ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อทรายกำจัดลูงน้ำยุง ชนิดซอง ซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๘,๐๐๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
2 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๘๙๕ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
3 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และติดตั้งไฟฟ้าประจำจุดบริการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
4 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
6 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
9 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (๒๐ถัง) และประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (เดือนละ ๖๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
13 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒ พร้อมค่าแรงซ่อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2024 3/28/2024
17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2024 3/28/2024
19 ซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแกลง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
21 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ แพ็ค ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
22 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน เมษายน 2567 ( 9 วันเรียนเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ ศพด.บ้านเนินสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาฯ ศพด.บ้านเนินสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
28 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   3/26/2024 3/26/2024
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
30 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ ศพด.บ้านเนินสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกองพระทราย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน ๑๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
33 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดยุง ชนิดสารเคมีเดลต้ามิทริน ความเข้มขน ๑.๐% w/v (ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด) จำนวน ๒๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
34 ซื้อชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
41 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน ขย-๗๗๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
42 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรูน หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   3/18/2024 3/18/2024
44 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง พร้อมดำเนินการบรรจุสารเคมีและอัดแรงดันถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
46 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6346 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
47 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
48 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ พร้อมค่าแรงซ่อมและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
50 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
51 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
52 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
54 จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
58 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา (กีฬาฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
59 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน ขย-๗๗๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
60 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   3/1/2024 3/1/2024
61 ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
62 จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
63 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
64 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
65 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
66 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
67 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ขนาด ๑๑๐ x๔๕๐ ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
68 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๕๘๒๑ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
69 จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วที่ทำการ อบต.แกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
70 จ้างเหมาประดับไฟ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
72 ซื้อน้ำแข็งสำหรับใช้แช่วัคซีน จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
73 ซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
74 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชามสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อตาดอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
76 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแกลง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง   2/13/2024 2/13/2024
77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน ๒,๔๙๐ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
78 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
79 จ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสนและต้นไม้อื่น ๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
82 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ๕ หมู่บ้าน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
83 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
84 ซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
86 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
87 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
88 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
89 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าคู ซอย ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
90 จ้างขยายเขตประปา ซอยวังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
91 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๔๔๘๖ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
94 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒ x ๒.๕๐ เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
95 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแกลง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
97 ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
98 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
99 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
100 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) จำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
103 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงบสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหลวงมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
106 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรูน ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
108 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
109 ซื้อวัสดุข้าวสารและเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
110 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
112 จ้างเครื่องเล่น ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
113 จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
114 ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
115 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๘๙๕ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๑ พร้อมค่าแรงซ่อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
117 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๓-๐๔๖๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
118 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
119 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๒๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
120 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง และติดตั้งไฟฟ้าประจำจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
121 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
122 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบเสียงไร้สาย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
123 ซื้อค่าประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
124 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของทางราชการอยู่ในบริเวณสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023