ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
2 จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วหรือเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
3 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ชุดเล็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
4 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีและรื้อถอนโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
5 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
6 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
7 จ้างทำปฏิทิน อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
8 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 22 รายการ กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
11 จ้างซ่อมแซมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
12 จ้างโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารพร้อมเครื่องรับ-ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
13 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าที่ทำการ อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
18 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
19 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  20 กันยายน 2565
20 ซื้อวัสดุอื่นจำนวน 7 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
21 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
22 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 6000 ชุด (กิจการประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
24 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0842 อท องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
25 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
26 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
27 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
29 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
32 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
33 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
34 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
35 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  5 กันยายน 2565
36 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าบ้านนางประจวบ เปรมศรี ทางออกกุ่มดวง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
37 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำหมู่ที่ 2 (บริเวณซอย 3) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 24 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
40 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 งานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
44 ซื้อผ้าขาวผูกประดับ โครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
45 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
46 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
47 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
48 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
50 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
51 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
52 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
53 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
54 ซื้อผ้าขาวสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกานสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
58 ซื้อวัสดุมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 หุน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
60 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
62 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
63 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
64 จ้างเหมาขุดลอกระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
65 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
66 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ (หน้าโรงเป็ดนายบุญเนื่อง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
67 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
75 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
76 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
77 ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายหมู่ที่ 1-8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
80 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
81 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
82 ????????????????????????????? ??????? 4 (????????????????? ?????? 4) ??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2565
85 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
86 จ้างเหมาบริการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤษภาคม 2565
87 จ้างเหมาบริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนร่วมรับเสด็จตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤษภาคม 2565
88 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป หมู่ที่ 1-8 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
89 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายนวล (ชุมชนวัดเกตุ) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
90 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับเสด็จฯ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
91 ซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
92 ซื้อผ้าผูกประดับ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
93 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
95 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  4 เมษายน 2565
96 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
97 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
98 ซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
99 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
100 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
101 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
103 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
104 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
105 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานดับเพลิง จำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
106 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
107 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 19 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
108 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
109 จ้างเหมาขุด รื้อคันดิน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ (บริเวณหมู่ที่ 8 ข้างบ้าน นายวิชิต โพธิ์สุวรรณ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
110 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 4 (หลัง อบต.สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
111 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-0109 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0009 อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
112 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
115 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
116 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
119 จ้างทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
120 ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทงตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
122 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ ซอย 22 หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  29 ตุลาคม 2564
123 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
124 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 4 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  23 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
127 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
130 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม สวนสมุนไพร) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
133 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
137 จ้างทำแผนที่หมู่บ้านภายในตำบลสายทอง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
139 ซื้อวัสดุอื่น (เกลือ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
141 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 50 KVA พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
143 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
144 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
145 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564  27 กรกฎาคม 2564
146 จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
148 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง งานกิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
153 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ซอยที่ 8) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
155 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
156 จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
157 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
160 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  22 มิถุนายน 2564
161 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
164 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
165 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
167 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำขนาด 4 หุน) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
169 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลูกรัง 125 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
172 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
173 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
174 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-001 จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
175 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
179 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564  15 มีนาคม 2564
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
181 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  17 กุมภาพันธ์ 2564
182 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำขนาด 3 นิ้ว) กิจการประปาตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
184 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
185 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564  11 มกราคม 2564
186 ซื้อแบบพิมพ์ประปา เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
187 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
188 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
190 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
191 จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
192 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
194 จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน อปท. ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
195 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
197 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
198 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
199 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
200 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
201 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
202 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
203 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด  19 ตุลาคม 2563
204 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
205 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
207 จัดซื้อเรืองท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  30 กันยายน 2563
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
209 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 ภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
210 วัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563  18 กันยายน 2563
211 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
216 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
217 ซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
227 โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (วัดพายทอง) หมู่ที่ ๑ หอถังสูงขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  19 สิงหาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
231 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างบ้านนายสำเนา ทิพย์สุวรรณ) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางที่นอน 3 ช่องโล่ง จำนวน 30 ใบ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
234 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
235 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
236 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
237 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
238 โครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  14 กรกฎาคม 2563
239 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  14 กรกฎาคม 2563
240 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  13 กรกฎาคม 2563
241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
242 จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
243 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
244 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
245 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4)  3 กรกฎาคม 2563
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
248 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
250 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  23 มิถุนายน 2563
251 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
252 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
253 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
254 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
255 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
256 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
257 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
258 จ้างเหมาทาสีอาคารและประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
260 จ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
261 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
262 โครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563  25 พฤษภาคม 2563
263 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
264 ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ตัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
265 ซื้อชุดปูนปั้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
266 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อเส้นบ้านนางลำพู พวงจันทร์ขาว) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
267 จ้างโครงการปรุงท่อระบายน้ำ (บริเวณปากทางเข้าบ้านนายอ๋อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
269 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
271 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
272 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
273 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
275 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
276 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
278 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
279 ซื้อวัสดุอื่น เกลือบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
281 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
282 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
283 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
284 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
285 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายสามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
287 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
290 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
291 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
292 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
293 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563  7 กุมภาพันธ์ 2563
294 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
295 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
298 โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  24 มกราคม 2563
299 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
300 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
301 ซื้อตู้กับข้าว จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
302 ซื้อตู้หนังสือ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
303 ซื้อชิงค์ล้างจานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
304 ซื้อตู้เอกสาร บานทึบ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
305 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
307 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
308 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
309 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563  7 มกราคม 2563
310 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563  7 มกราคม 2563
311 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
312 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
313 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
314 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว หรือเต้นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
315 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 1 วัดพายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
317 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
318 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
319 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
320 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
321 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
322 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
323 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
324 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
325 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)