ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-22 5/22/2023
6 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
8 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสแตนเลสโลโก้ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลวังไผ่พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-15 5/15/2023
11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
15 จ้างขุดลอกหนองยายรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-03 5/3/2023
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-03 5/3/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
20 ซื้อของขวัญหรือของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
21 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-27 4/27/2023
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-27 4/27/2023
24 ซื้ออุปกรณ์การกีฬา เสื้อกีฬา ชุดกีฬาและถุงเท้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
25 ซื้อเวชภัณฑ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
26 ซื้อผ้าเย็นและน้ำดื่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
27 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
28 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
29 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
30 ซื้อชุดกีฬาหรือเสื้อกีฬา และเสื้อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารและคณะกรรมการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
33 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   2023-04-24 4/24/2023
34 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
36 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
37 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
38 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
39 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
42 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
43 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
45 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
47 ซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
49 จ้างเหมาปรับปรุง รื้อถอนกระจกกั้นห้องประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
50 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
51 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
52 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทิศทางภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
53 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-23 3/23/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-22 3/22/2023
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-21 3/21/2023
56 ซื้อของขวัญของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
57 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
58 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
59 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
60 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
61 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
62 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
63 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
64 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
66 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 20 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
67 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
70 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
72 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
75 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
78 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2023 2/15/2023
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
81 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
82 ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/1/2023 1/25/2023
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตารางเมตร   25/1/2023 1/25/2023
84 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
85 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2023 2/6/2023
88 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
89 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/1/2023 1/18/2023
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/1/2023 1/18/2023
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/12/2022 12/28/2022
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
97 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
98 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
99 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
100 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
101 จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
103 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด)   27/12/2565 12/27/2022
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
106 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
109 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
111 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
112 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7165 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
113 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
115 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
116 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
117 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
118 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
119 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2022 11/30/2022
120 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2022 11/30/2022
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
122 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
123 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
124 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
125 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
126 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
127 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
129 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
130 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
131 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
132 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
133 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
139 ซื้อถังขยะอินทรีย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
140 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
142 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
143 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุม 1 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
144 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
145 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
146 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
150 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
153 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
154 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
155 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
156 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
158 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
159 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
160 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
161 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
162 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
163 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
164 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   11/10/2022 10/11/2022
165 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2022 10/7/2022
166 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2022 10/7/2022
167 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2022 10/7/2022
168 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
170 เช่าเต็นท์โดม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
171 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
172 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
173 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2565 10/7/2022
174 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1   7/10/2565 10/7/2022
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
176 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
178 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
179 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
180 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
181 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
182 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๒/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
183 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาร่วมใจ ๕ เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล ๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
184 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
186 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2565 9/12/2022
188 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
189 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
190 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/9/2022
191 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุขาภิบาล 7/5 แยก 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/9/2022
192 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
194 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
195 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
196 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2565 9/7/2022
197 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโลโก้ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
198 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/6/2022
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
202 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
207 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
209 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
211 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2565 9/2/2022
213 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
214 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2565 8/31/2022
216 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
217 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
219 ซื้อของรางวัล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
220 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานและหน้าต่างสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
221 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อดูดน้ำประจำเครื่องสูบน้ำ (หลังวัดวังไผ่) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
223 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
224 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
225 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/24/2022
226 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร   18/8/2565 8/18/2022
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
232 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
236 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
237 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
238 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
240 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/8/2565 8/23/2022
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/8/2565 8/23/2022
243 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
244 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
245 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
246 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
247 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
248 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/2022 8/8/2022
249 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
250 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
251 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
252 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
260 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
261 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
262 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/7/2022 7/26/2022
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/7/2022 7/26/2022
265 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
266 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
267 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
268 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
271 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
273 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
274 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
275 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๓ (ซอยประปาบ้านยายหมา-สี่แยกตาไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2022 7/7/2022
278 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
279 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
280 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
281 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นยางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
282 จ้างโครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร บริเวณหลังบ้านนางออง พรศรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
283 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2022 7/4/2022
284 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
285 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
286 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
288 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
289 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/6/2022 6/24/2022
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
291 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
292 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
294 จ้างถนนลูกรังบอดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๗ แยก ๑ (ข้างรั้วโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
295 ซื้อวารสารเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
296 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
298 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
299 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
300 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/6/2022 6/16/2022
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
303 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
304 จ้างเหมารื้อถอนกระจกกั้นห้องงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
305 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
306 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/6/2022 6/14/2022
308 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
309 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนไม้แดง-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
310 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหนองยายรัตน์ ๒ (ห้องแถวด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
314 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
315 ซื้อฟิล์มกรองแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
316 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
317 จ้างเหมาจัดทำตู้ใส่ขยะอันตรายชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
318 ซื้อจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
319 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
320 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
321 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสุขาภิบาล 15 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
326 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
327 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
331 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
332 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน คสล.เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
333 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
334 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
336 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
337 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2022 5/20/2022
340 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
341 จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
