ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย (ทดแทนสะพานไม้เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2023 9/11/2023
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย (ทดแทนสะพานไม้เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/11/2023 9/11/2023
3 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย (ทดแทนสะพานไม้เดิม)   9/8/2023 9/8/2023
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6   8/31/2023 8/31/2023
5 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย (ทดแทนสะพานไม้เดิม)   8/30/2023 8/30/2023
6 จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 7 ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงาน ระยะทางยาว 1,923 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
7 จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
8 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายศาลาแดง - ลานปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/21/2023 7/21/2023
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นวางของอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
11 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางฝั่งตะวันออกจากประตูน้ำหนองสามง่ามถึงสุดเขตติดต่อตำบลไชโยหมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-011 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร   9/28/2022 9/28/2022
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชส   9/28/2022 9/28/2022
13 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/20/2022 9/20/2022
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตาราง   9/7/2022 9/7/2022
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตาราง   9/7/2022 9/7/2022
17 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
18 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
19 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
20 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
21 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
22 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำดื่ม ชนิดถ้วย จำนวน 10 ลัง เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ? วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
23 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
24 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ คือ ปฏิทินประจำปี 2565 จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
25 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0027) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
26 จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
28 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
30 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
31 จ้างจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ และขนย้ายวัสดุก่อสร้างภายหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2021 11/27/2021
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
34 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อก่อโรค (COVID-19) จำนวน ๑ รายการ คือ ถุงมือ ชนิดพลาสติก (๒๔ชิ้น/ถุง) จำนวน ๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
35 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
36 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
43 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย กองการศึกษาฯ)   10/29/2021 10/29/2021
46 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย สำนักปลัด)   10/28/2021 10/28/2021
47 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
48 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0019,420-58-0020 และ 420-60-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
49 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2021 9/7/2021
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2021 8/17/2021
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2021 8/17/2021
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม (วันทำการ) พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 โดยมีงานลานกีฬา งานรางระบายน้ำ งานห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   8/5/2021 8/5/2021
55 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถ   3/29/2021 3/29/2021
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-004 สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม   3/26/2021 3/26/2021
59 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 519 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัด   3/3/2021 3/3/2021
60 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
61 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 8/2/2021
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2021 2/5/2021
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่   2/3/2021 2/3/2021
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2021 1/19/2021
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/2021 1/18/2021
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2021 1/15/2021
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2021 1/15/2021
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
71 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 บริเวณสะพานข้ามคลองหนองขุม-โค้งต้นตาล หมู่ที่ 6-7 บ้านหนองขุม-บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,632 ตารา   1/11/2021 1/11/2021
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
74 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   12/16/2020 12/16/2020
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน(ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
76 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
78 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
79 จ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณวัดดอนกระต่ายทอง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
80 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหน้าบ้านนางแสวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 19 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
81 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
82 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
83 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
84 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่   9/28/2020 9/28/2020
86 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ.48-008 บริเวณสายโรงแกลบหมู่ที่ 3 ไปถึง หมู่ที่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 258 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่   9/14/2020 9/14/2020
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่   9/14/2020 9/14/2020
89 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์ ชนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไ   9/11/2020 9/11/2020
90 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-012 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด ตำบลราชสถิตย์   9/9/2020 9/9/2020
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
92 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร   8/7/2020 8/7/2020
93 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองยอ หมู่ที่ 4 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 42.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 ่มตร ปริมาตรดินขุด 6,262.83 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดิน 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
95 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
96 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
97 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   6/23/2020 6/23/2020
98 งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   6/23/2020 6/23/2020
99 วัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   6/23/2020 6/23/2020
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
103 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
104 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
105 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 (ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   6/4/2020 6/4/2020
106 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์   6/2/2020 6/2/2020
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/2020 5/28/2020
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/2020 5/21/2020
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/19/2020 5/19/2020
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2020 5/8/2020
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2020 5/8/2020
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
114 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์   5/1/2020 5/1/2020
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2020 5/1/2020
116 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายขยายลูกข่ายภายในตำบลราชสถิตย์   5/1/2020 5/1/2020
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงหนองสองห้อง ฝั่งตะวันออก ตำบลราชสถิตย์ กว้่าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2020 5/1/2020
118 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
119 จ้างต่อแพลาก พร้อมห้องพักเพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ (Home Stay) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,533 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   4/15/2020 4/15/2020
121 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-6 บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   4/15/2020 4/15/2020
122 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   4/1/2020 4/1/2020
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2020 3/27/2020
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/1480 7/11/2023
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/1480 7/11/2023
127 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7   7/6/1480 7/6/2023
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งต้นตาลถึงสุดเขตตำบลอินทประมูล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/1480 6/9/2023
129 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณทางเข้าบ้านนางบังเอิญ กำเหนิดนนท์ หมู่ที่ 2   5/30/1480 5/30/2023
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งต้นตาลถึงสุดเขตตำบลอินทประมูล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1480 5/24/2023
