ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 11/1/2023
2 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร และรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
5 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
6 จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูดพร้อมออกแบบ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2023 10/6/2023
9 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
10 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
11 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
12 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
13 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
16 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
17 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติฯ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
28 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
29 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
31 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
36 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
37 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
38 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
40 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0098 และ 416 61 0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
42 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
46 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ราย นายมนัส เสือภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
50 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
52 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
57 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
60 จ้างเหมาซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
63 จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
64 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
65 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
70 จ้างทำซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
71 เช่าเวที เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ พร้อมผู้ควบคุม และไฟส่องสว่างภายในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
72 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
73 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
74 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
75 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
76 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
77 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2023 3/16/2023
80 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2023 3/16/2023
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
86 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
87 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
89 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
92 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
93 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
94 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
95 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/2023 2/17/2023
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
98 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
100 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
101 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
103 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2023 1/16/2023
104 เช่าเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
105 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2023 1/9/2023
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
107 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
108 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
111 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
112 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
114 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
115 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
116 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
117 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
118 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
119 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
120 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
123 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
125 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
126 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
128 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054 SP หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
129 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
130 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
131 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
132 ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
133 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
134 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
137 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
138 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
139 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
140 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
141 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณและชุดลูกข่าย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
142 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
143 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
144 จ้างทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
145 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
146 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓   12/21/2021 12/21/2021
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
148 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
149 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
150 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/15/2021 12/15/2021
151 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
152 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/15/2021 12/15/2021
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
154 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
155 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2021 12/3/2021
156 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
157 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
158 จัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง   11/30/2021 11/30/2021
159 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
160 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
161 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
162 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
164 จ้างบริการดูแลระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
165 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม และเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
166 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-๙๓๓๐ CDW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
167 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
169 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
171 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
172 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
173 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
174 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
175 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-0799 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
176 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
177 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
182 จ้างถ่ายเอกสาร ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
184 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
186 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
189 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
190 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
192 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3054 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
193 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
194 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
195 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
196 จ้างทำป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
198 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
199 ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมประชาคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
200 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
201 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
203 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
204 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
205 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
207 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
210 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
211 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
212 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ   5/17/2021 5/17/2021
213 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมปั๊มรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
215 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
216 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
217 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๑ (หน้า สภ.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
218 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
219 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
220 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
221 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
223 จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
224 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
228 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๒ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
229 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
230 เช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
231 จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและจัดพิมพ์คู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
232 เช่าไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
233 ซื้อคูหาเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
236 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
237 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
240 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/2021 3/12/2021
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/2021 3/12/2021
243 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ ,หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
244 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
245 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางโสม หมู่่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
246 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
247 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
248 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
249 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
250 ซื้อวัสดุจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีแจ้งเจ้าบ้าน ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
252 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
253 เหมาติดตั้งราวเหล็กกันตกถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๔ (โค้งตาจิตร)   2/9/2021 2/9/2021
254 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง และสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
255 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
257 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
258 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ประกาศรับสมัคร) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
259 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
263 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
265 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
266 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
267 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
268 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
269 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
271 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
273 ซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP๓๐๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
274 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๐๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
275 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
276 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
277 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
278 เช่าเต้นท์ บริเวณด่านคัดกรองบ้านพะโต๊ะ ณ สะพานพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
279 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
280 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
281 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
282 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
283 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
287 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
288 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
289 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   12/1/2020 12/1/2020
290 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
291 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
292 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
293 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
294 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
296 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
299 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
300 จ้างชุดการแสดงบนเวทีเพื่อส่งเสริม/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของนักเรียนและตัวแทนของชุมชน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
301 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
302 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
303 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
304 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/8/2020 10/8/2020