343 ?????????????????????????????????? (?????????) ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2022 5/12/2022
345 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2022 5/12/2022
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
347 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
349 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
353 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
355 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
356 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
357 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
358 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
359 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
361 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2022 4/22/2022
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
364 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
366 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
367 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
373 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑/๖ (ตรข้ามบ้านยายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
376 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
377 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
378 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
380 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
381 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/4/2022 4/1/2022
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2022 3/30/2022
384 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   29/3/2022 3/29/2022
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2022 3/18/2022
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
388 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
391 ซื้อน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
392 จ้างปรับปรุงชุดอุปกรณ์แม่ข่ายกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
393 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
394 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณทางเชื่อม ซอยสันติสุข 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 3/8/2022
396 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   3/8/2022 3/8/2022
397 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/2 (ข้าง กศน. ชุมพร) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
398 ซื้อตูุ้โชว์กระจก (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
399 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   2/3/2022 3/2/2022
400 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
401 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   23/2/2022 2/23/2022
402 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
403 จ้างซ่อมแซม อุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
404 ปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า   26/1/2022 1/26/2022
405 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางจากน้ำกัดเชาะ จำนวน 4 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
407 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
408 ซื้อชุดตรวจ ATK (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
409 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
410 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
411 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
413 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
417 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
421 จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กฐานล่างประตูม้วนพร้อมตั้งบานประตูใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
422 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
423 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
424 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
425 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน 12 สาย พร้อมเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
426 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
427 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. 23037 จากสายซอยหนองยายรัตน์เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมซอยสุขาภิบาล 7/4 โดยวิธีคัดเลือก   27/12/2564 12/27/2021
428 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
429 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
430 จ้างเหมารถไถเพื่อเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
432 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
433 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) โดยวิธีคัดเลือก   22/12/2564 12/22/2021
434 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก   22/12/2564 12/22/2021
435 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
436 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
437 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
439 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
440 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
441 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
442 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
443 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
444 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
445 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
446 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
447 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
449 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
450 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร   11/9/2564 11/9/2021
451 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   11/9/2564 11/9/2021
452 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
453 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
454 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
455 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
457 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
459 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
465 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
466 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
469 จ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรือนเพาะชำชุมชน เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
472 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
473 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
474 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
475 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
477 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
478 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๓/๑ (ซอยแยกซอยไปรษณีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
479 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยศาลาประชาร่วมใจหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
480 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
481 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
482 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
483 จ้างจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
484 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
485 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
486 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
487 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
488 จ้างเหมาจัดทำโลโก้เทศบาลตำบลวังไผ่ (สแตนเลส) และป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอคิลิคพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
489 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ Submerse) พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
491 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
492 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับจนท.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
494 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
495 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
496 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
497 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
498 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
499 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน ๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
500 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
501 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
502 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
503 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
504 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
505 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
506 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๘ (ทางเข้าด้านขวามือ) โดยวิธีคัดเลือก   3/9/2564 9/3/2021
507 จ้างเหมาขยายระบบอินเตอร์เน็ต (WIFI) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
508 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก   31/8/2564 8/31/2021
509 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
510 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
512 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
513 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ)   18/8/2564 8/18/2021
514 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
515 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
516 จ้างเหมาขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
517 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
518 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
519 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
520 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
522 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
523 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
524 ซื้อสมุนไพรรางจืด ชนิดชาชง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
525 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
526 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจทางแบคทีเรียและชุดตรวจอาหารด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
527 ซื้อชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในเลือด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
529 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
531 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
532 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
533 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
534 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
535 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   30/7/2564 7/30/2021
536 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
537 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
538 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
539 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
540 จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
541 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
542 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลบริเวณริมบึงละหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
543 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
544 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
549 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)   7/12/2564 7/12/2021
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
551 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
552 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
554 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
555 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยภักดีศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
556 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
557 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
558 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/6/2564 6/28/2021
560 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
561 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
562 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
563 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
564 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว)   18/6/2564 6/18/2021
565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
567 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
568 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
569 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
570 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
572 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
573 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด )   10/6/2564 6/10/2021
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
575 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
576 จ้างเหมาขยายระบบ LAN และ WIFI (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
577 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
579 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
580 จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณหนองยายรัตน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
581 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
582 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
583 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
584 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
585 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
586 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
588 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
589 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/5/2564 5/18/2021
591 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่   18/5/2564 5/18/2021
592 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
593 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
594 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
595 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
596 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
597 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
598 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
599 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
600 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
601 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
602 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
603 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
604 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
605 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
606 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
607 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
608 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2564 4/21/2021
610 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
611 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
612 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
613 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
614 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
615 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
616 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
617 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
618 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
619 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
621 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
622 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
623 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
624 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
625 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
626 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
627 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
629 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
631 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
632 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
633 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
634 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2564 3/24/2021
636 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2564 3/24/2021
637 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2564 3/16/2021
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2564 2/11/2021
640 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
641 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
642 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
