ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
3 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง  14 กันยายน 2565
4 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
5 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโหลีะจันกระ-ห้วยกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
8 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
9 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
10 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
11 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
13 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
14 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
16 ซื้อจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
17 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
22 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
24 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
26 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
27 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
28 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
31 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
32 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว - ควนล่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
33 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
34 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
35 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเพดาน (แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
40 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
41 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร - โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
42 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-64-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
46 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
47 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
48 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
50 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
51 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
54 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
56 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
57 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
58 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
59 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
63 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
64 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
65 จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
68 ซื้อจัดซื้อม่านปรับแสงภายในห้องทำงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
69 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
71 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
74 จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
75 ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
76 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
77 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
78 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2565
79 ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
80 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
81 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
83 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
87 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
88 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
89 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
90 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23 พฤษภาคม 2565
91 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
92 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
94 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
95 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
96 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
97 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
100 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
101 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
102 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
103 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
105 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
106 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
107 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
108 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
109 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
110 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
112 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
113 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
114 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
115 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
118 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
119 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
120 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
121 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
122 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
123 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2565
126 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
127 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
128 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
131 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
134 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
135 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
136 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
137 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
138 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
140 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
141 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
142 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
145 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
147 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
149 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
150 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
151 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
152 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
154 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
155 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
156 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
161 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
162 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
163 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
164 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
165 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
166 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
167 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
168 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  22 พฤศจิกายน 2564
170 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
171 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564
173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤศจิกายน 2564