ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
7 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
9 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
10 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
13 จ้างซ่อมแซมประตูและผนังห้องน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
14 จ้างซ่อมแซมโต๊ะกินข้าวนักเรียน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
15 ซื้อัวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
21 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
22 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
24 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.๓) จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
27 จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวช้าง-โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
31 ซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
32 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
33 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
34 ซื้อผ้ายืดสำหรับผูก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
37 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
39 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
42 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
43 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
44 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง 2350 พท) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
45 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
47 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
50 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - ควนอินนอโม หมู่ที่ 5-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
53 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
54 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) จำนวน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
56 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานประจำปี 2565 จำนวน 1,500 เล่ม   12/9/2022 12/9/2022
57 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโหลีะจันกระ-ห้วยกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
60 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
61 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
62 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง   9/14/2022 9/14/2022
63 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
64 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
65 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
67 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
69 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
70 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
74 ซื้อจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
75 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
77 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
79 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
80 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
81 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
84 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว - ควนล่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
85 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
86 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
87 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
89 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเพดาน (แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
91 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
93 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร - โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
97 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-64-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
98 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
99 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
102 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
104 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
105 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
106 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
108 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
113 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   12/15/2021 12/15/2021
114 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   12/15/2021 12/15/2021
115 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   12/15/2021 12/15/2021
116 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
117 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
118 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
119 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
120 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
121 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
122 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   11/22/2021 11/22/2021
123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2021 11/11/2021
124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2021 11/11/2021
125 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2021 11/11/2021
126 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
127 จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
128 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปู จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
129 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
130 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
131 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
132 ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 130 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
133 ซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
134 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
135 ซื้อเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
136 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง - ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
137 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง - ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
138 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
139 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง-ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
140 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง-ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
141 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายโหล๊ะเหรียง - ห้วยไต หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
142 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพร้อมบดอัดถนนสายต้นม่วง - ควนหวาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
144 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
145 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
146 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
148 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   5/8/1480 5/8/2023
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
150 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
154 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 2350 พัทลุง หมายเลขครุถภัณฑ์ 001-39-0001 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
155 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
156 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
158 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
161 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
162 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
165 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
166 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
167 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
168 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
169 จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บง 2350 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
170 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/1480 4/6/2023
171 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/1480 4/6/2023
172 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
173 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
174 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
175 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
176 จ้างจ้างเหมาเช่าเต้น เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
177 จ้างจ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
178 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
179 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
181 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
182 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
183 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร เพื่อใช้ในโครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - ไร่ตก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1480 3/17/2023
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
189 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชนิดถังแชมเปญ ประปาหมู่ที่ 3 บ้านสายควน   3/8/1480 3/8/2023
190 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 8 , 10   3/8/1480 3/8/2023
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1480 3/2/2023
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1480 3/2/2023
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/1480 3/1/2023
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/1480 3/1/2023
195 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
196 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
197 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียนสำนักงาน และประตูห้องน้ำ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
201 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
202 โครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด)   2/8/1480 2/8/2023
203 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ   2/7/1480 2/7/2023
204 จ้างจ้างเหมาเช่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
206 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อุปกรณ์และชุด อปพร.) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
208 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
209 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมาลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
210 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
211 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
212 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ จำนวน 3 จอ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
214 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
218 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
219 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
220 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
221 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
222 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
223 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
224 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กค 4412 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
225 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
230 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
231 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
232 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
233 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
234 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เลขรหัสพัสดุ 009-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
235 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
236 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
237 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
238 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
239 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
240 จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงผ้าโดยใช้โครงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร เส้นรอบวงขนาด 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
241 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
242 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   10/26/1479 10/26/2022
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
244 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
245 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
246 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
247 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
248 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
249 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
251 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
254 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
256 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
257 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
258 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
259 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
261 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
263 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
264 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
265 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
266 ซื้อจัดซื้อม่านปรับแสงภายในห้องทำงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
267 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
269 จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
270 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
271 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
274 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1479 6/26/2022
275 จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1479 6/26/2022
276 ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1479 6/26/2022
277 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1479 6/26/2022
278 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1479 6/26/2022
279 ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
280 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
281 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
283 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
286 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
288 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
289 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
290 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
291 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   5/23/1479 5/23/2022
292 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
293 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
294 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
295 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
298 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
299 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
300 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
301 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
303 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
306 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
307 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 1/4/2022
308 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
309 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
310 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
311 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
312 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
313 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
314 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
315 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
316 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
317 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
318 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
319 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
320 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
321 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
322 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1479 2/27/2022
324 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
325 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
326 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
327 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
329 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
330 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
332 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
333 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
334 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
335 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
336 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
337 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
338 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
342 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
344 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
346 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
347 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022