ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหารเทา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
5 ซื้อสายดับเพลิงผ้าใบสีแดง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมและแผงกั้นเหล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565  9 พฤษภาคม 2565
9 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2565
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
12 จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
13 จ้างซ่อมแซมคอสะพานชำรุดถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
15 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา (เทศบาลตำบลหารเทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
19 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารและเครื่องดิื่ม เพื่อใช้ในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
20 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6  22 มีนาคม 2565
28 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
30 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายมาบก๊กน้ำ-พรุปอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
31 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-51-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
32 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0032 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
33 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2565
34 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564  8 มีนาคม 2565
36 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
37 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีคัดเลือก  23 กุมภาพันธ์ 2565
38 โครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11  21 กุมภาพันธ์ 2565
39 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
41 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
42 โครงการจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11  25 มกราคม 2565
43 จ้างซ๋อมรถยนตต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
44 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
45 จ้างซ่อมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน 80-5292 พัทลุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
46 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5292 พัทลุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
47 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 3.00x6.00 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
48 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 3.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
49 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
50 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
51 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
52 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
53 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะและจัดระเบียบตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะและจัดระเบียบตลาดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
56 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
57 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
58 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 10.00x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
59 จ้างโครงการขุดลอกคลองวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
60 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในชุมชนบ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 จำนวน 18 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
62 เช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีหารเทา  13 ธันวาคม 2564
63 เช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีหารเทา  13 ธันวาคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
65 เช่าเช่าที่ดินบริเวณย่านสถานีหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
66 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมาบก๊กน้ำ-พรุปอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก  9 ธันวาคม 2564
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
68 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ขนาด 0.503.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
69 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
70 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
71 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างโครงการขุดลอกคลองช้างแล่น-คลองตุ๊กตา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
74 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
75 ซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  18 พฤศจิกายน 2564
76 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายคลองเรือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
77 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารเทาออก-ป่าช้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์-หูแร่ หมู่ที่ 2ู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
80 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
81 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายป่าช้า-บ้านนายขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า TK 410 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
84 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
85 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
86 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 128,420 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
87 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 128,420 ถุง  2 พฤศจิกายน 2564
88 จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
89 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  25 ตุลาคม 2564
90 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4,10  11 ตุลาคม 2564
91 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  5 ตุลาคม 2564
92 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
93 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
94 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
95 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
96 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
97 จ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าโค ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
98 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
99 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
100 จ้างเหมาบริการลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
101 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
102 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
103 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 19,120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
110 จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
113 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
114 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  9 กันยายน 2564
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
116 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
118 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
122 จ้างถ่ายเอกสารสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4  6 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
126 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
127 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
129 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
131 ซื้อรถบรรบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  6 สิงหาคม 2564
132 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
134 จ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าโค ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
135 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
136 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
137 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
138 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
143 จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
144 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
145 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
146 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
149 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
150 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืิอการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
152 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 60 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
154 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ขนาด 2.50x5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
155 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
156 ซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด  21  มิถุนายน  2564
157 จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
158 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
159 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
160 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
161 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
162 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2564
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563  14  มิถุนายน  2564
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564  14  มิถุนายน  2564
166 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
167 ซื้อโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนพิเศษ จำนวน 17,208 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
168 โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนพิเศษ จำนวน 17,208 กล่อง  9  มิถุนายน  2564
169 ซื้อโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 29,928 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
170 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขคุรภัณฑ์ 420-60-0023 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
171 จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
174 จ้างซ่อมรถลำเลียงน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
175 ซื้อโครงการซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1,4,8,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
176 จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
177 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
178 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
179 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
180 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
181 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย(ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
182 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
183 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
184 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
185 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
186 จ้างเหมาจ้างบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
187 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0028 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
188 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0029 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
190 ซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ จำนวน 8 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
193 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
194 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
195 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
196 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
197 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
198 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563  7 เมษายน 2564
199 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
200 จ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
201 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
202 จ้างเหมาบริการด้านโภชนาการ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
203 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
204 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
205 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ศพอส.) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
206 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
207 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
208 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลความเรียบร้อย ประจำตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
209 จ้างเหมาบริการพพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
210 จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
211 จ้างเหมาบริการจัดระเบียบยานพาหนะตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
212 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
213 ซื้อบัตรเลือกตั้ง,บัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรตัวอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
214 จ้างจัดสถานที่และทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
216 ซื้อวัสดุ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
221 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-41-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
222 ซื้อสายดับเพลิงผ้าใบสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
223 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
226 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
231 จ้างทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
232 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุุ่น image RUNNER 2525 จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
233 จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
234 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
235 จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2564
237 ซื้อตลับหมึก Printronlx 8000 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนายไทรพอน-ห้วยเรือ หมู่ที่ 8 โดยจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายคลองควาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
243 ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
244 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านคลองเรือ (ช่วงแยกซ้าย กม.0+133) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขุนหลวง-หารกง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
252 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัรตับ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
254 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
255 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
257 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
259 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7  10 กุมภาพันธ์ 2564
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
261 เช่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
