ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
4 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 4841 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
5 ซื้อยางนอก 215/70R15 R611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
8 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
9 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
10 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
11 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
13 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  1 ธันวาคม 2565
14 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
15 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
16 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
17 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
18 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
19 ซื้อยางจำนวน 3 รายการ(สำหรับรถกระเช้าหมายทะเบียน80-6122พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
20 ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ (สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
21 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค1172 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
23 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
25 จ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
26 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
27 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
28 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
29 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
30 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
31 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
32 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
34 ซื้อจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
35 ซื้อจัดซท้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
36 จ้างเหมารถบัส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
37 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
38 ซื้ออัฒจันทร์เหล็ก จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
40 ซื้อวัสดุและสิ่งของ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
41 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
42 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
45 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
48 ซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
49 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
51 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 4841พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
53 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายงวงช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
55 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บขส.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
57 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7420 พัทลุง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
59 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า และปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
60 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
63 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
72 จ้างบุกเบิกถนนสายทุ่งเหรียง-ห้วยพงษ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
73 จ้างปรับปรุงถนนสายควนล่อน-ด่านโลด หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
74 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
75 ??????????????????????????????????????????? ??????? 10 ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
76 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
77 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พท และรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ4841 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
78 ซื้อผ้า จำนวน 2 รายการ (สีขาว และ ผ้าสีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
79 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
80 จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียงทุ่งเลี้ยงสัตว์-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
81 จ้างปรับปรุงถนนสายระหว่างคลอง-ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
82 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
83 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
84 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบยีหรูน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - กุโบร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
87 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
88 จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
92 ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ยและถมดินบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
93 ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
94 จ้างป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
95 จ้างทำโปสเตอร์เดือนรอมฏอล จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
97 ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
98 ซื้อเก้าอี้สำนักงานและตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
102 ซื้ออุปกรณ์และชุดกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
104 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
105 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
106 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2565
108 จ้างดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
111 จ้างรถรับส่งนักกีฬา(ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
112 ซื้อเครื่องดื่ม และผ้าเย็น (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและสิ่งชอง (ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
114 จ้างตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
115 จ้างปรับปรุงประปา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
116 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  7 กุมภาพันธ์ 2565
117 ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
118 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
119 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
120 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  28 มกราคม 2565
121 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
123 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
127 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พทและป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
128 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
130 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0017 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
131 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
132 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
133 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
134 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  5 มกราคม 2565
135 จ้างจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กค 7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
136 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
137 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาน - หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาน-หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี กว้าง 5 เมตร ระยะทางทาง 1,890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,450 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
142 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
143 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  22 ธันวาคม 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
146 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5,8,2,3,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
147 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
148 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
149 จ้างจ้างทำวารสารปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
150 จ้างซ่อมแซมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
151 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
152 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
153 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
154 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
156 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
157 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
158 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
159 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
160 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
162 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน ๑,๖๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
163 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
164 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อคลุมกันฝน จำนวน ๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
165 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
166 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
167 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง - โคกแย้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
168 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
169 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอมเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
170 ซื้อชุดเครื่องทองน้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
171 ซื้อผ้าผูกและพานดอกไม้แห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
172 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤศจิกายน 2564
173 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็กสายโต๊ะเหมด หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
175 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน(สพฐ) จำนวน 3 โรง ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
176 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  9 ตุลาคม 2564
177 จ้างขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
178 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
179 เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  9 ตุลาคม 2564
180 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถกู้ภัย (EMS) เครื่องตัดหญ้า รถขยะ และเครื่องเลื่อยของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
181 จ้างดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
182 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2565 สำหรับรถจักรยานยนต์ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถกระเช้า และรถยนต์ของกองช่างเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
183 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
184 ซื้อสิ่งของทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
185 จ้างทำป้ายไวนิลกรอบไม้พร้อมติดตั้ง พื้นที่เสี่ยงสูง โรคโควิด-19 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
186 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-ปลักปอม หมู่ที่ 2,5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
187 ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ถูกกักตัว ๑๔ วัน ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
189 จ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมสายซอยบ้านผู้ใหญ่เอียด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
191 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
194 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
195 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
196 ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
198 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
199 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
200 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
201 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
202 ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
203 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
204 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
205 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
206 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
208 ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 12 ช่อง 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
209 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
210 ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
211 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 8 ถัง  27 สิงหาคม 2564
212 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
213 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ  26 สิงหาคม 2564
214 จ้างถ่ายเอกสารใบงานพร้อมปกและสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
219 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Mulitfunction (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
220 ซื้อสัญญานไฟไซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
221 ซื้อวัสดุการผลิตสื่อการเรียนการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
222 ซื้อวัสดุจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
223 จ้างถ่ายเอกสารใบงานพร้อมปกและสันรูด (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
224 ของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ถูกกักตัว 14 วัน ของเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 6 รายการ  18 สิงหาคม 2564
225 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
226 ซื้อหินผุพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
227 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
228 จ้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
229 จ้างก่อสร้างฐานพระภูมิ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
230 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
231 ซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รูปตัว L จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
233 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
234 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
235 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังระบบ INVERTER ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
236 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
237 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
238 ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์แบบเครื่องคีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
239 ซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ตัว (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง ทั้ง 3 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
240 ซื้อวัสดุ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
241 จ้างทำตัวอักษรพาสวูด (วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
242 ซื้อของเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้กักตัว 14 วัน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
246 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
247 จ้างปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
248 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
250 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
251 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
252 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
253 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
255 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
257 จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
258 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
259 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  13 กรกฎาคม 2564
260 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
261 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-กรองเครื่อง และน้ำมันเกียร์ สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
262 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
263 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
264 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
265 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
266 จ้างตามโครงการ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
267 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
268 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
269 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
270 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนาวี  22 มิถุนายน 2564
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
272 จ้างติดตั้งผ้าม่านของเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
273 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
274 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
275 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
276 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
277 ซื้อจัดซื้อ ธง สท กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
278 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 3 ศูนย์และสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
279 ซื้อผ้าสี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเ  31 พฤษภาคม 2564
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
281 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
282 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
