ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
2 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการป้องกัน และกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
4 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
6 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครืองตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
10 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
12 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
17 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
18 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
19 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
21 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
25 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
26 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๑-๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
27 เหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต   9/1/2023 9/1/2023
28 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
29 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
30 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
31 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอันท้าย ทะเบียน ๘๐ - ๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
33 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
35 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
36 จ้างเหมาทำรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
41 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
42 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
43 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
44 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
45 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
46 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
47 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
48 ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลายและสารเคมรกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
49 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
50 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
51 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
52 ซื้อวัสดุกำารเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
53 ซื้อวัสดุยานพานหะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
56 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถพยาบาล(รถตู้กู้ชีพ) ทะเบียน นข ๑๙๘๐ ชุมพร พร้อมลอกสติ๊กเกอร์ของเดิมออก (จำนวน ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
62 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
63 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
64 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   8/21/2023 8/21/2023
65 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่ิอเดินทางไปทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
66 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ กวล ๒๙๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
69 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
71 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
75 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
78 จ้างซ่อมตู้ระบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
79 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กพว ๗๔๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
81 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
82 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
83 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
86 จ้างซ่อมบานสวิงประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
89 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต   7/25/2023 7/25/2023
90 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต   7/25/2023 7/25/2023
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
92 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
93 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
95 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
96 ซื้อวัสดุอื่นๆ(ลมอ๊อกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธ   12/21/2022 12/21/2022
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม (ชพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก   12/20/2022 12/20/2022
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2022 12/8/2022
105 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม (ชพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
107 ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
108 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   10/6/2022 10/6/2022
109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   10/5/2022 10/5/2022
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/4/2022 10/5/2022
111 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม (ชพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   9/30/2022 10/5/2022
113 จ้างเหมาติดตั้งใบมีดเพื่อใช้กับรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
114 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ธคว ๖๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/21/2022 9/21/2022
118 จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก   9/21/2022 9/21/2022
119 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
120 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
121 ซื้อวัสดุก่สอร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2022 9/14/2022
123 จ้างทาสีอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ซอยเกษมสุข ๑๐ หมู่ที่ ๑๒   9/12/2022 9/12/2022
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
127 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
130 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
132 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
133 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
134 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/7/2022
135 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Notbook หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/6/2022
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/6/2022
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/6/2022
139 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
140 จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV ในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
141 จ้างทำผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
144 ซื้อวัสดุก่สอร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
146 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กพว ๗๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
147 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘ , ๔๔๒-๖๐-๐๐๑๗ และ ๔๔๒-๔๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
148 ซื้อวัสดุสำนักงานพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/29/2022
149 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
150 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
151 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
152 จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ กวร 834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
153 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/24/2022
154 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
155 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
156 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
157 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
158 เหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต   8/18/2022 8/18/2022
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
160 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
163 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน 80-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
164 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
166 จ้างเหมาทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
170 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
171 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
174 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
177 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
178 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
179 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
180 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
181 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
182 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   10/26/2021 10/26/2021
183 จ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
184 จ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
185 จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และห้องน้ำ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
186 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
187 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
188 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
189 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
190 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
192 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
193 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
194 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
195 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
197 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
198 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
200 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
202 ครุภัณฑ์โรงงาน   9/21/2021 9/21/2021
203 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
204 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
205 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
210 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother HL-๓๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๐-๐๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
211 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖ โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
213 จ้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงศ์วานิช (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทาง ๙๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
214 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
215 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
217 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
221 ซื้อวัสดุตามโครงการค่่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
222 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน   8/26/2021 8/26/2021
223 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
225 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2021 8/24/2021
226 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
227 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
228 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖   8/20/2021 8/20/2021
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
232 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/13/2021 8/13/2021
233 ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/13/2021 8/13/2021
234 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7670 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
238 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
239 เหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต   8/3/2021 8/3/2021
240 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
241 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
242 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
243 ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
245 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อยขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
246 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
247 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   7/5/2021 7/5/2021
248 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
249 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
250 จ้างซ่อมแซมจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
251 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
252 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
253 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
254 จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
255 จ้างห้องน้ำภายนอกอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
256 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
258 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
259 อาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ   5/28/2021 5/28/2021
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
262 จ้างทำฐานไม้รองโต๊ะ+เก้าอี้ประธานสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
263 จ้างจ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2021 5/5/2021
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
266 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2021 4/8/2021
271 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   3/24/2021 3/24/2021
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
273 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 11/3/2021
275 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   3/5/2021 3/5/2021
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
277 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
278 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
279 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
280 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๖๒๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
281 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
282 จ้างบำรุงรักาษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
283 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
284 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
285 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
286 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
287 จ้างจ้างเหมาทำประกัยภัยรถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
288 จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
289 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
290 ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
291 จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
292 อาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   11/26/2020 11/26/2020
