ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
2 เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX - ๒๓๑๔ N หมายเลขเครื่อง ๕๓๐๐๐๓๒๘ ตั้งแต่เตือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองช่าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
14 จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
16 จ้างเหมาจัดทำเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
21 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
22 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
24 จ้างเหมาจัดทำคู่มือในการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
26 จ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
27 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี, เยาวชน, เกษตรกร, กลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖ แกงเคยเครื่อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,   8/18/2023 8/18/2023
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
30 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
31 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
32 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ตัว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รหัสพัสดุ 480-65-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
33 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
34 จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,   7/26/2023 7/26/2023
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,   7/26/2023 7/26/2023
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,   7/26/2023 7/26/2023
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,   7/26/2023 7/26/2023
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 79 ชุด ตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
43 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
44 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
46 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
56 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
57 จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ไหว้พระ ๓ วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
58 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ไหว้พระ 3 วัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
60 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ไหว้พระ 3 วัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
62 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
63 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
64 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ   3/31/2023 3/31/2023
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
66 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับระบบ LTAXONLINE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
67 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับระบบ LTAXONLINE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
68 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับระบบ LTAXONLINE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
69 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 3 - วัดสระ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2023 3/8/2023
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านบางแรด-บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/2023 2/27/2023
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 3 - วัดสระ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/2023 2/17/2023
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 3 - วัดสระ ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/2023 2/17/2023
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านบางแรด-บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/10/2023 2/10/2023
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านบางแรด-บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/10/2023 2/10/2023
76 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
77 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
78 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
79 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
80 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
81 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
82 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
84 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
86 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านบางแรด-บ้านมะขามเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง   12/13/2022 12/13/2022
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
89 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2022 10/5/2022
90 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
91 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
92 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
93 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
94 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
95 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
96 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
97 เช่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10/3/2022 10/3/2022
98 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
99 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่งคนงานทั่วไป มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
100 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) จำน   10/3/2022 10/5/2022
101 ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กีฬาบ้านเพิงเกมส์ การแข่งขันเรือเพรียว ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
102 ซื้อไม้พายเรือเพรียว ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ กีฬาบ้านเพิงเกมส์ การแข่งขันเรือเพรียวฯลฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
103 ซื้อชุดนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยตามโครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กีฬาบ้านเพิงเกมส์ การแข่งขันเรือเพรียว ฯลฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
104 จ้างเหมาซ่อมเรือ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กีฬาบ้านเพิงเกมส์ การแข่งขันเรือเพียว ฯลฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
106 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
108 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การทำดอกไม้จากขยะพลาสติก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
110 จ้างออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงแห่งใหม่ พร้อมรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
111 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
112 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
113 จ้างเหมาจัดทำคู่มือในการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
114 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
116 จ้างเหมาออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงแห่งใหม่ พร้อมรับรองแบบแปลน   9/6/2022 9/6/2022
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2022 8/31/2022
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
122 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
124 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตรกร,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 กิจกรรมการเพ้นท์ผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
127 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 กิจกรรมการเพ้นท์ผ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
128 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
131 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
132 จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
133 ซื้อสดุอุปกรณ์ตาม โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
134 ซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง   12/10/2021 10/12/2021
136 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   12/10/2021 10/12/2021
137 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
138 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก   12/7/2021 12/7/2021
139 ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
140 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการต้อนรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
141 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6   10/21/2021 10/21/2021
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5   10/21/2021 10/21/2021
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
144 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
145 จ้างปรับปรุงสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
146 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
147 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
148 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
149 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
150 เช่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
151 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
152 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
153 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
157 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
159 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   9/17/2021 9/17/2021
160 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก   9/17/2021 9/17/2021
161 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมและจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร พร้อมกรอบใส โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบ   9/17/2021 9/17/2021
162 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
167 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
168 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม- บ้านเพิง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6   9/8/2021 8/9/2021
169 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
170 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 9/8/2021
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 9/8/2021
172 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
173 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   9/6/2021 9/6/2021
174 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ (อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนันทนาการ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิงจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
175 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
176 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
177 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหมาก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
178 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
180 จ้างเหมาจัดทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และวางท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
