ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
3 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมกไม้้-บ่อนไก่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
5 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
7 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
8 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเตาเผาขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปลี่ยนเหมะตอนปลาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนานซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมกไม้้-บ่อนไก่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมกไม้้-บ่อนไก่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2023 8/22/2023
21 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา 3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
22 โครงการเสริมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแมกไม้้-บ่อนไก่ หมู่ที่ 2   8/18/2023 8/18/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2023 8/17/2023
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน11 (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุุข (โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายไวท์บอร์ดประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีคำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2023 8/9/2023
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีคำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2023 8/9/2023
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
33 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน-870 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
36 โครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีคำ หมู่ที่ 5   8/7/2023 8/7/2023
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน11 (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/24/2023 7/24/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน11 (ไร่แก้วจันทร์) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/24/2023 7/24/2023
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3   7/21/2023 7/21/2023
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
47 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท/น้ำยาเคมี) จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
51 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด   9/29/2022 10/5/2022
52 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 10/5/2022
53 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 10/5/2022
54 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 10/5/2022
55 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2566 (วันที่ 3 ต.ค 65 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2566 ( วันที่ 3 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี 2566 (วันที่ 3 ต.ค.65 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2566 (วันที่ 3 ต.ค.65 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
59 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
60 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
62 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
64 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0050 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
65 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนางคำ (สมหมาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฤกษ์ดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
67 จ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
68 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แก้วจันทร์ 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัครดำรงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
70 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
71 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
72 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
73 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
74 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
75 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
76 ซื้อหนังสือเสริมประสบกา่รณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
77 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
78 ซื้อครุภัณฑ์สนาม ชิงช้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลพร้อมโทรศัพท์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
80 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
81 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน 10%) จำนวน 300 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
85 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 2220 ประจสบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
86 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
87 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
88 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเหมืองส่งน้ำ (หนองบน) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
89 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายลานทองธานี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
90 ซื้อครุภัณฑ์สนาม ชิงช้า จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
91 จ้างปรับปรุง และบำรุงรักษาโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
92 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
93 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกลิ่นไสว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
94 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
95 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 480 61 0021 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
96 จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
97 จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
98 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อมนอบ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
99 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพ่วงลากจูง จำนวน 1 คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เทปสะท้อนแสง) จำนวน 1 ม้วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
102 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทอง - คลองวาฬ (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
103 จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน และเครื่องสำรองไฟฟ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
105 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
106 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 4 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
107 ซื้อครุภัณฑ์สนาม ชิงช้า จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
109 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
110 ซื้อวัสดุการเกษตร ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 12 เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
111 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
112 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราย/น้ำยาเคมี) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
114 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 20 เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
116 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
117 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0043 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขนะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
119 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
120 จ้างซ่อมแซมติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
121 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
122 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
123 ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (หนังสือคู่มือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
124 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและหลอดไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
125 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ 8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
129 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   10/26/2021 10/26/2021
130 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
131 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   10/19/2021 10/19/2021
132 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
133 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
134 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
135 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
136 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
137 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
138 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
139 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
140 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2021 9/30/2021
141 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (ไร่คลอง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
142 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
143 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จำนวน 32 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานเตาเผาขยะ จำนวน 25 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
145 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา (อ่างเก็บน้ำคลองหว้าโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
146 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
147 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
148 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
150 จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยม คสล.สายถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
151 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
152 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   9/21/2021 9/21/2021
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
154 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
155 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส LPG) จำนวน 4 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
156 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั๊มจ่ายคลอรีน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
157 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ไฟ 3 เฟรส) จำนวน 2 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
158 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปั๊มจ่ายสารส้ม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
159 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
160 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ไฟ 1 เฟรส) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
161 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
163 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
164 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
165 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
166 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
167 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
168 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0009 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
169 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
170 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
173 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
174 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
175 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
176 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
177 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 2 ประตู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
