ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2565
2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
8 จ้างซ่อมแซมห้องสุขา บริเวณห้องครัวและรอบบริเวณสำนักงาน อบต.บ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
16 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
17 จ้างเหมาทำบันไดเหล็กพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับถังประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
21 จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
22 จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
23 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
28 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
31 จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
32 ซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
33 ซื้อสดุอุปกรณ์ตาม โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
34 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก  7 ธันวาคม 2564
35 ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
36 จ้างเหมาจัดหาวัสดุการเลือกตั้ง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
37 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการต้อนรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5  21 ตุลาคม 2564
39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6  21 ตุลาคม 2564
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
41 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  12 ตุลาคม 2564
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง  12 ตุลาคม 2564
43 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
44 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
46 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
47 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
48 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
49 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
50 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
51 จ้างปรับปรุงสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
52 เช่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
56 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
58 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
59 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
61 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมและจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร พร้อมกรอบใส โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบ  17 กันยายน 2564
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
67 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
69 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
70 จ้างเหมาค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบล บ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
72 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ (อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนันทนาการ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิงจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
73 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  6 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
75 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
76 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหมาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
77 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
80 จ้างเหมาจัดทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และวางท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
81 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำนักปลัด คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
82 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  9 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
84 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะภายในตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อวัสดุเพื่อจัดศาสนพิธีตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
88 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
91 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
92 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
93 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
94 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
95 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
96 ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
98 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
99 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  29 เมษายน 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
104 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 1- 8 จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
105 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
106 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชุดไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
108 ซื้อชุดสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
109 จ้างเหมาจัดหาอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
110 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
111 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร อบต.บ้านเพิง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
112 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
113 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
114 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
117 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
119 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
123 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประตูสไลด์สำนักงานและระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
124 วัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ  25 ธันวาคม 2563
125 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
126 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
127 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
128 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะภายในตำบลบ้านเพิง  18 พฤศจิกายน 2563
129 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
132 จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
133 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
134 ซื้อสมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ โครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
135 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(แผ่นออกกำลังกาย ตาราง 9 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
137 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
142 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
143 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
146 จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
154 ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
157 โครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง  10 สิงหาคม 2563
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
162 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม -พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
167 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
168 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
172 ซื้อชุดสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
173 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  11  มิถุนายน  2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
178 ปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6  4  มิถุนายน  2563
179 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง  4  มิถุนายน  2563
180 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครสรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
182 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
183 จ้างซ่อมแชมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายชุมชนบ้านบางแรด หมู่ที่ ๑ ต. บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
184 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายชุมชนบ้านแพรกยวน หมู่ 1 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
186 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
188 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
189 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
191 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
197 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
198 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
199 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดทำน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
200 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง  26 มีนาคม 2563
201 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง  25 มีนาคม 2563
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบััติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
205 จ้างเหมาจัดหาข้าวกล่องและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง  11 มีนาคม 2563
207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง  11 มีนาคม 2563
208 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
209 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
211 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
214 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านเพิง - วัดแจ้ง หมู่ที่ 6-4-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
219 จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗-๑ และซ่อมแซมคอสะพานบ้านหมาก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
222 ซื้อวัสดุ โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
223 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
224 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
225 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 62-กันยายน 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
226 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
227 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๖  16 ตุลาคม 2562
228 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑  16 ตุลาคม 2562
229 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิลบัติงานประจำสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
230 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
232 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผูืประสบอัคคีภัย (ไฟ้ไหม้บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
233 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2562
234 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผูืประสบอัคคีภัย (ไฟ้ไหม้บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
235 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผูืประสบอัคคีภัย (ไฟ้ไหม้บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
236 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-54-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
238 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
239 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
245 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก สายอนามัยบ้านบางแรด -บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
248 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2562
249 จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก สายอนามัยบ้านบางแรด -บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก สายอนามัยบ้านบางแรด -บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2562
252 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนอกตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
253 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซ่อมหลุมบ่อที่เสียหายโดยใช้หินผ่านตะแกรง ในตำบลบ้านเพิง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
254 ซื้อชุดกีฬาและชุดวอล์มสำหรับผู้ฝึกสอนตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนอกตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
256 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
257 จ้างเหมาทำอาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
262 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบุญล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
263 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบุญล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
265 จ้างเหมาทำอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
267 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
268 จ้างเหมาทำอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
271 ซื้อต้นไม้ เพื่อจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
272 จ้างเหมาปรับปรุงพร้อมทำความสะอาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
273 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด จำนวน ๔๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
274 จ้างเหมาทำอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
276 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลำโพงดเนกประสงค์ ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
281 จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อบต. บ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
282 จ้างเหมาจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
283 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562
284 จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562