ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาเชื่อมต่อกับถนนสายสะพานปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
2 ครุภัณฑ์อื่น (จัดหาเครื่องบดขวดแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง)  14 กันยายน 2565
3 จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตามสายฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
7 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
9 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
10 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
12 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาเชื่อมต่อกับถนนสายสะพานปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  30 สิงหาคม 2565
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
14 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
16 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2565
18 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จัดหากล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
22 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
24 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
27 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
29 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ HOT MIX บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
33 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
35 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2565
37 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
38 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์โดม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
39 จ้างเหมาผูกผ้าเวทีพร้อมตกแต่งเวที,หญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
46 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2565
48 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
49 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
50 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
51 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
52 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
53 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
54 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
55 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
56 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์พร้อมเครื่องรูดใบขับขี่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
58 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  2  มิถุนายน  2565
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองเชิงรุกผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
60 ????????????????????????????????????? ????????????? ? ???????? ???? ????????? ?? ???????? ???? ??????????????? ?? ??? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
61 จ้างโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
64 ซื้อโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
65 จ้างทำป้ายงานโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
66 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
67 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดิอน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
69 ซื้อวัสดุโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
71 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
75 ปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  4 เมษายน 2565
76 เรือกลเดินทะเล (เรือหางยาว)  4 เมษายน 2565
77 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
78 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
79 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
80 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
81 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
82 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
84 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๋ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
87 จ้างเหมาเรือข้ามฝาก จำนวน ๓๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
88 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ ๕๑๕ ระนอง  3 มีนาคม 2565
89 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
90 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  21 กุมภาพันธ์ 2565
91 จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
92 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
94 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
96 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๔๕ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
98 จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
99 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
100 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
101 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
103 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
104 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
105 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
106 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
107 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
108 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
109 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
112 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องบริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ และวงเวียนน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
113 จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (กั้นห้องพร้อมติดตั้งกระจกอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
114 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว (กข-๔๕๙๓ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
117 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว (กข-๔๕๙๓ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างทำสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
119 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว (กข-๔๕๙๓ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
120 ซื้อโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
122 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
123 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
125 จ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้าง ค.ส.ล. และสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณศาลายายอู หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  27 ตุลาคม 2564
126 จ้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคานเรือตาออด หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
127 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
128 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
129 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
130 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
131 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
132 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
133 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
134 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
135 จ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  30 กันยายน 2564
136 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
137 จ้างเหมาเก็๋บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
138 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
139 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
140 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2564
142 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
143 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
144 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
145 ซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคานเรือตาออด หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  20 กันยายน 2564
146 ซ่อมแซม/ก่อสร้างศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้าง ค.ส.ล. และสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณศาลายายอู หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  20 กันยายน 2564
147 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
150 ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  17 กันยายน 2564
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2564
161 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
163 จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
166 จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
167 ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
168 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
169 ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
170 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
171 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
172 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
173 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๐๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
174 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2564
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
178 จ้างทำป้ายไวนิล ธรรนูญหมู่บ้านในการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
180 ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
184 ซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  3 สิงหาคม 2564
185 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
186 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล)  22 กรกฎาคม 2564
187 จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างซอยฝ่ายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
189 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
191 จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
193 จ้างทำชุดไวนิลติดเสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
195 จ้างทำป้ายไวนิล (แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัยต่างๆ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
196 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2564
199 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างซอยฝ่ายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  2 กรกฎาคม 2564
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิด Network) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
205 จ้างซ่อมแซมมุ้งลวดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
206 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ภาษาพม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
207 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
208 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
209 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
210 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
211 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
212 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
213 จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูม้วน อาคารสำนักงานศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
215 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
216 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
217 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  8  มิถุนายน  2564
218 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  8  มิถุนายน  2564
219 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
220 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
221 จ้างเหมาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
222 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ งาน (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
223 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
225 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
227 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
228 จ้างเหมาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
229 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
231 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กช ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
232 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๐๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
234 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ งาน (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
235 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
236 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
237 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
238 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
240 ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
241 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
242 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
243 ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
244 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
245 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
247 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
248 จ้างเหมาเรือบรรทุกอุปกรณ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
250 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
251 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
252 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
253 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
257 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
258 จ้างเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
259 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
260 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๙๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
261 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
262 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
264 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
266 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
267 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
268 จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
269 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๒๐๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
270 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
271 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (ซุ้มประตูใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
272 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ (งานทะเบียนราษฎร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
274 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
276 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
277 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
278 จ้างเหมากวาดขยะ จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
279 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
280 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
281 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
282 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
283 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
284 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
285 กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน  11 พฤศจิกายน 2563
286 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
287 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๖๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
288 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดหาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
289 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
290 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
291 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
292 จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
293 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
294 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
295 จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน ๑ ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
296 จ้างเหมากวาดขยะ จำนวน ๑ ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
297 จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
298 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
299 จ้างครุภัณฑ์อื่น (จัดหารถเข็นอเนกประสงค์ บรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
300 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
301 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
302 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
303 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาหัวฉีดแบบมีด้ามจับปรับได้ ๓ ระดับ จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
304 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามและลากเข็น จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
305 จ้างซ่อมแซมเครื่องหาบหามดับเพลิง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
306 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดโคมไฟวับวาบทรงแค๊ปซูลและชุดกล่องไซเรนรถดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
307 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
308 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
309 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
314 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟม จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
317 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาข้อต่อสวมเร็วแยก ๓ ทาง จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
318 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคารท่าเทียบเรือระนอง - เกาะสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
319 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
320 จ้างทำป้ายไวนิล เรายังไม่ปลอดภัย ตราบใดที่ยังไม่มี วัคซีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
321 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซฮร์หรือชนิด LED ขาวดำ Network) แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
325 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง - เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
327 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
330 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ  20 สิงหาคม 2563
331 ซื้อวัสดุจัดอบรมโครงการปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัดหลากสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
333 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
336 จ้างอัดเติมถังดับเพลิง (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
339 จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
340 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณรอยต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษากับถนนภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (บริเวณเกาะกลางป้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
341 จ้างก่อสร้างรั้วลานอเนกประสงค์ข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
342 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
343 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
344 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
345 จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
346 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ปั๊มน้ำแช่ดูดโคลน ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตู้เชื่อมแบบไฟฟ้า แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
348 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
349 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี (ULV) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
350 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๗๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
351 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
352 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
353 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
354 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
355 จ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง - เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ  19  มิถุนายน  2563
356 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบเสียงตามสายฝั่งสะพานปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
357 จ้างก่อสร้างป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยวแบบยื่น (Overhang Sign) ชนิดฐานเข็ม บริเวณถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
358 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
359 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
360 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
361 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
362 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (DOVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
364 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
366 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
367 ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
368 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
369 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
370 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
371 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
373 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน  8 พฤษภาคม 2563
374 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
375 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
376 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
377 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๓๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
378 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
379 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
380 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
381 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
382 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
383 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
384 ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
385 ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
388 วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย  19 มีนาคม 2563
389 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ ๕๑๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
390 จ้างซ่อมแซมบันได คสล. ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างยายอู, ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างเงินผัน และศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างคอซู้เจียง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
391 จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
392 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
393 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
395 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
396 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
397 จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
398 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563
399 จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
400 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
401 ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
402 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน  20 มกราคม 2563
403 จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเล อาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
404 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๔๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
405 ซื้อวัสดุกีฬา โครงการศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
406 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
407 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
408 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
409 ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
410 ซื้อน้ำจืด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
411 จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
412 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๕๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563