ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางหมอน กาศักดิ์ (ภรรยานายสมศักดิ์ กาศักดิ์ ผู้เสียชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสาวก่าน ทาคำวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kits (ATK) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
6 จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
7 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 18 รายการ  15 มีนาคม 2565
8 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพวน โคนอำคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
10 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวจิตรขจร เกลี้ยงเกลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
11 จ้างโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากอก - นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
19 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
20 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
22 จ้างทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลนากอก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
29 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
30 จ้างซ่อมแซมห้องทำงานนายก และห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
31 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
33 จ้างเหมาค่าเช่าเวที/เครื่องเสียง/เครื่องปั่นไฟ/ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
34 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
35 จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
36 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกด  7 มกราคม 2565
37 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
38 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
40 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
44 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
48 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
50 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
57 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
59 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในวันอบรมฯ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
60 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
61 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
62 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
63 ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และวันอบรมฯ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
66 ซื้อคู่มือเลือกตั้งฯ และแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
68 จ้างค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
69 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
70 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
71 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
72 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
73 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
74 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
75 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
76 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
84 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
92 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
93 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
94 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
95 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.นากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
96 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
97 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
98 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายโนนสว่างข้างโรงเรียน-วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
99 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลงหินย่อย 3/4) ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
100 จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองนาปุ่ง-นากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
102 จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าสวนสุขภาพตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
103 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
104 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
105 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
106 จ้างจัดทำแผงปิดประกาศบุกำมะหยี่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  3 กันยายน 2564
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
109 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
110 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
112 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
113 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
114 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
116 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
117 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
118 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
119 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
121 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
122 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
123 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2564
124 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดเชื้อฯ และผู้กักตัว จำนวน ๒๖ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
125 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
126 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
127 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้กักตัว จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
129 จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
130 จ้างจัดเตรียมสถานที่ และจัดทำแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ (บ้านปลา) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
131 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
132 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
133 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2564
134 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
139 จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  31 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25 พฤษภาคม 2564
146 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อครุภัณฑ์งานสำรวจงานวัดระยะทาง (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
151 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
152 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (ถมดินบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะบ้านนากอก) หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
153 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
157 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายเลียบคลองบ้านผู้ช่วยเรือง)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
158 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโนนสว่าง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
159 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน นข ๘๔๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
160 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
161 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง  18 มีนาคม 2564
162 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
163 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
164 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
165 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
166 จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
168 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
169 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
172 จ้างจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก  1 มีนาคม 2564
174 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยาง จำนวน ๑ รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
175 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
178 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
180 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก  11 มกราคม 2564
182 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
183 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
184 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
185 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน DLTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๗-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
186 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อจุดบริการประชาชนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
188 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง  22 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
190 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
192 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
193 เช่าเวที(ขนาดเวที กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร) พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ 60 KV และไฟแสงสีบนเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
195 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
196 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
197 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
198 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
199 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
200 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
201 จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -กันยายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
202 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นทางบ้านศรีชมภู - ถ้ำบิ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
203 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
204 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
205 จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
206 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
207 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปเมรุบ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
208 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเลียบคลองบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
209 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
212 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
213 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปวัดห้วยกอก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
214 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
215 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
216 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
217 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
222 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
224 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
225 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
226 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
227 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
228 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
229 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
230 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
231 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกอก-เกษตรสมบูรณ์ ขนาน 500 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
232 จ้างโครงการปรับปรุงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองบัวบาน - นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
233 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด (คุ้มสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง และซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
234 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
239 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
240 จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
241 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก องค์การบริการส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
242 จ้างขุดลอกหนองกุดหลง (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
243 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
244 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
245 จ้างขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
246 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
248 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
253 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
254 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
257 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,130 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
259 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
261 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
262 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
263 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
