ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาคนสวน  23 กันยายน 2565
2 จ้างเหมาภารโรง  23 กันยายน 2565
3 จ้างเหมาคนสวน  23 กันยายน 2565
4 จ้างเหมา เช่า/บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  20 กันยายน 2565
5 จ้างเหมา ค่าเช่า/ บริการพื้นที่แม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๖  19 กันยายน 2565
6 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
7 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า  14 กันยายน 2565
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 กันยายน 2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  31 สิงหาคม 2565
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  30 สิงหาคม 2565
18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ ๗  26 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้ม)  26 สิงหาคม 2565
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
24 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  24 สิงหาคม 2565
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 สิงหาคม 2565
26 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  18 สิงหาคม 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา  17 สิงหาคม 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน)  16 สิงหาคม 2565
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุง)  11 สิงหาคม 2565
33 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
36 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
39 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
40 จ้างเหมานักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
41 จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
42 จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
43 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
44 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
45 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  19 กรกฎาคม 2565
47 จ้างซ่อมแซมถนนและคันกั้นน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ ๕ เชื่อมลาดยาง ทช.ไปบ้านสวนรวม ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
49 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
52 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
53 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28  มิถุนายน  2565
55 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  28  มิถุนายน  2565
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ ๕  24  มิถุนายน  2565
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน  24  มิถุนายน  2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมและเก้าอี้สำนักงาน)  24  มิถุนายน  2565
60 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ ๕  24  มิถุนายน  2565
61 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
62 ซ่อมแซมถนนและคันกั้นน้ำพร้อมวางท่อ  21  มิถุนายน  2565
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  21  มิถุนายน  2565
64 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  14  มิถุนายน  2565
68 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา  14  มิถุนายน  2565
69 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น)  14  มิถุนายน  2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน  13  มิถุนายน  2565
71 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง)  13  มิถุนายน  2565
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
73 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูทางเข้า - ทางออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน  8  มิถุนายน  2565
75 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
76 จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
77 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
78 บำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูทางเข้า - ทางออก  31 พฤษภาคม 2565
79 ??????????????????????? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
80 ??????????????????????? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
81 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
82 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565
85 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
86 จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
87 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.9  22 เมษายน 2565
88 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา  21 เมษายน 2565
89 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
90 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าธรรมเนียมน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
92 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
95 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองกระหาด หมู่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2565
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 มีนาคม 2565
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 มีนาคม 2565
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีประก  3 มีนาคม 2565
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย ๑๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๔๕ เมตร ลึก ๑.๑๙ เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย ๕.๖๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๘๗ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
107 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
108 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
109 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์)  2 มีนาคม 2565
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองกระหาด หมู่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2565
111 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๗ ตารางเมตร ด้วยวิธีประก  22 กุมภาพันธ์ 2565
113 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย ๑๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๔๕ เมตร ลึก ๑.๑๙ เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย ๕.๖๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๘๗ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2565
115 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
116 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขาม กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน)  11 กุมภาพันธ์ 2565
119 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน)  11 กุมภาพันธ์ 2565
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
122 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
123 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2565
124 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
125 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
126 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
127 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
128 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
129 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
130 จ้างโครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
131 จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
132 จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
133 โครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๘  27 มกราคม 2565
134 โครงการปรับเกรดถนน ระหว่าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗  27 มกราคม 2565
135 จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร , ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๓๗ ตารางเมตร  21 มกราคม 2565
136 จ้างขุดลอกหนองขาม กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร  21 มกราคม 2565
137 จ้างขุดลอกหนองสาธารณะ กว้างเฉลี่ย ๑๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๔๕ เมตร ลึก ๑.๑๙ เมตร รวมลึกเดิมเฉลี่ย ๕.๖๙ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๘๗ ลูกบาศก์เมตร  21 มกราคม 2565
138 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองกระหาด หมู่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร  20 มกราคม 2565
139 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
140 จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
141 จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้  13 ธันวาคม 2564
142 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  13 ธันวาคม 2564
143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
144 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
145 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  23 พฤศจิกายน 2564
146 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
147 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.)  18 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
