ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยบ 833 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
8 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
18 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
20 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
22 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
23 จ้างรถไถเพื่อปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
25 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (เครื่องปริ้นฉลากยา) (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
26 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
27 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๕ ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
28 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
29 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
30 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
31 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
32 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
35 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ครุภัณฑ์) สำนักงานฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
36 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0062 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
40 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
41 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
42 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
43 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
46 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
47 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
48 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
49 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
50 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
52 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   7/25/2023 7/25/2023
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
57 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
59 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
60 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   7/25/2023 7/25/2023
64 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่   7/21/2023 7/21/2023
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
67 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด)   12/27/2022 12/27/2022
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
70 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
72 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
76 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
77 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7165 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1   10/7/2022 10/7/2022
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
80 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
82 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
83 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
84 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
85 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
86 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๒/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
87 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาร่วมใจ ๕ เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล ๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
88 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
91 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/12/2022 9/12/2022
93 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
94 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
95 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
96 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุขาภิบาล 7/5 แยก 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
97 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2022 9/7/2022
98 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโลโก้ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
100 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/6/2022
101 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
105 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
107 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
109 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
112 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2022 9/2/2022
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2022 8/31/2022
117 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
118 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานและหน้าต่างสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
119 ซื้อของรางวัล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
121 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อดูดน้ำประจำเครื่องสูบน้ำ (หลังวัดวังไผ่) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
122 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
123 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
125 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
132 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
133 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
134 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
135 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
136 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
137 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
138 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/24/2022
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล1/4 ถึงเพชรเกษม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร   8/18/2022 8/18/2022
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
144 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2022 10/7/2022
145 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
147 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
149 จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กฐานล่างประตูม้วนพร้อมตั้งบานประตูใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
150 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
151 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. 23037 จากสายซอยหนองยายรัตน์เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมซอยสุขาภิบาล 7/4 โดยวิธีคัดเลือก   12/27/2021 12/27/2021
152 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
153 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน 12 สาย พร้อมเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
154 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
155 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
157 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
158 จ้างเหมารถไถเพื่อเกรดเกลี่ย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
159 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก   12/22/2021 12/22/2021
160 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง) โดยวิธีคัดเลือก   12/22/2021 12/22/2021
161 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
162 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)   12/7/2021 7/12/2021
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
164 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
165 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
166 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
167 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
168 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
169 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
171 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
172 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
173 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
174 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
176 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
179 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
180 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
183 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
186 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
188 จ้างเหมาปรับพื้นที่และสร้างเรือนเพาะชำชุมชน เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
191 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
192 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
194 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
195 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
197 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
198 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๗/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
199 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยศาลาประชาร่วมใจหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
200 จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑๓/๑ (ซอยแยกซอยไปรษณีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
205 จ้างจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
206 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
207 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
208 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
209 จ้างเหมาจัดทำโลโก้เทศบาลตำบลวังไผ่ (สแตนเลส) และป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอคิลิคพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
210 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
211 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับจนท.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
212 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมิร์สสูบน้ำ Submerse) พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
213 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
215 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   9/11/2021 11/9/2021
216 ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร   9/11/2021 11/9/2021
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
219 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
221 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ จำนวน ๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
222 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
225 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
226 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
227 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
228 จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๘ (ทางเข้าด้านขวามือ) โดยวิธีคัดเลือก   9/3/2021 9/3/2021
229 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีคัดเลือก   8/31/2021 8/31/2021
230 จ้างเหมาขยายระบบอินเตอร์เน็ต (WIFI) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
232 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ)   8/18/2021 8/18/2021
235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฉากกั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
236 จ้างเหมาขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
237 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
238 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
239 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
240 จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
241 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
245 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
247 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจทางแบคทีเรียและชุดตรวจอาหารด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
251 ซื้อชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในเลือด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
252 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
253 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
254 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
256 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
258 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
259 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่ในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
260 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   7/30/2021 7/30/2021
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
262 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2037 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
263 ซื้อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
264 จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
266 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลบริเวณริมบึงละหาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
273 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
274 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
275 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
276 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยภักดีศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
277 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
278 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
279 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
280 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/2021 6/28/2021
282 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
283 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
284 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
285 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
286 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
287 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว)   6/18/2021 6/18/2021
288 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
289 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเด็กเล็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
290 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
291 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
292 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
294 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
295 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด )   6/10/2021 6/10/2021
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
297 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
