพระและเวที เครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
40 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
41 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
43 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
45 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
46 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-03 4/3/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-29 3/29/2023
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
51 จ้างสบับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม พ.ศ.2566) ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
52 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566) ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
53 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (3 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-24 3/24/2023
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-23 3/23/2023
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-22 3/22/2023
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
58 จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
59 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
60 เช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
61 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-17 3/17/2023
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-17 3/17/2023
64 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
65 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
66 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External Hardisk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
68 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๕ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-15 3/15/2023
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-15 3/15/2023
71 ซื้อเสื้อกีฬา ชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
72 จ้างเหมาทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
73 จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สด (ดอกกุหลาบสีชมพู) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
74 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
75 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-13 3/13/2023
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-13 3/13/2023
79 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
80 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-10 3/10/2023
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-10 3/10/2023
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
86 จ้างเหมาทำแผ่นพับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-09 3/9/2023
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-09 3/9/2023
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หญ้าเทียม) สำหรับใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
90 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
91 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
92 ซื้อถังขยะ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
93 จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๓ ที่นั่ง เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
94 ซื้อถังขยะ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
95 ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดความจุ ๒๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
96 ซื้อถังขยะ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
101 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
102 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
103 จ้างซ่อมแซมผนังกั้นฝายคลองท่าบด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
104 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
105 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
106 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
107 วัสดุก่อสร้าง   2023-02-23 2/23/2023
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
109 ซื้อวัสดุก่อสร้างทรายหยาบขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
110 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
111 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
112 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
113 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
120 ซื้อผ้าห่มธาตุโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
122 เหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (อัตราที่ ๑)   14/2/2023 2/14/2023
123 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
124 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันจารบี) สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
126 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
127 จ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
128 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
134 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
135 จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
136 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
137 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
138 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
139 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
141 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
143 จ้างเหมาทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ลดการเผาในที่โล่งและเผาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
144 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
145 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
148 ซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆ่าหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
150 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
151 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขุดไฮโดรลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
152 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
154 จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียง เวที เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
155 จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
156 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
157 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณ LAN เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณการพิมพ์ไร้สายไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
158 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
159 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
160 จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ศพด.จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
161 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
163 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
164 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถบรรทุกขยะและรถขุดไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
167 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
168 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
169 จ้างเหมาทำแผ่นพับโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
170 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
171 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
173 เช่าเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
174 เช่าเหมาอุปกรณ์เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที โครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
175 เช่าเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
176 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
177 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
178 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารการวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านในเพลา ( เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
179 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
180 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
181 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
183 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
184 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
185 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
186 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
187 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
188 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
189 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
190 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
191 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
192 จ้างซ่อมจุดเช็คอินทางลงหาดสาธารณะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๖๓-๐๐๐๑ และ ๑๙๒-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
193 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
194 ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
195 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
196 จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
197 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
198 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
199 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
200 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
203 จ้างเหมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
204 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
205 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
206 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
210 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
211 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
212 จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
213 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
214 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
215 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
218 ซื้อถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด ๑.๕ V ก้อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
219 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
220 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
221 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา ตั้้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
222 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
223 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
224 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
225 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
226 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
227 จ้างซ่อมชุดรับแขกห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
228 ซื้อปากกาน้ำเงิน ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
229 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
231 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
232 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
233 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/11/2022 11/24/2022
235 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
236 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
237 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
238 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกันฝน) สำหรับพนักงานประจำรถบรรทุกขยะและงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
239 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
240 จ้างซ่อมแซมเสาอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
241 ซื้อม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
242 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
243 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
244 จ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตรเป็นห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/11/2022 11/18/2022
246 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
247 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
248 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
249 จ้างวัสดุสำนักงาน (ทำตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/11/2022 11/16/2022
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/11/2022 11/16/2022
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
253 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
254 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม   15/11/2022 11/15/2022
255 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
257 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
258 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนเก้น หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
261 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
262 เช่าเหมาอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟประดับสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
263 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพระเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
265 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน และ ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
266 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
267 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฮัลโล่วิลล่า หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
268 ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
269 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มล. เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
270 ซื้อถุงมือยาง เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
271 จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
272 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
273 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
274 จ้างเหมาทำแพไม้ขึ้น-ลง สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
275 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
277 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
279 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
280 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
282 ซื้อใบมีดสำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
284 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
285 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
286 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
287 จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
288 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
289 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
290 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2565 10/3/2022
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2565 10/3/2022
292 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2565 10/3/2022
293 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2565 10/3/2022
294 น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   3/10/2565 10/3/2022
295 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
296 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
297 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
298 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
299 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2565 10/6/2022
301 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม   5/10/2565 10/5/2022
302 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม   5/10/2565 10/5/2022
303 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
304 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
305 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
306 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
307 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
308 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
309 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
310 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
311 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/9/2565 9/23/2022
313 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯสำหรับใช้เบิกจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
314 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเลิศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
315 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพวย - ทุ่งไถนา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
316 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญนภา หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
317 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
