ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์หมายเลทะเบียน กข 2130 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
3 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 80--6036 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
6 ซื้อหมึก Brather TN-2480 จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
8 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother TN-2360 จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
9 จ้างซ่อมแซม และล้างทำความสะอาด เครื่ืองปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
12 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
15 ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
16 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
20 จ้างถอด ย้าย ติดตั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ใต้ฝ้า ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
22 ซื้อเสื้อกั๊กตาข่ายสีส้มตัดแถบสะท้อนแสง มีข้อความ ทต.ควนขนุน จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
24 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวเส้นละ ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่ออลูมิเนียม จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (ศพด.ทต.ควนขนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
26 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
27 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
28 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner Brother TN-๒๓๖๐ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
33 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner Brother TN-๒๓๖๐ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงพยาบาล ๑ เทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
39 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเด็กและหลังคา ศพด.ทต.ควนขนุน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
40 จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV ศพด.ทต.ควนขนุน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
41 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
42 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๕ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
44 จ้างซักผ้าม่านและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์รางผ้าม่าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
45 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้่ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
48 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
51 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว พร้อมไมโครโฟน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
52 จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-1858 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
54 จ้างติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
55 ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำ ขนาด ๒๐X๒๖ นิ้ว จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
56 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
59 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
61 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
66 ซื้อถังขยะพลาสติก มีฝา, มีล้อ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วย   12/23/2022 12/23/2022
69 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
72 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษต่อเนื่อง 11x15 ชั้นเดียว จำนวน 1 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
73 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
74 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๖๒๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
79 จ้างเหมาซ่อม เปลี่ยนครัช เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
80 จ้างเหมาซ่อม รถยนต์วีโก้ หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๙๑ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
84 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2130 พท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
85 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย จำนวน ๑๐๐ คน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
86 ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปี ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
87 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2022 8/30/2022
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายที่ ๑ นายยงยุทธ ชุมคง จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
90 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
91 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
92 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๖๕ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
93 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
96 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
97 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   12/21/2021 12/21/2021
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
100 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมแผงกันสาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
102 จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๑๔ ราย กองาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 11/8/2021
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
104 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
105 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
106 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
108 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
109 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
110 จ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
111 จ้างจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๗ ราย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
112 จ้างตรวจเช็ค ซ่อม พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
113 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๘๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
117 ก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   9/8/2021 8/9/2021
118 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
119 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 9/8/2021
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
124 ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปา จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
125 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
126 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๗ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๘๕ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
128 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
129 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
130 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ และเครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
131 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
133 ปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันตก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   7/27/2021 7/27/2021
134 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
135 จ้างถ่ายเอกสาร เอกสารการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
136 อาหารเสริม (นมกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   6/15/2021 6/15/2021
137 อาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนบ้านควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   6/15/2021 6/15/2021
138 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
139 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
140 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
141 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
142 จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
143 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
144 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
145 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิศรีษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
146 ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ชนิดถุงเติม และหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
150 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๒-๐๐๔๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
151 ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
152 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
156 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
158 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
160 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
167 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
168 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2021 2/6/2021
169 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2021 2/6/2021
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2021 2/6/2021
171 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
172 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
173 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
174 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
175 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
176 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
177 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
179 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
180 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
181 ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
182 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
183 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
184 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2021 1/5/2021
187 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/23/2020 12/23/2020
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
190 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
191 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
196 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
197 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๔๔๙๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
200 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2020 12/8/2020
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2020 12/8/2020
203 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   12/2/2020 12/2/2020
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
206 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๓๕ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
207 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2020 11/10/2020
209 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2020 11/9/2020
210 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2020 11/9/2020
211 จ้างเช็คซ่อมระบบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
213 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563   10/20/2020 10/20/2020
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
215 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   9/29/2020 9/29/2020
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
220 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
221 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
223 ซื้อวัสดุรักษาความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประกอบสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
232 จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   6/16/2020 6/16/2020
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/2020 4/28/2020
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
236 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   3/31/2020 3/31/2020
237 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบคลัทช์รถคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
238 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเบนซิล 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother Mfc-l 2700D จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
242 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
244 ซื้อวัสดุวัสดุอื่นเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา ของกองการประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/1479 11/24/2022
246 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
247 ซื้อวัสดุวัสดุอื่นเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา ของกองการประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
248 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
249 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลควนขนุน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
250 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลควนขนุน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
251 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด   10/25/1479 10/25/2022
252 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
254 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
255 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   8/6/1479 6/8/2022
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
259 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบล้อลาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
261 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ โวลต์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
264 จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณปะรำพิธี โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
267 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
268 จ้างเปลี่ยนกระจกประตู และเปลี่ยนยางกระจกบานเลื่อน ห้องประชุมขนุนทองสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
269 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
270 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๕ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1479 7/5/2022
271 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
272 จ้างเหมารถแบ็คโฮ PC ๔๐ ขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำพร้อมขนไปทิ้งถนนราษฏร์ประสงค์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 7/4/2022
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ รร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
274 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1479 3/18/2022
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/7/1479 3/7/2022
278 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
282 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
283 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
289 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
290 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
291 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน กองการศึกษา   2/7/1479 2/7/2022
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022