ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชุมพล
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมสามแยกควนดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 จ้างซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
4 จ้างซ่อมแซมเเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
10 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
13 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
14 จ้างจ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.และงานขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 7,11และหมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
17 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
24 จ้างซ่อมแซมถนนสายโหล๊ะจังกระ-ห้วยท้อน หมู่ที่ 3,7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
26 จ้างตรวจสภาพรถตามรอบและซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
27 จ้างตรวจสภาพรถตามรอบและซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
30 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
32 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
37 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
38 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพลหมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/16/2022 12/16/2022
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
43 จ้างเหมาบริการเครื่องจักร(รถแมคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
44 ปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15078 สายหนองกะ - ในบ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จัง   10/6/2022 10/6/2022
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
46 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหนองงด หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
47 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
48 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
50 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
51 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองห้วยไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
52 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 75 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
53 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายภายในตำบลชุมพล หมู่ที่ ๑,๒,๔,๖,๗,๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
55 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
56 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
57 จ้างเหมาบริการเครื่องจักร(รถแมคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
60 จ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยท้อน-บ้านช่องเขา หมู่ที่ 3,7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/29/2022
61 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ   8/24/2022 8/24/2022
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
63 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
64 ซื้อวัสดุคัดเลือกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 40 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
66 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
69 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2022 10/7/2022
70 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
72 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
73 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
74 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฺฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
75 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
76 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
77 จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
79 จ้างจัดทำเว็บไซต์กองการศึกษาเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
81 จ้างซ่อมแซมถนนสายโหล๊ะจังกระ-ห้วยท้อน หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
86 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
87 ซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการศึกษาและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
88 ซื้อพัสดุจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
92 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 10/11/2021
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
95 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสวนโหนด หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   11/2/2021 11/2/2021
96 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชุมพล - ห้วยบ่วง รหัสสายทาง พท.ถ.15002 หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ข้างละ 0.25 เมตร เทศบา   11/1/2021 11/1/2021
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
99 จ้างตรวจสภาพรถตามรอบและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
100 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
101 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
102 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
103 ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
104 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
106 จ้างเหมาบริการเครื่องจักร(รถแบคโฮ)ซ่อมแซมผนังดินฝายน้ำล้นคลองห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
107 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปาทัง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
108 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองลำยูง หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม/ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
109 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
110 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมพล งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
111 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
112 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม โดยซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
114 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
115 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15003 สายทุ่งยาว - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล   9/13/2021 9/13/2021
116 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/13/2021 9/13/2021
117 จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
119 ซื้อครุภัณฑ์การเกตร (เครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
121 ซื้อเครื่องสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ เครื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
122 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
123 จ้างปรับปรุงต่อเติมถนน สายนารา - บ้านขัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 550 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาว - ห้วยหมี หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
125 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเคียนเจาะ - ทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างไหล่ทางดินถมและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 294 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 147 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าค่าย - นายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
127 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโหมรง - ไสหญ้าคา หมู่ที่ 6,13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
128 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสฝ้าย - แพรกยอ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำกะ - โคกบาก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 780 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ไสหาร หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 840 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
131 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15019 สายบ้านขัน - หนองเสม็ด หมู่ที่ 3,4 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพ   9/6/2021 9/6/2021
132 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเลียบ - หนองโหล๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุ คัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   9/6/2021 9/6/2021
133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม โดยซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   9/1/2021 9/1/2021
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
136 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
143 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
144 จ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
145 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
146 ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   8/13/2021 8/13/2021
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
148 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2021 8/3/2021
152 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
153 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
154 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
155 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
156 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล หมู่ที่ ๑,๒,๗ และหมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
157 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
158 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
159 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่งจำนวน 70 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
160 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   7/16/2021 7/16/2021
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
162 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก   7/16/2021 7/16/2021
163 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก   7/16/2021 7/16/2021
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2021 7/2/2021
170 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
171 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
172 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
175 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2021 6/16/2021
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2021 6/16/2021
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
179 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
180 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน ๓๗๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
181 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   6/8/2021 6/8/2021
182 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
186 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
187 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
188 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
189 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
190 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
192 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   5/13/2021 5/13/2021
193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด -หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,316 ตร.เมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร   5/12/2021 5/12/2021
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
195 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
197 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
198 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
199 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
205 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
208 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
210 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
212 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
213 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
214 จ้างจัดเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
215 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
216 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
217 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
220 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
221 ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
223 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
225 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
227 จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
228 จ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
229 ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
