ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์เหลว ๑๐ % ) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเหว่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
8 จ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิกส์ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๒๗ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2024 2/19/2024
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2024 2/19/2024
11 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
12 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
13 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วประเสริฐ 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1   2/13/2024 2/13/2024
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณีสโมสร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเติม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (คลอรีนน้ำ 10 %) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
21 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
28 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
30 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
31 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
34 โครงการขุดสระน้ำพร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6   5/1/2024 1/5/2024
35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 7127 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
36 จ้างเหมาซ่อมแซมอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
38 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
40 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเบขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023