ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
4 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   2023-05-08 5/8/2023
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
9 ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
11 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
13 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
14 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 2350 พัทลุง หมายเลขครุถภัณฑ์ 001-39-0001 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
15 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
16 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
17 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบใหม่ จำนวน 4 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
20 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
23 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
24 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
25 จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บง 2350 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
26 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
27 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
28 จ้างจ้างเหมาเช่าเต้น เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
29 จ้างจ้างเหมาจัดทำขันน้ำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
30 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-06 4/6/2023
31 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-06 4/6/2023
32 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
33 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
34 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้ จำนวน 7 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
35 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
37 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
38 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
39 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร เพื่อใช้ในโครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
40 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
41 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - ไร่ตก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแปลนที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-17 3/17/2023
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
47 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 6 , 8 , 10   2023-03-08 3/8/2023
48 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชนิดถังแชมเปญ ประปาหมู่ที่ 3 บ้านสายควน   2023-03-08 3/8/2023
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-02 3/2/2023
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-02 3/2/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-01 3/1/2023
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-01 3/1/2023
53 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
54 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันจาระบี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
58 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียนสำนักงาน และประตูห้องน้ำ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
59 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
60 โครงกาารซ่อมบำรุงถนนดิน-ลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ถมหลุมบ่อโดยใช้วัสดุคัดเลือกและเกรดบดอัด)   8/2/2023 2/8/2023
61 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ   7/2/2023 2/7/2023
62 จ้างจ้างเหมาเช่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
64 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ จำนวน 3 จอ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
65 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
66 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
67 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมาลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
68 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
69 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อุปกรณ์และชุด อปพร.) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
75 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
77 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
78 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
79 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
80 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
81 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
84 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กค 4412 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
85 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
87 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 3 ถัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
90 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
91 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) จำนวน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
93 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
94 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - ควนอินนอโม หมู่ที่ 5-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
95 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานประจำปี 2565 จำนวน 1,500 เล่ม   9/12/2565 12/9/2022
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
99 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
100 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
101 จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
102 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
103 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เลขรหัสพัสดุ 009-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
104 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
105 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
106 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
107 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 / หมายเลขทะเบียนรถ บง 2350 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
108 จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงผ้าโดยใช้โครงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร เส้นรอบวงขนาด 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
109 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
110 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   26/10/2022 10/26/2022
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
112 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
114 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
115 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง   14/9/2565 9/14/2022
116 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
117 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
118 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโหลีะจันกระ-ห้วยกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
119 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
120 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
121 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
123 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
127 ซื้อจัดซื้อโต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
128 จ้างเหมาจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
130 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
132 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2565 9/6/2022
134 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2565 9/6/2022
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
137 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
139 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
140 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
141 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร - โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
142 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว - ควนล่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
144 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
145 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
147 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-64-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
148 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
151 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมเพดาน (แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
154 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 9054 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
156 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
157 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
158 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
159 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
160 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
162 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
163 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
165 จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
167 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
168 จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
169 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
170 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
171 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
175 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
176 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
179 ซื้อจัดซื้อม่านปรับแสงภายในห้องทำงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
180 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
181 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ชั้นวางของ 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
183 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
184 จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
186 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2022 6/26/2022
187 จ้างจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2022 6/26/2022
188 ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2022 6/26/2022
189 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2022 6/26/2022
190 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2022 6/26/2022
191 ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
192 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
193 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 65 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
194 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
196 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
199 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
200 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
201 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
202 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   23/5/2022 5/23/2022
203 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
204 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
205 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
206 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
207 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
208 ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
212 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
213 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กรุงเทพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
214 ซื้อเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
217 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
218 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
219 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
220 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
221 จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2022 4/5/2022
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
223 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
224 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะโหมด คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
225 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
226 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
228 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ - บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
229 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ - สายควน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย - หน้าควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
231 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kid (ATK) และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
232 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
233 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ต้อนรับสู่เดือน รอมฎอน) ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
234 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
235 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
237 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
238 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ส่วนกลาง/รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
239 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2022 2/27/2022
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
243 จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง พร้อมดูแลและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
246 จ้างจ้างจัดปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ให้เป็นจุดเช็คอินระหว่างทาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
247 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
248 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
249 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
251 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 936 พท จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
252 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
253 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
257 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
258 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
260 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
263 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนบานกระจก จำนวน 4 ช่อง1. บานประตู ขนาด 2 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง2. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ช่อง3. บานหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
264 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานกักกันและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
265 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
267 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 95-3301 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
268 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4412 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
271 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
272 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
274 จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนห้องสำนักปลัด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
275 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   15/12/2564 12/15/2021
276 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   15/12/2564 12/15/2021
277 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   15/12/2564 12/15/2021
278 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
279 ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
280 จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
281 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   22/11/2564 11/22/2021
282 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
283 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพอ - นาแค โป๊ะเลียบ หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2564 11/11/2021
284 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2564 11/11/2021
285 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองกง - น้ำตกท่าช้าง หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   11/11/2564 11/11/2021