ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทางหวาย ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
7 จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์)  14  มิถุนายน  2565
10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 (เข็มและกระบอกฉีดยา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
11 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
12 จ้างเหมารถแทร็กเตอร์ (รถขุด) เพื่อดำเนินการขุดเจาะถนน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
15 จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - เสถียร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - อดุลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - นายบ่าว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - บุญเทียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 4 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
24 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
27 ?????????????????????????????????? ???? ? ??? ???????????????????????????????? (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2565
28 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. จำนวน ๔ ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
29 จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
31 จ้างเหมาปรับปรุงบานประตูของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
32 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 อัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
33 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
35 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
38 จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
39 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
40 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ ปข จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
41 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
43 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด จำนวน ๒๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
47 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2565
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (LPG) บรรจุถัง จำนวน 5 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
50 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
52 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด. จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-813 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
63 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7  21 มีนาคม 2565
64 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 8104 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
65 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขกย-332 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
66 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
69 จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ และอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
72 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-814 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
74 จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
75 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10%) จำนวน 670 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
76 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับงานเตาเผาขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
78 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
79 จ้างเหมาซ่อมระบบตู้ไฟ 3 เฟส กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
80 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
81 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0055 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส LPG) บรรจุถัง จำนวน 5 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (เก้าอี้/ตู้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
86 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
87 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 41 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
89 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/เม้า) จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
91 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/คีบอร์ด) จำนวน 11 รายการ ศพด. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
94 จ้างเหมาจัดทำตรายางและป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว คู่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง/แบต) รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
96 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0015 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
98 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
100 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
101 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราย/น้ำยาเคมี) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
103 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 20 เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
105 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0043 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขนะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
109 จ้างซ่อมแซมติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
110 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
111 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
112 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและหลอดไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
113 ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (หนังสือคู่มือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
114 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
115 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0009 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
117 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
118 ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
119 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
120 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0014 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
122 ซื้อวัสดุสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ 8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
125 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
126 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
127 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  26 ตุลาคม 2564
128 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  19 ตุลาคม 2564
129 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
130 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
131 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
132 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
133 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
134 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
135 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
136 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2564
137 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (ไร่คลอง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
138 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
139 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จำนวน 32 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานเตาเผาขยะ จำนวน 25 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
141 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (อ่างเก็บน้ำคลองหว้าโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
142 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
143 จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยม คสล.สายถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
145 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
146 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
147 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
148 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  21 กันยายน 2564
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
150 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
152 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั๊มจ่ายคลอรีน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ไฟ 1 เฟรส) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
154 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ไฟ 3 เฟรส) จำนวน 2 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
155 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส LPG) จำนวน 4 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั๊มจ่ายสารส้ม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
159 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
160 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
161 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
163 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (สายยางใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
168 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
169 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
170 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
171 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
172 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 2 ประตู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
176 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
178 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
179 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
180 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
181 ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
184 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ (สารส้มแบบแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
185 จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
190 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
195 จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยม คสล.สายถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
199 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
200 จ้างเหมาจัดทำชุดระบบตู้ไฟซองเกิลเฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
201 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ลูก หมายเลขครุภัณฑ์ 103 53 0001 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
202 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาคันหอก ซอย 2 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
203 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายนาทอง-ทางหวาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
204 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ หมายเลขทะเบียน 280 57 0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
205 ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 1383 ประจวบคีรีขันธ์ (ยางรถยนต์,แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
207 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (3 เฟล) หมายเลขครุภัณฑ์ 055 0060 0038 และเครื่องสูบน้ำ (3 เฟล) หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0022 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
208 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0014 และ 055 55 0020 จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
209 ซื้อวัสดุอื่น แผ่นยางสังเคราะห์ พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
211 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
212 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
213 ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
214 จ้างจัดทำชุดระบบตู้ไฟ 3 เฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
215 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
216 จ้างบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
217 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
218 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์เล็ก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
219 ซื้อวัสดุการเกษตร (โซ่/แผ่นบังคับโซ่) จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
220 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ 1  15  มิถุนายน  2564
221 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
222 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
223 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
224 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า (ตอน 2) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
225 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนกูล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
226 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสองห้อง-กับตัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอนกสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
228 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
229 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ/คลอรีนน้ำ) จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
230 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
231 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองช่าง  31 พฤษภาคม 2564
232 ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
233 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารกรองเครื่องกรองน้ำใช้) จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
237 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคล้มมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
238 ซื้อจัดซื้อชิงช้า จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กิจกรรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2564
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2564
243 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3  30 เมษายน 2564
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
245 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
248 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
249 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
250 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
251 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 1383 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
252 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
253 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 6604 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
254 จ้างเหมาบำรุงรักาาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
256 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2564
258 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
259 จ้างเสริมสันฝายประสิทธิ์สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
260 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
262 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
263 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
264 จ้างเหมาจัดทำกล่องใส่บิลค่าน้ำประปา (พร้อมสกรีนหน้ากล่อง) จำนวน 2,500 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