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 11/3/2020
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 11/3/2020
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/21/2020 10/21/2020
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/21/2020 10/21/2020
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/12/2020 10/12/2020
298 จ้างเหมาทำเว็บไซต์เทศบาลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
299 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
300 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
301 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
302 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐ - ๖๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
304 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 91คน จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
305 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
306 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
308 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภค ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
309 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
310 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมังกะตาล, ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๐.๕๐-๙.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
311 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/1480 6/26/2023
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/1480 6/26/2023
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
315 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
316 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/1480 6/15/2023
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/1480 6/15/2023
320 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งกระบาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   6/14/1480 6/14/2023
321 ซื้อวัสดุก่สอร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
322 จ้างบำรุงรักษารถตู้พยาบาล ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/1480 6/7/2023
325 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
326 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
327 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/1480 6/6/2023
330 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
331 จ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
332 จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
333 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริวิโรจน์ ๑ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
336 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/1480 5/26/2023
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
340 จ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
341 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/1480 5/22/2023
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/16/1480 5/16/2023
344 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
346 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 97 คน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
348 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
350 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
351 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
352 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๒ หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร   5/11/1480 5/11/2023
353 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   5/11/1480 5/11/2023
354 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ขคว ๖๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
356 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
357 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
359 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/1480 3/29/2023
361 จ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
362 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด ๕๐ วัตต์) แสงขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
363 จ้างบำรุงรักษารถตู้พยาบาล ทะเบียน นข ๑๙๔๐ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
364 จ้างทำป้ายไวนิล จุดรวมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
365 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
366 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๓-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
367 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
369 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
370 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
374 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
376 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ - ๖๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤต และพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๖ ต้น เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1480 2/28/2023
378 จ้างเหมาทำรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
381 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
382 จ้างเหมาทำประกัยภัย และ พ.ร.บ. รถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
383 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
386 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
387 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
388 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
391 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   2/2/1480 2/2/2023
392 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
393 จ้างเหมาทำประกันภัยและพ.ร.บ.รถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
394 จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กง ๖๓๑๔ พร้อมพ่วงข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
395 จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กค ๗๕๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
397 ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๑-๐๐๔๗-๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
398 ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1480 1/17/2023
400 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
401 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
402 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   1/16/1480 1/16/2023
403 ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
404 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/1480 1/9/2023
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส (ชพ.ถ. ๐๐๐๒) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๕,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/1480 1/5/2023
408 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจักเก็บถภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม (ชพ.ถ.๐๐๐๔) หมู่ที่ ๑ บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ๔,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/29/1479 12/29/2022
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
411 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
414 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๓๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
415 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
417 จ้างซ่อมเครื่องตัดไม้(เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
418 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
419 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
421 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
423 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
427 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
430 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
431 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
432 ซื้อวัสดุก้่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
434 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
435 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
436 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   11/8/1479 8/11/2022
437 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
438 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   11/4/1479 11/4/2022
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
440 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
441 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
442 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๙-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
443 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
444 จ้างทำผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
445 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
446 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
447 จ้างเหมาทำวาระสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
448 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
449 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
450 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   8/7/1479 7/8/2022
452 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   8/6/1479 6/8/2022
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   8/3/1479 3/8/2022
454 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
455 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/1479 7/29/2022
456 จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   7/20/1479 7/20/2022
458 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   7/1/1479 7/1/2022
459 จ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
460 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
461 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
462 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
463 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/1479 6/7/2022
464 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
465 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
466 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1479 5/24/2022
467 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดอท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
469 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
470 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
471 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กข ๘๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
472 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กง ๖๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
473 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
474 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
475 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
478 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/1479 5/18/2022
479 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1479 8/5/2022
481 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
482 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
483 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/1479 5/6/2022
484 จ้างเหมาทำวารสารรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
485 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒-๖๒-๐๐๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
486 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
487 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ)   5/2/1479 5/2/2022
488 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
489 จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร บริเวณซอยพัฒนาคม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
491 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
492 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
494 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๖๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
496 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
497 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
498 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
500 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวร ๘๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   3/17/1479 3/17/2022
502 จ้างซ่อมเครื่องหญ้า จำนวน ๕ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘,๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐,๔๔๒-๖๐-๐๐๑,๔๔๒-๔๙-๐๐๐๘และ ๔๔๒-๕๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
503 จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๖-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
505 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
506 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรว ๘๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 3/8/2022
507 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 3/8/2022
508 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   2/28/1479 2/28/2022
510 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
511 ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่ ๒) ท่อระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ระยะทาง ๒๔๗.๕๐ เมตร   2/25/1479 2/25/2022
512 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
513 ซื้อวัสดุ,อุปกณ์ตามโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
514 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
515 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
516 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
517 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กช ๙๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
518 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
519 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑ กช ๙๔๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
520 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
521 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
522 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
523 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   1/20/1479 1/20/2022
524 จ้างเหมาทำประกันภัยพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน นข ๑๙๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
525 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
526 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กวล ๒๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
527 จ้างเหมากวาดขยะลงบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
528 ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1479 7/1/2022