ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0467 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
5 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลงวันและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
6 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
7 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองห้วงโบสถ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
8 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
9 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๒ (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   2023-05-09 5/9/2023
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสิทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
16 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0067(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) จำนวน ๖๐ ถัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
19 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวตำบลแกลง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
20 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
21 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีและขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
22 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 159 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
24 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
25 ซื้อน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
26 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียน ๘๒-๔๔๘๖ ระยอง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
27 จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร ลงบนแผ่นไม้อัดพร้อมตีโครงไม้ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
29 ซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
32 ซื้อถังพลาสติกและฝาปิด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
33 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0467 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
34 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0047 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
35 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
36 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
37 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีและเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหลัง) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
41 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กอ-๑๓๘๖ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
42 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
43 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
45 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
46 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
47 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีนโลโก้ อบต.แกลง และหมายเลขด้านหลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
48 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแกลง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
49 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแกลง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุง ในการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
51 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
53 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0052/1 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
54 จ้างเหมาตรวจวัดค่าควันดำ และระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง และรถต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
55 ซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
56 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเรื่อง การบำบัดน้ำเสียในชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาเที่ยง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
58 ซื้อวัสดุอื่น (ชุดสาธิตฝึกอบรมการบำบัดน้ำเสียในชุมชน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
60 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
61 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
62 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0009/1 และหมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0010/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
64 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
65 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
66 ซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
67 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
68 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
69 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน พร้อมล้างเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
71 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
74 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
75 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
77 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
78 ซื้อวัสดุอื่น (ภาชนะรองรับขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2023 2/9/2023
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2023 2/9/2023
82 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
83 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่แม่ครัว ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2023 2/3/2023
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
87 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0467 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2023 2/1/2023
89 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
90 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
91 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยร่วมพัฒนาเชื่อมต่อซอยหลังศาล หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
92 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
93 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
97 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
100 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( จำนวน 20 วันเรียน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
104 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
105 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
106 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 11 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
108 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๑ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
112 จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
113 จ้างเหมาเครื่องเล่น ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
114 ซื้อพานพุ่มดอกไม้และพุ่มดอกไม้ประดับสถานที่ ตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
115 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
116 ซื้อผ้าระบายสีส้มและสีขาวสำหรับประดับสถานที่ ตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
117 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
118 ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2566 ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
123 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)   23/12/2565 12/23/2022
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/12/2565 12/26/2022
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2566 ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
130 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กอ-1386 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
131 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/12/2565 12/8/2022
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/12/2565 12/8/2022
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
136 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
138 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ (อปพร.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน ธันวาคม 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
140 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
141 จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมออกแบบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2022 12/1/2022
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
144 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
145 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
146 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
147 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
149 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
150 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
152 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จอแสดงภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
155 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
156 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุง เดือนพฤศจิกายน 2565 ของ ศพด.บ้านเนิินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
157 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
158 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
159 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
161 จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
163 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
164 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
165 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/11/2022 11/17/2022
166 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
167 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
168 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
171 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
172 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผท-8796 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2022 11/2/2022
174 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
175 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
176 จ้างเหมาติดสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
177 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/10/2022 10/26/2022
178 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
179 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
180 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
181 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
183 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
184 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุง ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
185 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
186 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
188 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
189 ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2565 10/5/2022
190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย - สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   4/10/2565 10/5/2022
191 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 10/5/2022
192 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
193 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
194 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
195 จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
196 ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
197 ซื้อเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
198 เช่าที่ดินวัดศรีวโนภาสสถิตย์พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
199 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
200 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
201 เหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล)   27/9/2565 9/27/2022
202 เหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล)   27/9/2565 9/27/2022
203 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
204 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
205 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
206 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
207 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
208 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
209 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
210 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/9/2565 9/27/2022
211 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลงที่ได้รับความเสียหาย กรณีน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
212 ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
213 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
216 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
219 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
220 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
221 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2565 9/12/2022
222 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/9/2022
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/9/2022
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
230 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/6/2022
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
234 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
235 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
236 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน   5/9/2565 9/5/2022
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
238 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 9/2/2022
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
241 ซื้อน้ำแข็งสำหรับแช่วัคซีน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
242 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
243 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
244 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
245 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
246 ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
247 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
249 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนกันยายน 2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
250 ซื้อเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
251 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
253 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
254 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๙/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
255 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0061/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
258 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
259 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
260 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
261 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
262 ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
263 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
265 จ้างตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
268 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
