ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
2 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2023 9/11/2023
3 จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
5 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นักเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
9 จ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายพาสวู๊ด จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
11 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   9/1/2023 9/1/2023
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
16 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นายคำรณ ลาภปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
23 จ้างประเมิณความพึงพอใจผู้รับบริการ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
25 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
26 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดินปลูกสำเร็จ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
28 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
29 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม พนักพิงโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
33 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 (บริเวณหลัง อบต.สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่าทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
35 ซื้อขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
37 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
39 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
40 ซื้อขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
41 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 10 จำนวน 3 ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
42 จ้างเหมาขุดหลุมพร้อมปรับแต่งดินและพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
43 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0842 กองช่าง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
44 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
45 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
46 จ้างทำปฏิทิน อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 9/30/2022
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 10/5/2022
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
50 จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าที่ทำการ อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
51 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
52 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565   9/20/2022 9/20/2022
53 ซื้อวัสดุอื่นจำนวน 7 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
54 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 6000 ชุด (กิจการประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
55 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
56 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0842 อท องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
58 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
60 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
61 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
62 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
64 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
65 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
66 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าบ้านนางประจวบ เปรมศรี ทางออกกุ่มดวง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
68 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำหมู่ที่ 2 (บริเวณซอย 3) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 24 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
70 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 งานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
71 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
72 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 3 ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
73 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
76 จ้างทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
77 ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
78 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทงตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
79 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ ซอย 22 หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564   10/29/2021 10/29/2021
80 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
81 โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 4 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564   9/23/2021 9/23/2021
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
83 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
87 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม สวนสมุนไพร) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
89 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
90 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
91 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
95 จ้างทำแผนที่หมู่บ้านภายในตำบลสายทอง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
96 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
97 ซื้อวัสดุอื่น (เกลือ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
98 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 50 KVA พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
100 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
101 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
102 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564   7/27/2021 7/27/2021
103 จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
108 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ซอยที่ 8) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง งานกิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
112 จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
113 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
114 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
117 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   6/22/2021 6/22/2021
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
121 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
122 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
124 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำขนาด 4 หุน) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
125 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
126 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลูกรัง 125 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
129 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
130 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
131 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
132 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-001 จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
136 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564   3/15/2021 3/15/2021
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
138 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   2/17/2021 2/17/2021
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
140 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำขนาด 3 นิ้ว) กิจการประปาตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
141 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
142 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564   1/11/2021 1/11/2021
143 ซื้อแบบพิมพ์ประปา เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
144 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
145 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
147 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 (ซอย 22-สามแยก) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
148 จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
149 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
152 จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน อปท. ตามโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
153 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
154 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
155 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
156 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และสถานที่ลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
157 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
158 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
159 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
160 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด   10/19/2020 10/19/2020
161 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
162 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/5/2020 10/5/2020
164 จัดซื้อเรืองท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563   9/30/2020 9/30/2020
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
166 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะ 4 ภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
167 วัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563   9/18/2020 9/18/2020
168 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2020 9/11/2020
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2020 9/11/2020
172 ซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
175 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2020 8/19/2020
185 โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (วัดพายทอง) หมู่ที่ ๑ หอถังสูงขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   8/19/2020 8/19/2020
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
188 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างบ้านนายสำเนา ทิพย์สุวรรณ) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางที่นอน 3 ช่องโล่ง จำนวน 30 ใบ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
191 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
192 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
193 จ้างโครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
194 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
195 โครงการติดตั้งแทงค์น้ำ (หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 4 บริเวณหลัง อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   7/14/2020 7/14/2020
196 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   7/14/2020 7/14/2020
197 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   7/13/2020 7/13/2020
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
199 จ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
200 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
201 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
202 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาตำบลสายทอง (ตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4)   7/3/2020 7/3/2020
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
207 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   6/23/2020 6/23/2020
208 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
209 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
211 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
212 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
213 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
214 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ จำนวน 1 รายการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
215 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
216 จ้างเหมาทาสีอาคารและประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
217 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
218 จ้างโครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
219 โครงการเสริมขยายถนน หมู่ที่ 2 (บริเวณด้านหลังที่ทำการกำนัน) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563   5/25/2020 5/25/2020
220 ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ตัว กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
221 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
222 ซื้อชุดปูนปั้น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อเส้นบ้านนางลำพู พวงจันทร์ขาว) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
224 จ้างโครงการปรุงท่อระบายน้ำ (บริเวณปากทางเข้าบ้านนายอ๋อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
225 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อท จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
226 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
228 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปีะมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
229 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-0842 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
230 ซื้อวัสดุอื่น เกลือบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
231 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในตำบลสายทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1480 7/27/2023
232 ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
233 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขครุภันฑ์ 002 53 0001 จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
234 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
