ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ จำนวน ๑ ราย (นายเบญจา สีหาวัตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 จ้างซ๋อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 จ้างซ่อมแซมดัดแปลงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแม็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27 ซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ 
28 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
32 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
35 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
36 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
37 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
38 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
39 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
40 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
41 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
43 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (ศพด) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
44 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
45 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
46 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
47 จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถกระบะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล-๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
49 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
50 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
53 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2565
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
58 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ถังต่อเดือน) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
61 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
62 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
63 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
64 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถังต่อเดือน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
66 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
67 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
68 จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถังต่อเดือน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
70 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวันที แล้มี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
71 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
72 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
73 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
74 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
75 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
76 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
77 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
78 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  28 กันยายน 2565
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
80 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
81 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
82 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
83 ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
84 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
85 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
86 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไดโว่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
87 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
88 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
89 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
90 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
93 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2565
97 ซื้อแชมพูกำจัดเหาและชุดอุปกรณ์ในการจำกัดเหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
98 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
100 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำหอยโข่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
101 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
102 จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
103 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ ขนาด ๓๐x๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
105 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
106 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
107 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
109 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
110 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั้มลม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
111 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ถังอัดจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
113 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
117 ซื้อฟลูออไรด์วานิชและอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
119 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
120 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องจดมาตรน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
125 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
126 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
127 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
128 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
129 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
130 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
131 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
132 ซื้อกล้องถ่ายภาพและวีดีโอพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำหมายเลขประจำเสาไฟฟ้าแต่ละต้นในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาที่ส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาของระบบประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบบานเลื่อน ทรงสูง ๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
141 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
142 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
145 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
146 โครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕  30 สิงหาคม 2565
147 ซื้อถ่านไม้ จำนวน 5 กระสอบ เพื่อใช้ในการกรองน้ำระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
149 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
150 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
151 จ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงไฟจราจร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
152 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
153 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถนนสายทับมังคุดบ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
154 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
155 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
156 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
158 ซื้อสารกำจัดวัชพืช (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
160 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
163 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
166 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
167 จ้างเหมารถบัสปรับอากาสสองชั้น ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
168 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
169 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ. (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
170 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
171 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)  16 สิงหาคม 2565
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
175 จ้างทำตรายางทะเบียนรับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านส้อง แบบหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
176 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
177 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
178 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
181 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
186 จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายสติ๊กเกอร์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
190 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
191 ซื้อสีสเปรย์ สีแดง จำนวน 2 ลัง เพื่อใช้ในงานสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของงานโยธาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
193 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
194 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
195 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
197 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
199 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2565
201 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
202 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๒๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
204 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
205 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
206 ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  7 กรกฎาคม 2565
207 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
209 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2565
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 และประปาบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
212 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
213 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
214 ซื้อยางมะตอย CMS-2H บรรจุถัง 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
215 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มิถุนายน 2565
217 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔ เครื่อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
218 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
219 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
220 ก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗  23 มิถุนายน 2565
221 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดถนนคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
222 ซื้อครุภัณฑ์่ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
225 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายคลองหลบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มิถุนายน 2565
228 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
229 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
230 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
231 หนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565  17 มิถุนายน 2565
232 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
233 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
234 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
235 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
236 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  16 มิถุนายน 2565
237 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถ) จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
238 ซื้อแผ่นพื้นขนาด 50x350 มม. (4-4 มม.)x1.97 ม. จำนวน 26 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มิถุนายน 2565
240 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
241 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน บว๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
242 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
243 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
244 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
245 จ้างซ่่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
247 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
248 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
249 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
250 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2565
252 จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
253 จ้างซ่อมโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
255 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
256 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
257 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
259 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
261 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
262 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
263 จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
265 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
266 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
267 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
268 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
271 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม)บริเวณถนนเลียบรถไฟฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
274 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
275 ซื้อแมคเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
277 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
278 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
279 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2565
281 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
282 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
283 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
287 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
288 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
289 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
292 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ.) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
293 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
294 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘  25 เมษายน 2565
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
302 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
304 จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
305 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
307 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๔๓๓๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
309 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
310 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
313 จ้างทำตรายาง งานควบคุมภายใน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
314 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
316 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
317 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
318 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
319 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
320 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
321 จ้างเหมารบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2565
324 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
325 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมตู้คอนโทรลของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
326 ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอเนกประสงค์) จำนวน ๖๐ ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
327 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
328 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
329 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
330 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
331 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
333 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
335 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหัวฉีดดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๗๙-๕๑-๐๐๐๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
336 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
337 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
338 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนประปาเลียบถนนสายปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
341 จ้างเหมาโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
344 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2565
346 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
347 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
348 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
350 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
351 จ้างเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
352 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
353 จ้างทำป้ายอะคริลิคแผนที่ท่องเทียวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
354 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
355 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
356 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