269 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
270 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
271 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์(สุนัขและแมว) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
272 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
273 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
274 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
275 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
276 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
277 จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ลาย ห้ามบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
278 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
279 ซื้อวัสดุปรุงอาหารในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
280 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
281 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2022 7/5/2022
284 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
288 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
289 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
290 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
291 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2022 7/5/2022
292 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2022 7/5/2022
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 7/6/2022
294 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
295 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย 157 ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
296 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนกองพระทราย ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
297 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
298 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
299 จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
300 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2022 7/5/2022
302 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้งเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
306 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
307 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
308 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
309 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
310 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
311 ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
312 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรุงประกอบอาหาร ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
313 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
317 ซื้อยากำจัดวัชพืช จำนวน 6 แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
318 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
319 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
320 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
321 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
322 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเบนซิล (สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/6/2022 6/20/2022
324 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) แยกเอส.แลนด์ รีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
326 ซื้อยากำจัดวัชพืช ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2022 6/17/2022
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/6/2022 6/14/2022
330 ซื้อผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดยุง จำนวน 24 ขวด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2022 6/8/2022
331 จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งผู้บริหารและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
332 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 9 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
333 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
334 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
335 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
336 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0043/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนองพะแนง หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) จำนวน 40 ถัง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
339 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
340 วัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงขยะ จำนวน 100 ถุง   31/5/2022 5/31/2022
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/2022 6/6/2022
342 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
343 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
344 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
345 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
346 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรุงในการประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2022 5/27/2022
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2022 5/27/2022
349 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
350 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
351 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
352 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/5/2022 5/23/2022
354 ซื้ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2022 5/20/2022
356 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
357 จ้างตรวจเช็คครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมล้างและเติมน้ำยา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
358 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/5/2022 5/19/2022
360 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
361 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กอ-1386 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
362 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
363 ????????????????? ????? 2 ?????? ??????????????????   10/5/2022 5/10/2022
364 ?????????????????????????????????????????? ?????????????? 82-4486 ????? ??????????? 006-52-0001 ??????????????????   10/5/2022 5/10/2022
365 ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ??-2971 ????? ??????????????? 001-61-0005 ??????????????????   11/5/2022 5/11/2022
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2022 5/11/2022
367 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ 68 จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
368 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/10/2022 5/10/2022
370 ซื้อน้ำสะอาด ประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๕% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
371 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๕% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
372 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
373 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
374 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
375 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
376 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาวอน ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
377 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
378 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
379 ซื้อชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
380 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2022 5/3/2022
382 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
384 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
385 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
386 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
387 ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
388 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
389 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/11/2022 4/11/2022
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2022 4/7/2022
392 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
395 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
396 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
397 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/3/2022 3/29/2022
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองช่องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/3/2022 3/29/2022
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/3/2022 3/25/2022
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
402 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
403 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
404 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/3/2022 3/21/2022
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/3/2022 3/21/2022
407 ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
408 จ้างทำกรอบรูปขนาดใหญ่ (ปิดกรอบหน้าต่าง) ติดตั้งห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
409 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/3/2022 3/15/2022
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/3/2022 3/14/2022
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองช่องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/3/2022 3/14/2022
413 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 3/8/2022
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองช่องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/3/2022 3/7/2022
415 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าคู ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
416 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2022 3/3/2022
418 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
419 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
420 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
421 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา 1/1 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
422 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
424 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
425 ซื้อโครงการ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (การผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
426 ซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ ถังขยะพลาสติก จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
427 ซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยากำจัดวัชพืช จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
428 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
429 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
430 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0060/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
431 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
433 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
434 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
435 จ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสน และต้นไม้อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
437 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ พร้อมค่าแรงซ่อมเปลี่ยน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
438 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
440 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
441 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
442 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
443 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
444 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
445 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
446 จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงครั้งแรก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
447 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก   23/12/2564 12/23/2021
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
449 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
450 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
451 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
452 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
453 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
454 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ ถังละ ๑๘ ลิตร จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
455 จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
456 โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   25/11/2564 11/25/2021
457 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
458 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
461 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
463 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
465 ซื้อฉากกั้นหลังหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
466 เช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
467 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
468 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสายมาบจันทร์ - หนองคันไถ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
469 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2564 11/12/2021
470 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
471 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 11/10/2021
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2564 11/11/2021
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2564 11/11/2021
474 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
475 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
476 ซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/9/2564 11/9/2021
478 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
479 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ พร้อมค่าแรง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
480 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
481 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
482 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
483 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
485 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
486 ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
487 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
488 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
489 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
490 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
491 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/10/2564 10/20/2021
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/10/2564 10/20/2021
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
495 ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/10/2564 10/14/2021
497 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2564 10/5/2021
498 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   5/10/2564 10/5/2021
499 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2564 10/2/2021