181 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
182 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำนักปลัด คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
183 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
184 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
185 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะภายในตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
186 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
187 ซื้อวัสดุเพื่อจัดศาสนพิธีตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
189 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
190 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
191 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
192 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
193 ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
194 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
195 จ้างเหมาค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบล บ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
196 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
198 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
199 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
201 ซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
202 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ   4/29/2021 4/29/2021
203 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 1- 8 จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
204 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
205 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
206 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าชุดไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
208 ซื้อชุดสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
209 จ้างเหมาจัดหาอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
210 จ้างเหมาจัดหาวัสดุการเลือกตั้ง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
211 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
212 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร อบต.บ้านเพิง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนัก งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
213 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
214 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
215 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
219 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
220 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
224 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประตูสไลด์สำนักงานและระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2021 1/3/2021
225 วัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ   12/25/2020 12/25/2020
226 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
227 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
228 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
229 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะภายในตำบลบ้านเพิง   11/18/2020 11/18/2020
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
231 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาฯสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
233 จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
234 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
235 ซื้อสมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ โครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
236 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(แผ่นออกกำลังกาย ตาราง 9 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
237 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
239 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2020 9/16/2020
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2020 9/11/2020
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
244 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 9/3/2020
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางแรด-บ้านนายสุจิน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 9/3/2020
247 จ้างจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง-บ้านนาใหม่ หมู่ที่๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2020 8/24/2020
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2020 8/24/2020
255 ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
258 โครงการถมพื้นที่ปรับระดับพร้อมเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2ตำบลบ้านเพิง   8/10/2020 8/10/2020
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
263 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
264 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม -พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
268 จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
269 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
270 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
273 ซื้อชุดสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
274 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ   6/11/2020 6/11/2020
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
279 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง   6/4/2020 6/4/2020
280 ปรับปรุงถนนสายคูส่งน้ำบ้านหนองสีพรหม -บ้านหมาก- บ้านเพิง หมู่ที่ 3-4-6   6/4/2020 6/4/2020
281 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครสรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
284 จ้างซ่อมแชมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายชุมชนบ้านบางแรด หมู่ที่ ๑ ต. บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
285 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายชุมชนบ้านแพรกยวน หมู่ 1 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
286 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
287 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
289 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
290 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2020 4/21/2020
292 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า สายชุมชนบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/13/2020 4/13/2020
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/13/2020 4/13/2020
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
298 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
299 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
300 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
301 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกสายบ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 3 - วัดสระ ตำบลบ้านเพิง   11/30/1479 11/30/2022
302 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
303 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
304 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
305 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
306 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   10/12/1479 10/12/2022
307 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมบ่อบาดาลระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
308 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
310 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
311 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
312 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกสายบุญล้อม-บ้านเพิง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/1479 8/15/2022
314 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
316 จ้างเหมาทำบันไดเหล็กพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับถังประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
317 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
318 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
319 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
320 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
321 จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
322 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
323 จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
325 จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
326 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 36 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/1479 7/1/2022
329 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
330 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1479 6/2/2022
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมาก - บ้านหนองสีพรหม หมู่ที่ 4-3 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/1479 5/27/2022
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
334 จ้างซ่อมแซมห้องสุขา บริเวณห้องครัวและรอบบริเวณสำนักงาน อบต.บ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/1479 8/4/2022
340 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/1479 2/4/2022
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/1479 2/4/2022
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
345 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
347 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู็กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
348 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
349 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดทำน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
350 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ ๘ บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง   3/26/1477 3/26/2020
351 ขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง   3/25/1477 3/25/2020
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
354 จ้างเหมาจัดหาข้าวกล่องและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
355 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบััติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
356 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง   3/11/1477 3/11/2020
357 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูส่งน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง   3/11/1477 3/11/2020
358 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
359 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
360 จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
361 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
363 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
364 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านเพิง - วัดแจ้ง หมู่ที่ 6-4-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
367 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
369 จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ ๗-๑ และซ่อมแซมคอสะพานบ้านหมาก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
370 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020