ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชุมพล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 ซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3324 พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
3 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  23  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
6 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 1 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
7 ซื้อกระจกโค้งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
8 จ้างซ่อมแซมถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
10 ก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  10  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
12 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
14 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
15 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
16 ซื้อพัสดุในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
19 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
20 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
21 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  11 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 ? 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
25 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
27 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
30 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ห้องเก็บของ) สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
31 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
32 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
35 ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
42 ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
44 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
45 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2565
47 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
48 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
50 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
51 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั๊มน้ำเสีย โคลน แบบแช่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2565
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
58 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
59 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
64 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
65 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ  14 มกราคม 2565
66 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
67 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชุมพล - ห้วยบ่วง รหัสสายทาง พท.ถ.15002 หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ข้างละ 0.2  11 มกราคม 2565
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
69 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
70 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
72 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสวนโหนด หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  5 มกราคม 2565
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
74 ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
75 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
78 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
79 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฺฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
80 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
81 จ้างจัดทำเว็บไซต์กองการศึกษาเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
83 ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
87 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
88 ซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการศึกษาและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
89 ซื้อพัสดุจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
94 จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
95 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
98 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
99 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
103 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสวนโหนด หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  2 พฤศจิกายน 2564
104 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
105 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชุมพล - ห้วยบ่วง รหัสสายทาง พท.ถ.15002 หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ข้างละ 0.25 เมตร เทศบา  1 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
107 จ้างตรวจสภาพรถตามรอบและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
108 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
109 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
110 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
112 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
113 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
114 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
115 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองลำยูง หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม/ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
116 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
117 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
118 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม โดยซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
121 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
122 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15003 สายทุ่งยาว - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล  13 กันยายน 2564
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
125 จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
127 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
128 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15019 สายบ้านขัน - หนองเสม็ด หมู่ที่ 3,4 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพ  6 กันยายน 2564
129 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเลียบ - หนองโหล๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุ คัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  6 กันยายน 2564
130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม โดยซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  1 กันยายน 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
139 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
140 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
141 จ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
142 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
143 ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  13 สิงหาคม 2564
144 จ้างเหมาบริการเครื่องจักร(รถแบคโฮ)ซ่อมแซมผนังดินฝายน้ำล้นคลองห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
145 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปาทัง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
146 ซื้อเครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ เครื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
148 ซื้อครุภัณฑ์การเกตร (เครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
150 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
151 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
155 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
156 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่งจำนวน 70 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
157 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล หมู่ที่ ๑,๒,๗ และหมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
158 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  16 กรกฎาคม 2564
159 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  16 กรกฎาคม 2564
160 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16 กรกฎาคม 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
164 จ้างซ่อมแซมถนนสายโหล๊ะจังกระ-ห้วยท้อน หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโหมรง - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 6,13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
167 จ้างปรับปรุงต่อเติมถนน สายนารา - บ้านขัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 550 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าค่าย - นายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสฝ้าย - แพรกยอ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาว - ห้วยหมี หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ไสหาร หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 840 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำกะ - โคกบาก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 780 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
173 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเคียนเจาะ - ทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 294 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 147 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2564
179 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
180 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
181 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
184 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
188 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
189 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน ๓๗๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
190 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  8  มิถุนายน  2564
191 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
195 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
196 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
197 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
198 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
200 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
201 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  13 พฤษภาคม 2564
202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร  12 พฤษภาคม 2564
203 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
205 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
211 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
215 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
216 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
217 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
219 จ้างจัดเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
220 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
221 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
222 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
223 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
225 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
227 ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
229 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
231 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
233 จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
235 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
236 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
242 ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ลูกลอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
244 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
245 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
246 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
247 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
251 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
253 ซื้อขนมและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
254 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
255 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
256 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
259 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ จำนวน ๑๑๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
260 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห  9 ธันวาคม 2563
262 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
263 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
264 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
265 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ  7 ธันวาคม 2563
266 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
267 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
268 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
272 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  1 ธันวาคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค  1 ธันวาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  1 ธันวาคม 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  1 ธันวาคม 2563
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
279 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  25 พฤศจิกายน 2563
280 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
281 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
282 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
283 ซื้อธงและเทียนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
284 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห  16 พฤศจิกายน 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
287 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
288 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
290 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
291 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
296 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
297 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1558 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
298 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
302 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค  11 ตุลาคม 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  11 ตุลาคม 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  11 ตุลาคม 2563
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  11 ตุลาคม 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด  11 ตุลาคม 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค  11 ตุลาคม 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ  11 ตุลาคม 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  11 ตุลาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห  11 ตุลาคม 2563
312 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
313 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  5 ตุลาคม 2563
314 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน ๑๗๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
317 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
318 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
319 จ้างจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
322 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด - หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
324 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
325 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
328 ซื้อสารเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
330 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
336 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
338 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
340 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
342 จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
345 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
346 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
348 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
349 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  24  มิถุนายน  2563
350 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
353 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
354 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
355 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
356 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
357 ซื้อหมวกและผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
359 จ้างจัดทำป้ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
361 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
363 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
365 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
366 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
367 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
369 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
371 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
372 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
373 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลอฮอล์ จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
374 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
375 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
377 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
379 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
381 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
382 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
385 จ้างรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
386 ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
388 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
389 ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
390 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
391 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
393 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
394 ซื้อแท่นน้ำพุผิวทรายล้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
395 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มานั่งสนาม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
397 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 6030 พัทลุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
398 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
399 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
400 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
401 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
404 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
405 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
406 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
407 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
408 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
409 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
412 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
413 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
414 ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
415 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
416 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
417 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
418 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
419 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
420 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
422 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
423 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
428 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
429 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
430 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
433 จ้างเหมาบริการชี้แนวเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
434 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
437 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
438 ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
439 จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
440 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
441 ซื้อเครื่องดื่ม ขนมและผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
442 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
443 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
444 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
445 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
446 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
447 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
448 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
449 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
450 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
451 จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
452 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
453 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
455 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
456 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  21 มกราคม 2563
457 ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
458 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
459 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
460 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
461 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
462 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
464 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
465 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
466 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
467 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
469 ซื้อข้าวไข่เจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
470 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
471 จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงและเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
472 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
473 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
474 ซื้อเครื่องดื่มและขนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
475 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
477 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
478 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
479 ซื้อหม้อและขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
480 ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
481 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
482 จ้างซ่อมรถกู้ชีพฉุกเฺฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
484 จ้างซ่่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูงหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
485 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
486 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
488 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
489 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
490 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
492 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
493 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
494 วัสดุที่ใช้ในโครงการ  11 พฤศจิกายน 2562
495 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
496 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
497 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
498 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
500 จ้างตรวจสภาพระยะทางและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562