285 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิก (EMS) ทะเบียน กค7420 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
286 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
287 จ้างบุกเบิกถนนสายปานหวานอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
288 จ้างบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
289 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายในควน-ทองสุก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
290 จ้างบุกเบิกถนนสายดำนวลอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
291 จ้างบุกเบิกสายปากควน-คลองนะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยาน - หนองปด หมู่ที่ 2,9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  11 พฤษภาคม 2564
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
296 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
297 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
298 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
300 จ้างซ่อมกุญแจและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
301 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  30 มีนาคม 2564
302 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์พร้อมชื่อ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
303 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
304 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
305 จ้างเหมาเดินสายอินเตอร์พร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
306 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
307 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
308 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
309 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
310 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
312 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
313 จ้างเหมาทำโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
314 จ้างปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
315 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
317 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
318 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
320 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
321 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
322 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
323 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
324 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
326 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
327 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
328 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
329 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
330 ซื้อถังพลาสติก จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
331 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคิลิก ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
332 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
333 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
334 จ้างปรับปรุงถนนสายหวาเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
335 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
338 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
339 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ 1 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
341 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
342 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
343 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
344 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
345 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
348 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
349 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
350 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
351 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
352 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
353 จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
354 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 ชุด (เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
355 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
356 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3ของเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
358 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้อนทงชุดที่ 3 ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
359 ซื้ออาหารแห้งสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
360 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
361 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (วัสดุอื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
362 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
363 ซื้อข้าวสาร บรรจุ กระสอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
364 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
365 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6122 พัทลุง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
366 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( ใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) (บรรจุ6,000ฉบับ ต่อ 1 กล่อง ) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
368 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
369 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
370 ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (ภาคเรียนที่ 2/2563)  25 พฤศจิกายน 2563
371 จ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
372 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
373 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
374 จ้างซ่อมเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI-XEROX Color CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
375 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
376 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
377 จ้างเวที เครื่องเสียง เต็นท์ขนาด 2 ห้อง โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ (ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
378 จ้างเหมาจัดสถานที่ ขนาด 2.6 x 2.6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
379 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 6817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
380 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
381 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
382 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
383 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ปลักปอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
384 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
385 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
386 ซื้อตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
387 ตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  14 กันยายน 2563
388 ซื้อกล้องวงปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
389 จ้างเหมารถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
390 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
391 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
392 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
393 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
394 ซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
395 ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
397 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
398 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 508-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
399 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
400 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
401 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
402 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
404 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแรกเข้าควนไทร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
407 ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
408 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเียน 80-6122 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
410 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
411 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
413 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
414 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
415 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
416 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาน 2563 (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
417 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
418 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 7122 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
419 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
420 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
421 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
422 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
423 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
424 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
425 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
426 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
428 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
429 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
430 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
432 แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก (สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ2515 พัทลุง)  23 มิถุนายน 2563
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
434 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
435 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
436 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
437 จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบท่อของถังกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
438 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 2515 พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
439 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
441 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
442 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
443 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเกษตร-ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
444 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
445 ซื้อสารส้ม (เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
446 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
447 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
449 ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
450 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
451 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
452 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
455 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
459 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-001 ถนนสายทุ่งเหรียง-ควนยาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ขรี  15 เมษายน 2563
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
462 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(CDVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
465 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
466 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
467 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
468 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
469 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
470 ซื้อผ้าทำหน้ากาก (โครงการพลังไทยคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
471 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
474 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
475 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
476 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
477 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
478 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
479 ซื้อตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
480 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
481 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
483 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
484 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว เทปวัดระยะ จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
485 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านควนปาบ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  12 มีนาคม 2563
486 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
487 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
488 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
489 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใชในการประชาสัมพัฯธ์ชำระภาษีปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
490 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเรียง-มาบ  5 มีนาคม 2563
491 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ  5 มีนาคม 2563
492 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง-มาบ  2 มีนาคม 2563
493 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง- มาบ  28 กุมภาพันธ์ 2563
494 จ้างรถทัวร์ จำนวน 1 คัน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
495 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
496 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
497 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทสะระอุทิศ หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
498 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
499 จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด-ทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
500 จ้างเช่าเต็นท์โดม เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สำหรับโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
501 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เช้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
503 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
504 จ้างซ่อมแซมวิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
505 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ไทร-ปลักปอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
506 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
507 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
509 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
510 ซื้อปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมร์ส ๑ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
511 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค ๑๑๗๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
512 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
513 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๓,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
514 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
516 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
517 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
518 จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563  6 มกราคม 2563
519 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
520 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
521 ซื้อวัสดุเพื่อจัดนิทรรศการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
522 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
523 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียง (ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
524 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
525 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 2,3,5,8,10 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
526 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
527 จ้างถ่ายเอกสารใบงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
528 จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 สายโต๊ะเหยด (หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
529 จ้างเจาะบ่อบาดาลบ้านควนยวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
530 จ้างทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
531 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
532 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
533 จ้างถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
534 จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
535 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
536 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายเรือง หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
537 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง และรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
538 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
539 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
540 จ้างตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
541 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
542 จ้างประกอบอาหาร (ตามโครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง