ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
2 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2565 (แทนผู้รับจ้างกวาดขยะ เขตที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
5 ซื้อจัดซื้อโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE ระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
8 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวี พร้อมประตูน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๔๕ (ซอยหลังบ้านพักครู) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 เมษายน 2565
11 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0030.14 , 494-54-0030.15 , 494-54-0030.16 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังบ่อพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
13 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
15 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
16 ซื้อสีและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
17 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
18 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
20 ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
22 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  31 มีนาคม 2565
25 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) ประจำเขตที่ ๑ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
26 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2565
28 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หลายเลขทะเบียน ตค-๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  17 มีนาคม 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2565
31 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2565
33 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๑/๗ และ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๑/๘ (ตู้ควบคุมหน้าวัดบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
34 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๖ (โครงการ ๓ โรงสูบน้ำสนามกีฬา)       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
35 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐/๑๔ (โครงการ ๓)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
36 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ตัดหญ้าบนไหล่ทาง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕) โรงเรียนวัดคลองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
39 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕) โรงเรียนบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ  1 มีนาคม 2565
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  28 กุมภาพันธ์ 2565
43 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ เขตที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
44 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25 กุมภาพันธ์ 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ ชนิดฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ  23 กุมภาพันธ์ 2565
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
50 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
51 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
53 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลายและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณคลองตาลตั้งแต่ตลาดรุ่งเรืองเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  14 กุมภาพันธ์ 2565
56 จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์ยุพราช ด้านหลัง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
58 ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
59 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวรเวทีกลางและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
60 จ้างทำแผ่นป้ายโรลอัพ (แผ่นป้ายข้อความแบบม้วนเก็บได้) จำนวน 6 รายการ และป้ายไวนิลกิจกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
61 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
62 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
63 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
64 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ  8 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โรงเรียนวัดคลองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โรงเรียนบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
72 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
73 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณปั๊มน้ำบาดาลถึงโรงส่งน้ำสนามกีฬาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
75 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
76 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
77 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.8 (ตรงข้ามร้านเจ้าสัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
78 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.7 (สามแยกธนาคารกสิกรไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
79 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๒๐/๑ (ซอยปู่ช่วง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24 มกราคม 2565
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
81 ซื้อโคมไฟเต็งลั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
83 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
84 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธาน่ี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
85 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.6 (แยกเกาะคันธง ซ.ไทยพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
86 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
88 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน กฉ 1589 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
89 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
90 ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด 50 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 115 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๑๐ สายถนนแก้วอารีย์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนเมืองคลองตาล ตำบลเวียงสระ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดส  5 มกราคม 2565
92 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๑๐ (ซอยลุงเพิก/ยายชิต) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้่านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  5 มกราคม 2565
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
94 จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
99 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 ธันวาคม 2564
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
101 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี  22 ธันวาคม 2564
102 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
103 ซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งชุดใบมีดดันเดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  17 ธันวาคม 2564
104 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
105 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
106 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
107 จ้างเหมาแบ๊คโฮขุดลอกสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
108 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
109 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
110 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
111 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
113 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
115 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
117 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๑๐ (ซอยลุงเพิก/ยายชิต) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้่านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 ธันวาคม 2564
118 จ้างซ่อมแซมลำโพง จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
119 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
120 จ้างจ้างเช่าเต็นท์โดม , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
121 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
122 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
123 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
124 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
125 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) ประจำเขตที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
126 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) ประจำเขตที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
127 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้่าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
129 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบควบคุมไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
131 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 พฤศจิกายน 2564
132 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 พฤศจิกายน 2564
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
135 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  17 พฤศจิกายน 2564
136 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
137 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2564
138 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2564
139 จ้างทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
140 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งชุดใบมีดดันเดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 คัน  15 พฤศจิกายน 2564
141 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 5339 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
142 จ้างจ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.6.7.8 (สนามกีฬา โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
143 จ้างจ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3 (กล้องโดมบ้านผู้ใหญ่ ม.4 โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
144 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
145 จ้างจ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3.9.10 (หลังสถานีรถไฟ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
146 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
149 จ้างตรวจเช็คระยะที่ ๒๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์หมายเลขทะเบียน บว ๕๕๕๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
152 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
153 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
155 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
157 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
158 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา พื้นสนามแบดมินตันพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
160 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) เขตที่ ๑ แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
162 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานงบประมาณและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
163 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
165 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
166 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
167 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
168 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
169 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7 ตุลาคม 2564
170 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน  7 ตุลาคม 2564
171 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน  7 ตุลาคม 2564
172 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
173 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
174 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  7 ตุลาคม 2564
175 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ อาคารโรงครัว โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลักเก่า) อาคารเก็บเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
176 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
177 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
178 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
179 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
180 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
181 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
182 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
183 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
184 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
185 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ คน (๑๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
186 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๑ ราย (๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
187 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
188 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
189 จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