150 ซื้อหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งและตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้อหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งและตราประทับบัตรเลือกตั้ง  10 พฤศจิกายน 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 พฤศจิกายน 2564
153 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดนับคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
154 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดนับคะแนนเลือกตั้ง  5 พฤศจิกายน 2564
155 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
156 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  4 พฤศจิกายน 2564
157 ซื้อมุ้งสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
158 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
160 วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง  25 ตุลาคม 2564
161 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตีโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
162 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตีโครงไม้  19 ตุลาคม 2564
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ถึงวัดป่าสนวล ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก  12 ตุลาคม 2564
164 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
165 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
166 เช่า-บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ-ส่งเอกสาร (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  27 กันยายน 2564
167 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  27 กันยายน 2564
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
169 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16 กันยายน 2564
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
171 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๙ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16 กันยายน 2564
172 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๔ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16 กันยายน 2564
173 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๓ ถึงหมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16 กันยายน 2564
174 ซื้อเครื่องสูบน้ำ(ปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
175 ซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
177 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
178 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๓ ถึง หมู่ ๕ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  16 กันยายน 2564
179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้า หมู่ ๒ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ ๗ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ถึงวัดป่าสนวล ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
183 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
184 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ ๖ ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  14 กันยายน 2564
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
186 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
187 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
188 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
189 จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
190 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
193 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  7 กันยายน 2564
194 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักกันตัวระว่าง วันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
195 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
196 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  6 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 กันยายน 2564
198 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  6 กันยายน 2564
199 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓  6 กันยายน 2564
200 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕  6 กันยายน 2564
201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘  6 กันยายน 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
204 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 สิงหาคม 2564
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20 สิงหาคม 2564
209 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์กักกันตัวกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน  20 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
213 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
214 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักกันตัวระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
215 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 สิงหาคม 2564
217 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  6 สิงหาคม 2564
218 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
219 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด ๑๙ สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
220 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักตัวระหว่างวันที่ ๑๓-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
221 วัสดุเพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  2 สิงหาคม 2564
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
224 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
227 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
229 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน  19 กรกฎาคม 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน  16 กรกฎาคม 2564
232 ซื้อวัสดุการเกษตร  16 กรกฎาคม 2564
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน)  16 กรกฎาคม 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
235 จ้างเหมาประกอบอาหารแก่ผู้กักตัว ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
237 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวแก่ผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 กรกฎาคม 2564
239 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  29  มิถุนายน  2564
240 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
241 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
242 ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
243 ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐  28 พฤษภาคม 2564
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
245 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา  24 พฤษภาคม 2564
246 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า)  20 พฤษภาคม 2564
247 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
249 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
250 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
251 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
253 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)  6 พฤษภาคม 2564
254 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  6 พฤษภาคม 2564
255 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)  3 พฤษภาคม 2564
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
258 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
259 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2564
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน  19 เมษายน 2564
261 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7  16 เมษายน 2564
262 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
263 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
264 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
265 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 6268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
266 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
267 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
268 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
269 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 7  5 กุมภาพันธ์ 2564
270 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 2  5 กุมภาพันธ์ 2564
271 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
272 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
273 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29 มกราคม 2564
274 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
275 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๖๒๖๘  25 มกราคม 2564
276 บำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  20 มกราคม 2564
277 บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  20 มกราคม 2564
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  18 มกราคม 2564
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
283 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  11 มกราคม 2564
