ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อ เพื่อใช้สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
3 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเสวียนไม้ไผ่ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
4 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (มอเตอร์ไซต์ พร้อมพ่วงหลัง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับซื้อขยะในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
5 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2565
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2565
8 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ที่ 6 จากสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถึงโรงแกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
9 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
10 จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณสะพาน คสล. หนองสามง่าม หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
11 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
12 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
13 จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ - หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
14 จ้างจ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำหมู่ที่ 4 พร้อมฝังกลบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
15 จ้างโครงการศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
16 จ้างจ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำหมู่ที่ 7 พร้อมฝังกลบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2565
18 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ทะเบียน บฉ 5950 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
19 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ คือ รูปกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์พร้อมกรอบรูป ขนาด 12 x 15 นิ้ว เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
22 จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
23 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว 1 รายการ โดยระบุ ข้อความ ?นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์ หัวหน้าสำนักปลัด? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2565
25 โครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-035 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต  24 พฤษภาคม 2565
26 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
27 จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ อ่างทองโพสต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
29 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการประชุม อบรม โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
32 ????????????????????????? ????? 1 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
33 ???????????????????? ????? 1 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2565
36 จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
37 โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  8 เมษายน 2565
38 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  8 เมษายน 2565
39 โครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  7 เมษายน 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
42 จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
44 จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือชุดโซฟา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
48 ซื้อHAIERSMART ทีวี Android ขนาด 58 นิ้ว สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2565
52 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรมการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2565
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปฏิบัติงานสำหรับกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
56 ซื้อครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ จำนวน 3 ท่อ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และเพื่อใช้ในงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
57 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 2091 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
58 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
59 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ช่องเสียบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2565
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
64 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
66 โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  10 กุมภาพันธ์ 2565
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
68 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  8 กุมภาพันธ์ 2565
69 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
70 จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(แบตเตอร์รี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
72 โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  20 มกราคม 2565
73 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
74 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
75 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  18 มกราคม 2565
76 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  18 มกราคม 2565
77 โครงการจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  18 มกราคม 2565
78 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
79 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
80 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกอาคารสำนักงาน จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
81 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
82 จ้างจ้างเหมาบริการเข้าเล่มคู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
83 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
84 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
85 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
86 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
87 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
88 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ คือ ปฏิทินประจำปี 2565 จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
89 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
90 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0027) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
91 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
92 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำดื่ม ชนิดถ้วย จำนวน 10 ลัง เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ? วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
93 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
95 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
97 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
98 จ้างจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ และขนย้ายวัสดุก่อสร้างภายหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2564
100 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
102 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อก่อโรค (COVID-19) จำนวน ๑ รายการ คือ ถุงมือ ชนิดพลาสติก (๒๔ชิ้น/ถุง) จำนวน ๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
103 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม (วันทำการ) พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
114 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย กองการศึกษาฯ)  29 ตุลาคม 2564
115 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย สำนักปลัด)  28 ตุลาคม 2564
116 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
117 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2564
122 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  5 สิงหาคม 2564
123 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
124 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถ  29 มีนาคม 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-004 สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม  26 มีนาคม 2564
127 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัด  3 มีนาคม 2564
128 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่  3 กุมภาพันธ์ 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
138 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารา  11 มกราคม 2564
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
141 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  16 ธันวาคม 2563
142 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
143 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
145 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
146 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหน้าบ้านนางแสวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 19 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
147 จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณวัดดอนกระต่ายทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
149 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
150 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
151 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  28 กันยายน 2563
153 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ.48-008 บริเวณสายโรงแกลบหมู่ที่ 3 ไปถึง หมู่ที่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 258 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  14 กันยายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่  14 กันยายน 2563
156 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไ  11 กันยายน 2563
157 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์  9 กันยายน 2563
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
159 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
160 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร  7 สิงหาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
163 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
164 งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
165 วัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
166 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23  มิถุนายน  2563
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
170 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
171 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
172 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  4  มิถุนายน  2563
173 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  2  มิถุนายน  2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
181 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  1 พฤษภาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
184 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์  1 พฤษภาคม 2563
185 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
186 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
187 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  15 เมษายน 2563
188 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  15 เมษายน 2563
189 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  1 เมษายน 2563
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28 กุมภาพันธ์ 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28 กุมภาพันธ์ 2563
194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตำบลราชสถิตย์ อำ  24 กุมภาพันธ์ 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  24 กุมภาพันธ์ 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18 กุมภาพันธ์ 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18 กุมภาพันธ์ 2563
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  11 กุมภาพันธ์ 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24 มกราคม 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร  24 มกราคม 2563
203 จ้างจัดเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
205 ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
206 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
207 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
210 ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
211 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
212 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
213 โครงการซ่อมสร้างถนนดินโดยเสริมดินและลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนายสมทรง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  23 ธันวาคม 2562
214 ซื้อจัดซื้อที่ดิน ด้านหลังที่ทำการสำนักงาน อบต.ราชสถิตย์ ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
216 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พื้นที่ประมาณ 6,400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
217 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมลูกข่าย ภายในตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
219 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
220 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่่มจากบ้านนายปรุง จวนเก่า ถึงถนนลาดยาง สาย 309 หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322.5 ตร.ม. ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
221 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางมณฑา สายพิมพ์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน ถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. บริเวณทางเข้าแทงค์ประปา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โ  14 สิงหาคม 2562
223 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ท่อขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 จำนวน 97 ท่อน เริ่มจากบ้านนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บ้านนายสงวน ทับศฤงฆรา หมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
224 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 จำนวน 36 ท่อน เริ่มจากท่อลอดถนนสาย 309 ถึงบ้านนายสุนทร พูลประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
225 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
226 จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด บริเวณบ้านนางสมทรง ยิ้มสมบูรณ์ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562