643 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
644 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/1/2564 1/25/2021
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/1/2564 1/22/2021
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/1/2564 1/22/2021
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
649 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
650 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
651 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
653 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางและแต่งแนวทางระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
654 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2564 1/7/2021
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2564 1/7/2021
657 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
658 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
659 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยดอนเมือง 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
660 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
661 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/12/2563 12/29/2020
663 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0061 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0037 ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่ เครื่องฯไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
664 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
665 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
667 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
668 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/12/2563 12/15/2020
670 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณท้ายซอยสุขาภิบาล 17/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
671 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
672 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
673 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
674 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
675 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
676 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/11/2563 11/26/2020
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/11/2563 11/26/2020
679 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   26/11/2563 11/26/2020
680 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
681 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
682 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   25/11/2563 11/25/2020
683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/11/2563 11/17/2020
684 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
685 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
686 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
687 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
688 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
689 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
690 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
691 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
692 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
694 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
695 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
696 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
697 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
698 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล)   27/10/2563 10/27/2020
699 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
700 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
701 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
702 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
703 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนห้องฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
704 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
705 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
706 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
707 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
708 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 8/2 ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
709 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่   10/8/2563 8/10/2020
710 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
711 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
712 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
713 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
714 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์และป้ายข้อความสรรเสริญพระบารมีพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
715 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร)   29/9/2563 9/29/2020
716 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
717 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
718 ซื้อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
719 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
720 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง)   18/9/2563 9/18/2020
721 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
722 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
723 จ้างเหมาตกแต่สถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
724 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
725 ซื้อการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
726 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
727 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
728 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
729 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
730 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
731 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
732 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
733 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
735 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
738 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
739 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
740 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
741 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
742 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
743 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
744 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
745 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
747 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
749 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
750 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   26/8/2563 8/26/2020
751 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
752 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
753 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
754 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
755 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
756 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
757 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
758 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
759 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
760 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
761 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
762 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
763 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
764 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
765 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
766 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
767 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
768 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
769 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
770 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
771 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
772 จ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
773 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
774 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/7/2563 7/13/2020
777 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
778 จ้างก่อสร้างฐาน คสล. รับถังน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
779 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่   8/7/2563 7/8/2020
780 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
781 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
782 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
783 จัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   23/6/2563 6/23/2020
784 ซื้อจัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
785 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
786 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/6/2563 6/16/2020
788 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/2563 6/5/2020
791 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
792 จ้างขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3 ( หลังวัดคอออม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
793 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
794 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทาง 574 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
795 ซื้อไข่ไก่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
796 ซื้อน้ำมันพืชและถุงบรรจุของชนิดหูหิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
797 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
799 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
800 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
801 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
802 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
803 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
804 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
805 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
806 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
808 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
809 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
810 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
811 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
812 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   14/5/2563 5/14/2020
813 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
814 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
815 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและบุคลากรสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   13/5/2563 5/13/2020
816 ซื้อกรวยจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
817 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
818 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
819 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
820 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
821 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
822 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
823 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
824 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
825 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
826 จ้างโครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
827 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
828 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
829 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
830 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านคุณบุญเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
831 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๘/๑ ต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
832 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
833 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
834 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
835 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
837 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
838 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
840 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
841 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
842 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
843 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
844 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
845 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
846 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
847 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/4/2563 4/14/2020
848 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร   9/4/2563 4/9/2020
849 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
850 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
851 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
852 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
853 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
854 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
855 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2563 3/27/2020
856 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
857 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
858 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
859 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
860 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
861 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
862 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)   26/3/2020 3/26/2020
863 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)   26/3/2020 3/26/2020
864 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)   26/3/2020 3/26/2020
865 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
866 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
867 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/2/2020 2/28/2020
868 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
869 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 2/11/2020
870 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 2/11/2020
871 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
872 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
873 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
874 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2020 1/31/2020
875 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
876 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
877 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
878 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
879 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
880 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
881 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
882 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
883 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
884 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
885 จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที โครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
886 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน)   10/1/2020 1/10/2020
887 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที และเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
888 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงกิจกรรม เกม และนันทนาการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
889 จ้างเหมาจัดทำป้ายกำกับแบบสติ๊กเกอร์พิมพ์สีพร้อมติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
890 จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (บ้านลม) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓   10/1/2020 1/10/2020
891 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
892 ซื้อหุ่นฝึก CPR (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
893 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถตู้ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
894 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
895 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
896 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
897 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
898 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/2020 1/3/2020