298 ซื้อสมุนไพรรางจืด ชนิดชาชง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
299 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
300 จ้างเหมาขยายระบบ LAN และ WIFI (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
301 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
303 จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณหนองยายรัตน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
304 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
305 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
306 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
310 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
312 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
314 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล7/1 (ซอยขันทะเสน) หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่   5/18/2021 5/18/2021
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
316 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
317 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
318 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
319 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
320 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
321 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
322 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
324 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
325 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
326 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
327 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
328 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
330 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
331 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
334 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
335 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
336 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
337 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
338 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
339 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
340 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
341 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
342 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
343 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
344 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
346 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
348 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
349 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
352 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โยธา หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
353 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
357 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
358 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
359 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
360 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/2021 3/24/2021
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/2021 3/24/2021
364 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/16/2021 3/16/2021
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
368 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
369 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
370 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2021 1/25/2021
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
376 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
377 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
378 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2021 1/15/2021
380 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางและแต่งแนวทางระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
381 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
384 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
385 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
386 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
387 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยดอนเมือง 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/29/2020 12/29/2020
390 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0061 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0037 ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่ เครื่องฯไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
391 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
392 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
393 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/15/2020 12/15/2020
397 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณท้ายซอยสุขาภิบาล 17/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
398 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
400 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
401 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
402 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   11/26/2020 11/26/2020
403 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/26/2020 11/26/2020
405 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/26/2020 11/26/2020
407 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี2564   11/25/2020 11/25/2020
408 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
409 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๗/๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
411 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
412 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
413 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
415 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
416 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
417 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
418 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
419 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
420 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
421 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
422 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (สุดเขตเทศบาล)   10/27/2020 10/27/2020
423 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
424 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
425 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
426 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
427 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนห้องฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
428 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
429 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
430 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
431 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๖๙ ซอยสุขาภิบาล ๑/๕ (ซอยสามมิตร)   9/29/2020 9/29/2020
432 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
433 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
434 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
435 จ้างเหมาตกแต่สถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
436 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
437 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
438 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายซ้าง)   9/18/2020 9/18/2020
439 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
440 ซื้อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
441 ซื้อการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
442 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
443 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
444 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
445 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
446 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
447 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
448 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 8/2 ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
449 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
452 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
454 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
456 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
458 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
459 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
460 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
462 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   8/26/2020 8/26/2020
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
466 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
467 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
468 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
469 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
470 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
471 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
472 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
473 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
474 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
475 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
476 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
477 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
478 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7263 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
479 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
480 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่   8/10/2020 8/10/2020
481 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
482 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
484 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
486 ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
489 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
490 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/13/2020 7/13/2020
492 จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
493 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
494 จ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
496 จ้างก่อสร้างฐาน คสล. รับถังน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
498 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
500 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
501 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์และป้ายข้อความสรรเสริญพระบารมีพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
503 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
504 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่   7/8/2020 7/8/2020
505 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/2020 6/26/2020
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/2020 6/26/2020
508 ซื้อจัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
509 จัดหาอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   6/23/2020 6/23/2020
510 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
511 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู บริเวณซอยประชาร่วมใจ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
513 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
515 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
517 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
518 จ้างขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3 ( หลังวัดคอออม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
519 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทาง 574 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
520 ซื้อน้ำมันพืชและถุงบรรจุของชนิดหูหิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
521 ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
522 ซื้อไข่ไก่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
523 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
526 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
527 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
528 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
529 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
530 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
531 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
532 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้าง กศน.ชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
534 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
535 ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
537 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2020 5/14/2020
539 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   5/14/2020 5/14/2020
540 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
541 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและบุคลากรสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่   5/13/2020 5/13/2020
542 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
543 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
544 ซื้อกรวยจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
545 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
546 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
547 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
550 จ้างโครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2020 5/1/2020
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
553 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านคุณบุญเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
554 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๘/๑ ต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/2020 4/28/2020
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/2020 4/28/2020
557 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
560 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ข้าง ซอยสุขาภิบาล ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
568 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
569 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/14/2020 4/14/2020
573 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
574 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร   4/9/2020 4/9/2020
