ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
5 ซื้อถังขยะพลาสติก มีฝา, มีล้อ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วย  23 ธันวาคม 2565
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษต่อเนื่อง 11x15 ชั้นเดียว จำนวน 1 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
11 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเบนซิล 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother Mfc-l 2700D จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๖๒๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
20 จ้างเหมาซ่อม เปลี่ยนครัช เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
21 จ้างเหมาซ่อม รถยนต์วีโก้ หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๙๑ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
24 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2130 พท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
25 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย จำนวน ๑๐๐ คน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
26 ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปี ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
27 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายที่ ๑ นายยงยุทธ ชุมคง จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
30 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2565
32 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
33 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  6 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
37 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบล้อลาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
39 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ โวลต์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
42 จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณปะรำพิธี โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
45 จ้างเปลี่ยนกระจกประตู และเปลี่ยนยางกระจกบานเลื่อน ห้องประชุมขนุนทองสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
47 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
48 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน ๑๕ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2565
49 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
50 จ้างเหมารถแบ็คโฮ PC ๔๐ ขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำพร้อมขนไปทิ้งถนนราษฏร์ประสงค์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ รร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
60 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
67 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
68 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
69 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน กองการศึกษา  7 กุมภาพันธ์ 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
72 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
73 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๖๕ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
74 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
77 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ธันวาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
80 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมแผงกันสาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
83 จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๑๔ ราย กองาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
85 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
86 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
87 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
89 จ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
90 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
91 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
92 จ้างจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๗ ราย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
93 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
94 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๘๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
96 จ้างตรวจเช็ค ซ่อม พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
98 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
99 ก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  8 กันยายน 2564
100 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
105 ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปา จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
107 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๗ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๘๕ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
109 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
111 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ และเครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
112 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
114 ปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันตก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  27 กรกฎาคม 2564
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
116 จ้างถ่ายเอกสาร เอกสารการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
117 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
118 อาหารเสริม (นมกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15 มิถุนายน 2564
119 อาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนบ้านควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15 มิถุนายน 2564
120 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
121 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
122 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
123 จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
124 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
125 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ชนิดถุงเติม และหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิศรีษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
131 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๒-๐๐๔๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
134 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
137 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
141 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
142 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
145 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
156 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
158 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
159 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
161 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
162 ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
163 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
164 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
165 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
168 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2563
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
171 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
172 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
177 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
179 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๔๔๙๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
181 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
184 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  2 ธันวาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
187 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๓๕ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
189 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
190 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
191 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างเช็คซ่อมระบบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
193 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
194 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  20 ตุลาคม 2563
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
196 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  29 กันยายน 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
200 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
204 ซื้อวัสดุรักษาความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
210 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประกอบสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
213 จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  16 มิถุนายน 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
217 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  31 มีนาคม 2563
218 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบคลัทช์รถคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
219 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
223 ซื้อวัสดุวัสดุอื่นเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา ของกองการประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
224 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ. 9-029 ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน กว้าง 3.20-4.0 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
226 ซื้อวัสดุวัสดุอื่นเพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา ของกองการประปาจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
227 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
228 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
229 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลควนขนุน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
230 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลควนขนุน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
231 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด 
232 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง