ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางสวรรค์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมบำรุง รถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค3395 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ใช้ในงานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาส ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.บางสวรรค์ ไตรมาส ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาส ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
6 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ซื้อถ้วยรางวัล มงกุฎและสายสะพายรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้าแแสงสว่างฯ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะส้าน-ถนนทางหลวงสาย 44 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2565
20 ซื้อยางล้อรถติดตั้งเครนไฮโดรลิค (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
21 ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
22 ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
23 จ้างซ่อมแซมสะพานแขวนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2565
25 ซื้อยางล้อรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
27 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2996 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
28 ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
30 ซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
31 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
32 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
33 จ้างติดตั้งป้ายซอยถนนในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างิติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
35 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
37 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
38 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
41 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่าน้ำวัดเก่าเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2565
43 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ไตรมาส 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.บางสวรรค์ ไตรมาส 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเกาะน้อย ไตรมาส 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
46 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด. ทต.บางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
47 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
48 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่าน้ำวัดเก่าเกาะน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มิถุนายน 2565
50 ???????????????????????????????????????????????  17 พฤษภาคม 2565
51 ??????????????????????????? 82-2996 ??. ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
52 จ้างตัดติดสติกเกอร์ และโฟมบอร์ดทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
53 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
55 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กองประปา ทะเบียน บร 9844 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
56 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
58 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
59 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
60 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บท 3711 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
61 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
63 ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
64 ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
67 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง(๋JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
68 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
70 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
71 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  20 มกราคม 2565
72 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
73 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 4009 (บริเวณหน้าตลาดบางสวรรค์) หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
74 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  13 ธันวาคม 2564
75 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2564
76 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2564
77 จ้างจัดทำตรายาง  25 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้งานในกองคลัง  25 พฤศจิกายน 2564
79 โครงการขยายเขตประปาจากหน้าบ้านนางกัลยา กรดนวล จนถึงบ้านนางเกษร หนูนาค  4 พฤศจิกายน 2564
80 โครงการขยายเขตประปาถนน 4009 จากซอยควนเคียนถึงบ้านนายสมพร ชัยนาคิน  4 พฤศจิกายน 2564
81 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2564
82 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2564
83 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1  9 สิงหาคม 2564
85 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
86 จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำรูปตัวยูในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
87 ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สื่อวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
90 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
91 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
92 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง  30 มิถุนายน 2564
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
94 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
95 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บท 3711 ส.ฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
96 ซื้อทราย/หิน พร้อมเปลี่ยนภายในถังกรองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อผ้าระบายและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับใช้ตกแต่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
100 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้กับงานกิจการประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
102 จ้างซ่อมมอเตอร์ 7.5 HP จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
103 จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักในถนนสายหลังตลาดนายช่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
104 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
105 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟไซเรนติดหลังคารถ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
110 ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง เกรด A จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
111 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บร 9844 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
113 ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
115 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 3347 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
116 ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
117 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานสำนักปลัดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
119 จ้างก่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลาบ สุวรรณเทียบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
121 จ้างขยายท่อเมนต์ประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. จากอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ถึงชุมชนซอยหลังเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 ,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
122 จ้างปรับปรุงท่ทอประปา PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ม.ม. ภายในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์(สระแก้ว) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
123 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
124 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
125 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
128 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านนายเนย เพ็ชรคำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
129 จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2996 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
130 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  20 ตุลาคม 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
132 ซื้อรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
133 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
136 ซื้อสารเร่งตกตะกอน 30% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
138 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
140 ซื้อปั้มสูบสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
141 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
142 ซื้อเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
143 ซื้อไฟสปอร์ตไลน์อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
146 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
148 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
149 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
150 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
152 ซื้อวัสดุการเกษตร ศพด.เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
153 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
154 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
155 ซื้อวัสดุสำน่ักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
158 จ้างจัดสวนสถานที่ท่องเที่ยวบางสวรรค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
159 ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
161 ซื้อเบาะรองอเนกประสงค์สำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
162 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
164 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
166 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
169 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1  13 พฤษภาคม 2563
170 ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก  7 พฤษภาคม 2563
171 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
172 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
173 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
175 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3  24 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
177 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
178 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
179 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
180 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
181 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
182 จ้างบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
183 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
184 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยในพรุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
185 จ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
186 จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชนเกาะน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
188 ซื้อกระดาษร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
189 ซื้อคลอรีนผง 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
190 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บร 9844 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
191 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกซอยศรีภิรมย์-ทางหลวงสาย 4009 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
192 จ้างก่อสร้างท่ทอเหลี่ยม ซอยเกาะส้าน ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
193 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุดม ฉิมเรือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
194 จ้างปรับปรุงท่อระบายและถนน คสล.ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
195 จ้างก่อสร้างลานกีฬาและสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยหมู่ที่ 1 (โรงเรียนบ้านเกาะน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะส้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
198 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
199 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
202 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0031/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
203 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2996 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
204 จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
205 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บท 3711 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
206 ซื้อถังขยะพลาสติก เกรดเอ ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
207 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
208 ซื้อวัสดุประเภทอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
210 ซื้อโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
212 ซื้อทราย/หิน พร้อมเปลี่ยนภายในถังกรองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563