ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนากอก หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด(ซอยแรก) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
4 จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก (จ้างเหมาจัดทำป้ายปักพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ขนาด ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
5 จ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก(แบ่งกั้นห้องทำงาน) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
8 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
9 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
13 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
14 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
15 จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนากอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร(ฝายแม้ว) องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร(ฝายแม้ว) องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำหรับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
24 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน(ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
25 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
26 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน(ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
27 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
28 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
29 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
30 จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖5 -กันยายน ๒๕๖6 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
31 จ้างซ่อมแซมถนน(คอสะพานข้ามห้วยขี้เหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
33 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
34 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
35 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/7/2022
36 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ห้องกองการศึกษาฯ(โซนห้องผู้บริหาร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/7/2022
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
39 ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
40 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
42 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
43 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
45 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
46 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
49 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
56 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
61 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในวันอบรมฯ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
63 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
66 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
67 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และวันอบรมฯ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
69 ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
70 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
71 ซื้อคู่มือเลือกตั้งฯ และแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
73 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
74 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
75 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
76 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
77 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
78 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
79 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
81 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
82 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
90 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
97 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
98 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
99 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
100 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
101 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.นากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
102 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายโนนสว่างข้างโรงเรียน-วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
104 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลงหินย่อย 3/4) ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
105 จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
106 จ้างจัดทำแผงปิดประกาศบุกำมะหยี่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   9/3/2021 9/3/2021
108 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
109 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
110 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
111 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
112 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
113 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
114 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
115 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
116 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
118 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
119 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
120 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
121 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
124 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
125 จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าสวนสุขภาพตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองนาปุ่ง-นากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
127 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2021 8/8/2021
128 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
129 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
130 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้กักตัว จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
132 จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
133 จ้างจัดเตรียมสถานที่ และจัดทำแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ (บ้านปลา) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
134 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
135 จ้างค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2021 10/7/2021
136 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
137 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
138 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/2021 6/27/2021
139 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
140 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
143 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดเชื้อฯ และผู้กักตัว จำนวน ๒๖ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
145 จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
149 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น   5/31/2021 5/31/2021
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
151 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น   5/25/2021 5/25/2021
152 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น   5/25/2021 5/25/2021
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
155 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
156 ซื้อครุภัณฑ์งานสำรวจงานวัดระยะทาง (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
157 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
158 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (ถมดินบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะบ้านนากอก) หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
159 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
162 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโนนสว่าง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายเลียบคลองบ้านผู้ช่วยเรือง)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
165 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน นข ๘๔๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
166 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
167 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
168 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
169 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
170 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
171 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง   3/18/2021 3/18/2021
172 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
173 จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
175 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
176 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
178 จ้างจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
179 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยาง จำนวน ๑ รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก   3/1/2021 3/1/2021
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
182 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2021 1/15/2021
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2021 1/15/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
186 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก   1/11/2021 1/11/2021
188 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
189 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
190 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
191 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน DLTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๗-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
192 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อจุดบริการประชาชนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
194 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง   12/22/2020 12/22/2020
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
196 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
197 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
198 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
199 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
200 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
201 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
202 เช่าเวที(ขนาดเวที กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร) พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ 60 KV และไฟแสงสีบนเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
203 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
204 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
205 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
206 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
207 จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -กันยายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
208 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นทางบ้านศรีชมภู - ถ้ำบิ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
209 จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
210 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
211 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
212 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
213 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
214 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเลียบคลองบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
215 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปเมรุบ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
218 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
219 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
220 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
221 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
222 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปวัดห้วยกอก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
223 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
228 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
230 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
231 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
232 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
233 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
234 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
235 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
236 จ้างโครงการปรับปรุงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองบัวบาน - นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
237 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
238 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกอก-เกษตรสมบูรณ์ ขนาน 500 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
239 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด (คุ้มสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง และซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
240 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
245 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
246 จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
247 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก องค์การบริการส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
248 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
249 จ้างขุดลอกหนองกุดหลง (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
250 จ้างขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
251 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
252 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2020 4/30/2020
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
259 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
260 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
262 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
263 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,130 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
267 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
268 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
269 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
270 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข-แมว พร้อมอุปกรณ์ฉีดฯ จำนวน 1,342 โด๊ส เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
271 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2020 4/2/2020
274 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร(ฝายแม้ว) องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1480 7/26/2023
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/1480 7/24/2023
