ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
6 จ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
8 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
10 จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
16 จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
17 เช่าเวที เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ พร้อมผู้ควบคุม และไฟส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
19 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
20 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
21 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
22 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
27 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
32 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
33 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
35 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
38 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
39 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/2/2023 2/17/2023
40 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
41 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
44 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
46 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
47 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
50 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2023 1/9/2023
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
52 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
53 เช่าเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
55 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
57 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/12/2565 12/7/2022
58 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร   30/11/2022 11/30/2022
59 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
60 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ canon รุ่น LV-X300 หมายเลขครุภัณฑ์ 449 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
62 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
63 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
67 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
69 เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟฟ้า และไฟส่องสว่างในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
71 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   31/10/2022 10/31/2022
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
74 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
75 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
76 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
77 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
78 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
79 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
80 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
81 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
86 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
87 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
89 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054 SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
90 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
91 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
92 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
93 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
94 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
95 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
98 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
99 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
100 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
105 เช่าเหมายานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
107 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
108 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
109 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหัวสะพาน-บึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
112 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
113 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
115 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
116 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
117 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
119 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
120 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
122 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
123 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
124 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
125 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
128 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
129 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
130 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
131 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
133 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
135 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
136 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
138 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
139 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
140 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
141 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
142 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
143 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
144 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
146 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/3/2022 3/29/2022
147 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
148 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
149 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
155 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
156 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2022 3/4/2022
157 วัสดุสำนักงาน   7/3/2022 3/7/2022
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
160 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
162 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2022 2/14/2022
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
164 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
165 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   2/8/2022 2/8/2022
166 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
167 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2022 2/7/2022
169 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
173 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
175 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
176 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก   20/1/2022 1/20/2022
177 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
178 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
180 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
181 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
182 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2022 1/6/2022
183 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
184 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
185 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
186 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
187 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
188 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
189 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓   21/12/2564 12/21/2021
190 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
192 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
193 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
194 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
195 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/12/2564 12/15/2021
196 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/12/2564 12/15/2021
197 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
198 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/2564 12/3/2021
199 จัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง   30/11/2564 11/30/2021
200 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
201 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
202 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
203 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
204 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
207 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
208 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
209 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
211 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
212 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
213 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
214 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
215 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
216 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
217 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
218 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
219 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
220 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
221 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
222 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
225 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
228 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
231 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
233 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
234 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
236 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
237 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
238 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
240 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
241 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
242 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
243 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
245 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
246 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
248 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
249 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
250 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
252 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
253 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
255 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
256 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
257 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ   17/5/2564 5/17/2021
258 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
259 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
260 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
261 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
262 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
263 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
264 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
265 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
266 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2564 4/21/2021
268 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
272 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
273 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
274 ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
275 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
277 เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
278 เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
279 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
280 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
283 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
284 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2564 3/12/2021
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2564 3/12/2021
287 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ ,หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
288 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
289 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
290 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางโสม หมู่่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
291 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
292 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
293 ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
294 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
295 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
296 เหมาติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๔ (โค้งตาจิตร)   9/2/2564 2/9/2021
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
298 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง และสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
299 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ประกาศรับสมัคร) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
300 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
302 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
303 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
306 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
307 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
309 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
310 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
311 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
312 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
314 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
316 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
317 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
318 ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
319 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
320 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
321 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
322 เช่าเต้นท์ บริเวณด่านคัดกรองบ้านพะโต๊ะ ณ สะพานพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
323 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
324 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
325 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
326 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
327 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
330 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
331 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
333 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   1/12/2563 12/1/2020
334 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
335 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
336 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
337 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
341 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
342 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
343 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
344 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
345 จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
347 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
348 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
349 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
350 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2563 10/15/2020
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2563 10/16/2020
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2563 10/16/2020
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2563 10/8/2020
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
357 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2563 10/7/2020
358 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
359 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
360 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
361 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
362 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
363 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
364 จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
365 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
366 จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2563 9/15/2020
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2563 9/15/2020
369 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
370 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
371 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
373 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
374 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
376 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
377 จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
379 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
381 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
382 จ้างซ่อมแซมงานประติมากรรม (รูปปั้นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
383 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่่น MP ๓๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
385 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
386 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
388 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2563 8/4/2020
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2563 8/4/2020
391 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
395 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
396 เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
397 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
398 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
400 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
402 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
405 จ้างเหมาจัดทำระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
406 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
410 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
411 ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
412 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
413 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
414 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
415 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
416 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2563 6/4/2020
418 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/2563 6/1/2020
420 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
421 จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
424 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
425 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
427 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
428 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
429 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
430 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
431 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
432 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
433 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
437 เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
438 ปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓   12/5/2563 5/12/2020
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2563 5/5/2020
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
442 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4   29/4/2563 4/29/2020
443 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
444 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
445 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจรเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
446 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - ๙๕๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
447 เช่าเต้นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
448 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
449 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
450 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
451 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
452 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
453 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/4/2563 4/10/2020
455 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
456 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
457 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
458 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
459 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
460 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
464 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
465 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
466 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/3/2020 3/13/2020
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
469 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
470 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
471 ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ   10/3/2020 3/10/2020
472 ซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
473 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
474 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
475 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
477 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
478 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
479 จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
481 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
482 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
484 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
485 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
486 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
487 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
488 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
489 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
490 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
492 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
493 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
495 จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
499 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
500 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
501 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
502 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
503 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
504 เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
505 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020