ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1481 7/2/2024
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/1481 6/25/2024
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/18/1481 6/18/2024
6 จ้างซ่อมแซมฝาผนังอาคาร หลังคาและฝ้าเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/1481 6/18/2024
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน - ห้วยยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
8 ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ ทะเบียน กจ ๖๒๓๕ พัทลุง) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
11 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
13 จ้างซ่อมแซมไฮดรอลิครถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน ตค ๙๓๖ พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/1481 5/28/2024
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
16 ซื้อผ้าประดับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
17 จ้างซ่อมแซมไดชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๒๓๕๐ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต - ควนอินนอโม หมู่ที่ 2,7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
19 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๔๑๒ พัทลุง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
21 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1481 5/8/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต - ควนอินนอโม หมู่ที่ 2,7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1481 5/8/2024
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1481 5/8/2024
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต - ควนอินนอโม หมู่ที่ 2,7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1481 5/8/2024
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต - ควนอินนอโม หมู่ที่ 2,7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   5/1/2024 5/1/2024
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
30 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
32 จ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานรองดอกไม้สด โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต - ควนอินนอโม หมู่ที่ 2,7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   3/26/2024 3/26/2024
34 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบปิด) บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   3/26/2024 3/26/2024
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
36 จ้างซ่อมแซมถนนดิน (หลุมบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
37 จ้างเหมาจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
39 จ้างเหมาจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
40 จ้างเหมาจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
41 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
42 ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
43 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
44 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
45 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง ๒๓๕๐ พท จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
46 จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวช้าง-โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางล้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
49 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของสำนักปลัด จำนวน ๓ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
50 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
51 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
52 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - ควนอินนอโม หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหอถังเหล็ก (ความจุ ๓๐ ลบม.) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2024 1/12/2024
59 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
60 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหอถังเหล็ก (ความจุ ๓๐ ลบม.) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2023 12/28/2023
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหอถังเหล็ก (ความจุ ๓๐ ลบม.) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2023 12/28/2023
64 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/25/2023 12/25/2023
65 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
66 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023