ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อน้ำดื่มสำนักงานแบบขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
5 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใชในโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
8 จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
9 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
10 จ้างทำสติกเกอร์ชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
11 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
12 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
15 ซื้อชุดนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
16 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
17 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
19 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
20 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
21 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
22 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
23 จ้างซ่อมเปลี่ยน Battery UPS 7.8 Ah 12V System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
24 จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการวันเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
25 ซื้อวัสุดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานณ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
27 จ้างเหมาทำเป็ายไวนิล โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
28 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณ์ฑ์420-63-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
30 จ้างทำอาหารและเครื่องดิื่ม โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
31 จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
32 ซื้อเครื่องปรับอากาศ EMINENT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
33 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
34 ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ 3 ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
36 จ้างจ้างทำตราประจำเทศบาล ชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาษาไทนและอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
37 ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
39 จ้างเปลี่ยนตราประจำเทศบาล หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
41 ซื้อวัสดุอื่น (สายยางใส ขนาด 6 หุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบมีดตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
43 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมืออย่างหนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
44 ซื้อวัสดุการเกษต (ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
45 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 3425 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
47 ทำป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งยาว   2023-03-20 3/20/2023
48 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
49 จ้างบำรุงรักษาซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
50 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
51 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
52 ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
53 ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
54 ซื้อน้ำดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
55 ซื้อโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
56 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ค่ายาทำหมันสุนัข-แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
58 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
60 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
61 จ้างเปลี่ยนเครื่องหมายตราประจำเทศบาล สำหรับรถที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
62 เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3   2023-03-03 3/3/2023
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
64 จ้างเปลี่ยนเครื่องหมายตราประจำเทศบาล สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งยาว รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1104 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
66 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
69 จ้างย้ายจุดและติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ขาตั้งTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
70 จ้างเปลี่ยนเครื่องหมายตราประจำเทศบาล สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
71 ซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
73 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
74 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
75 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
76 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
77 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
79 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
80 ซื้อน้ำดื่มสำนักงานเเบบขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
81 ทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดพร้อมด้ามจับ PVC   9/2/2023 2/9/2023
82 ซื้อถังพลาสติกสีดำพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
83 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
84 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
85 ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
86 จ้างทำฐานวางถังขยะเปีบกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
87 ซื้อไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
88 จ้างเหมางานปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
89 จ้างลงวินโดว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
90 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
91 ซื้อพาทิชั่น เสาจบพาทิชั่น เเป้นรองพาทิชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
92 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซ่มรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
93 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
94 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สายยางสีน้ำเงินอย่างดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
99 ซื้อวัสดุทำนักงาน (กุญเเกจระบบลูกปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
100 ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
101 จ้างทำป้าบไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
105 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
106 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
107 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
108 ซื้องานบ้านงานครัว กระจก 4บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
111 จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
112 จ้างจัดโต๊ะไหว้พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ตรุษจีน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
113 ซื้อของขวัญ โครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
114 จ้างทำอาหารเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
115 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
116 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
117 ซื้อครุภัณฑ์ชุดขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
118 ติดตั้งมู่ลี่   21/12/2565 12/21/2022
119 จ้างบำรุงรักษาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
120 ซื้อวัสดุอื่น(ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
123 จ้างอาหารว่างเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
124 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
125 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
126 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
127 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
128 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
129 จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
130 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2022 12/2/2022
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
133 ซื้อน้ำดื่มสำนักงานเเบบขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
134 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ชาร์ป รุ่น MX-561 AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
135 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
136 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
137 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
138 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
140 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
141 จ้างซ่อมเครื่องยกน้ำหนักฝึกกล้ามเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
144 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
145 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
146 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท.9665 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
147 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท.9665 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
148 ซื้อซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
149 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท.9665 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 11/8/2022
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
155 ซื้อซื้อถุงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
156 ซื้อตรงยาง ชื่อ/ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
157 ซื้อซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
158 จ้างเหมาซ่อมเและเปลึ่่ยนเครื่องอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
159 ซื้อซื้อวัสดุเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
160 ซื้อตรงยาง ชื่อ/ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
161 จ้างจ้างเหมาตรายาง ชื่อ/ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
163 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชนอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/10/2022 10/27/2022
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
166 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
167 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
168 วัสดุสำนักงาน   25/10/2022 10/25/2022
169 ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
170 ซื้อซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
172 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
173 จ้างซ่อมยางล้อหลังรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
174 จ้างจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนสหธรรม จำนวน 13 สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว ขนาดกว้าง 3.10 - 13.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,418 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,571 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุดสาคร และถนนพันธุรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/10/2022 10/12/2022
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุดสาคร และถนนพันธุรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/9/2565 10/5/2022
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุดสาคร และถนนพันธุรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/9/2565 9/29/2022
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนสหธรรม จำนวน 13 สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว ขนาดกว้าง 3.10 - 13.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,418 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,571 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรั   27/9/2565 9/27/2022
181 จ้างจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/9/2565 9/27/2022
183 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุดสาคร และถนนพันธุรัตน์   27/9/2565 9/27/2022
184 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนสหธรรม จำนวน 13 สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว ขนาดกว้าง 3.10 - 13.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,418 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,571 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   26/9/2565 9/26/2022
185 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมขนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05   26/9/2565 9/26/2022
186 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรัง-สตูลถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาวกว้าง6.00เมตร หนา0.05เมตร ระยะทาง 1   26/9/2565 9/26/2022
187 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่2 ชุมชนตลาด ต.ทุ่งยาว กว้าง 6.00ม. หนา0.05 ม.ระยะทาง1,3   26/9/2565 9/26/2022
188 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตรัง-สตูลถึงถนนทุ่งยาว-สุโสะรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012สายตรังสตูลเชื่อมถนนห้วยน้ำตก,รหัสสายทางหลวงท้องถิ่นตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่2 ชุมชนตลาด ต.ทุ่งยาว กว้าง6.00ม. หนา0.05ม.ระยะทาง1,319ม. พื   26/9/2565 9/26/2022
189 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว - สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก, รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เ   26/9/2565 9/26/2022
190 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึงถนนทุ่งยาว - สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก, รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เ   26/9/2565 9/26/2022
191 ซื้อน้ำดื่ม (ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
192 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   23/9/2565 9/23/2022
193 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   23/9/2565 9/23/2022
194 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมขนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,319 เมตร พื้นที่รวม 7,914 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   22/9/2565 9/22/2022
195 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรัง-สตูล ถึง ถนนทุ่งยาว -สุโสะ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-012 สายตรังสตูล เชื่อมถนนห้วยน้ำตก , รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.09-010 สายถนนห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาด ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,319 เมตร พื้นที่รวม 7,914 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   22/9/2565 9/22/2022
196 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2565 9/21/2022
197 ซื้อซื้อผงหมึกชาร์ป รุ่นMX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
198 จ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดส่ิ่งปฏิกูลแบบบ่อตากปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
199 จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
200 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   21/9/2565 9/21/2022
201 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   21/9/2565 9/21/2022
202 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
204 ซื้อซื้อน้ำดื่มศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
205 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
206 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชาย - หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
207 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสมาคม ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
208 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าติดประตูและหน้าต่าง กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
209 ซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0122   13/9/2565 9/13/2022
210 ซื้อโทรโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
211 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   14/9/2565 9/14/2022
212 โต๊ะพับสแตนเลส ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม   9/9/2565 9/9/2022
213 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
214 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   14/9/2565 9/14/2022
215 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   14/9/2565 9/14/2022
216 จ้างเหมาทำตรายางชื่อ-ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
217 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
218 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   9/8/2565 9/8/2022
219 ปรับปรุงซ่อมสร่้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย หมู่ที่ 1 ชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 17,089 ตารางเมตร   9/8/2565 9/8/2022
220 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2565 9/1/2022
221 ซื้อขนมโก๋ ,ขนมถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2565 9/1/2022
222 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   6/9/2565 9/7/2022
223 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/7/2022
224 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/7/2022
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/7/2022
226 ซื้อโล่รางวัลประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/7/2022
227 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้จำลองประเภทสวยงามและประเภทอนุรักษ์ศรัทธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/7/2022
228 ซื้ออาหารเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
229 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
230 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
231 วัสดุการเกษตร   1/9/2565 9/1/2022
232 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตพับกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตพับกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
234 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
237 จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ชุมชนตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
238 ซื้อเมล็ดพันธุ์ ดิน ปุ๋ยคอก และก้อนเชื้อเห็ดในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
241 จ้างเหมาตกแต่งเวที ซุ้มเข้า-ออก ซุ้มถ่ายภาพและจัดนิทรรศการงานประเพณีไหว้พระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
242 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเต็นท์คลุมเวทีและเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมระบบแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
243 จ้างบำรุงรักษาและซ้อมเเซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/24/2022
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5T5S) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
246 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
247 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
248 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
251 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
252 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
253 จ้างก่อสร้างสนามเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
254 ซื้อเต็งลั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
258 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
259 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
260 ทำสติ๊กเกอร์ชื่อและตำแหน่งติดหน้าห้อง จำนวน 5 รายการ   27/7/2022 7/27/2022
261 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
262 ซื้อเครื่องตัดพุ่มแต่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
263 ซื้อเครื่องเจีย/ตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
266 จ้างเปลี่ยนแปลงพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
267 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
269 จ้างก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ถนนสมาคม ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
270 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนตลาดเทศบาล (ตอน 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
272 ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
273 ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
274 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
275 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
276 ซื้อถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
277 ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
278 ซื้อกล้องล้อเลื่อนพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
279 ที่โกยขยะ   28/6/2022 6/28/2022
280 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
281 ซื้อซื้อแอลกอฮออล์สเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
282 จ้างเหมาฟอร์แมทวินโดว์และลงโปรแกรมต่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
283 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพฺิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
284 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
286 ซื้อวัสดุสายส่งน้ำชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
289 จ้างเหมาซ๋อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
290 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสวนสาธารณะ (เสาไฮเมท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