500 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
501 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
502 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
503 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
504 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
505 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
506 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
507 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
508 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
509 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
510 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
511 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
512 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   30/9/2564 9/30/2021
513 เช่าที่ดินวัดศรีวโนภาสสถิตย์พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
514 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
515 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
516 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
517 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
518 จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
519 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด ตามโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
520 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
521 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
522 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
523 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ พร้อมค่าแรง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
524 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก   23/9/2564 9/23/2021
525 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก   23/9/2564 9/23/2021
526 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) หมายเลขครุภัณฑ์ 456-62-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
528 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
530 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
531 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
532 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
533 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
534 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
535 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
536 ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
537 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
538 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
540 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
543 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
544 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
545 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
546 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
550 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
551 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
552 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
553 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
554 ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
555 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
556 จ้างจัดทำป้ายแจ้งเตือนภัย พร้อมติดตั้งบริเวณชายหาดสวนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX DOCUPRINT CM๓๑๕Z จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
558 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
559 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
560 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
561 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
562 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0043/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
564 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้แก่ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปิดชายหาด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
569 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
570 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
571 ซื้อชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชุดทดสอบฟอร์มาลีน จำนวน ๑๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
572 ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
573 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมพลังกำจัดยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดยุง ชนิดสารเคมีเดลทาเมทริน ความเข้มข้น ๒.๕% w/v ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
574 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
575 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
576 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
577 จ้างเหมาจัดทำป้ายรายการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
578 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ (ถังละ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
579 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมพลังกำจัดยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดซอง ซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
580 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๔๖๗ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
581 ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
582 ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
583 ซื้อน้ำสะอาด สำหรับประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๔.๔% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
584 ซื้อแกลลอนพลาสติก HDPE พร้อมจุกตันและฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
585 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดแกลลอนพลาสติก ได้แก่ สติ๊กเกอร์ขาวอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ขนาด ๗ x ๑๐ เซนติเมตร พร้อมตัดแยก จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
586 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้แก่ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปิดชายหาด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
587 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
588 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 7/9/2021
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 7/9/2021
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
591 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
592 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 7/6/2021
593 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
594 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
595 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
596 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
597 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
598 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
599 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
600 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
601 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ซีพียู) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0064/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
603 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
604 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
605 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
606 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0025 และ 466-60-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
607 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
608 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
609 ซื้อธงประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
610 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
611 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
612 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
613 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิว 3 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
614 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
615 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ น้ำยาพ่นหมอกควันเดลตร้าเมทริน ๒.๕% w/v จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
616 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
617 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
618 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
619 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
620 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
621 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
623 จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
624 ซื้อซื้อพัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
625 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
626 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ตรายางหมึกในตัวด้ามกลม ขนาด ๔.๕ ซม. (สีแดง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
628 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
630 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
631 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
632 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
633 จ้างโครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
634 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
635 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
636 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
637 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
638 จ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
639 จ้างโครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
640 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
642 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
643 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
644 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายมาบจันทร์-บ้านเพชาเล่ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
645 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายประดู่นอก หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
646 ซื้อชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสถานีลูกข่ายชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 จุด ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายบริเวณชายหาดสวนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
647 จ้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
648 ซื้อผ้าม่านและม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
650 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
651 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
652 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ ถังละ ๑๘ ลิตร จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
653 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
654 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
655 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
656 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
657 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
658 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
659 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
660 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
661 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
662 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
663 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูเหล็กรั้ว ทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
664 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
665 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
666 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
667 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
668 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
669 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
670 ซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสถานีลูกข่ายชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายบริเวณชายหาดสวนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
671 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
672 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
673 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
674 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
675 ซื้อชุดกีฬา (เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา) ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
676 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
677 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
678 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา(กีฬาฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
679 ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
680 ซื้อภาชนะหรืออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บวัคซีน และวัสดุอื่นๆที่มีความจำเป็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
681 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน ๒,๖๙๙ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
682 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
683 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตามุข หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
684 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
685 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
687 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๑ ถึง ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๔ และเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค(NRV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์๔๘๘-๕๘-๐๐๐/๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
688 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ถังเก็บน้ำนาโน จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
689 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0022 และหมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
690 จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างประจำทางพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
691 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-59-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
692 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
693 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
694 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคันไถ ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
695 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 10 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
696 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/2/2564 2/22/2021
697 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
698 ซื้อซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
699 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
700 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
701 จ้างโครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสนและต้นไม้อื่น ๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