272 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
273 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
274 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
276 จ้างจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
277 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
282 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
283 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
284 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
285 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
286 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมจิตร ตอน 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 5 (ตอน 2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
288 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
289 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
290 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
292 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
293 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 ตัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
295 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด) จำนวน 2 ตู้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
296 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
297 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
298 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
299 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 10 ป้าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
300 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2563
301 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2563
302 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ ตอน 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
304 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอยตอนบน-อาจารย์เอ ตอน 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
305 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother HL-3170 CDW กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
306 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
307 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาพงษ์ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
308 จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ ภายในและภายนอก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
309 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมจิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
310 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
312 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
313 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบสวิทช์ควบคุมอัตโนมัติถังสูง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
314 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถขุดขนาดเล็ก ทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
315 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
316 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
317 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
319 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
320 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
321 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
322 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
323 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
324 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 103 53 0001 จำนวน 1เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0018 / 055 62 0040 / 055 57 0032) จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
326 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทราย/น้ำยาเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
329 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
330 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
331 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
332 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563
333 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
334 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
335 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน  2 ตุลาคม 2563
336 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ ๑  2 ตุลาคม 2563
337 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
338 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
339 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
340 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  29 กันยายน 2563
341 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
342 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  29 กันยายน 2563
343 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
344 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
345 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
346 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
347 จ้างทาสีอาคารอเนกประสงค์และอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
348 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  25 กันยายน 2563
349 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  25 กันยายน 2563
350 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
351 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
352 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
353 ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
354 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่  23 กันยายน 2563
355 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร  23 กันยายน 2563
356 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
357 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
358 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
359 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
360 เหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดขัดพื้นอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  21 กันยายน 2563
361 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๐๘๒ ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
362 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
363 ซื้่อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
364 ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
365 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
366 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
369 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๖๑ ๐๐๒๑ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
370 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ  24 สิงหาคม 2563
371 จ้างซ่อมแซมระบบประปาถังตกตะกอน กองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
372 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
373 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
374 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
375 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  14 สิงหาคม 2563
376 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
378 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
379 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ กองช่าง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
380 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
382 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2563
384 ซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
385 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
386 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
387 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
388 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
389 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๖๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
390 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
392 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
398 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
400 ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
401 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
403 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
404 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
405 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2563
407 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
408 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
409 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
410 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
411 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
412 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
419 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
421 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
426 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
428 วัสดุการเกษตร (แผ่นบังคับโซ่) จำนวน 2 รายการ กองช่าง  4  มิถุนายน  2563
429 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์เล็ก จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
430 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
432 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหนองสำโรง (ถนนจำรัส) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
433 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองหิน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
434 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงอวน ช่วงที่ ๓ (บ้านตาก๋อย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
435 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขใจ-แก้วเจริญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
436 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยอุดมทรัพย์ (โรงอวน ๘) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
437 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
438 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
439 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
440 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
441 จ้างเหมาจัดทำท่อเหล็กพร้อมเชื่อมหน้าแปลนหัว-ท้าย จำนวน 2 ท่อน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
444 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
445 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
446 จ้างซ่อมแซมเปลี่นอุปกรณ์ประตูหน้าต่างของสำนักปลัด อบต.คลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
447 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องระบบผลิตประปาผิวดินและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
448 จ้างเหมาจัดทำประตูบานเหล็กม้วนหร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 2.60 เมตร จำนวน 1 บาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
451 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 58 x ยาว 120 x สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
452 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือตรวจโรค) จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
453 ซื้อครุภัณฑ์วอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
454 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
455 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 47 0002 และ 054 57 0004 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
457 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
458 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ ขนาดไม่น้อยกว่า (w) 1524 x (D) 600 x (H) 750 mm. จำนวน 16 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
459 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ Samsung CLX-6260 FD หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0016 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
460 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน ๗ (มาลี) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
461 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน ๙ (ลุงตี๊ด) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
462 จ้างขยายเขตประปาซอยนายชวน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
464 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เข็ม/กระบอกฉีดยา) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
465 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
466 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
467 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
468 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
470 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
471 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
472 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
473 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5274 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
474 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
475 เหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด  10 มีนาคม 2563
476 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
477 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข ๑ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
479 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
480 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
481 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
482 ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
483 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
484 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีบเจือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
488 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนำวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
489 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 2220 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
490 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
491 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
492 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภู่ระหงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
493 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเชียร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
496 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายหมั่น หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
497 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
500 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
501 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
502 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
503 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
507 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
511 จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
519 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
520 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
521 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
522 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