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1480 7/19/2023
280 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1480 7/12/2023
281 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1) จำนวน ๑ เครื่อง ของงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1480 7/12/2023
282 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1480 7/12/2023
283 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ของ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1480 7/12/2023
284 ซื้อโต๊ะทำงาน ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
285 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
286 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
287 จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนากอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
289 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
290 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
291 จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
292 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
293 เช่าเวที,เครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
294 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
295 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
296 จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
297 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านศรีชมภู(ทางไปสำนักสงฆ์เม่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
298 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
299 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1480 1/4/2023
300 จ้างซ่อมแซมถนน(สายหอปู่ตา) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
301 จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
303 ซื้อวัสดุสำรวจ(บันไดอลูมิเนียม) ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
305 ซื้อวัสดุจัดทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓ รายการ ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
306 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
307 เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
308 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
310 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
314 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านโนนสว่าง(เลียบคลองฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
315 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน/ถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
316 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
317 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
318 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-๐029 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
319 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3880 x 2160 พิกเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
320 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนายจิตร ทาคำวงษ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนายสมดี ตาทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
323 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนางรัศมี คำนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
324 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนายสุบิน คนตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เพื่อใช้ในงานราชการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
327 จ้างเหมาจัดทำเครื่องราชสักการะสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
328 จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
329 จ้างวที,เวทีแคทวอล์คเดินแบบผ้าพื้นเมือง-ผ้าไทย,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวทีพร้อมติดตั้ง ,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
330 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
332 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
333 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
334 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
335 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
336 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
337 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ) ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
338 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
339 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
340 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
341 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
342 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ(ค่ายศิลปะการวาดภาพระบายสี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
344 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำภาคเรียนที่่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
345 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
346 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
347 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
348 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมพู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
349 เช่าเวที,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวที,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
350 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์(แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน   10/25/1479 10/25/2022
351 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางหมอน กาศักดิ์ (ภรรยานายสมศักดิ์ กาศักดิ์ ผู้เสียชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
352 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสาวก่าน ทาคำวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
353 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
355 จ้างโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
357 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
358 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
360 เช่าเวที เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
361 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
362 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
363 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
364 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
365 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
366 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกด   7/1/1479 1/7/2022
367 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง(สายหน้าศาลา) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
368 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
369 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนสว่าง(คุ้มไทยเสรี) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
370 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านนาสองเหมือง (คุ้มสิงห์) หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
371 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
372 จ้างปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
373 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
376 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
377 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
378 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
379 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
380 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
382 ซื้อวัสดุ(ทรายกำจัดยุงและน้ำยาพ่นหมอกควัน)สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
383 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
384 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
385 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
386 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
387 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kits (ATK) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
388 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนัง)) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
389 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
391 จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
392 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 18 รายการ   3/15/1479 3/15/2022
393 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวจิตรขจร เกลี้ยงเกลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
394 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพวน โคนอำคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
395 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
396 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
398 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
399 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากอก - นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
401 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
402 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
403 จ้างทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลนากอก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
407 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
408 จ้างซ่อมแซมห้องทำงานนายก และห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
409 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
410 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
412 จ้างเหมาค่าเช่าเวที/เครื่องเสียง/เครื่องปั่นไฟ/ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
413 จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
414 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
415 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
416 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนากอก - หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
417 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันลดความเสียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
418 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
420 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
421 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบอน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
422 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
423 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนากอก จำนวน 17 จุด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
424 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-อรัญญา หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
425 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
426 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
427 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสะอาด-วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1477 3/18/2020
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1477 3/18/2020
430 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
431 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก-นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
432 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก - หนองเทิน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
433 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
434 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
435 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
436 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
440 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1477 3/2/2020
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
444 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
445 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
446 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
447 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
448 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
449 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
450 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
451 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
452 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
453 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
454 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองสะอาด - วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
455 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายไปวัดอาจารย์ธนศักดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
456 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก (สายขนาน ๕๐๐) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง (สายกุดโง้ง-หนองเทิน) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
458 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
459 จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดานยาว) หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
461 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
462 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
463 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
464 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้าน ผช.เรือง) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
465 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้านครูอังคาร) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
466 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ (คุ้มสันติสุข) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
467 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว (ทางไปเมรุ) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
468 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกสายนากอก - น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
469 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ - คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   2/4/1477 2/4/2020
470 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   2/4/1477 2/4/2020
471 จ้างโครงการปรับปรุงถมดินริมตลิ่งห้วยบังอี่ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการเพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
474 ซื้อจัดซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
475 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกุ้มข้าใหญ่รวมใจไทนากอก)ประจำปีงบประมาณ 2020   1/17/1477 1/17/2020
476 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
477 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ( บุญกุ้มข้าวใหญ่รวมใจไทนากอก ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
478 เช่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
479 จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
480 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง (หลังวัดโนนสว่าง) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
481 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสองเหมือง - หนองแวง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020