702 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
703 ซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ ถังขยะ จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
704 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
705 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
706 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
707 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
708 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
709 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
710 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
711 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
712 ซื้อสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
713 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2564 2/2/2021
714 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2564 2/2/2021
715 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
716 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
717 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงและบริเวณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
718 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
719 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
720 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
721 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
722 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
723 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
724 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
725 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว (ไม่ตัดปลาย) จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
726 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
727 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/1/2564 1/27/2021
728 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
729 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
730 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
731 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
732 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
734 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
735 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
736 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
737 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0041/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
738 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
739 ซื้อสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) เป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
740 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๘ - ๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
741 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
742 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
743 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
744 ซื้อพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
745 ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
746 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
747 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
748 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-58-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
749 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
751 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
753 จ้างเติมน้ำยาเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
754 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
755 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
756 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
757 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
758 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
759 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
760 ซื้อชุดตรวจสอบอาหารเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
761 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
762 จ้างเหมาเช่ารถยนต์วิ่งประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
763 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับติดรถยนต์วิ่งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
764 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
765 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
766 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
767 ซื้อของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
768 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
769 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
770 ซื้อกระดาษสำหรับจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
771 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
772 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
773 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
774 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
775 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน ของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
776 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
777 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
778 ซื้อตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
779 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
780 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
781 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
782 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
783 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
784 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (2 ชั้น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
785 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
786 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
787 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กอ-1386 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
788 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
789 ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
790 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
791 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆในการจัดโครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
792 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
793 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
794 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
795 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
796 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0045/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
797 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 488-58-0003/17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
798 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
799 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
800 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
801 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
802 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
803 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
804 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
805 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
806 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
807 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
808 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
809 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
810 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
811 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
812 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   22/10/2563 10/22/2020
813 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
814 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซีพียู) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
815 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2563 10/8/2020
816 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2563 2/10/2020
817 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2563 10/6/2020
818 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
819 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
820 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
821 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
822 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
823 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
824 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
825 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
826 ซื้อตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
827 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
828 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
829 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
830 ซื้อวัสดุในการปรุปงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
831 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
832 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย   22/9/2563 9/22/2020
833 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
834 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA ยี่ห้อ CBC รุ่น Silverstone หมายเลขครุภัณฑ์ 466-60-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
835 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
836 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
837 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
838 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
839 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๗-๐๐๐๓จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
840 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
841 ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
842 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
843 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0048/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
844 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
845 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
846 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
847 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
848 ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
849 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
850 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
851 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
852 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
853 จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
854 จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
855 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
856 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
857 ซื้อวัสดุอื่นๆในการจัดงาน ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
858 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
859 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/8/2563 8/25/2020
860 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
861 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
862 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ   24/8/2563 8/24/2020
863 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
864 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
865 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
866 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/8/2563 8/21/2020
867 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
868 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
869 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน ๑ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
870 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
871 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
872 จ้างเหมาเช่าเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
873 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2563 8/5/2020
874 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2563 8/5/2020
875 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
876 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
877 ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ ชิ้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
878 จ้างเช่ารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
879 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
880 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
881 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
882 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
883 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง 1 เชื่อมต่อถนนสายวัดศรีวโนภาส-ท่าเรือแกลง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
884 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
885 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ ๖๘ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
886 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
887 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
888 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
889 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
890 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
891 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2092 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
892 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
893 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
894 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
895 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
896 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
897 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
898 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0048/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
899 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
900 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย (เครื่องออกกำลังกายเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
901 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
902 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
903 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
904 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
905 เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขครุภัณฑ์ 054-58-0004   19/6/2563 6/19/2020
906 จ้างเหมาเช่ารถยนต์วิ่งประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
907 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
908 ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
909 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
910 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย (เครื่องออกกำลังกายเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
911 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