318 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมูที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
319 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
320 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
321 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมไดชาร์จรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
322 จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2565 9/9/2022
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
325 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
326 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
327 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2565 9/6/2022
328 จ้างปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
329 จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
330 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง (๔ อัตรา ปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 9/7/2022
331 จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบุคลากร (พนักงานจ้างเหมาชั่วคราว) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 9/7/2022
332 จ้างเหมาทำตรายางกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
333 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 9/6/2022
334 จ้างเหมาทำตรายางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
335 จ้างเหมาทำตรายางกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
336 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
337 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
338 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 9/2/2022
340 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
341 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คคย ๘๔๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
342 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
344 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
346 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายพังมะพร้าว ม.4 ต.ขนอม (ปี60)   31/8/2565 8/31/2022
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
348 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/8/2565 8/30/2022
350 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
351 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
353 ซื้อวัสดุโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
354 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งซ่อมแซมเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
355 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
356 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
357 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
358 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม   22/8/2565 8/22/2022
359 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถเครนบรรทุกกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
360 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตรวจคัดกรองบุคลากรผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยใช้ ATK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
362 จ้างเปลี่่ยนสายไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
363 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
364 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
365 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
366 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
367 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
368 ซื้อวัสดุโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
369 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
370 ซื้อวัสดุโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
371 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
372 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
373 ซื้อน้ำดื่มบรรจุดขวด ขนาด ๓๕๐ มล. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
374 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
375 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
376 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
377 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
378 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
379 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
380 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
381 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
382 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
383 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
386 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
387 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
388 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
389 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
390 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
391 จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
392 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
393 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
394 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
395 ซื้อถังขยะพลาสติกสีเขียว ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
396 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
397 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
398 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
399 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
400 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์แบบพิมพ์พร้อมติดป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูดและป้ายสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
401 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
402 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
403 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
404 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
405 จ้างกั้นห้องประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
407 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
408 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
409 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
412 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
413 ซื้ออุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
414 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
415 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
416 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
417 จ้างเหมาก๊าซหุงต้ม LPG โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
418 ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
420 ซื้อน้ำมันเบนซินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
421 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
422 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ๑๒ V ๙๐ Ah ชนิดเติมน้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
423 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
424 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
425 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
426 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 7/6/2022
427 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
428 จ้างเหมาอัดถังดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
429 ซื้อเหล็ก H-Beam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
430 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
431 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
432 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
433 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
434 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน Motor CDU ๑/๔ HP ๒๒๐V พร้อมใบพัดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาและตรวจเช็คล้างแอร์ชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
435 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
436 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
437 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
438 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
439 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
440 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
441 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด้กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
442 ซื้อวัสดุโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
443 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
444 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
445 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
446 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
447 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บผ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
449 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
450 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
451 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน , เก้าอี้ประชุม , โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
452 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
453 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวถังน้ำบนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
454 จ้างเหมาซ่อมไดชาร์จ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
455 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
457 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
458 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
459 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
460 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
461 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
462 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
463 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
464 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
465 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
466 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
467 วัสดุงานบ้านงานครัว   6/6/2022 6/6/2022
468 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
469 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน Bridgestone ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
470 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน Bridgestone ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
471 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
472 จ้างก่อสร้างรั่วเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
473 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
474 จ้างเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
475 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
476 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
477 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
478 จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
479 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับประดิษฐ์ผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
481 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
482 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
484 ????????????????????????????????????????????????????????????? (???????) ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
485 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และตู้จัดเก็บเอกสาร) เพื่อใช้งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
487 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
488 จ้างเหมาบุกเบิกถนน ซอยนางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
489 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
490 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
491 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
492 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
493 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
494 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
495 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
496 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2565 4/28/2022
497 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
498 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
499 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
500 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
502 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
503 ซื้อโครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีคัดเลือก   1/4/2022 4/1/2022
504 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
505 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
506 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
507 ซื้อฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
508 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
509 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
510 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง 2 แยก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
511 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
512 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
513 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
514 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
515 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
516 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
517 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
518 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
519 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
520 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
521 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
522 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
523 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
524 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซื้อล้อยางเรเดียล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
525 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
526 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
527 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
528 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
529 จ้างทำเเผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้ เรื่องฝุ่น PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
530 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
531 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
532 จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
533 ซื้อถังเคมีทรงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
534 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
536 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
537 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
538 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
540 จ้างเหมาอุปกรณ์เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
541 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก   28/12/2564 12/28/2021
542 จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก   22/12/2564 12/22/2021
543 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
544 ซื้อเหล็ก H-Beam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
546 ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
547 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
548 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2564 12/8/2021
549 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
551 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
553 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
554 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
555 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
556 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
557 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
558 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
560 ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
562 โครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม   11/10/2564 11/10/2021
563 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
564 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
565 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
566 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/2564 11/3/2021
568 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
569 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
571 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2564 10/12/2021
572 เช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 10/11/2021