285 ซื้อเครื่องสูบน้ำ  7 มกราคม 2564
286 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์)  7 มกราคม 2564
287 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
289 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
290 ซื้อเครื่องสูบน้ำ  7 มกราคม 2564
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา)  4 มกราคม 2564
292 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
293 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
294 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
295 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
296 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18 ธันวาคม 2563
297 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18 ธันวาคม 2563
298 ชุดกีฬา  18 ธันวาคม 2563
299 เช่าชุดธิดาว่าวพร้อมแต่งตัว ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18 ธันวาคม 2563
300 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา  18 ธันวาคม 2563
301 ซื้ออุปกรณ์กีฬา  18 ธันวาคม 2563
302 เช่าชุดนางรำพร้อมเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหกรรมว่าวแห่งอีสาน ประจำปี 2563  18 ธันวาคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  17 ธันวาคม 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรี  8 ธันวาคม 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  3 ธันวาคม 2563
306 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
307 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
308 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
309 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  2 ธันวาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  2 ธันวาคม 2563
312 จ้างโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
313 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  30 พฤศจิกายน 2563
314 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
315 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
316 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
317 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
320 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม)  25 พฤศจิกายน 2563
321 โครงการปรับเกรดถนน  24 พฤศจิกายน 2563
322 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๐  24 พฤศจิกายน 2563
323 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๗  24 พฤศจิกายน 2563
324 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖  24 พฤศจิกายน 2563
325 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๓  24 พฤศจิกายน 2563
326 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
330 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18 พฤศจิกายน 2563
331 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
332 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18 พฤศจิกายน 2563
333 จัดซื้องานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17 พฤศจิกายน 2563
334 จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
337 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  17 พฤศจิกายน 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  13 พฤศจิกายน 2563
339 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1  11 พฤศจิกายน 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  5 พฤศจิกายน 2563
341 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
342 จ้างเหมาแรงงานขุดร่องน้ำเข้าหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3  2 พฤศจิกายน 2563
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
347 ซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จาก หมู่ที่ ๖ บ้านตาเสา ไป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒,๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9 ตุลาคม 2563
348 ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9 ตุลาคม 2563
349 เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา กว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9 ตุลาคม 2563
350 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9 ตุลาคม 2563
351 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลตาเสา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สายทาง  9 ตุลาคม 2563
352 จ้างบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
353 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
354 เช่าบริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
355 จ้างบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
356 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  28 กันยายน 2563
357 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา  28 กันยายน 2563
358 จ้างเหมา ค่าเช่า/บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย รับ - ส่งเอกสาร  28 กันยายน 2563
359 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  28 กันยายน 2563
360 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
362 จ้างเหมาบริการติดตั้งแผงกั้นห้อง (ปาร์ติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
364 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะสำนักงาน และเก้าอี้สำนักงาน  1 กันยายน 2563
365 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ  20 สิงหาคม 2563
366 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
367 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
368 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
369 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
370 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
371 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
372 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
373 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
374 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
375 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
376 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  3 สิงหาคม 2563
377 จ้างขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
378 จ้างขุดลอกลำห้วยกะหาด บ้านหว้า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
379 จ้างขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
380 จ้างขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
381 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
382 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
383 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  23 กรกฎาคม 2563
384 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 กรกฎาคม 2563
385 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
386 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
387 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมคเนติค โอเวอร์โหลด)  16 กรกฎาคม 2563
388 จัดซื้อพัดลมติดผนัง  16 กรกฎาคม 2563
389 ขุดลอกหนองระกา บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,840 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
390 ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
391 ขุดลอกหนองป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,798.44 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
392 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านตาเสา ตำบลตาเสา หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,200 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
393 ขุดลอกลำห้วยกะหาด หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,200 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
395 จัดซื้อพัดลมติดผนัง  2 กรกฎาคม 2563
396 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
397 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
398 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
399 จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
400 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
401 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
402 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  24  มิถุนายน  2563
403 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
404 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
405 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท)  19  มิถุนายน  2563
406 ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง  19  มิถุนายน  2563
407 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
408 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
410 ซื้อแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
411 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน  9  มิถุนายน  2563
412 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
413 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
417 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
419 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)  28 พฤษภาคม 2563
