ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาทำวาระสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
2 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2565
4 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
5 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กช ๙๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
6 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กช ๙๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
7 ซื้อวัสดุ,อุปกณ์ตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
13 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
14 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวล ๒๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
15 จ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
16 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
17 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2565
18 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  20 กรกฎาคม 2565
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  8 กรกฎาคม 2565
21 ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
22 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  1 กรกฎาคม 2565
23 จ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
26 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
27 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  8  มิถุนายน  2565
28 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2565
29 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
32 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดอท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
34 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
35 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๘๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
36 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
38 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2565
43 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
44 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
45 จ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
46 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒-๖๒-๐๐๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
48 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
49 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ)  2 พฤษภาคม 2565
50 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
51 จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร บริเวณซอยพัฒนาคม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
52 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
55 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
57 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
58 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
59 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
60 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวร ๘๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  17 มีนาคม 2565
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
64 จ้างซ่อมเครื่องหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘,๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐,๔๔๒-๖๐-๐๐๑,๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘และ ๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
66 จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๖-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
67 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
68 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรว ๘๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  8 มีนาคม 2565
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  28 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
72 ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร  25 กุมภาพันธ์ 2565
73 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
75 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
76 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  20 มกราคม 2565
77 จ้างเหมาทำประกันภัยพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
78 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
81 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
83 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
86 จ้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์วานิช (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทาง ๙๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
88 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
90 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
91 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
92 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
93 จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และห้องน้ำ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
95 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
96 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
97 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
98 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
101 ครุภัณฑ์โรงงาน  21 กันยายน 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
107 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
110 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
113 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
114 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother HL-๓๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๐-๐๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
117 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
119 จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
120 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
121 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
122 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
123 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อยขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
128 ซื้อวัสดุตามโครงการค่่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
132 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน  26 สิงหาคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
134 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
135 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
136 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖  20 สิงหาคม 2564
137 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7670 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
138 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2564
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
143 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2564
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
146 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
147 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
148 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
149 เหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  3 สิงหาคม 2564
150 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
151 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
155 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
156 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  5 กรกฎาคม 2564
157 จ้างซ่อมแซมจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
158 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
159 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
160 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
161 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
163 จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
164 จ้างห้องน้ำภายนอกอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
165 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
167 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
168 อาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ  28 พฤษภาคม 2564
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
171 จ้างทำฐานไม้รองโต๊ะ+เก้าอี้ประธานสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
172 จ้างจ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2564
180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  24 มีนาคม 2564
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
182 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
183 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  5 มีนาคม 2564
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
185 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
186 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
187 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
188 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๖๒๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
189 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
190 จ้างบำรุงรักาษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
192 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
193 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
194 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
195 จ้างจ้างเหมาทำประกัยภัยรถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
196 จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
197 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
198 ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
199 จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
200 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  26 พฤศจิกายน 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
206 จ้างเหมาทำเว็บไซต์เทศบาลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
207 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
208 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563