191 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ชุมชนเมืองคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
192 จ้างตรวจเช็คระยะตามรอบ 40,000 กิโลเมตร รถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน ขก 8518 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
193 จ้างซ่อมรอยรั่วและแว็คดั่มอัดน้ำยาใหม่ ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
194 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังมูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (แป๊ะก๋ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
195 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 กันยายน 2564
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก 1 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
198 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
199 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
200 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
201 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดวอร์ม) จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
202 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
203 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.4 (หน้าธนาคารไทยพานิชย์ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
204 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/6 (หลังสถานีรถไฟ โครงการ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
206 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
207 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
213 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
215 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังห้องชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
216 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
218 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
219 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วรอบสนาม, ประตูทางเข้า-ออกทุกทางของสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
221 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
222 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ  25 สิงหาคม 2564
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
226 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
230 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
235 จ้างทำป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
236 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
237 จ้างซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
238 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
239 ครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดแบบมือถือ (ULV) จำนวน 1 เครื่อง  13 สิงหาคม 2564
240 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
241 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
242 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
243 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
245 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
246 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
247 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
248 จ้างทำแผ่นป้ายอะคลิลิคหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
249 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
251 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
252 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
253 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
254 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
256 จ้างบรรจุผงเคมีแห้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
259 ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
260 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
261 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
263 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
264 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
265 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
268 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย (ท้ายรถ) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
271 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๖๐ สุราษฎร์ธานี เขตที่ ๖ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
273 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
274 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
275 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
277 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
278 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.9 (ซอยข้าง รพร.เวียงสระ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
280 จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
281 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
282 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
283 จ้างซ่อมเครื่องเสียง (รถประชาสัมพันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 462-50-0327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
284 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
285 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
286 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
287 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.14 (โค้งฮั่วไถ่ โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
288 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์494-59-0030.12 (กล้องโดม ซอยโรงเลื่อย โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
289 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้เสริมของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.13 (หน้าบ้าน สท.ปัญญาศักดิ์ โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
290 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033.2 (กลางซอยอินทนิน โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
292 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
293 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
294 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
295 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
296 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
297 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ท้ายรถ) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
300 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
301 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
302 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
303 ซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
304 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
305 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสาธารณูปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
306 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย) ท้ายรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
308 จ้างเหมาผู้รับจ้างแทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
310 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนบ้านส้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
311 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (โรงเรียนวัดคลองตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
312 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
314 จ้างทำมู่ลี่ไม้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
316 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
317 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
318 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
320 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
323 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ (12,000 ลิตร) หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
324 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า-หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
326 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
327 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
328 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฏร์ธานี (รอบ 200,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
329 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
330 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่เป็นปะรำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
331 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
333 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
334 ซื้อคู่มือ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
335 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
336 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
337 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
338 จ้างทำคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนและทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
339 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
340 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฏร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
341 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเปลี่ยนยางรถยบนต์ตรวจการณ์ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
342 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๓๙ สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
343 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
344 ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
345 ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
346 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
348 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 มีนาคม 2564
349 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
350 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๖๑-๐๐๓๓.๑๖ (ตลาดเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
351 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๔-๕๙-๐๐๓๐.๑๖ (คอสะพานถนนสาย ๔๐๑๕ บ้านส้อง - ฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
352 เหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะอัดท้าย (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก)  25 กุมภาพันธ์ 2564
353 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
354 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
355 จ้างทำป้ายคัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
356 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
357 ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
358 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
360 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย เขตที่ 3 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
361 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
362 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
363 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
364 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
366 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
369 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี เขตที่ 6 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
370 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
373 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
375 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
376 จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต 3098 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
377 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
378 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฉขต 749 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
379 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 6608 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
380 จ้างจ้างติดตั้งประตูภายในอาคารสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
381 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
382 จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
383 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
384 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
385 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
386 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
387 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
388 จ้างเช่าเต็นท์และบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
389 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฏร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
391 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
393 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
394 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
395 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
396 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
397 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
398 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
399 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