523 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
526 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tang Printer จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
527 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
528 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง ๑๓๘๓ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
529 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างเมฆ หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
531 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
534 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
538 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะกรูด-แก้วเจริญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางวิเชียร ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
543 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายถม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแกม (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
546 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
547 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำรวย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
548 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคชัย (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
549 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
550 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสังวาลย์-บ้านหมวดบี้ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
551 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๐๔ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางวิเชียร ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะกรูด-แก้วเจริญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะกรูด-แก้วเจริญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางวิเชียร ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
556 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมือนฝัน ๔ (ตอน ๒ ) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
557 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีบเจือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
558 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภาคภูมิ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายถม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายถม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสังวาลย์-บ้านฝรั่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแกม (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ธันวาคม 2562
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแกม (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ธันวาคม 2562
564 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู จำนวน ๗ ชุด ชุดละ ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แก้วจันทร์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2562
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2562
567 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
568 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
569 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
570 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
571 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
572 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
573 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
574 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จำนวน 16 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
575 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2562
576 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2562
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
578 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2562
579 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกนางวิเชียร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
580 จ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แก้วจันทร์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2562
582 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แก้วจันทร์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2562
584 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  31 ตุลาคม 2562
585 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
586 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถขุดขนาดเล็กหมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
587 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  7 ตุลาคม 2562
588 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  3 ตุลาคม 2562
589 โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร  3 ตุลาคม 2562
590 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
591 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
592 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
593 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
594 จ้างจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
595 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
596 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
597 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
598 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
599 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
600 จ้างขุดลอกคลองหนองตาขวัญ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
601 จ้างจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเข้าเล่มปกกระดาษสีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
602 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
603 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
604 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
605 ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
606 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
607 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  11 กันยายน 2562
608 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  11 กันยายน 2562
609 ซื้อเครื่องกรองน้้ำใช้พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
610 ซื้อเครื่องกรองน้้ำใช้พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
611 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
612 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  2 กันยายน 2562
613 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
616 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมลำห้วยกระแทก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
617 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2562
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2562
620 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใยบำรุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
621 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
622 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
623 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจวบพัฒนา (ตอน 3 ) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
625 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมลำห้วยกระแทก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
626 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมลำห้วยกระแทก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
627 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
629 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
630 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  19 กรกฎาคม 2562
631 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 14 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
633 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 23 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
634 จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ปข ซ่อมแซมตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
635 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
636 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
637 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
638 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
639 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
640 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
641 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 8 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงอวน หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจวบพัฒนา (ตอน 3 ) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
644 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ลูก หมายเลขครุภัณฑ์ 055 57 0031 และ 055 58 0034 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
645 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-332 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
646 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
647 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
648 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมลำห้วยกระแทก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจวบพัฒนา (ตอน 3 ) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
650 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
651 จ้างจัดหาเต็นท์ จำนวน 10 หลัง สำหรับโครงการกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
652 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอย 5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
653 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
654 ซื้อวัสดุจัดทำสนามกีฬาสำหรับโครงการกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
655 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรร (วังตะเคียนใหม่) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
656 จ้างเหมาจัดทำแขนคู่เสาธงญี่ปุ่นวัสดุท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4 หุน จำนวน 16 อัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
657 จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงญี่ปุ่น) จำนวน 20 ป้าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
658 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
659 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
660 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
661 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
662 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงอวน หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1  20  มิถุนายน  2562
663 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
664 จ้างเหมาจัดทำป้ายซอย จำนวน 20 ป้าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
665 จ้างเหมาจัดทำป้ายซอย จำนวน 20 ป้าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
666 ซื้อเครื่องกรองน้้ำใช้พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
667 จ้างเหมาจัดทำป้ายซอย จำนวน 20 ป้าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
668 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
669 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1988 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
670 ซื้อวัสดุสำหรับโครการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
671 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
672 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
673 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1988 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
674 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
675 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงเจ็ท ขึงกรอบไม้ พร้อมไม้ค้ำยัน จำนวน 7 ป้าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
676 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
677 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
678 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊ส LPG บรรจุถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
679 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
680 จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่คอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
681 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
682 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
683 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
684 เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
685 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
686 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-332 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
687 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2562
688 จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟส่องสว่าง/ไฟประดับบริเวณพิธี ณ.วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
689 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
690 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
691 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 57 0040 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
693 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี 2562(วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
694 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2562(วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
695 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
696 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2562(วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
697 ซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
699 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกมะขามหมู่ - แท้งค์ประปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิ่งทอง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสิิทธิ์สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
702 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
703 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
704 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
705 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
706 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjit) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
707 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก่น หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
708 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
709 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
710 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
711 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
712 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
713 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
714 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
715 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง  18 มีนาคม 2562
716 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
717 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
718 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด led ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2562
720 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
721 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562