291 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
292 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
293 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
294 จ้างซ่อมลู่วิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
295 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
296 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
297 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
299 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
300 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
301 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 4/7/2022
302 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
304 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
305 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
306 จ้างป้ายไวนิล โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
308 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-56-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ( ค่ายา ทำหมันสุนัข-แมว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 3/8/2022
310 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
312 ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
313 ซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
314 จ้างปรับแต่งไหล่ทาง ถนนเทศบาล ซ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
315 ซื้อก้านไมค์สำหรับใช้กับไมโครโฟนในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
316 จ้างทำแผ่นกั้นอะคริลิคใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
318 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง 420-51-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
319 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
321 จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ ชุมชนอนามัย ถนนสุดสาคร ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
322 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
323 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
324 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน(ขนาด 2X4 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
325 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพพร้อมขาตั้งและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
327 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
328 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
329 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2022 2/7/2022
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
331 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการยกร่างเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
332 ซื้อน้ำดืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
333 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (ถุงผ้าดิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
334 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2022 2/7/2022
335 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
336 ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
337 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
338 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ถนนทุ่งยาว - ท่าพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
340 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิ   27/1/2022 1/27/2022
341 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
342 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
343 ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
344 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   17/1/2022 1/17/2022
345 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
346 จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
347 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
348 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
350 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
351 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
353 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
354 จ้างจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝโโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
355 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   4/1/2022 1/4/2022
356 จ้างป้ายหน้าห้องรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
357 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก   23/12/2564 12/23/2021
358 ซื้อวัสดุอุปกร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
360 จ้างเหมาทำตรายางของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
361 จ้างทำป้ายไวนิล การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
362 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง   2/12/2564 12/2/2021
363 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
364 จ้างทำตรายาง กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
367 ซื้อไม้และตะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
368 ซื้อผ้าเวทวุคสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
369 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
370 จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
371 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
372 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1   18/11/2564 11/18/2021
373 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1   18/11/2564 11/18/2021
374 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-57-0065   16/11/2564 11/16/2021
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
377 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
378 ซื้อทุ่นลอยนำ้สำหรับทำทางเดินบนผิวน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
379 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 11/2/2021
380 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
381 จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
382 จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
383 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนพระอภัยมณี ซ.1 - ถนนพระอภัยมณี ซ. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
384 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
385 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
386 ซื้อนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
387 จ้างเหมาตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวางท่อระบายนำ้ ถนนทุ่งมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
388 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
389 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
391 ซื้อใช้ในการตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
392 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
393 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
394 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ จำนวน 1 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
395 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
397 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
398 ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
399 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
400 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
401 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
402 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2564 9/3/2021
403 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2564 9/3/2021
404 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
406 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกำมะหยี่บอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
407 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเข้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
408 จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยนำ้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
409 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
410 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอก-ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
411 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
412 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
413 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
414 จ้างจ้างเหมาตีเส้นแนวเขตร้านค้าภายในอาคารตลาดสดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
415 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพันธุรัตน์-ถนนพระอภัยมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
416 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
417 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
418 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยากนอก ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
420 ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
421 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
422 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
423 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
424 ซื้อวัสดุอื่น (ซ่อมบำรุงห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
425 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
426 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
427 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
428 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเข้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
429 ซื้อถุงยังชีพ 3 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
430 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
431 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
432 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำฉากกั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
434 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
435 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
436 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
437 ซื้อผงหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
441 ซื้อผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
442 ซื้อแผงกั้นแบบไม่มีล้อ ขนาด 1.50 ม. 1.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 8/3/2021
443 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 8/3/2021
444 ซื้อวัสดุอื่น(ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
445 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