575 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
576 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
578 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
579 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
580 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
581 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน บ 6800 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
583 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
584 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2020 3/27/2020
585 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-7234 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/1480 7/10/2023
587 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1480 7/6/2023
589 จ้างวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
590 วางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน)   7/5/1480 7/5/2023
591 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/1480 7/4/2023
594 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
595 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
596 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
597 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
598 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
600 วางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 27-ทางแยกต่างระดับ (ทางลงสะพาน)   6/20/1480 6/20/2023
601 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
602 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
603 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/1480 6/14/2023
605 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
606 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
607 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
608 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   5/29/1480 5/29/2023
609 จ้างปรับปรุงถนน ขุดลอก และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
611 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1480 5/23/2023
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1480 5/23/2023
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/1480 5/22/2023
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
616 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
617 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
618 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสแตนเลสโลโก้ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลวังไผ่พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
619 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4185 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
620 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
621 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/1480 5/15/2023
623 จ้างขุดลอกหนองยายรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
624 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
626 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
629 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
630 ซื้อของขวัญหรือของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
632 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1ท่ับ1 (ซอยผู้ใหญ่ซ่อง) ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/1480 4/27/2023
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหูนบ หมู่ที่ 4, 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/1480 4/27/2023
635 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
636 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกหนองยายรัตน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
637 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
638 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
639 ซื้อเวชภัณฑ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
640 ซื้อชุดกีฬาหรือเสื้อกีฬา และเสื้อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารและคณะกรรมการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
641 ซื้ออุปกรณ์การกีฬา เสื้อกีฬา ชุดกีฬาและถุงเท้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
642 ซื้อผ้าเย็นและน้ำดื่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
643 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
644 ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   4/24/1480 4/24/2023
645 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
646 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
647 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
648 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1792 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
649 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
650 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
651 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
652 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
653 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
654 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
655 จ้างซ่อมแซมถนนโดยกากแอสฟัลท์ พร้อมเกรดเกลี่ย จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
656 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
657 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
658 ซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
659 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
660 จ้างเหมาปรับปรุง รื้อถอนกระจกกั้นห้องประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
661 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
662 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร 4392 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
663 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทิศทางภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
664 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/23/1480 3/23/2023
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/1480 3/22/2023
666 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/1480 3/21/2023
667 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
668 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
669 ซื้อของขวัญของรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
670 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
671 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 6830 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
672 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
673 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
674 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
675 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
676 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 20 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
677 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
678 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
679 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
681 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
682 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
683 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
684 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
685 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
686 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
687 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
688 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
689 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/1480 2/15/2023
691 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
693 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1480 2/6/2023
695 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
696 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
698 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
699 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
700 ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/1480 1/25/2023
701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตารางเมตร   1/25/1480 1/25/2023
702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/1480 1/18/2023
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๑๔ (ซอย กศน.) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๑๗ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านถ้ำกอง ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/1480 1/18/2023
704 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
705 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
706 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
707 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
708 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
709 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
710 จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
711 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/1479 12/28/2022
713 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/1479 5/12/2022
714 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/1479 5/12/2022
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
717 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
718 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑/๖ (ตรข้ามบ้านยายแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
719 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
720 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
721 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
722 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
723 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
724 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
725 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
726 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
727 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
728 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-7996 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
729 ซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
730 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
731 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
732 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
733 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
734 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
735 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/1479 11/23/2022
736 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
737 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
738 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
739 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
740 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
741 ซื้อถังขยะอินทรีย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
742 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
743 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
744 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
745 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
746 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุม 1 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
747 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
748 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
749 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
750 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 19 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
751 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
752 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
753 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
754 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
755 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
756 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
758 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
759 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
760 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
761 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
762 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
763 จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
765 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
766 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
767 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนบ้านถ้ำกอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
768 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล 7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
769 ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
770 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
771 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
772 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
773 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
774 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
775 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
776 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   10/11/1479 10/11/2022
777 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
778 เช่าเต็นท์โดม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
779 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
780 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
781 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
782 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/1479 10/7/2022
783 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/1479 10/7/2022
784 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/1479 10/7/2022
785 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
786 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
787 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
788 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
789 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
790 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณทางเชื่อม ซอยสันติสุข 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
791 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
792 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
793 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
