ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขุดลอกคลองวังนาค หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
5 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
6 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
7 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
8 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
9 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
10 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ถนนอบต.สาย ๒/๖ ซอยชำเรืองข้างบ้านนายประสิทธิ์ อ้นทอง บ้านนาผักขวง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
12 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๘ (แยกถนน อบต.สาย ๔/๑ ถึงที่ดินนางนุสรา คงวัฒนา) บ้านระหาร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
14 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
15 จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
19 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
20 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
21 จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
22 จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
23 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
24 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๐๐ ม. ข้างถนน อบต.สาย ๗/๕ (บริเวณหน้าบ้านนางพิมแสง ประกอบปราณ ถึง ที่ดินนายพัฒนา นาคอ่อน) บ้านหนองตาจ่า หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
25 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๖ (ซอย ๑) ถึง หน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
29 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
30 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
31 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
32 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484 59 006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
33 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
34 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
36 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
37 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
38 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
39 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
42 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
45 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/2024 1/3/2024
46 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
47 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
48 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
49 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
50 จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023