ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
3 ซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 35X100 เมตร จำนวน 24 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
4 ซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง 35X100 เมตร จำนวน 24 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
5 จ้างซ่อมเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล หมายเลขครุภัณฑ์ 440-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
6 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
7 จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
9 ซื้อชุดกีฬา ชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
11 ซื้อเครื่องพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
12 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
13 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
14 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
16 จ้างถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
17 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
18 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
19 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 6817 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
21 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
24 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
26 ซื้ออุปกรณ์จัดนิทรรศการและอุปกรณ์ตกแต่งเวที อุปกรณ์พิธีเปิด และประกอบการจัดนิทรรศการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
27 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน(เครื่องเสียง/เวที/เต็นท์/เก้าอี้) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
29 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน(เครื่องเสียง/เวที/เต็นท์/เก้าอี้) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
30 จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค 7420 พัทลุง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
31 จ้างทำป้ายโครงการและป้ายนิทรรศการ สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
32 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน(เครื่องเสียง/เวที/เต็นท์/เก้าอี้) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
33 จ้างโครงการเทลานคอนกรีตบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
34 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS) หมายเลขทะเบียน กค 7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023