264 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข-แมว พร้อมอุปกรณ์ฉีดฯ จำนวน 1,342 โด๊ส เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
266 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
268 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนากอก - หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
269 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
270 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันลดความเสียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
272 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
273 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
275 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบอน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
276 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนากอก จำนวน 17 จุด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
277 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-อรัญญา หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
278 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
279 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
280 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสะอาด-วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
283 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก-นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
284 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
285 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก - หนองเทิน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
286 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
287 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
289 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
293 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
298 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
299 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
300 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
301 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
302 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
303 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
304 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
305 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
306 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง (สายกุดโง้ง-หนองเทิน) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
308 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองสะอาด - วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
309 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
310 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก (สายขนาน ๕๐๐) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
311 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายไปวัดอาจารย์ธนศักดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
312 จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดานยาว) หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
313 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
315 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
316 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
317 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้าน ผช.เรือง) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
318 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ (คุ้มสันติสุข) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้านครูอังคาร) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
320 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว (ทางไปเมรุ) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
321 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  4 กุมภาพันธ์ 2563
322 จ้างโครงการปรับปรุงถมดินริมตลิ่งห้วยบังอี่ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกสายนากอก - น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
324 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ - คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  4 กุมภาพันธ์ 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการเพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
327 ซื้อจัดซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
328 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
329 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ( บุญกุ้มข้าวใหญ่รวมใจไทนากอก ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
330 เช่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
331 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกุ้มข้าใหญ่รวมใจไทนากอก)ประจำปีงบประมาณ 2563  17 มกราคม 2563
332 จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
333 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง (หลังวัดโนนสว่าง) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
334 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสองเหมือง - หนองแวง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
335 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อจุดบริการประชาชน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
336 จ้างจ้างเหมารถตู้เพื่อไปศึกษาดูงาน จำนวน ๔ คัน (ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
337 จ้างจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ และจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่งานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
338 เช่าเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ 60 kv ระบบไฟแสงสีบนเวที และระบบไฟแสงสี ไฟส่องสว่างบริเวณงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
340 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
341 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
342 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
343 เช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
344 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
345 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่งานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
346 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
347 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
348 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ของ อบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
349 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
350 ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับประจำสำนักงาน อบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
351 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
356 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
359 จ้างจัดเตรียมพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 14 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
360 จ้างจัดเตรียมสถานที่และจัดเก็บสถานที่งานโครงการบริการด้านสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
361 จ้างเช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
363 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
364 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
366 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
367 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
368 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
369 จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 (ทางไปเมรุ) บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
371 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนาน 500 บ้านห้วยกอก-เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก อำภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
372 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสองเหมือง-ศรีชมภู (ข้างวัดแสงสว่าง) หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
373 จ้างจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
374 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
376 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
379 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้า่น หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
380 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม (หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
381 จ้างโครงการปรับปรุงลงดินลูกรังสายห้วยบักแหน่ง หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
382 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
383 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน 4 รายการ (เฉพาะค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
384 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
385 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน 104 จุด (เฉพาะค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
386 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
387 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน 104 จุด (เฉพาะค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานราชการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะในเขตตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
390 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่งานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
391 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
392 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายเลียบคลองข้างบ้านนางวันดี) หมู่ที่ 1 บ้านนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
393 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
394 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
395 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
396 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
397 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
398 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฯ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธรรม) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
400 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ?สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา? ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
401 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
404 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
407 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
408 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาพันธ์ไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
410 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาพันธ์ไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาพันธ์ไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
412 ซื้อน้ำดื่ม และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
413 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่งานโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
414 จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูก (ไถเตรียมดิน/ไถพรวนดิน) พื้นที่ จำนวน 4 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
415 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
417 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนากอก - หนองบัวบาน หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
418 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านนากอก หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
419 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัวบาน ? น้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
420 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองบัวบาน-น้ำเที่ยง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
421 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองบัวบาน-น้ำเที่ยง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
422 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
423 ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
425 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
426 ซื้อน้ำแข็ง อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าเย็น สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
427 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมถนนคอนกรีตกับถนนลาดยาง (ช่วงบ้านนายดม) หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
428 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากอก-หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
429 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
430 จ้างโครงการปรับปรุงลงดินลูกรังสายห้วยกอก-ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
431 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมถนนคอนกรีตกับถนนลาดยาง (ช่วงบ้านนายดม) หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
432 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข-แมว พร้อมอุปกรณ์ฉีดฯ จำนวน ๑,๒๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
433 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ราย นางหนูพันธ์ บุญมาตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
434 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562