794 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/1479 8/8/2022
795 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๓ (ซอยประปาบ้านยายหมา-สี่แยกตาไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
796 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
797 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสุขาภิบาล 15 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/1479 3/8/2022
799 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   8/3/1479 3/8/2022
800 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/2 (ข้าง กศน. ชุมพร) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
801 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
802 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
803 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
804 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
805 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/1479 7/26/2022
806 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/1479 7/26/2022
808 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
809 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
810 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/19/1479 7/19/2022
812 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
813 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
814 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
815 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
816 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
817 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/1479 7/7/2022
819 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นยางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
820 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
821 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
822 จ้างโครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร บริเวณหลังบ้านนางออง พรศรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
823 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/1479 7/4/2022
824 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
825 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (1 กรกฏาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
826 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและในการอบรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
827 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
828 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
829 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 413 ชุมพร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
830 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/1479 6/24/2022
831 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
832 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
833 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
834 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
835 จ้างถนนลูกรังบอดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๗ แยก ๑ (ข้างรั้วโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
836 ซื้อวารสารเทศบาลตำบลวังไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
837 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
838 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
839 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2641 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
840 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
841 ประกวดราคาซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
842 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
843 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
844 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
845 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
846 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/1479 6/14/2022
847 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
848 ซื้อจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
849 จ้างเหมารื้อถอนกระจกกั้นห้องงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
850 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
851 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
852 ซื้อฟิล์มกรองแสง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
853 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
854 จ้างเหมาจัดทำตู้ใส่ขยะอันตรายชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
855 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
856 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
857 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
858 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนไม้แดง-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
859 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหนองยายรัตน์ ๒ (ห้องแถวด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
860 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
861 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
862 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
863 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
864 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
865 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
867 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
868 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคูระบายน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
869 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน คสล.เชื่อมต่อบ่อพัก คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
870 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
871 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
872 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
873 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
874 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1479 5/20/2022
876 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
877 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
878 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
879 จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
880 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
881 ?????????????????????????????????? (?????????) ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
882 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
883 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3178 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
884 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
885 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
886 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
887 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
888 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
889 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
890 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
891 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
892 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
893 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
894 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
895 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
896 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9475 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
897 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/1479 4/22/2022
898 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
899 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
900 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
901 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
902 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
903 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
904 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
905 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
906 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/1479 8/4/2022
907 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/1479 8/4/2022
908 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
909 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
910 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/1479 8/4/2022
911 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
912 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/1479 4/1/2022
913 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
914 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
915 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
916 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
917 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
918 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
919 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
920 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1479 3/30/2022
921 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   3/29/1479 3/29/2022
922 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
923 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1479 3/18/2022
924 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
925 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
926 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
927 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
928 ซื้อน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและด้านเคมี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
929 จ้างปรับปรุงชุดอุปกรณ์แม่ข่ายกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
930 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
931 ซื้อตูุ้โชว์กระจก (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
932 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   3/2/1479 3/2/2022
933 ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังไผ่และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
934 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   2/23/1479 2/23/2022
935 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
936 จ้างซ่อมแซม อุปกรณ์กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
937 ปรับปรุงสำนักงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๓ และติดตั้งตาข่ายกันนกเข้า   1/26/1479 1/26/2022
938 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางจากน้ำกัดเชาะ จำนวน 4 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
939 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
940 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
941 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
942 ซื้อชุดตรวจ ATK (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
943 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
944 จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
945 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
946 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
947 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
948 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
949 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
950 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
951 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)(ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
952 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)   3/26/1477 3/26/2020
953 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์)   3/26/1477 3/26/2020
954 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)   3/26/1477 3/26/2020
955 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
956 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
957 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
958 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1477 2/28/2020
960 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
962 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
963 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
964 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
965 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
966 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1477 1/31/2020
967 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
968 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
969 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
970 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
971 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
972 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
973 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
974 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
975 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
976 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
977 จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (บ้านลม) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓   1/10/1477 1/10/2020
978 จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที โครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
979 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน)   1/10/1477 1/10/2020
980 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที และเต้นท์โดม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
981 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงกิจกรรม เกม และนันทนาการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
982 จ้างเหมาจัดทำป้ายกำกับแบบสติ๊กเกอร์พิมพ์สีพร้อมติดตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
983 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
984 ซื้อหุ่นฝึก CPR (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
985 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถตู้ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กฉ 1792 ชุมพร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
986 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
987 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
988 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
989 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
990 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/1477 1/3/2020