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/12/2564 10/12/2021
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/12/2564 10/12/2021
575 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
576 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
577 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
578 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2564 10/4/2021
579 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   4/10/2564 10/4/2021
580 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
581 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง   1/10/2564 10/1/2021
582 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
583 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
584 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
585 จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
586 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
587 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
588 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
589 จ้างเหมาซ่อมแซมทางลงทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
590 จ้างก่อสร้างทางลงชายทะเล ซอยจันทรพงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
591 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางลาดลงชายทะเล ซอยคนรวย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
592 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
593 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้้้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
594 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
595 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2564 9/9/2021
597 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
598 ซื้อปุ๋ย และ ผ้ายาง โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
599 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
600 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค 3832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
601 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
602 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม   31/8/2564 8/31/2021
603 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
604 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
605 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
607 ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2564 8/18/2021
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2564 8/18/2021
610 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
611 ซื้อเสื้อฝน หน้ากากอนามัย หน้ากากใส (Face shield) เพื่อใช้ตามโครงการบูรณาการจัดตั้งด่านสกัด คัดกรอง หรือจุดตรวจเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
612 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
613 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
614 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
615 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
616 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล - นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
617 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการบูรณาการจัดตั้งด่านสกัด คัดกรอง หรือจุดตรวจ เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
618 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก ถนนสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
619 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท -นายเลิศ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
620 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2564 8/5/2021
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2564 8/3/2021
623 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
624 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/7/2564 7/21/2021
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
629 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2564 7/20/2021
631 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
632 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฏ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
633 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
634 จ้างบุกเบิกถนนซอยอิศระเดช(ป้าชั้น) หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
635 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
636 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/7/2564 7/13/2021
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/7/2564 7/13/2021
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2564 7/9/2021
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2564 7/9/2021
640 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
641 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2564 7/7/2021
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2564 7/7/2021
644 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
645 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
646 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
647 ซื้อยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
648 ซื้อยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
649 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
650 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
651 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
652 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
653 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
654 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
655 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
656 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
657 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
658 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงภายในอาคารเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
659 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
660 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (นม) พลิกฟื่นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
661 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (นม) พลิกฟื่นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ (นม)   14/6/2564 6/14/2021
662 จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นทฺ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
663 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ชนิดขวดขนาด ๓๕๐ มล.โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
664 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ชนิดขวดขนาด ๓๕๐ มล.โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
665 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
666 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
667 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
668 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
669 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
670 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม   28/5/2564 5/28/2021
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
672 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
673 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
674 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
676 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
677 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
678 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
679 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
680 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
681 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
682 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
683 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
684 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดคุฏิ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
685 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
686 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
687 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
688 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
689 ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดขนาด ๓๕๐ ML พร้อมแช่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
690 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
691 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
692 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
693 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
694 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
695 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
696 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
697 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
698 จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
699 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
700 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
701 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
702 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
703 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
704 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
705 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
706 จ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์แสดงผลการนับคะแนนพร้อมโครงไม้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
707 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
708 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
709 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
710 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
712 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
713 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
715 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ป้ายคัทเอาท์พร้อมติดตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
716 ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
717 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
718 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2564 2/9/2021
720 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
721 เช่าเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
722 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
723 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
724 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
725 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - เดือนเมษายน พ.ศ.2564 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
726 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
727 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศ ที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
728 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/1/2564 1/29/2021
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/1/2564 1/29/2021
730 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.คลองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
731 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
732 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
733 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
734 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
735 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
736 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
737 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
738 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
739 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
740 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
741 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
743 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
744 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
745 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
746 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
747 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
749 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
750 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
751 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
753 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
754 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
755 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
756 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
757 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
758 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
759 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น   14/1/2564 1/14/2021
760 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
761 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
762 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
763 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
765 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
766 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
767 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
768 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
769 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
770 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
771 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
772 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
773 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
774 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
775 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
776 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
777 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
778 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
779 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
780 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
781 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
782 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
783 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
784 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
785 จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
786 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
787 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
788 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
789 จ้างซ่อมบำรุงรถเครนบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7468 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
790 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
791 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
792 จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำถนนสายหมู่บ้านศิวนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
793 จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
794 จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
795 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
796 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
797 จ้างเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและค่าจดโดเมนเนม และปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
798 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
799 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
800 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
801 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
802 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
803 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม   7/10/2563 10/7/2020
804 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
805 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
806 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (แผนงานสำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
807 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
808 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
809 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
810 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
811 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
812 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
813 จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน   1/10/2563 10/1/2020
814 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
815 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
816 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
817 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