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งต้นตาลถึงสุดเขตตำบลอินทประมูล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1480 5/24/2023
132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งต้นตาลถึงสุดเขตตำบลอินทประมูล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-013   5/2/1480 5/2/2023
133 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ จำนวน 50 ใบ)   3/31/1480 3/31/2023
134 จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก สถานที่ก่อสร้าง จุดบ้านเต้าหู้ หมู่ที่ 5 ตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3-4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/7/1480 3/7/2023
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3-4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1480 2/20/2023
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3-4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1480 2/20/2023
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-001 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3-4 ตำบลราชสถิตย์   2/14/1480 2/14/2023
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3-4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   1/30/1480 1/30/2023
140 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อ (ความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วม) จำนวน 4 จุด สถานที่ก่อสร้าง ถนนริมคลองทิศตะวันออก ถึงเขตติดต่อตำบลไชโย หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 4/11/2022
142 โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร   10/2/1479 2/10/2022
143 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกอาคารสำนักงาน จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
145 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   8/4/1479 4/8/2022
146 จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
147 โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   8/4/1479 4/8/2022
148 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   8/2/1479 2/8/2022
149 โครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   7/18/1479 7/18/2022
150 จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนสามแยกโรงแกลบ หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพา   7/5/1479 7/5/2022
151 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในตำบลราชสถิตย์ เพื่อซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถนนราชสถิตย์ ซอย 4 อท.ถ.48-002 หมู่ที่ 2 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ   7/5/1479 7/5/2022
152 จ้างจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อ เพื่อใช้สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
153 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (มอเตอร์ไซต์ พร้อมพ่วงหลัง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับซื้อขยะในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
155 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเสวียนไม้ไผ่ จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
156 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1479 6/17/2022
158 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
159 จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณสะพาน คสล. หนองสามง่าม หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
160 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
162 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ที่ 6 จากสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถึงโรงแกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
163 จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ - หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
164 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนราชสถิตย์ ซอย 9 (ซอยข้าง รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
165 จ้างจ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำหมู่ที่ 7 พร้อมฝังกลบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
166 จ้างจ้างเหมาบริการขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำหมู่ที่ 4 พร้อมฝังกลบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
167 จ้างโครงการศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศพด.อบต.ราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/1479 6/1/2022
169 จ้างจ้างเหมาบริการเข้าเล่มคู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 1/6/2022
170 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ คือ รูปกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์พร้อมกรอบรูป ขนาด 12 x 15 นิ้ว เพื่อมอบให้คณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/31/1479 5/31/2022
172 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ทะเบียน บฉ 5950 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/1479 5/27/2022
174 จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1479 5/25/2022
176 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว 1 รายการ โดยระบุ ข้อความ ?นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์ หัวหน้าสำนักปลัด? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
177 โครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-035 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต   5/24/1479 5/24/2022
178 จ้างจ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในหนังสือพิมพ์ อ่างทองโพสต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
179 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
180 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการประชุม อบรม โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
184 ????????????????????????? ????? 1 ?????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
185 ???????????????????? ????? 1 ?????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/2/1479 5/2/2022
187 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1479 1/5/2022
188 โครงการซ่อมสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-021 - อท.ถ.48-020 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   4/7/1479 4/7/2022
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คือ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม (วันทำการ) พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
190 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/1479 2/4/2022
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
192 จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
193 จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
195 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
198 ซื้อHAIERSMART ทีวี Android ขนาด 58 นิ้ว สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือชุดโซฟา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1479 3/2/2022
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1479 3/2/2022
203 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 7435 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
204 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 16 ช่องเสียบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/1479 2/15/2022
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1479 2/14/2022
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1479 2/14/2022
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1479 2/14/2022
209 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1479 2/13/2022
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
212 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 1 เมตร โดยระบุข้อความ ?สะพานชำรุด? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1479 2/9/2022
214 ซื้อครุภัณฑ์ท่อสูบน้ำ จำนวน 3 ท่อ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และเพื่อใช้ในงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
215 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรมการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
216 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท 2091 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปฏิบัติงานสำหรับกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 3/2/2022
219 จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
220 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(แบตเตอร์รี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
221 โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   1/20/1479 1/20/2022
222 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
223 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง   1/18/1479 1/18/2022
224 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
225 โครงการจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   1/18/1479 1/18/2022
226 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-014 หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   1/18/1479 1/18/2022
227 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
228 จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
229 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   2/28/1477 2/28/2020
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   2/28/1477 2/28/2020
232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตำบลราชสถิตย์ อำ   2/24/1477 2/24/2020
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   2/24/1477 2/24/2020
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   2/18/1477 2/18/2020
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื   2/18/1477 2/18/2020
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร   2/11/1477 2/11/2020
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร   1/24/1477 1/24/2020
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากบริเวณโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 498 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตำบลร   1/24/1477 1/24/2020
241 จ้างจัดเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
244 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
245 ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
246 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
248 ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
249 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
250 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนายไพริน บางอ้น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020