ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณปะรำพิธี โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  8  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
8 จ้างเปลี่ยนกระจกประตู และเปลี่ยนยางกระจกบานเลื่อน ห้องประชุมขนุนทองสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
9 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
10 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของ รร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๔๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตสายวัดในและโคกวา กว้าง 1.66 เมตร ยาว 372.50 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มีนาคม 2565
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
21 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
28 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
29 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน กองการศึกษา  7 กุมภาพันธ์ 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
32 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
35 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๖๕ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
36 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
37 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
38 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  21 ธันวาคม 2564
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
42 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมแผงกันสาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งตะวันตก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
44 จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๑๔ ราย กองาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
48 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
50 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
51 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
52 จ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
53 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (Subumersibie Pump) จำนวน ๑ เครื่อง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
54 จ้างจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน ๗ ราย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
55 จ้างตรวจเช็ค ซ่อม พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
56 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙๘๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
58 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๙๐๐ กล่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
59 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบต่างๆ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปา จำนวน ๑๑ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๖๖ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๑๗ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
71 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๘๕ ถุง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
72 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
74 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ และเครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
75 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
77 ก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  9 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
79 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
80 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแก้ปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
83 ปรับปรุงห้องสุขาและระบบจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนฝั่งตะวันตก เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  27 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
85 จ้างถ่ายเอกสาร เอกสารการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
86 อาหารเสริม (นมกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15  มิถุนายน  2564
87 อาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนบ้านควนขนุนช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  15  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและไซริงค์ ขนาด ๓ ซีซี โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
89 จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
90 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
91 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
92 ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ชนิดถุงเติม และหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
93 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิศรีษะและข้อมือแบบอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
97 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียน ๔๒๐-๕๒-๐๐๔๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ศพด.เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของ ร.ร.บ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
109 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
111 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
114 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
115 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
116 ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
121 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
122 ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
123 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
124 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
125 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
128 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 ธันวาคม 2563
130 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๑๘๕๘ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
131 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
137 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๓๕๗๘ พัทลุง (รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
138 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๔๔๙๔ พัทลุง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
141 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 11 ห้อง เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
144 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  2 ธันวาคม 2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
147 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๓๕ แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
150 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
151 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
152 จ้างเช็คซ่อมระบบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
154 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.ควนขนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  20 ตุลาคม 2563
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
156 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลควนขนุน กว้าง 9.75 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 3 ชั้น เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  29 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
158 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
164 ซื้อวัสดุรักษาความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประกอบสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
173 จัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  16  มิถุนายน  2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
177 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  31 มีนาคม 2563
178 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบคลัทช์รถคันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๑๔ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563