178 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
179 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
181 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
182 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
183 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
184 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
185 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
186 ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
189 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ (สารส้มแบบแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
190 จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
197 จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยม คสล.สายถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
203 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (สายยางใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
207 จ้างเหมาจัดทำชุดระบบตู้ไฟซองเกิลเฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
208 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ลูก หมายเลขครุภัณฑ์ 103 53 0001 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาคันหอก ซอย 2 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
210 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ หมายเลขทะเบียน 280 57 0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
211 ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 1383 ประจวบคีรีขันธ์ (ยางรถยนต์,แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
213 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (3 เฟล) หมายเลขครุภัณฑ์ 055 0060 0038 และเครื่องสูบน้ำ (3 เฟล) หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0022 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
214 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0014 และ 055 55 0020 จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
215 ซื้อวัสดุอื่น แผ่นยางสังเคราะห์ พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
216 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
217 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
218 ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
219 จ้างจัดทำชุดระบบตู้ไฟ 3 เฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
220 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
221 จ้างบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
222 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
223 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์เล็ก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
224 ซื้อวัสดุการเกษตร (โซ่/แผ่นบังคับโซ่) จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
225 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ 1   6/15/2021 6/15/2021
226 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
227 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
228 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
229 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนกูล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสองห้อง-กับตัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
231 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
232 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า (ตอน 2) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอนกสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ/คลอรีนน้ำ) จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
235 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองช่าง   5/31/2021 5/31/2021
236 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
237 ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
238 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
240 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคล้มมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารกรองเครื่องกรองน้ำใช้) จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กิจกรรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
244 ซื้อจัดซื้อชิงช้า จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/19/2021 5/19/2021
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2021 5/3/2021
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2021 5/3/2021
248 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ 3   4/30/2021 4/30/2021
249 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 10 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
250 ซื้อวัสดุสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
251 ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
252 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
253 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0014 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
254 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
256 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
257 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
260 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
262 จ้างเหมาบำรุงรักาาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
263 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
264 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 6604 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
265 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 1383 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
266 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2021 3/22/2021
268 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
269 จ้างเสริมสันฝายประสิทธิ์สัมพันธ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2021 3/3/2021
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
272 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
273 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/18/2021 2/18/2021
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านสวนขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/18/2021 2/18/2021
276 จ้างเหมาจัดทำกล่องใส่บิลค่าน้ำประปา (พร้อมสกรีนหน้ากล่อง) จำนวน 2,500 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
277 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/2021 2/15/2021
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม-ทางหวาย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/2021 2/15/2021
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
282 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายนาทอง-ทางหวาย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 8/2/2021
283 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
284 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
285 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
286 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
287 จ้างจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
288 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
292 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/27/2021 1/27/2021
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
294 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
295 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
296 ซื้อม่านปรับแสงและม่่านม้วนกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
297 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 5 (ตอน 2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
298 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมจิตร ตอน 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
299 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
300 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
302 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
303 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
304 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
305 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
306 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด) จำนวน 2 ตู้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
307 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 ตัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
308 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
309 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
310 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 10 ป้าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
311 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/23/2020 12/23/2020
312 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/23/2020 12/23/2020
313 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
314 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอยตอนบน-อาจารย์เอ ตอน 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
315 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ ตอน 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
316 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาพงษ์ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
317 จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ ภายในและภายนอก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
318 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมจิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
319 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother HL-3170 CDW กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
320 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่เครา แยกซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
321 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/14/2020 12/14/2020
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2020 12/8/2020
323 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบสวิทช์ควบคุมอัตโนมัติถังสูง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
324 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
325 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถขุดขนาดเล็ก ทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
326 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
327 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
328 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
329 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
330 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
331 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
332 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
333 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
334 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
335 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 103 53 0001 จำนวน 1เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
336 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0018 / 055 62 0040 / 055 57 0032) จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.คลองวาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
339 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทราย/น้ำยาเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
340 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
341 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
342 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
343 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/29/2020 10/29/2020
344 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/2020 10/28/2020
345 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/2020 10/28/2020
346 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สายนาทอง-คลองวาฬ หมู่ที่ ๑   10/2/2020 10/2/2020