420 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  28 พฤษภาคม 2563
421 จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์  27 พฤษภาคม 2563
422 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 พฤษภาคม 2563
423 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  27 พฤษภาคม 2563
424 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
425 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
426 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมถนน  20 พฤษภาคม 2563
427 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑  20 พฤษภาคม 2563
428 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
429 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐๐ บีทียู)  19 พฤษภาคม 2563
430 จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
431 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
432 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
433 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
434 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  12 พฤษภาคม 2563
435 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
436 จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
437 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม)  8 พฤษภาคม 2563
438 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
439 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
440 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน  1 พฤษภาคม 2563
441 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
442 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสา  30 เมษายน 2563
443 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑  30 เมษายน 2563
444 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  30 เมษายน 2563
445 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔  30 เมษายน 2563
446 จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา  30 เมษายน 2563
447 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 8  28 เมษายน 2563
448 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
449 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
450 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
451 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
452 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
453 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 เมษายน 2563
454 ซื้อหมึกอิ้งเจ้ทและชุดแท้ง  23 เมษายน 2563
455 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
456 บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ  22 เมษายน 2563
457 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  22 เมษายน 2563
458 ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน  21 เมษายน 2563
459 จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง  20 เมษายน 2563
460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
461 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 7  16 เมษายน 2563
462 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
463 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
464 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
465 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
466 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
467 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
468 จ้างเหมาติดตั้งเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)  9 เมษายน 2563
469 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  9 เมษายน 2563
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
472 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
473 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  3 เมษายน 2563
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 เมษายน 2563
475 ซื้อเครื่องสูบน้ำ  2 เมษายน 2563
476 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
477 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  30 มีนาคม 2563
479 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
480 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำและเก็บค่าน้ำประปา  27 มีนาคม 2563
481 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 มีนาคม 2563
482 ซื้อตู้เย็น  26 มีนาคม 2563
483 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 มีนาคม 2563
484 ซื้อวัสดุสำนักงาน  26 มีนาคม 2563
485 วัสดุสำนักงาน  25 มีนาคม 2563
486 วัสดุสำนักงาน  25 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  24 มีนาคม 2563
489 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน  24 มีนาคม 2563
490 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
491 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
492 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  19 มีนาคม 2563
493 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
494 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
495 ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
496 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 มีนาคม 2563
497 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง  17 มีนาคม 2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
500 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
501 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มีนาคม 2563
502 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
503 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
504 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน  10 มีนาคม 2563
505 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
506 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
508 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
509 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยาเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
513 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 มีนาคม 2563
514 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
515 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
516 จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  21 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
519 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  20 กุมภาพันธ์ 2563
520 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
521 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  19 กุมภาพันธ์ 2563
522 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
523 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
524 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  17 กุมภาพันธ์ 2563
525 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม)  17 กุมภาพันธ์ 2563
526 ต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563  17 กุมภาพันธ์ 2563
527 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
528 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง  12 กุมภาพันธ์ 2563
529 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  11 กุมภาพันธ์ 2563
530 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
531 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
533 จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
534 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
535 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
536 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002  5 กุมภาพันธ์ 2563
537 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง บร.ถ.9-1002  5 กุมภาพันธ์ 2563
538 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaiticconcrete รหัสสายทาง บร.ถ. 9-1007 ,9-10012 ,9-1014 และบร.ถ. 9-1017  5 กุมภาพันธ์ 2563
539 ซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
540 จ้างเหมาจัดทำป้าย  30 มกราคม 2563
541 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  30 มกราคม 2563
542 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อจัดพิธีฯ  29 มกราคม 2563
543 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
544 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง  24 มกราคม 2563
545 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
546 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
547 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน  17 มกราคม 2563
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 มกราคม 2563
552 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  14 มกราคม 2563
553 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  14 มกราคม 2563
554 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2563
555 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
556 ซื้อขนมและของเล่นเด็ก(เพื่อเป็นรางวัลการแสดง,การเล่นเกม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  6 มกราคม 2563