ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย   6/12/1481 6/12/2024
2 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
4 จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
5 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษาทที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรางชะมวง 1 (บ้านกำพล) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
8 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๑ รายการ กองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
11 จ้างต่อระยะเวลาเช่าระบบ Cloud Sever สำหรับการเก็บเอกสาร โปรแกรมสารบรรณ (E-office) และระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (One Stop Service) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
14 ซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
15 ซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2567 (วันที่ 16 พ.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2567 (16 พ.ค.67 ถึงวันที่ 30 ก.ย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2567 (วันที่ 16 พ.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี 2567 (วันที่ 16 พ.ค. 67 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแกม ตอน ๓ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
21 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภาคภูมิ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
26 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
27 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-๒๖๕๙ ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
28 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
31 จ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
32 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
33 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงษ์เณร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
34 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาก๋อย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีระชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำพร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2024 3/12/2024
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำพร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2024 3/12/2024
38 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
39 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/2024 3/6/2024
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการหมอหมู่บ้าน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
43 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
44 ซื้อจ้างต่อระยะเวลาเช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
45 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังเก็บน้ำบนดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์เหลว ๑๐ % ) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเหว่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2024 2/19/2024
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2024 2/19/2024
55 จ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิกส์ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๒๗ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
56 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วประเสริฐ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
58 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
59 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1   2/13/2024 2/13/2024
61 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณีสโมสร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเติม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (คลอรีนน้ำ 10 %) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
66 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
74 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
76 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
77 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
79 โครงการขุดสระน้ำพร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6   5/1/2024 1/5/2024
80 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 7127 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
81 จ้างเหมาซ่อมแซมอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
83 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
85 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเบขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023