400 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
401 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
402 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
403 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
404 จ้างติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมก๊อกล้างมือสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
406 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
407 ซื้อถังพลาสติกคัดแยกขยะ ( 4 ประเภท) เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
408 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
409 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  6 พฤศจิกายน 2563
410 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
411 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
412 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
413 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๑ คน (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทงและจัดสถานที่ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
416 จ้างเช่าเต็นท์และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
417 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
418 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
419 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
420 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
421 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงาสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 ตุลาคม 2563
422 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
424 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
425 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
426 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ดอกไม้สดบริเวณพิธีทำบุญตักบาตรและเวทีกลางพร้อมประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
427 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
428 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
429 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
430 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
431 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
432 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
433 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
434 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรงครัว ของศูนย์พัฒาเด็กเล็ก (หลังเก่า) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) และอาคารเก็บเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
435 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
436 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ คน  1 ตุลาคม 2563
437 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
438 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
439 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
440 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
441 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๖ คน  1 ตุลาคม 2563
442 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
443 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้รับจ้างกวาดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕ คน  1 ตุลาคม 2563
444 จ้างปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
447 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 185.00 เมตร สถานที่ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) รหัสสายทาง สฎ.ถ.30-009  22 กันยายน 2563
448 จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
449 จ้างเหมาตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
450 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
453 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
454 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
455 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
456 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
457 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
458 จ้างเหมาขนย้ายท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
459 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
460 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
463 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
464 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3 (ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
466 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
467 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.16 (คอสะพานถนนสาย 4015 บ้านส้อง-ฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
468 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.3 (ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
469 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
470 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
471 ตรวจเช็คตามรอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขก 8518 สุราษฎร์ธานี  3 กันยายน 2563
472 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030.15 (สี่แยกส้องเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
473 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
474 จ้างซ่ออมเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 462-50-0326 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
475 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๒๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
478 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
479 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
481 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
482 ซื้อซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
483 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
485 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
486 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
490 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
491 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมโทรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
492 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนบ้านครอบครัว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  13 สิงหาคม 2563
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
494 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
496 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
497 จ้างป้ายชื่อ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
498 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
499 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
500 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผู้รับจ้างขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เขตที่ ๓) แทนผู้รับจ้างที่ลาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
501 จ้างทำไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
502 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ดอกไม้สดบริเวณพิธีทำบุญตักบาตรและเวทีกลางและจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
503 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
504 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
505 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
506 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
507 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
508 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
509 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
510 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
512 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง  14 กรกฎาคม 2563
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
515 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
517 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
518 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
520 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุม จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
521 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
522 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
523 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
524 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
525 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฎร์ธานี (รอบ 190,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
527 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
528 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
529 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
531 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
532 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
533 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
534 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
535 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
536 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
537 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
538 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
539 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบปรับอากาศรถยนต์ตรวจการณ์ (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บร 9664 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
540 จ้างซ่อมแซมถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
541 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
546 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน 81-5946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
548 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
549 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธ  27 พฤษภาคม 2563
550 จ้างซ่อมเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
551 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703 (โครงการ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
552 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
553 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
554 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนแสงเลนส์เดียว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
555 จ้างเหมาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
556 จ้างเหมาค่าแรงบริการวางบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
557 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
558 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  20 พฤษภาคม 2563
560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
561 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
565 ซื้อกล่องวางเอกสาร จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
566 ซื้อกล่องวางเอกสาร จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
567 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
568 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
569 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
570 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
571 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) ขนาด 5.70 x 7.80 เมตร (2 ข้าง) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
572 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
574 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
576 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๕ ถนนวิภาวดี-รังสิต ๑๘ (ถนนอินทนิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
579 จ้างทำมู่ลี่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
580 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
581 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
582 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
583 จ้างออกแบบและประมาณการราคาก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
584 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
585 จ้างทำมู่ลี่และผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
586 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
587 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
588 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4ล544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24 เมษายน 2563
589 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.30-008 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 33 (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,544.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24 เมษายน 2563
590 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
591 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
592 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (บรรจุผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
593 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
595 ซื้อฟิล์มกันแดดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
596 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดบริเวณซอยข้างตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
