ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
10 จ้างปรับปรุงถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
11 จ้างบุกเบิกถนนสายทุ่งเหรียง-ห้วยพงษ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
12 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
13 ??????????????????????????????????????????? ??????? 10 ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
15 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
16 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
17 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
18 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
19 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
20 จ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
21 จ้างปรับปรุงถนนสายระหว่างคลอง-ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
22 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
23 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - กุโบร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบยีหรูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
27 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
28 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
29 จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
32 ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
33 ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยและถมดินบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
34 จ้างป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
35 จ้างทำโปสเตอร์เดือนรอมฏอล จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
40 ซื้อเก้าอี้สำนักงานและตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
41 ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
43 ซื้ออุปกรณ์และชุดกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
44 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
45 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
46 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2565
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและสิ่งชอง (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
51 ซื้อเครื่องดื่ม และผ้าเย็น (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
52 จ้างรถรับส่งนักกีฬา(ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
53 จ้างตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
55 ซื้อจัดซท้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
56 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างปรับปรุงประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
58 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  7 กุมภาพันธ์ 2565
59 ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
60 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
62 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  28 มกราคม 2565
63 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
66 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
70 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พทและป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
72 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0017 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
73 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
74 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  12 มกราคม 2565
75 ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ (สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
76 ซื้อยางจำนวน 3 รายการ(สำหรับรถกระเช้าหมายทะเบียน80-6122พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
77 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค1172 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
80 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
81 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
82 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
83 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
84 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
85 จ้างจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กค 7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
88 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาน - หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
90 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาน-หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี กว้าง 5 เมตร ระยะทางทาง 1,890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
92 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
95 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,3,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
96 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
97 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
98 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
99 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
100 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
101 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
104 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
105 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อคลุมกันฝน จำนวน ๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน ๑,๖๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
109 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
110 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
111 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
112 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
113 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
114 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
115 จ้างซ่อมแซมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง - โคกแย้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
117 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาน - หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 พฤศจิกายน 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
121 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน(สพฐ) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
122 ซื้อผ้าผูกและพานดอกไม้แห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
123 ซื้อชุดเครื่องทองน้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
124 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2565 สำหรับรถจักรยานยนต์ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถกระเช้า และรถยนต์ของกองช่างเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
125 จ้างดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
126 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถกู้ภัย (EMS) เครื่องตัดหญ้า รถขยะ และเครื่องเลื่อยของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
127 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
128 ซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิลกรอบไม้พร้อมติดตั้ง พื้นที่เสี่ยงสูง โรคโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
130 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
131 ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ถูกกักตัว ๑๔ วัน ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
132 จ้างขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
133 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
134 เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  10 กันยายน 2564
135 จ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมสายซอยบ้านผู้ใหญ่เอียด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  10 กันยายน 2564
138 จ้างก่อสร้างฐานพระภูมิ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
139 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
140 จ้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
142 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
145 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
146 ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
147 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
149 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
150 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
151 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
152 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
153 ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
154 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
155 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
156 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
157 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
158 ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 12 ช่อง 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
159 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
160 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
161 ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
162 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 8 ถัง  27 สิงหาคม 2564
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
165 ซื้อวัสดุจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
166 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ  26 สิงหาคม 2564
167 จ้างถ่ายเอกสารใบงานพร้อมปกและสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
170 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Mulitfunction (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
171 ซื้อสัญญานไฟไซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
172 ซื้อวัสดุจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
173 ซื้อวัสดุการผลิตสื่อการเรียนการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
174 จ้างถ่ายเอกสารใบงานพร้อมปกและสันรูด (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
175 ของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ถูกกักตัว 14 วัน ของเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 6 รายการ  18 สิงหาคม 2564
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
177 ซื้อหินผุพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
178 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็กสายโต๊ะเหมด หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
179 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 สิงหาคม 2564
180 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
181 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
182 ซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รูปตัว L จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
183 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
184 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังระบบ INVERTER ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
185 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
186 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
187 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
188 ซื้อวัสดุ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
189 ซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ตัว (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง ทั้ง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
190 ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์แบบเครื่องคีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
191 จ้างทำตัวอักษรพาสวูด (วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
193 ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้กักตัว 14 วัน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
194 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
197 จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
199 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
200 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
201 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
205 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
206 จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
208 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
209 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  13 กรกฎาคม 2564
210 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
211 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-กรองเครื่อง และน้ำมันเกียร์ สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
212 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
213 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
214 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
215 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
216 จ้างตามโครงการ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
217 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนาวี  22  มิถุนายน  2564
218 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
219 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
220 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
221 จ้างติดตั้งผ้าม่านของเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
223 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
224 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
225 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
226 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
227 ซื้อจัดซื้อ ธง สท กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
228 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 ศูนย์และสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
229 ซื้อผ้าสี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเ  31 พฤษภาคม 2564
230 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
232 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
233 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
235 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิก (EMS) ทะเบียน กค7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
236 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
237 จ้างบุกเบิกถนนสายดำนวลอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
238 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายในควน-ทองสุก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
239 จ้างบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
240 จ้างบุกเบิกถนนสายปานหวานอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
241 จ้างบุกเบิกสายปากควน-คลองนะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
245 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
246 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
247 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
249 จ้างซ่อมกุญแจและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
250 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  30 มีนาคม 2564
251 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พร้อมชื่อ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
252 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
254 จ้างเหมาเดินสายอินเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
255 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
256 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
257 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
258 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
259 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
260 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
261 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
262 จ้างปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
263 จ้างเหมาทำโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
267 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
269 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
270 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
271 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
272 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
273 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
274 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
276 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
278 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคิลิก ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
279 ซื้อถังพลาสติก จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
280 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
281 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
282 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
283 จ้างปรับปรุงถนนสายหวาเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
284 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
286 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ 1 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
288 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
290 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
291 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
293 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
295 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
297 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
298 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
299 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
300 จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
301 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
302 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
303 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
305 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 ชุด (เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
306 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทงชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
308 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
309 ซื้ออาหารแห้งสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
310 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
311 ซื้อข้าวสาร บรรจุ กระสอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
312 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (วัสดุอื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
313 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
314 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( ใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) (บรรจุ6,000ฉบับ ต่อ 1 กล่อง ) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
316 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
317 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