912 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
913 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
914 ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
915 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
916 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
917 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0041/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
918 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพล หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
919 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม 3 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
920 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคันไถ ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
921 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 7 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
922 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/6/2563 6/11/2020
923 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
924 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายป่าสัก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
925 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประดู่ใน หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
926 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
927 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
928 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
929 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย (เครื่องออกกำลังกายเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
930 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
931 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
932 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
933 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
934 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2563 5/27/2020
935 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2563 5/27/2020
936 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
937 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
938 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/5/2563 5/21/2020
940 โครงการขุดลอกสระบ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   21/5/2563 5/21/2020
941 เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003   15/5/2563 5/15/2020
942 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
943 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
944 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
945 ซื้อน้ำสะอาด ประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๔.๔% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
946 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดทำแอลกอฮอล์ ๗๔.๔% ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
947 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
948 ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
949 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
950 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
951 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
952 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน (พร้อมค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
953 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/2563 5/7/2020
954 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
955 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
956 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคันไถ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
957 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาหมอก ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
958 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2563 4/21/2020
959 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
960 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ VA ยี่ห้อ CBC รุ่น Silverstone หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๖-๖๐-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2563 4/21/2020
962 ซื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
963 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
964 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
965 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
966 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
967 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
968 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (พร้อมค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
969 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระท้อนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/4/2563 4/15/2020
970 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
971 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-1051 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
972 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (บริเวณหน้าห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
973 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค - 895 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
974 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-๑๙จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
975 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางเท้า สายยูงทอง-กองพระทราย หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/4/2563 4/10/2020
976 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมืองดการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันบริเวณชายหาดสวนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
977 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
978 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมมาอะระหัง หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
979 ซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสถานีลูกข่ายชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
980 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
981 จ้างเหมาเช่ารถยนต์วิ่งประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
982 ซื้อน้ำอุปโภค - บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
983 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
984 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/3/2020 3/31/2020
985 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
986 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/3/2020 3/26/2020
987 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
988 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเคลือบบัตร หมายเลขครุภัณฑ์ 491-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
989 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
990 เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง   24/3/2020 3/24/2020
991 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
992 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
993 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมล้างและเติมน้ำยา จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
994 ซื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
995 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
996 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
997 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
998 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน (พร้อมค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
999 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางเท้า สายยูงทอง-กองพระทราย หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2020 3/16/2020
1000 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางเท้า สายยูงทอง-กองพระทราย หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2020 3/16/2020
1001 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 3/12/2020
1002 ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
1003 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2020 3/10/2020
1004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางเท้า สายยูงทอง-กองพระทราย หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2020 3/10/2020
1005 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2020 3/10/2020
1006 ซื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
1007 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
1008 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
1009 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาซอยหนองตาแจง หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1010 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1011 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาซอยเนินมะตูม หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1012 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
1013 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งสำหรับแช่วัคซีน และวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
1014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
1015 ซื้อถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1016 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
1017 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายสำหรับการรณรงค์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
1018 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1019 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
1020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
1021 ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
1022 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ (พร้อมค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1023 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1024 ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับผู้ฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1025 จ้างเหมาเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์และชุดเดินขบวนพาเหรด จำนวน ๒๒ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1026 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรักษ์ชายหาดสวนสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1027 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1028 จ้างเหมารถยนต์รับจ้างประจำทาง จำนวน ๔ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1029 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
1030 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1031 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1032 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1033 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1034 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับในการเดินขบวนพาเหรด จำนวน ๑๖ ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1035 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1036 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1037 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1038 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1039 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1040 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดเขายายชุม ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1041 จ้างเหมายานพาหนะ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1042 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน 12 หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1043 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1044 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1045 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1046 ซื้อเสื้อเอี้ยมกีฬา จำนวน ๒๔ ตัว ตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1047 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1048 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง-2971 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1049 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1050 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1051 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1052 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1053 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1054 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1055 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๓๙๔ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1056 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1057 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1058 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
1059 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
1060 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1061 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1062 จ้างจัดทำป้ายแจ้งเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1063 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
1064 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-5821 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1065 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0035 (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1066 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1067 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1068 จ้างจ้างเหมารถประจำทางพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1069 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1070 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๘-๐๐๐๑/๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1071 ซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1072 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1073 ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1074 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนกุมพาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1075 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
1076 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1077 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1078 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1079 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1080 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
1081 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-4613 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2020 1/14/2020
1082 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2020 1/15/2020
1083 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1084 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1085 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1086 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1087 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4486 ระยอง เลขครุภัณฑ์ 006-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1088 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
1089 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020