597 จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก  14 เมษายน 2563
598 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
599 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
600 จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-59-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
603 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
604 ซื้อหมึก Canon จำนวน 2 ชุด และเม้าส์ USB จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
605 จ้างซ่อมแซมชุดออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
606 จ้างออกแบบสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  1 เมษายน 2563
607 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
608 จ้างโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรมและโคมไฟฟ้า LED บริเวณสวนสุขภาพหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
609 จ้างติดตั้งตัวกระจายสัญาณ และการเดินสายแลนใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
610 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
611 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
612 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
613 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8447 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
614 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
615 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บน 7985 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
616 จ้างออกแบบสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  20 มีนาคม 2563
617 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเวียงสระ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
618 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง  17 มีนาคม 2563
619 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
620 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (สำหรับซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฏร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
621 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
622 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
623 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
624 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
625 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำ 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0588 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
627 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับขาแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
628 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 มีนาคม 2563
629 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
630 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
631 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงด้านหลังร้านหนังสือสุนทรบุ๊ค) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 มีนาคม 2563
632 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องสำรองไฟของตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-61-0033 (โครงการ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
633 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.8 (หน้าสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
634 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
635 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
636 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
637 จ้างเหมาบดอัดลูกรังลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
638 จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
639 จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
640 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
641 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
642 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7260 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
643 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7259 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
644 ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
646 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
647 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
649 จ้างทำโฟมบอร์ดยูวี จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
650 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ (วันวิภาวดีรังสิต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
651 จ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (วันวิภาวดีรังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
652 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี (เลขไมล์ 4,252 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
653 จ้างเหมารถโดยสารแบบพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
654 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ (เลขไมล์ 4,250 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
655 จ้างซ่อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผต 3051 สุราษฎร์ธานี (เลขไมล์ 4,252 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
656 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
657 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
658 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
659 ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
660 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขจอแสดงภาพ (TV) กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0030 (โครงการ 3) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
661 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.6 (สามแยกธนาคารกสิกรไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
662 จ้างเดินสายนำสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.16 (แยกสุวัฒน์ยางยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
663 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
664 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
665 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
666 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
667 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
668 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
669 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
670 ซื้อเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0166 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
671 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
672 ซื้อโคมเต็งลั้งสีแดง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
673 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๐-๐๐๘ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๓๓ (ถนนกำนันเข็บ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงสระ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ สาย  17 มกราคม 2563
674 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) ดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (แทนผู้รับจ้างที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
675 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณซอยตลาดชุมชนบ้านส้อง (ตรงข้ามร้านโกอ้วน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
676 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
677 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และขยายผิวจราจร บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ๗ (ซอยโกหลี) ช่วงตั้งแต่ สี่แยกซอยลุงย่อง ถึงถนนหน้าโรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
678 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
679 ซื้อเปลี่ยนยางนอกรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
680 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
681 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
682 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ผืน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
683 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
684 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
685 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
686 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
687 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
688 จ้างซ่อมรถจักรยายนยนต์ หมายเลขทะเบียน ฉขต 749 สุราษฎร์ธานี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
689 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
690 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
691 จ้างเช่าเต็นท์และที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
692 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
693 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
694 จ้างตัดโฟมบอร์ด สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
695 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
696 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
697 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
698 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๑๗ (ถนนข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ) หมูที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
699 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
700 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
701 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
702 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
703 จ้างเช่าเต็นท์โดม, ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
704 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์เวียงสระ (หมอจำรัส) จรดถนนเจริญสุข (ซอยเมืองใน) หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
705 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (เก็บขนขยะท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
706 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (ผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย ท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
707 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
708 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ 1589 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
709 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ (เก็บขนขยะท้ายรถ แทนตำแหน่งที่ลาออก)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แทนตำแหน่งที่ลาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
710 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
712 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3765 สุราษฎร์ธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
713 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
714 จ้างเหมาบริการเช่าชุดสำหรับการแข่งขันตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
715 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
716 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  20 พฤศจิกายน 2562
718 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤศจิกายน 2562
719 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
722 จ้างซ่อมแซมกระจกประตูและหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
723 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
724 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ (ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
725 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทง และจัดสถานที่ จำนวน ๑๔ รายการ (ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
726 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
727 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
728 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  6 พฤศจิกายน 2562
729 งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  6 พฤศจิกายน 2562
730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหน้าห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ  6 พฤศจิกายน 2562
731 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
732 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๒๙ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
733 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
734 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
735 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
736 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
737 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
738 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
739 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
740 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
741 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
742 จ้างเช่าเต็นท์ , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
743 จ้างจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
744 จ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล) รักษาความสะอาดถนน และเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  17 ตุลาคม 2562