818 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
819 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
820 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
821 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
822 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
823 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
824 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
825 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
826 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
827 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
828 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
829 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
830 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
831 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
832 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
833 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
834 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
835 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
836 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
837 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
838 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
839 จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
840 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
841 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
842 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
843 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
844 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
845 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2563 1/9/2020
846 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
847 จ้างปรับปรุงถนนสายตาจัน - ยายจุก หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
848 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
849 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
850 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์(หลังวัดกระดังงา) หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
851 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
852 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
853 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
854 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
855 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
856 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
857 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
858 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
859 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
860 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันยายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
861 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
862 ซื้อปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
863 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
864 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
865 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
866 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
867 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
868 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
869 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
870 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
871 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
872 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
873 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
874 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2563 8/7/2020
876 จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
877 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
878 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
879 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
880 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2563 8/3/2020
882 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2563 8/3/2020
883 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน จำนวน 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
884 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
885 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
886 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2563 8/3/2020
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563 7/29/2020
888 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563 7/29/2020
889 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
890 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
891 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
892 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
893 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
894 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
895 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/7/2563 7/17/2020
896 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
897 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
898 จ้างเหมาเปลี่ยนตะแกรงเหล็กหล่อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
899 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
900 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
901 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
902 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2563 7/8/2020
903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2563 7/8/2020
904 ซื้อพันธุ์ไม้(ต้นทองอุไร)เพื่อใช้ในโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
905 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
906 ซื้อวัสดุโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
907 ก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม   1/7/2563 7/1/2020
908 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
909 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกรกรฎาคม - สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
910 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
911 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรกฎาคม-สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
912 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
913 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
914 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
915 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
916 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
917 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
918 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
919 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
920 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
921 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
922 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
923 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
924 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
925 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
926 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
927 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
928 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
929 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
930 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
931 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2563 6/9/2020
932 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2563 6/9/2020
933 ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ 8934 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
934 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
935 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
936 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
937 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
938 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
939 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
940 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการจัดเก็บและขนถ่ายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
941 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
942 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
943 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
944 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
945 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
946 จ้างบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
947 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
948 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
949 ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้อง PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
950 ซื้อวัสดุในการผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
951 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
952 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
953 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
954 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
955 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
956 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
957 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
958 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกขยะและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
959 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
960 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
961 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
962 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
963 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
964 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
965 จ้างเหมาครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
966 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
967 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
968 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
969 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
970 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
971 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
972 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
973 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
974 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
975 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
976 ซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
977 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย   24/4/2563 4/24/2020
978 จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
979 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
980 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
981 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
982 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหมอเล็ก - วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
983 จ้างเหมาบุกเบิกถนนท้ายซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
984 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายโกวิท หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
985 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
986 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชมทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
987 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสาธารณะ ซอยโยวิวัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
988 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
989 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
990 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
991 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
992 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือน ถนนสายเขาเปร็ต หมู่ที่ 7 และถนนสายเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
993 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
994 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
995 จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
996 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
997 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
998 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
999 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
1000 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
1001 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
1002 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
1003 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1004 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1005 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
1006 จ้างเหมาบรรจุถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
1007 ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1008 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1009 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
1010 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
1011 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1012 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1013 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายดำ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/2/2020 2/27/2020
1015 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1016 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2020 2/18/2020
1017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2020 2/18/2020
1018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/2/2020 2/13/2020
1019 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/2/2020 2/13/2020
1020 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1021 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1022 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1023 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1024 ซื้อสนับสนุนค่าใ้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1025 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1026 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1027 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1028 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.กระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2020 (เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2020)   31/1/2020 1/31/2020
1029 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2020 1/31/2020
1030 เหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)   31/1/2020 1/31/2020
1031 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2020 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2020)   31/1/2020 1/31/2020
1032 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1033 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/1/2020 1/30/2020
1034 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1035 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1036 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1037 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1038 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
1039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2020 1/23/2020
1040 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/1/2020 1/20/2020
1041 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/1/2020 1/20/2020
1042 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
1043 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
1044 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม   16/1/2020 1/16/2020
1045 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1046 ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1047 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1048 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1049 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1050 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1051 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/1/2020 1/10/2020
1052 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/1/2020 1/10/2020
1053 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
1054 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1055 จ้างโครงการก่อสร้างจุดเชคอินทางลงหาดสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (หาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1056 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020