237 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขครุภัณฑ์ 002-53-001 (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารสส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
240 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1480 6/29/2023
241 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1480 6/29/2023
242 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1480 6/29/2023
243 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
244 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
245 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
246 จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาาพิมลลักษณ พระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
248 จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ พร้อมป้ายโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
249 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์(กลม) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
250 จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาาพิมลลักษณ พระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายกุ่มดวงต่อจากถนนเดิมถึงทางแยกไปเขตติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
252 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
253 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
254 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง ถังกรองสนิมเหล็ก (บริเวณหลัง อบต. สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
256 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566   5/8/1480 5/8/2023
257 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1480 5/8/2023
258 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1480 5/8/2023
259 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
260 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0842 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
262 จ้างจัดหาเครื่องเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
263 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอนและจัดสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
264 จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บริเวณตรงข้ามวัดโบสถ์ริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
265 จ้างจัดหาพัดลมอุตสาหกรรมและเต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้งและรื้อถอน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
267 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
268 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
269 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
270 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-156 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
271 จ้างการจัดการระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
272 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรีญห้อยคอสุนัข ใบรับรองการฉีดวัคซีนสุนัขไซริงค์ขนาด 3 ซีซี และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
273 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่นตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
274 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง ยี่ห้อ Toyota Vigo เลขครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
275 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-156 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
276 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 10,000 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
277 ซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 10 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
278 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
279 จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วหรือเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
280 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ชุดเล็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
281 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีและรื้อถอนโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
282 ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ตามโครการจัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
283 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 1 วัดพายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
284 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
285 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
286 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
287 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่และขนย้ายวัสดุป้องกันน้ำท่วมหลังน้ำลดระดับลง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
288 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง   11/7/1479 11/7/2022
289 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
290 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
291 จ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
292 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/25/1479 10/25/2022
294 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
296 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
297 จ้างโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารพร้อมเครื่องรับ-ส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
298 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 22 รายการ กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
299 จ้างซ่อมแซมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
300 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
301 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ลานอิสรภาพ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565   9/5/1479 5/9/2022
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/1479 8/18/2022
303 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/1479 8/18/2022
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/1479 8/18/2022
305 ซื้อผ้าขาวผูกประดับ โครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
306 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
307 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
308 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
309 ซื้อน้ำดื่มแก้วพร้อมน้ำแข็ง โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
311 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
312 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
313 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
314 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
315 ซื้อผ้าขาวสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกานสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
317 ซื้อวัสดุมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 หุน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
318 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
321 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
323 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
324 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
325 จ้างเหมาขุดลอกระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
326 จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 คลองคะเชนทร์ (หน้าโรงเป็ดนายบุญเนื่อง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
327 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
328 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตำบลสาทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
336 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
337 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
338 ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายหมู่ที่ 1-8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
341 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
342 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
343 ????????????????????????????? ??????? 4 (????????????????? ?????? 4) ??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1479 7/5/2022
345 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
346 จ้างเหมาบริการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
347 จ้างเหมาบริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนร่วมรับเสด็จตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
348 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป หมู่ที่ 1-8 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
349 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายนวล (ชุมชนวัดเกตุ) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
351 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
352 ซื้อผ้าผูกประดับ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
353 ซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
354 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับเสด็จฯ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
355 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงไหล่ทางไปหนองเจ็ดเส้น องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565   4/4/1479 4/4/2022
356 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
357 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
358 ซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
359 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
360 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
361 ซื้อเลื่อยยนต์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
363 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานดับเพลิง จำนวน 3 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
364 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
365 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
366 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 19 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
367 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
368 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
369 จ้างเหมาขุด รื้อคันดิน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ (บริเวณหมู่ที่ 8 ข้างบ้าน นายวิชิต โพธิ์สุวรรณ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
370 จ้างซ่อมแซมระบบบาดาล หมู่ที่ 4 (หลัง อบต.สายทอง) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
371 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-0109 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 51 0009 อบต.สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
372 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
373 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
375 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
376 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
378 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
379 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
380 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
382 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
383 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
384 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน นข 2458 อ่างทอง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
385 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการค่ายสามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
386 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
387 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารนอน หมู่ที่ 1 (ศพด.บ้านพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
389 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
390 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
391 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
392 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองเจ็ดเส้น) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับการแข่งขันและกิจกรรมนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
394 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1477 2/14/2020
395 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2020   2/7/1477 2/7/2020
396 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/1477 2/5/2020
397 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/1477 2/5/2020
398 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
399 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
400 โครงการรื้อถนน คสล.เดิมและก่อสร้างถนน คสล. (เส้นออกคลองข่อย) พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   1/24/1477 1/24/2020
401 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
402 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
403 ซื้อตู้กับข้าว จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
404 ซื้อตู้หนังสือ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
405 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
406 ซื้อชิงค์ล้างจานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
407 ซื้อตู้เอกสาร บานทึบ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
408 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่นิทรรศการ จำนวน 10 รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
410 ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
411 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2020   1/7/1477 1/7/2020
412 จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2020   1/7/1477 1/7/2020
413 จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
414 จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
415 จ้างเหมาจัดหาเต้นท์ผ้าใบทรงจั่ว หรือเต้นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
416 จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020