347 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน   10/2/2020 10/2/2020
348 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
349 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
350 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร   9/29/2020 9/29/2020
351 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
352 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่   9/29/2020 9/29/2020
353 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
354 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
355 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
356 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
357 จ้างทาสีอาคารอเนกประสงค์และอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
358 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
359 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
360 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร   9/25/2020 9/25/2020
361 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่   9/25/2020 9/25/2020
362 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
363 ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
364 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
365 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่   9/23/2020 9/23/2020
366 หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร   9/23/2020 9/23/2020
367 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
368 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
369 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
370 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
371 เหมาบำรุงรักษาทำความสะอาดขัดพื้นอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ   9/21/2020 9/21/2020
372 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๐๘๒ ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
373 ซื้่อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
374 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
375 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
376 ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
377 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
380 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๖๑ ๐๐๒๑ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
381 จ้างซ่อมแซมระบบประปาถังตกตะกอน กองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
382 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ   8/24/2020 8/24/2020
383 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
384 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
385 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2020 8/17/2020
386 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   8/14/2020 8/14/2020
387 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
389 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
391 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
392 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ กองช่าง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
393 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2020 8/3/2020
395 ซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
396 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๖๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
397 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
398 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/23/2020 7/23/2020
399 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/23/2020 7/23/2020
400 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๖๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
401 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
403 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
405 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/14/2020 7/14/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/14/2020 7/14/2020
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/14/2020 7/14/2020
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/14/2020 7/14/2020
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
410 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
412 ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
413 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
414 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
415 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
416 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2020 7/1/2020
418 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
419 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
420 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
421 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
422 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
423 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
428 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๕ ๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
431 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2020 6/12/2020
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2020 6/12/2020
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2020 6/12/2020
434 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2020 6/11/2020
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2020 6/11/2020
437 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์เล็ก จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
438 วัสดุการเกษตร (แผ่นบังคับโซ่) จำนวน 2 รายการ กองช่าง   6/4/2020 6/4/2020
439 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
440 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 2 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
441 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
443 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหนองสำโรง (ถนนจำรัส) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
444 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองหิน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
445 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยอุดมทรัพย์ (โรงอวน ๘) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
446 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขใจ-แก้วเจริญ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
447 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโรงอวน ช่วงที่ ๓ (บ้านตาก๋อย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
448 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
449 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
451 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
452 จ้างเหมาจัดทำท่อเหล็กพร้อมเชื่อมหน้าแปลนหัว-ท้าย จำนวน 2 ท่อน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2020 5/12/2020
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.คลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2020 5/12/2020
455 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
456 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
457 จ้างซ่อมแซมเปลี่นอุปกรณ์ประตูหน้าต่างของสำนักปลัด อบต.คลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
458 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องระบบผลิตประปาผิวดินและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
459 จ้างเหมาจัดทำประตูบานเหล็กม้วนหร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 2.60 เมตร จำนวน 1 บาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 58 x ยาว 120 x สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
463 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือตรวจโรค) จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
466 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ ขนาดไม่น้อยกว่า (w) 1524 x (D) 600 x (H) 750 mm. จำนวน 16 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
467 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
468 ซื้อครุภัณฑ์วอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
469 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ Samsung CLX-6260 FD หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0016 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
470 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 47 0002 และ 054 57 0004 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
471 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน ๗ (มาลี) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
472 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอวน ๙ (ลุงตี๊ด) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
473 จ้างขยายเขตประปาซอยนายชวน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
475 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เข็ม/กระบอกฉีดยา) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
476 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
477 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
478 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
479 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/1480 7/25/2023
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง ซอย 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/1480 7/25/2023
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
484 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
485 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
486 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
487 จ้างเหมาเปลี่ยนระบบคลัทช์ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
488 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
489 จ้างออกแบบโครงการขุดสระน้ำพร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
490 จ้างเหมาระบบ Cloud Server สำหรับการเก็บเอกสาร โปรแกรมสารบรรณ (E-office) และระบบบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (One Stop Server) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
491 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
492 เช่าระบบ Cloud Server สำหรับการเก็บเอกสารโปรแกรมสารบรรณ (E-office) และระบบบริการยื่นคำร้องอนนไลน์ (One Stop Service) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
493 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8104 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
494 ซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
495 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
496 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
497 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
498 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกล้อหน้า) สำหรับรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
499 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/30/1480 5/30/2023
500 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
501 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
502 เช่าระบบ Cloud Server สำหรับการเก็บเอกสารโปรแกรมสารบรรณ (E-office) และระบบบริการยื่นคำร้องอนนไลน์ (One Stop Service) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
503 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/1480 5/22/2023
504 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
505 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8104 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
506 โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   5/18/1480 5/18/2023
507 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2566 (วันที่ 16 พ.ค.66 ถึงวันที่ 29 ก.ย.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