230 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
231 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
235 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
237 ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ลูกลอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
239 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
240 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
241 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
242 ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
243 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
246 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
247 ซื้อขนมและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
250 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
251 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
254 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว ขนาดจัมโบ้ จำนวน ๑๑๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห   12/9/2020 12/9/2020
256 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
257 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
258 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
259 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
260 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ   12/7/2020 12/7/2020
261 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
262 ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
263 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค   12/1/2020 12/1/2020
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์   12/1/2020 12/1/2020
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด   12/1/2020 12/1/2020
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   12/1/2020 12/1/2020
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
274 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   11/25/2020 11/25/2020
275 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
276 ซื้อธงและเทียนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
277 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
278 ซื้อเทียนไขและธงโบกพร้อมก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
279 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/16/2020 11/16/2020
281 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห   11/16/2020 11/16/2020
283 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
285 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
286 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
291 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพ ทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
292 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1558 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15036 สายควนใหม้ - ห้วยไทร หมู่ที่ 2, 4, 6, 9, 13 บ้านหนองปรือ, บ้านห้วยไทร, บ้านทุ่งยวน, บ้านหนองหว้า, บ้านหนองโหมรง ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังห   10/11/2020 10/11/2020
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   10/11/2020 10/11/2020
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค   10/11/2020 10/11/2020
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์   10/11/2020 10/11/2020
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด   10/11/2020 10/11/2020
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15014 สายคันนบปลา - ไสม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสวนโหนด ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   10/11/2020 10/11/2020
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.15012 ถนนสายไทรโนรา - ควนจวง บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราค   10/11/2020 10/11/2020
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15004 สายแพรกยอ - บ้านขัน บ้านชุมทอง หมู่ที่ 14 ตำบลชุมพล กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์   10/11/2020 10/11/2020
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15011 สายควนจวง - ต้นยอม หมู่ที่ 10 บ้านควนดินสอ กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,680 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด   10/11/2020 10/11/2020
307 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
308 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   10/5/2020 10/5/2020
309 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
311 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
312 ซื้อวัสดุคัดเลือกหลังท่อ คสล.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน ๑๗๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
313 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
314 จ้างจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด - หลังค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
319 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
320 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
322 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
323 ซื้อสารเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
325 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
329 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
333 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
334 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
336 จ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
340 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
341 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
342 ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
343 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
344 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   6/24/2020 6/24/2020
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
346 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
347 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
349 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
350 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
351 ซื้อหมวกและผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
352 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8941 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
353 จ้างจัดทำป้ายในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
355 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
356 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
357 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 110 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
360 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
361 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
362 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑,๘๕๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
363 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
364 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
365 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี(แบบไฮดรอลิก) ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
366 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโร่น่า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
368 ซื้อขวดหัวปั๊มสำหรับใส่เจลแอลอฮอล์ จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
369 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
373 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
374 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
375 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
376 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
377 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
378 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
380 จ้างรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
382 ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
383 ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
384 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
385 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
386 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
388 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มานั่งสนาม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
390 ซื้อแท่นน้ำพุผิวทรายล้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
391 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
392 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 6030 พัทลุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
393 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
394 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
395 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 4/3/2020
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 4/3/2020
399 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
400 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
401 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
404 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
405 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
408 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
409 จ้างซ่อมแซมรถกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6030 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
410 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
411 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
412 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
415 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาวและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
416 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลภาวะโลกร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
417 ซื้อเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
418 จ้างติดตั้งยางกั้นล้อรถและงานตีเส้นช่องจอดรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
421 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
422 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖   5/9/1480 5/9/2023
423 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
426 จ้างจัดเตรียมสนามการแข่งขัน จัดทำเก้าอี้กรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลแบบยืนและป้ายสกอร์บอร์ดพร้อมตัวเลข จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
427 จ้างจัดเตรียมเก้าอี้และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตลอดการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
428 ซื้อวัสดุกีฬา 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
430 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
431 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
432 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
433 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
435 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
438 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
440 จ้างจัดเตรียมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
441 ซื้อข้าวกล่องพร้อมไข่ดาว จำนวน 190 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
443 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
444 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
445 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
447 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
449 ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
450 จ้างเหมาบริการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณถนนสายลำกะ - โคกบาก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
452 ซื้อสายส่งน้ำแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
453 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
454 ซื้อพัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
455 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
456 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว พร้อมคนขับ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
457 ซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
458 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
460 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
463 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติิดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
465 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   1/27/1480 1/27/2023
466 ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   1/25/1480 1/25/2023
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/1480 1/23/2023