311 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
312 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
313 จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
314 จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
315 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
316 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
317 จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
318 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
319 จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ๑ (หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
320 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
323 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
326 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
327 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
329 ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
330 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
331 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า ศพด.ทต.พะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
332 จ้างตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
333 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
334 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
336 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
337 จ้างซ่อมแซมงานประติมากรรม (รูปปั้นช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
338 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่่น MP ๓๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
341 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
342 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
343 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2020 8/4/2020
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2020 8/4/2020
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
348 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
349 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
352 เช่าเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
354 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วย บ้านอุโมงค์สไลด์เดี่ยว จำนวน ๑ ชุด สองสไลด์บันไดลิง จำนวน ๑ ชุด เครื่องเล่นปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
355 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
356 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอและถนนธรรมรงค์-ท่าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
360 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
361 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
363 จ้างเหมาจัดทำระบบงานบริการยื่นคำร้องออนไลน์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
366 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
367 ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
368 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
369 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
370 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
371 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
372 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2020 6/4/2020
374 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2020 6/1/2020
376 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP๓๐๕๕ SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
377 จ้างซ่อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
378 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
382 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
383 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
384 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
385 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ ๓ (สามแยกบ้านคุณชาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
386 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
387 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
388 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ กศน.อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
392 เช่าเต็นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
393 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
394 ปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ ๓   5/12/2020 5/12/2020
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2020 5/5/2020
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
398 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ 4   4/29/2020 4/29/2020
399 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
400 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ ๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
401 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
402 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม - ๙๕๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
403 เช่าเต้นท์โดม บริเวณด่านคัดกรองบุคคล เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ป้อมสันติ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
404 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจรเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
405 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
406 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2020 4/10/2020
409 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
410 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
411 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
412 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
414 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๙๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
415 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ canon รุ่น LV-X300 หมายเลขครุภัณฑ์ 449 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
416 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
417 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร   11/30/1479 11/30/2022
418 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
419 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
420 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์บรรทุกเล็กดับเพลิง) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บจ 58 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
421 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
423 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
425 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
426 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
427 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
428 เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟฟ้า และไฟส่องสว่างในงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
429 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ เคลื่อนย้าย และขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
431 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   10/31/1479 10/31/2022
432 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม 5911 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
433 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 8863 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
434 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
435 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
439 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
440 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
442 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
443 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
444 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   8/2/1479 2/8/2022
445 เช่าเหมายานพาหนะ รถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
446 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
448 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
450 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหัวสะพาน-บึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
451 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
452 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
453 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
454 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
455 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
456 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
457 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
458 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
459 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
460 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
461 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
462 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
464 เช่าระบบเสียงไร้สายแบบดิจิตัล (โครงข่าย IP Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
465 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
466 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
467 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
469 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
470 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
472 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
473 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
474 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
475 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
476 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
477 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
478 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
479 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/1479 3/29/2022
480 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
481 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1-30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
482 จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องน้ำ พื้นที่บริเวณท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
483 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
484 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร ๑ และอาคาร ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
487 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
489 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
491 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
492 วัสดุสำนักงาน   3/7/1479 3/7/2022
493 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1479 3/4/2022
494 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
495 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
496 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
497 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1479 2/14/2022
498 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
499 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
500 จ้างเหมาบริการเกลี่ยดินตกตะกอนทับถมผิวจราจรถนนสายท่าไทรและสายกลางนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
501 จ้างเหมาบริการเสริมไหล่ทางถนนทางลงท่าน้ำด้านหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
502 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
504 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
505 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
506 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
507 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก   1/20/1479 1/20/2022
508 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ศปก.ทต.พะโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
510 ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/1479 1/6/2022
511 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
512 จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
513 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
514 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 3492 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/1477 3/20/2020
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/1477 3/20/2020
517 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
518 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
519 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
520 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๖๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/1477 3/13/2020
522 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
523 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
524 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
525 ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ   3/10/1477 3/10/2020
526 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
527 ซื้อวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
529 จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
530 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
531 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
532 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
533 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
534 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
536 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
537 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
538 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
539 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
540 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
541 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
542 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
543 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
544 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
546 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
548 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
549 จ้างเหมาซ่อมแซมบันไดอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำอำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
553 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
554 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
555 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
556 ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
557 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
558 เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
559 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020