ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
2 จ้างขุดลอกคลองระหารวังตะเคียน บ้านปอแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
8 จ้างขยายเขตท่อประปา ถนน อบต.สาย 2/2 (บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นางสาวพะนอ กองเลข และบริเวณบ้านเช่านายเสริม สลักคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
9 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
10 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
12 ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
14 ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
15 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
16 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
18 จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชนิดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร   5/28/1481 5/28/2024
20 จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชนิดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
21 จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
22 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
23 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ถนน อบต.สาย 7/12 ห้วยกะจิ (บริเวณบ้านนายธนะสิทธิ์ จันทร์กระจ่าง ถึงบ้านนายประภาศ พ่วงตรง) บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
28 จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
29 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
31 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
32 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
33 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
34 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านหนองตาจ่า ถนน อบต.สาย 7/7 บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
36 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
38 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไร่นายสอิ้ง แขกเมือง บ้านดอนสง่า หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
39 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
40 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง ถนน อบต.สาย 8/2 (ข้างที่ดินนายไปล่ ทัพนาค) บ้านดอนสง่า หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
41 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
42 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
43 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
44 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
45 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
49 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
50 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
51 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 2/4 (ซอย 2) (ข้างบ้านนางสาววัฒนาภรณ์ ทองศิริ ถึง ถนน อบต.สาย 2/6) บ้านนาผักขวง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
52 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 7/14 (หน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน ถึง หน้าบ้านนางทองคำ ชมเชย) บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
53 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 350 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
55 ซื้อวัสดุอื่น (เชือกเบอร์แปด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
56 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
57 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/10 (ข้างที่ดินนายวิทยา กลิ่นงาม ถึงที่ดินนางอุทัย สดใส) บ้านปอแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
61 จ้างซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
63 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
64 จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกฝ้าประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ซอย 1) บ้านนาผักขวง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/4 ช่วงที่ 2 (แยกถนนทางหลวงชนบทสาย ท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายสมยศ สกุณา) บ้านปอแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
67 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
68 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-4881 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
69 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
71 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
72 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
73 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
75 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
76 จ้างโครงการขยายระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง (เขากะจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
77 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
78 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๔/๖ (บริเวณบ้านนางสมใจ รอดแล้ว ถึง บ้านนางสาววนิดา จันทร์เสน) บ้านระหาร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
79 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
80 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
81 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
82 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 ช่วงที่ 2 (หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด ถึง ที่ดินนายวิโรจน์ โตแก้ว) บ้านระหาร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
83 จ้างขุดลอกคลองระหารวังกระจอง บ้านระหาร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
84 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.แยกสาย ๖/๖ แยก ๒ (บริเวณที่ดินนายสมพร ทองแก้ว) บ้านดอนทอง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
88 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
89 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๑ (จากถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย ไทรคู่ ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๘) บ้านดอนสง่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
92 จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
94 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
96 จ้างขุดลอกคลองวังนาค หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
98 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
101 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
102 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
103 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
104 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ถนนอบต.สาย ๒/๖ ซอยชำเรืองข้างบ้านนายประสิทธิ์ อ้นทอง บ้านนาผักขวง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
105 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
106 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
107 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
109 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๘ (แยกถนน อบต.สาย ๔/๑ ถึงที่ดินนางนุสรา คงวัฒนา) บ้านระหาร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
111 จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
115 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
116 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
117 จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
118 จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
119 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๖ (ซอย ๑) ถึง หน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
121 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๐๐ ม. ข้างถนน อบต.สาย ๗/๕ (บริเวณหน้าบ้านนางพิมแสง ประกอบปราณ ถึง ที่ดินนายพัฒนา นาคอ่อน) บ้านหนองตาจ่า หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
122 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
125 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
126 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
127 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
129 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484 59 006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
130 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
132 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
133 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
134 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
135 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
138 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
139 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
141 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/2024 1/3/2024
142 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
143 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
144 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
145 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
146 จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023