446 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบมีดตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
447 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
448 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
449 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
450 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
451 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ร่าง)เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
453 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
454 จ้างร่วมถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ไทม์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
455 จ้างพิมพ์ร่วมถวายพระพร ร.10 ในหน้าหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
456 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
458 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
459 จ้างซ่อมป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
460 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
461 จ้างเหมาในการจัดการจราจรโดยติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
462 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
463 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
465 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
466 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
467 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
468 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
469 จ้างเหมาซ่อมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
470 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
471 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
472 ซื้อแผงกั้นจราจร และไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
473 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/2564 7/6/2021
475 ซื้อแอลกฮอล์ล้างมือ (ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/6/2564 6/28/2021
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/6/2564 6/28/2021
478 ซื้อเทปกั้นแนวเขตและพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
479 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
480 เครื่องวัดอุณหภูมิ   21/6/2564 6/21/2021
481 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
482 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
483 จ้างโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในตลาดพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว ในวันที่24มิถุนายน2564 ณ ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
484 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
485 ซื้อมูลี่ไม้และวอลล์เปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
486 จ้างเหมาทำป้ายอะคิลิก ที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
487 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เข้า-ออกตลาดสดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
488 จ้างเหมาซ่อมอาคารศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
489 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
490 จ้างเปลี่ยนเบาะรองนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หมายะลข ทะเบียน กค 6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
491 จ้างโครงการรื้อถอนถังประปาเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
492 จ้างซ่อมชุดระบบไฟ Notebook Asus หมายเลขเครื่อง 416-59-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
493 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
494 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
495 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
496 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
506 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขุดย้านงานต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
507 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
508 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
510 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
511 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
512 ซื้อวัสดุ (โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
514 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
515 ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
516 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
517 จ้างรักษาและซ่อมแซมเครื่งคอมพิวเตอร์หมายเลขเครื่องทก040030874753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
518 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
519 จ้างสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
520 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
521 โครงการรื้อถอนถังประปาเก่า   14/5/2564 5/14/2021
522 ซื้อแฮลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
523 ซื้อผ้าใบคลุมหลังคาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
524 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
525 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเข้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
526 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
527 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
529 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
530 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
531 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
532 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
533 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
534 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
535 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
536 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
537 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
538 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
539 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
540 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
541 จ้างจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
542 จ้างปะยางล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
543 จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
544 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
546 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์   8/4/2564 4/8/2021
547 ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
548 จ้างป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
549 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
550 จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
551 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
552 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK เลขพัสดุ 420-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
553 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม(วันอบรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
554 จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
555 กุญแจ   25/3/2564 3/25/2021
556 จ้างทำป้ายไวนิประกาศผลการนับคะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
559 ซื้อผงหมึกชาร์ป MX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
560 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2564 1/3/2021
561 จ้างเหมาประกอบด่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2564 1/3/2021
562 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2564 1/3/2021
563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
564 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
566 จ้างจ้างเหมาเช็คระบบไฟ รถดับเพลิง หมายเลข บต 3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
567 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด10ล้อหมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
568 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
569 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
570 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
572 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
573 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
574 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
575 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
576 ซื้อวัสดสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
577 จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
579 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
580 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
581 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดหกล้เ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
582 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
583 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
584 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
585 จ้างซ่อมบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
586 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
587 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
588 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
589 ซื้อซื้อวัสดุนยานพาหนะและขนส่ง(กช5093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
590 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
591 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
592 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
593 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
594 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
595 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
596 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
597 ซื้อวัสดุอื่น (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
598 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
600 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
601 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
602 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
603 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
604 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
605 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
606 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
607 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
608 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
609 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
610 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
611 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 94 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
613 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