262 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
267 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
269 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
270 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
271 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
272 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหารเทาออก หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
273 จ้างโครงการปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
274 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด O 6 นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
275 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-สายกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
276 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำสายหารไม้แก่น-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
277 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านพักครู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
281 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
282 จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายหน้่าโรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
283 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในทอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
284 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายคอควน-ฝายสะพานกลิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
285 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
286 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
287 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
288 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยไอร์สโตน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
289 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ่อปลา-บาลาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
290 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
291 จ้างซ่อมเครื่อวคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
292 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรังปรุงถนนสายสะพานปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
293 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายป่าช้า-ห้วยเรือใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
294 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-คลองท่่อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
295 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายซอยแก้วมาอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
296 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายเคี่ยมปาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
298 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายรอบหารน้ำดำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
299 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายต้นปาบ-ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
300 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทุ่งแจ้คงพูลอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
301 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังปรับปรุงถนนสายควนตอ-คลองท่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
302 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
303 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
304 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า TK410 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
305 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2564
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 41-036 สายคลองเรือ-ไทรพอนตก หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2564
308 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
309 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
310 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
313 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
314 ซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านม่วงทวน เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
316 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขุนหลวงนิมิต เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
317 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมกรอบไม้ ขนาด 0.601.00 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
318 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
320 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนน คสล.สายโคกเนียน-ม่วงสูง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
321 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนซอยนายขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
322 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านส้านทอง-สะพานสูง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
323 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
324 จ้างโครงการขุอลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านทะเลเหมียงนอก-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
325 จ้างโครงการชุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านหารเทาออก หมู่่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนหมี-เขาวงค์ ที่พักสงฆ์ป่าเขาวงค์ทับไคร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
327 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมถนนสายหารเทาออก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
329 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
332 ซื้อหมึกแคนนอน 325 เทียบเท่า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
333 ซื้อถุงยังชีพ ข้าวสารหอมมะลิใหม่ ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 6,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
334 ซื้อถุงยังชีพ ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ จำนวน 33,000 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
336 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
337 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
338 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
339 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
340 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
341 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 พัทลุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
344 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลหารเทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 แฟ้ม ๆ ละ 456 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
350 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
351 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 คัน  20 ตุลาคม 2563
352 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 10,835 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
353 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
354 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา สังกัดเทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง  11 ตุลาคม 2563
355 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
356 จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
357 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
358 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
359 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
360 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการศึกษาระบบสารสนเทศ (LEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
361 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
362 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
363 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
364 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
365 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
366 จ้าง้เหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
367 จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
368 ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
369 จ้างจ้างเหมาบริการดูและสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
370 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
371 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
372 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
373 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
374 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนมูลฝอย (ประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
375 จ้างเหมาบริการช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
376 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่ามูลฝอยและค่าธรรมเนียมตลาดนัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
377 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
378 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
379 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
380 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
381 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
382 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
383 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
384 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
385 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรักษาวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (ศูนย์อัจฉริยะ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
387 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
388 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
389 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
390 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
391 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
392 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
393 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายห้วยหลุมพี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
394 จ้างโครงการขุดลอกสถานีรถไฟหารเทา-มาบก๊กน้ำ หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
395 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-โคกเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
396 จ้าง้โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองหารเทา-ปากหารไม้แก่น หมู่ที่ 11-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
397 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น-ปากหลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
398 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
399 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
400 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
401 ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
402 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายอนามัยทุะเลเหมียง-ห้วยเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
403 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชหนองหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
404 จ้างโครงการขุดลอกคลองหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
406 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
407 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายปากนา-โคกทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
410 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
411 ซื้อวัสดุสำหรับโครการประเพณีซักพระ ประจำปี 2563 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
412 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
416 จ้างซ่มรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
419 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
420 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
421 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
427 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
428 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
429 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
430 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
431 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหารเทา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
432 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา  18 สิงหาคม 2563
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
436 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
437 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
439 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนย 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
440 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
441 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
442 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
443 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
445 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
446 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
447 เช่าต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา (www.harnthao.go.th) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
448 จ้างซ่ออมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
449 จ้างต่อสัญญาเช่าและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหารเทา ( www.harnthao.go.th) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
450 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
451 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
452 อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  25  มิถุนายน  2563
453 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
455 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
456 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
457 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
458 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
459 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
461 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
462 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
464 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
465 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
466 ซื้อโครงการปรับพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
467 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
470 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
471 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
472 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
473 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
474 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
475 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
476 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนกหว้า เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
482 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา  1 เมษายน 2563
483 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 (ชำระเงิน 1 เดือน/ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
488 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
491 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 40,040 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโหนดหมู่ - ทุ่งขุนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
494 จ้างโครงการเกรดปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
496 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
497 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย-ม่วงทวน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
500 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
502 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทาหมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
505 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมาบก๊กน้ำ หมู่ที่8 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
506 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
507 จ้างรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
509 จ้างซ่อมระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 111-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
511 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายตลาดนัดริมราง หมู่ที่ื 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
512 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายป่าช้า-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
513 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายสะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
514 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหมี-เขาวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา  17 มกราคม 2563
515 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสี่แยกควนดิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
516 ซื้อโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดนัดริมราง หมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
517 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายทะเลเหมียง-พรุคอกหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
518 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา หมู่ที่ 1-11 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
519 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ถนนสายในทอน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
520 จ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมตลาดนัดและค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
521 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2563
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2563
524 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหารเทา-โคกเหล็ก-ม่วงทวน หมู่ที่11,3 ตำบลหารเทา  13 มกราคม 2563
525 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
526 จ้างทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
527 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
528 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆจำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
529 ซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็ก ( ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
530 จ้างทำอาหาร โครงการวันเด็ก (ประจำปี 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
531 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
532 ซื้อวัสดุินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
533 ซื้อวัสดุดินลูกรังถมซ่อมแซมคอสะพานหนองคูว่าว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
534 ซื้อวัสดุดินลูกรัง ถมซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายกุโบร์ หมุ่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
536 ซื้อโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
537 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
538 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
539 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
540 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
541 จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
542 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
543 จ้างจัดสถานที่พร้อมผูกผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
544 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
545 จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมผูกผ้าโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
546 จ้างเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุม สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
547 จ้างโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
548 จ้างพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
549 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
550 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายโรงฆ่าสัตว์-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
551 จ้างขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น-สายกลาง-สะพานช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
552 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเมาลิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
553 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
554 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
555 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
556 จ้างโครงการขุดลอกคลองสายหารไม้แก่น (ท้ายหารไม้แก่น-ฝายแบ่งแนวเขต ทต.หารเทา) หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
557 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนองชุมเห็ด หมู่ทีี 6 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
558 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำเลียบถนนสายหารเทา-หารกง หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
560 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
561 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
563 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
564 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  29 ตุลาคม 2562
565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
568 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
569 จ้างางเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
570 ซื้อนำ้ดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
571 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
572 จ้างจ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ ทะเบียน กง 8696 พัทลุง (คนที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
573 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ (คนที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
574 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
575 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหารเทา-หูแร่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
576 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2562
578 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างวัดทุ่งขุนหลวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
579 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ข้างวัดหารเทา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
580 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
581 ซื้อวัสดุดินลูกรักถมถนนสายโคกปาบ-ประปา กอ.รมน.6/8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
582 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังสถานีรถไฟหารเทา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
583 จ้างขุดลอกคลองสายหนองหาร-บ่อทราย (ช่วงสะพานแคง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
584 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาต้นไทร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
587 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2562
588 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
589 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
590 อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2562  11 กันยายน 2562
591 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
592 ซื้อวัสดุชักพระ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
593 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
596 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
597 ซื้อซื้อหินถม 3-4 และดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
598 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน สำหรับโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
599 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
600 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
601 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
602 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
603 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
605 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
606 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
609 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
611 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
613 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
614 ยางรถ ยี่ห้อ บริดสโตน 700-R16/R200 จำนวน 4 เส้น  5 สิงหาคม 2562
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2562
616 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
617 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
618 จ้างดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ (โค) บ้านม่วงทวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
619 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ในสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และตลาดนัดนิมรางหารเทาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
620 ซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่ม พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเกาะหมาก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
623 จ้างทำสนามกรีฑา (ตัดหญ้าตีเส้นลู่วิ่ง 8 ลู่ ระยะทาง 400 เมตร พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
624 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
625 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
626 จ้างคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
627 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่มและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
628 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
629 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายหารเทา-ป่าบาก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
630 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
631 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมกรีนและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
632 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
633 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
634 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 4.8010.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
635 เช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
636 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
637 ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งทุกสายในตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
638 เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
639 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
640 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีนและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
641 ซื้ออาหารกลางวัน+อาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
642 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
643 อาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ จำนวน 11 รายการ  12  มิถุนายน  2562
644 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล, เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
647 จ้างประกอบอาหารกลางวัน+อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
648 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
649 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
650 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
651 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 (เกรดแต่งผิวจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2562
656 ซื้อเครืองอุปโภค บริโภค เพื่อใ้ชในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือนรอมฏอน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
657 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าย พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
658 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
659 ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
660 โครงการอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  15 พฤษภาคม 2562
661 โครงการก่อสร้างฝายหารหม้อ หมู่ที่ 9  10 พฤษภาคม 2562
662 จ้างทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
663 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหารไม้แก่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
664 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
665 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
666 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
667 จ้างจัดดอกไม้สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
668 จ้างรำวงเวียนครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
669 เช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
670 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่และเครื่องดนตรี พร้อมระบบแสง สี บนเวที จำนวน 1 ชุด (2คืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
671 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
672 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
673 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
674 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
675 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม สำหรับโครงการกิจกรรมป้องกันสาธารณะภัยและอำนวยความสะดวกบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
676 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหารเทา-ต้นกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2562
678 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
679 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
680 จ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
681 เช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู้อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
682 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
683 ซื้ออาหารว่าง+เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
684 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
685 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกหมู-หูแร่ หมุ่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
686 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายทุ่งลานนาค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
687 ซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง-ควนดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562