468 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
469 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
470 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
471 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ห้องเก็บของ) สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
472 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15005 สายด่านปริง - ลำกะ หมู่ที่ 5,10 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
474 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15078 สายหนองกะ - ในบ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/1479 11/18/2022
476 จ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
477 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
478 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 ? 3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
479 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   11/5/1479 5/11/2022
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15005 สายด่านปริง - ลำกะ หมู่ที่ 5,10 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 11/4/2022
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15005 สายด่านปริง - ลำกะ หมู่ที่ 5,10 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 11/4/2022
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
483 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
485 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชุมพล - ห้วยบ่วง รหัสสายทาง พท.ถ.15002 หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,885 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,310 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุคัดเลือก ข้างละ 0.2   11/1/1479 1/11/2022
486 จ้างตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
487 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
488 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15078 สายหนองกะ - ในบ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15005 สายด่านปริง - ลำกะ หมู่ที่ 5,10 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,230 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.15078 สายหนองกะ - ในบ้านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
493 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   10/21/1479 10/21/2022
494 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
496 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
497 ก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   10/6/1479 6/10/2022
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/2/1479 2/10/2022
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/1479 8/9/2022
500 ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
507 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
508 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
509 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
510 ซื้อวัสดุคัดเลือกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
511 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
512 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
513 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าค่าย - นายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
514 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง - ไสหาร หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
515 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเสม็ด - หลังค่าย หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
516 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโหมรง - ใสหญ้าคา หมู่ที่ 6, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
517 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
518 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัน - หนองเสม็ด หมู่ที่ 3,4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   7/21/1479 7/21/2022
520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
522 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/18/1479 7/18/2022
524 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/18/1479 7/18/2022
526 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
527 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
528 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
529 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
530 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
531 ซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-3324 พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
532 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   6/23/1479 6/23/2022
533 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
534 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 1 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
535 ซื้อกระจกโค้งมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
536 จ้างซ่อมแซมถนนสายภายในตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
537 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7854 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
538 ซื้อยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
539 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
540 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
541 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
542 ซื้อพัสดุในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
543 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
544 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
545 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1479 8/5/2022
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1479 8/5/2022
548 ซื้อสายยางส่งน้ำแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
549 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
550 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าค่าย - โคกบาก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
551 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
552 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
554 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
555 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
557 ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
565 ซื้อพัสดุที่ใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
567 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/25/1479 2/25/2022
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
570 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
571 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
572 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
573 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
574 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั๊มน้ำเสีย โคลน แบบแช่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
575 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
576 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
578 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
579 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
580 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
582 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
583 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
584 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
585 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
586 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ   1/14/1479 1/14/2022
587 ซื้อพัสดุสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
588 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสวนโหนด หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   1/5/1479 1/5/2022
589 ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
590 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
591 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
592 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาขนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
593 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
594 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
595 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
597 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
598 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
599 ซื้อป้ายแนะ จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
600 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
601 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
602 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
603 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
604 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
605 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
607 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
608 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
609 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
610 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
615 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ทุ่งหนองบัว - ไสหญ้าคา ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
618 จ้างเหมาบริการชี้แนวเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
619 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
620 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
621 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
622 ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
623 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
624 จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
625 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
626 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
627 ซื้อเครื่องดื่ม ขนมและผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
628 ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
629 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
630 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
631 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
632 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
633 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนใหม่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 9, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
634 ซื้อไข่ไก่เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
635 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
636 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
637 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
638 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
639 จ้างถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
640 จ้างซ่อมแซมรถส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-6030 พัทลุง และ กข 8112 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
641 ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ห้วยบ่วง - ชุมพล ตำบลชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   1/21/1477 1/21/2020
642 จ้างติดสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 7775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
643 ซื้อสติกเกอร์และฟิล์มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๗๕ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
644 จ้างซ่อมแซมแอร์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
645 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๙๔๑ พัทลุง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
646 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ของรถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๗๘๕๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
647 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
648 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
649 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
651 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3324 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
652 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
653 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
654 ซื้อข้าวไข่เจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
655 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
656 ซื้อของขวัญ แก้วน้ำพลาสติก และลูกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
657 จ้างจัดเตรียมเครื่องเสียงและเวทีการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020