614 กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร   9/12/2563 12/9/2020
615 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
616 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
617 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
618 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
619 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
621 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
622 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
623 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
624 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
625 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
626 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เลขทะเบียน 80-4568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
627 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
628 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
629 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
630 จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
631 จ้างป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
632 ตรายาง   23/11/2563 11/23/2020
633 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
634 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
635 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
636 จ้างเหมาซ่อมรถดูดส่ิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
637 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
638 จ้างทำแผ่นพับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
639 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
640 จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
641 ซื้อชุดคัดแยกถังขยะและตู้ตะแกรงชุดทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
642 ซื้อลำโพงพร้อมเครื่องเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
643 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2563 2/11/2020
644 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า มากีต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2563 2/11/2020
645 ฟอร์แมท ลงวินโดว์และโปรแกรมต่างๆ   2/11/2563 11/2/2020
646 ซื้อCard Reader3.0 ALL in one OKER (C-3329) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
647 จ้างเหมาซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
648 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
649 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
650 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
651 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2563 10/16/2020
652 ซื้อแบตเตอรี่ EXTRA 120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
653 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
654 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
655 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
656 จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ,ตกแต่งประดับไฟ ,จุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
657 จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
658 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
659 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
660 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
661 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
662 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
663 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2563 9/8/2020
664 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2563 9/8/2020
665 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
667 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
668 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2563 1/9/2020
669 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
670 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
671 ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
672 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
673 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
674 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
675 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
676 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
677 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
678 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
679 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
681 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
682 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
683 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
684 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
685 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
686 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
687 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
688 ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
689 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
690 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
691 วัสดุสำนักงาน   18/8/2563 8/18/2020
692 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
693 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
694 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
695 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
696 จ้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
697 จ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดและแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
698 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
699 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
700 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
701 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
702 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
703 เหมาขุดลอกทางระบายนำ้ถนนตลาดสดเทศบาล ซอย 4 พร้อมวางท่อระหว่างน้ำ   8/7/2563 7/8/2020
704 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
706 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
707 จ้างเหมาประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
709 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
710 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
711 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
712 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
713 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
714 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
715 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
716 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
717 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
718 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
719 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
720 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
721 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
722 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
723 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
724 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
725 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
726 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
727 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
728 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
729 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
730 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
731 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
732 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
733 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
735 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
736 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
737 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
738 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
739 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
740 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
741 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
742 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
743 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
744 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
745 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
746 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
747 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
748 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
749 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
750 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
751 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
752 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
753 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
755 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
756 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2563 1/4/2020
758 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2563 3/4/2020
759 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2563 3/4/2020
760 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
761 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
762 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
763 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
764 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
765 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
766 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
767 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
768 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
769 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
770 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
771 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
772 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
773 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
774 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
775 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
776 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
777 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
778 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
779 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
780 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020