ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
5 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
6 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054 SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
12 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
13 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
17 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
18 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
24 เช่าเหมายานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
25 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
27 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
28 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหัวสะพาน-บึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
31 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
32 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
34 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
35 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
36 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
37 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
39 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
41 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
43 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
45 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
46 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
47 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
48 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
50 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
52 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
53 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
54 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
57 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
58 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
60 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
61 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
62 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
63 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
65 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
66 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
67 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
69 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
74 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
75 วัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
78 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2565
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
80 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
82 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
83 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
84 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  8 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
86 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
87 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
88 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
91 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
92 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
93 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  20 มกราคม 2565
94 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
96 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
97 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
100 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
101 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2565
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
103 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
104 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
105 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
106 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
108 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓  21 ธันวาคม 2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
110 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
111 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
112 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
114 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2564
115 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2564
116 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
117 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2564
118 จัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง  30 พฤศจิกายน 2564
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
120 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
123 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
126 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
127 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
131 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
133 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
134 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
135 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
136 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
137 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
138 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
139 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
140 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
141 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
144 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
152 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
155 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
156 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
157 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
159 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
160 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
163 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
164 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
166 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
168 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
169 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
174 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
175 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
176 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ  17 พฤษภาคม 2564
177 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
178 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
179 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
180 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
181 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
182 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
183 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
184 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
185 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
187 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
191 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
192 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
193 เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
196 เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
197 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
198 ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
199 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
200 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
203 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
205 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ ,หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
206 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
208 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางโสม หมู่่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
209 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
210 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
211 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
212 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
215 เหมาติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๔ (โค้งตาจิตร)  9 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง และสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
218 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
219 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
220 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ประกาศรับสมัคร) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
222 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
225 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
226 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
231 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
233 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
234 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
236 ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
237 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
238 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
239 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
241 เช่าเต้นท์ บริเวณด่านคัดกรองบ้านพะโต๊ะ ณ สะพานพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
242 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
243 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
245 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
246 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
250 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
252 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  1 ธันวาคม 2563
253 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
255 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
256 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
258 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
259 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
260 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
262 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
263 จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
264 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
265 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
266 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
267 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
274 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
275 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
276 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
277 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
278 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
279 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
280 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
281 จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
282 จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
289 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
290 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
291 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
292 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
294 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
295 จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
296 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
297 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
299 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
300 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่่น MP ๓๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
301 จ้างซ่อมแซมงานประติมากรรม (รูปปั้นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
304 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
305 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
306 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
311 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
312 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
315 เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
318 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
319 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
323 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
324 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
326 จ้างเหมาจัดทำระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
329 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
330 ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
331 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
332 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
333 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
334 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
337 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
339 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
340 จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
343 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
344 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
345 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
346 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
348 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
351 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
352 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
353 เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
357 ปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓  12 พฤษภาคม 2563
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
361 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4  29 เมษายน 2563
362 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
363 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
364 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจรเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
365 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
366 เช่าเต้นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
367 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - ๙๕๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
368 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
369 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
372 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
373 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
374 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
375 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
376 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
377 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
378 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
379 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
383 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
386 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
387 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
388 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
390 ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  10 มีนาคม 2563
391 ซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
392 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
394 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
397 จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
399 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
400 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
401 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
402 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
403 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
405 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
406 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
407 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
408 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
410 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
411 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
412 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
414 จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
417 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
418 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
419 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
420 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
421 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
422 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
423 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
424 เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563