508 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2566 (วันที่ 16 พ.ค.66 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
509 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
510 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2566 (วันที่ 16 พ.ค. 66 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
511 ซื้อครุภัณฑ์สนาม ชิงช้า จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
512 จ้างเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-๒๖๕๙ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
513 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการส่งเสริมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
514 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันได) จำนวน 4 อัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 6 กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
516 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
517 จ้างซ่อมแซมระบบประปา พร้อมค่าบริการซ่อมบำรุงและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
518 จ้างเหมาถอดและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
521 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 1 (ตอน 1) หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
522 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
523 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
524 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
525 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0447 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
527 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
528 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
529 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนผสม จำนวน 1 ตู้ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
530 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริส หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
532 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสิทธิ์สัมพันธ์ ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
533 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
534 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
535 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
536 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
537 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
538 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
539 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
540 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
541 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
542 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางสื่อการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ จำนวน 6 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
543 ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
544 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมอะไหล่รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
546 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10%) จำนวน 960 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน 100 ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
548 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
549 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 12 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
554 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานแบบเท้าแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
555 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
557 ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
558 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มฉีดยา) จำนวน 2,899 ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
562 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691ประจวบคีรีจันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
563 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ (๒ เฟส) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๕๘ ๐๐๑๖ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก/เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
566 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
568 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
569 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
570 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 5 แกลลอน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
572 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
573 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
574 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ ม.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
575 ซื้อรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
576 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2566 (วันที่ 3 ม.ค.66 ถึงวันที่ 15 พ.ค.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
577 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2566 (วันที่ 3 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
578 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
579 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
580 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 3 รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
581 จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
582 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๔๔๗ ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
583 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
584 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
585 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
586 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
587 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
588 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ใบตัด/ใบเจียร) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
590 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
591 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
592 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
593 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
594 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (จอบ/มีด) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
595 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 4/11/2022
597 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จำนวน 28 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
598 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (น้ำดิบ) ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
599 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
600 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
602 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส LPG) บรรจุถัง จำนวน 5 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
603 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
604 จ้างซ่อมแซมหอถังผลิตน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 103 58 0001-1 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
605 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
606 จ้างเหมาปรับปรุงบานประตูของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
607 จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
608 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (เก้าอี้/ตู้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
609 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Material) เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
611 ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
612 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มน้ำ 8%) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
613 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
614 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
615 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
616 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
617 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
618 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
619 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-1988 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
620 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
621 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
623 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
624 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
625 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
626 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
627 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
629 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
630 โครงการขุดสระน้ำ พร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6   7/26/1479 7/26/2022
631 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
633 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
634 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
636 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 55 0019 และหมายเลข 416 56 0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
637 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
638 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
639 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
640 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
641 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
643 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (LPG) บรรจุถัง จำนวน 5 ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
644 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
645 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
646 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข - 6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
647 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
648 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
649 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
650 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทางหวาย ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
651 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ ปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
652 จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
653 จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
654 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
655 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 (เข็มและกระบอกฉีดยา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
656 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์)   6/14/1479 6/14/2022
657 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
658 จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
659 จ้างเหมารถแทร็กเตอร์ (รถขุด) เพื่อดำเนินการขุดเจาะถนน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
660 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - อดุลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
661 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - บุญเทียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
662 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - เสถียร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
663 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 - นายบ่าว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
664 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
665 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 อัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สารกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ จำนวน 4 ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