745 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
746 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
747 จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
748 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
749 จ้างเช่าเต็นท์โดม , ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
750 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ตุลาคม 2562
752 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
753 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
755 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
756 โครงการถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล  16 กันยายน 2562
757 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
758 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
759 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
760 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
761 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-54-0703.15 (ทางลงทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
762 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
763 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
764 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
765 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
766 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
767 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
768 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
769 จ้างทำป้ายต่าง ๆ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
770 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
771 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
772 จ้างซ่อม/เปลี่ยนแก้ไขเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกกล้อง CCTV ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
773 ซื้อสเปรย์พ่นยุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
774 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
776 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
778 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
779 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๓๓๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
780 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
781 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๘๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
782 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
783 จ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบอากาศรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 5091 สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
784 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
785 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
786 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
787 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
788 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
789 จ้างทำป้ายบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
790 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
791 จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ (ศาลายุพราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
792 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 5339 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
793 จ้างทำไวนิลธงและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
794 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
795 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 กรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
796 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
797 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2562
799 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สด โต๊ะหมู่บูชาบริเวณเวทีกลางและผูกผ้าบริเวณเวทีกลางและเต็นท์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
800 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2562
801 จ้างเช่าเต็นท์ ที่นังสำหรับพระสงฆ์และเช่าผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
802 ซื้อเครื่องไทยธรรม , ผ้าไตร , กระสอบใส่อาหาร , เชือกฟางและลวด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
803 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ , ผ้าสีเหลือง และผ้าสีฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
804 จ้างเช่าเต็นท์โดม , เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
805 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
806 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
807 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
808 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
809 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
810 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
811 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
812 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
813 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
814 จ้างเหมารถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
815 ก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ  2 สิงหาคม 2562
816 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
817 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2562
819 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อค และอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
820 ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
821 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านส้อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
822 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
823 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
824 ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
825 เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
826 จ้างประดับตกแต่งเวทีและจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเวทีกลางและฉากหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
827 เช่าเต็นท์, ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
828 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเมนบอร์ดและระบบไฟ กล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 494-59-0031/4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
829 จ้างปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนระบบไฟในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
830 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
831 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
832 ซื้อชุดกีฬา , วัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
833 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้านและกรีฑาตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
834 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๓๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
835 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ (ดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๔๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
836 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
837 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
838 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
839 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
840 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
841 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน  26  มิถุนายน  2562
842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
843 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
844 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
845 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
846 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
847 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2286 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
848 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
849 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกและก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเมืองคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2562
850 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
851 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
852 จ้างเหมารถโดยสารแบบพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
853 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
854 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
855 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
856 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
857 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
858 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
859 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
860 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0025 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
861 จ้างรื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
862 จ้างซ่อมรถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-45-0024 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
863 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดร  27 พฤษภาคม 2562
864 จ้างซ่อมรั้วสแตนเลส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
865 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
866 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
867 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0083 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
868 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
869 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
870 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
871 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
872 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
873 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บ 2024 สุราษฏร์ธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
874 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
875 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
876 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดคลองตาล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
877 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
878 จ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก บริเวณข้างร้านเจ้าสัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
879 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
880 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
881 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
882 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
883 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องเสียงและลำโพง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
884 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
885 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
886 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
887 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2562
888 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
889 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว 235.00 เมตร บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจริญสุข (ถนนเมืองใน) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 พฤษภาคม 2562
890 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน 2 ตู้ และครุภัณฑ์เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
891 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
892 จ้างทำไวนิล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
893 จ้างทำตราสัญลักษณ์ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
894 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
895 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
896 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๔๗ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
897 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กีฬาฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระดับจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
898 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
899 จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๒๘๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
900 เช่าเหมาบริการในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
901 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ  1 เมษายน 2562
902 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2829 สุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ บริเวณถนนเลียบคลองตาล ตั้งแต่หลังโคลิเซี่ยม ถึงข้างบ้านครูขวัญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2562
904 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
905 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพพ ๕๐๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562