319 ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (ภาคเรียนที่ 2/2563)  25 พฤศจิกายน 2563
320 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
321 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
322 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
323 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
324 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
326 จ้างเวที เครื่องเสียง เต็นท์ขนาด 2 ห้อง โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
327 จ้างเหมาจัดสถานที่ ขนาด 2.6 x 2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
328 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
329 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
330 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
331 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
332 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ปลักปอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
333 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
334 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
335 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
336 ตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  14 กันยายน 2563
337 ซื้อกล้องวงปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
338 จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
339 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
340 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
341 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
342 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
343 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
344 ซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
346 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
347 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
348 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
349 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
351 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
353 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแรกเข้าควนไทร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
357 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
359 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
360 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
361 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
362 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
363 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
364 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
365 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
366 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
367 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
372 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
373 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
374 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
375 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
378 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
379 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
380 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
381 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
382 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
383 แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก (สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ2515 พัทลุง)  23  มิถุนายน  2563
384 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
385 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
386 จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบท่อของถังกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
387 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
390 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
391 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
392 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเกษตร-ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อสารส้ม (เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
396 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
397 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
398 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
399 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
400 ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
401 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
408 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี  15 เมษายน 2563
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
411 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(CDVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
414 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
415 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
416 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
417 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
418 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
419 ซื้อผ้าทำหน้ากาก (โครงการพลังไทยคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
420 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
421 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
422 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
425 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
427 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
428 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
429 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
430 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
432 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว เทปวัดระยะ จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
433 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
434 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  12 มีนาคม 2563
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
436 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
437 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
438 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใชในการประชาสัมพัฯธ์ชำระภาษีปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
439 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ  5 มีนาคม 2563
440 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ  5 มีนาคม 2563
441 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ  2 มีนาคม 2563
442 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง- มาบ  28 กุมภาพันธ์ 2563
443 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
444 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
445 จ้างรถทัวร์ จำนวน 1 คัน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
446 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
447 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทสะระอุทิศ หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
448 จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด-ทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
449 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สำหรับโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
450 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เช้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
452 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
453 จ้างซ่อมแซมวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
454 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
455 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ไทร-ปลักปอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
456 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
457 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
458 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๓,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
460 ซื้อปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมร์ส ๑ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
461 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๑๑๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
462 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
463 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
464 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
465 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
466 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
467 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
468 จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563  6 มกราคม 2563
469 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
470 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุหินผุพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
474 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
475 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
477 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ  6 ธันวาคม 2562
478 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,10 และขุดลอกคลองบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
479 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-54-0024 และโน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
480 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะเหยด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
481 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
483 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
484 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
485 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
486 เช่าเวทีเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
487 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
488 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 2,8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
489 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขขม 269 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
490 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
491 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
494 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
495 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
496 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
497 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
498 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
499 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
500 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
501 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
502 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
503 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านมาบ (ภาคเรียนที่2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
507 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
510 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
511 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
512 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
513 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
514 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
515 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
516 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  3 กันยายน 2562
517 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
518 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
519 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
520 จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
521 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
522 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
523 จ้างวางท่อ ค.ส.ล. ? 0.60 เมตร ถนนสายออกห้าง หมู่ที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า162.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลควนเสาธงกำหนด) ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
524 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
525 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
526 จ้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
530 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
531 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
532 ซื้อผ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
533 เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง  15 สิงหาคม 2562
534 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
535 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
536 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กลฉ 911 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
538 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
540 ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
541 ซื้อลำโพงเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขยับกาย สบายชีวี (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
542 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  5 สิงหาคม 2562
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
544 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
545 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
546 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
547 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
548 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
549 จ้างเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 รายการ (โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
550 จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุ หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
551 ซื้ออาหารเสริมนม และไข่ไก่ ตามโครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ุหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
552 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5,7 (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของถังกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2562
554 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอบต.เกาะหมากคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
555 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.เกาะหมากคัพครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
556 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
557 ซื้อชุดและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
558 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
560 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
561 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
562 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
563 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
565 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
566 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
567 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
568 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
569 จ้างเครื่องเสียง โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
570 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง (มุสลิมะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
571 จ้างปรับปรุงถนนสายปลักปอม-โคกทุ่งฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
572 จ้างเหมารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วม ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านโลด 1 (รักสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2562
575 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
576 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
579 จ้างซักผ้าม่านมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
580 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-8210 พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
581 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เวทีพร้อมเครื่องเสียง เก้าอี้ และโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
583 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
584 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
585 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (Drum Cartridge fuji xerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
586 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดาตุ๊ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
587 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
588 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
589 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
590 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
591 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
592 จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถัง หมู่ที่ 10 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
593 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
594 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (ผู้ถือศีลอด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
596 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
597 ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
598 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
599 จ้างยกระดับถนนสายเคล้าอุทิศ 3 (สารวัตรสม)หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
600 จ้างยกระดับถนนสายออกห้าง(คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
601 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
602 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
603 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
604 จ้างขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
605 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
606 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดิื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
607 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
608 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
609 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
610 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
612 ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
613 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง ฌต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา (คลินิกฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
614 จ้างประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมทักษะด้นกีฬา(คลินิกฟุตบอล)ผระจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
615 จ้างบุกเบิกถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
616 ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562