667 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
668 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
670 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
671 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-4431 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
672 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
673 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. จำนวน ๔ ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
674 ?????????????????????????????????? ???? ? ??? ???????????????????????????????? (e-bidding)   5/17/1479 5/17/2022
675 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
676 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
677 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
678 จ้างเหมารถขนย้าย (กระบะบรรทุก แบบยกได้) รถขุดขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค-2659 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
680 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
681 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๐๒ ปข จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
682 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/1479 4/22/2022
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
684 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด จำนวน ๒๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
685 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
686 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
687 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
688 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
690 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
692 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
693 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด. จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
695 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
696 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8082 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1479 3/24/2022
698 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
699 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
700 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
701 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 4 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
702 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
703 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
704 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-813 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
705 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 7   3/21/1479 3/21/2022
706 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 8104 ประจวบคีรีขันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
707 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขกย-332 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
708 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
709 จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ และอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
710 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
712 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
713 จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
714 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลจ-814 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
715 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10%) จำนวน 670 ถัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
716 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
717 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับงานเตาเผาขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
718 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
719 จ้างเหมาซ่อมระบบตู้ไฟ 3 เฟส กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
720 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
721 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0055 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
722 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (เลื่อยตัดกิ่งไม้) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
723 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
724 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 41 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
726 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/เม้า) จำนวน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
727 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
728 จ้างเหมาจัดทำตรายางและป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว คู่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
729 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/คีบอร์ด) จำนวน 11 รายการ ศพด. สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
730 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง/แบต) รถกระเช้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5627 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
731 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0015 จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
732 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
733 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
734 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
735 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง (ศพด.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
736 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
737 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๑๖๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
738 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
739 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
740 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
741 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
742 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
743 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5274 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
744 เหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1691 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด   3/10/1477 3/10/2020
745 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข ๑ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
746 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
747 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้ จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
749 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
750 ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2020 จำนวน 13 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/1477 2/27/2020
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/1477 2/27/2020
753 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีบเจือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
754 ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2020 จำนวน 24 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนำวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
756 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 2220 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
757 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
758 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภู่ระหงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
759 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
760 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเชียร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
761 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1477 2/14/2020
762 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาพงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1477 2/14/2020
763 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายหมั่น หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/1477 2/13/2020
765 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
766 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
767 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
768 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กง 6578 ประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/1477 2/13/2020
770 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
771 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
772 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
773 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
774 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/1477 2/12/2020
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
778 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/1477 2/12/2020
779 จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6604 ประจวบคีรีขันธ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
781 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
782 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
783 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
786 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
787 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
788 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
789 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
791 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
792 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
793 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tang Printer จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
794 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
795 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างเมฆ หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
796 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง ๑๓๘๓ ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
797 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
798 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
799 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/1477 1/22/2020
800 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสังวาลย์-เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/1477 1/22/2020
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/21/1477 1/21/2020
802 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสามสี (หลังร้านส้มตำแต๋ว) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/21/1477 1/21/2020
803 จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
804 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/1477 1/20/2020
805 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโค้งบ่อปลา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/1477 1/20/2020
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะกรูด-แก้วเจริญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/1477 1/9/2020
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางวิเชียร ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/1477 1/9/2020
810 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
811 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
812 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติแกม (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/1477 1/2/2020
813 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายถม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/1477 1/2/2020