358 จ้างทำตรายาง (ชื่อตำแหน่ง) จำนวน 3 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
360 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
361 จ้างทำตรายาง (งานจัดเก็บรายได้) กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
363 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
364 ซื้อกระดาษความร้อนจำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
365 จ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ จำนวน ๔ เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
366 จ้างเหมาทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ แผ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
367 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
368 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
370 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานย่อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
371 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
372 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
374 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
376 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
377 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
379 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน จำนวน ๔ ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
380 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด  2 สิงหาคม 2565
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
382 ซื้อผงปูนคลอรีน จำนวน 10 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
383 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
385 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
386 จ้างปรับปรุงถนนซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
387 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
388 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
389 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดและสายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
390 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
391 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
393 ซื้อวัสดุเครืื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทยางสีดำ) จำนวน ๑๓ คู่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
395 จ้างทำตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
396 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
397 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสาย ๔๒๔๙ (ชุมชนกลุ่มแปด) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก  24 มกราคม 2565
398 จ้างขุดลอกหน้าฝายหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
399 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
400 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
401 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
402 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง บริเวณถนนใต้ สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
403 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
404 จ้างเหมาเข้าปกเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน ๓๑ เล่ม งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
405 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ 692 สฎ.  18 มกราคม 2565
406 จ้างปรับปรุงถนนใต้ทางลอดรถไฟ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
407 จ้างปรับปรุงถนนซอยป้าเมื้อน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
408 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สุราษฏร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
409 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง เลียบรางน้ำ ถนนคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
410 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
411 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
412 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายสำนักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก  17 มกราคม 2565
413 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
414 จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
415 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) จำนวน ๕๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
417 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูธ ,ถุงมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
418 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
419 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
420 จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
421 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง ซอยลุงฉาย บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
422 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
425 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
426 จ้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
428 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
429 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
430 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
432 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  28 ธันวาคม 2564
433 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนเคหะ 4 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
434 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
435 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
436 ทำป้ายไวนิล ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย  27 ธันวาคม 2564
437 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
438 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใชในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ิมเติม) บริเวณซอยบุญทิพย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
440 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
441 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
442 จ้างซ่อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
443 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
444 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
445 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
446 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
447 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 3,500 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
448 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
449 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
450 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
451 ซื้อหินคลุก จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
452 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
454 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)  13 ธันวาคม 2564
455 ซื้อแผ่นพื้น ขนาด 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 200 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยกลิ้ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
457 ซื้อวัสดุสำนักงราน (แบบพิมพ์และใบเสริ็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
458 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
459 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  12 สิงหาคม 2564
460 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้อง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้า  12 สิงหาคม 2564
461 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้กับรถตักหนัาขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
462 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม) จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
463 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
464 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน (ตอน 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
465 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
466 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับประกอบมาตรน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
468 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟส่องสว่างโรงจอดรถหลังใหม่ของเสบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
469 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
470 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
471 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
472 ซื้อแผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยช้างลาก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
473 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
474 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
477 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
478 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
479 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
480 แผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น  19 พฤศจิกายน 2564
481 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
483 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
484 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
485 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
486 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
487 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
489 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๗ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
491 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  16 พฤศจิกายน 2564
492 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
493 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
494 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
495 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางล้อ) จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
496 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
497 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
498 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป ณรงค์ หมู่ที่ 14  11 สิงหาคม 2564
499 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
500 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
501 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
502 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
503 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว (ปกสี) เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
504 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
505 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
506 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ เดือน/งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
507 จ้างขุดลอกหน้าฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
508 จ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
509 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
510 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
511 จ้างก่อสร้างถนนซอยสระน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
512 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนโรงเรียนวัดบ้านส้อง-ถนนห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
513 จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ป้ายเขต เชื่อมต่อห้วยปริกบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
516 เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  29 กันยายน 2564
517 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
518 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
519 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
520 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
521 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
522 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
523 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
524 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
525 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  29 กันยายน 2564
526 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
527 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
528 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
529 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-56-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
530 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
531 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
532 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
533 จ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
534 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
536 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
537 จ้างทำป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
538 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
540 จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
541 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
543 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
544 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
545 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
546 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
547 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
549 จ้างซ่อมหัวฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
550 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
552 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
553 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
556 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
558 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม.๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
559 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
560 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
561 ซื้อหลอดเมทัลฮาไลท์ จำนวน 3 หลอด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงสาย 4249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
562 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๖๐x๗๐ มม. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
564 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  3 กันยายน 2564
565 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
567 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐ x ๔๐๖ x ๘๗๔ มม. จำนวน ๑ ตู้  3 กันยายน 2564
568 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
569 จ้างทำป้ายบุคลากรกองคลัง (โฟมบอร์ด) ขนาดกว้าง ๑๐๖x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
570 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
571 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในงานประปากองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้องง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
572 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
573 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล.สายหลังวัดวิภาวดี บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
574 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
576 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดชนิด ค.ส.ล.แบบตัวยู ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
577 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
578 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๖๑-๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
579 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2564
580 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
582 จ้างทำป้ายเตือนให้ระมัดระวัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
583 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับเสาสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซลาเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
584 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
585 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
586 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ รุ่น HP CF ๒๗๙A จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
587 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนซอยห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
588 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
589 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
590 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
591 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องกองช่าง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
593 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้องฯ  13 สิงหาคม 2564
594 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
595 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๕๕ สฎ  13 สิงหาคม 2564
596 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแนวท่อเมนของระบบประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
598 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนแนวท่อเมนส่งน้ำระบบประปาเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
599 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
600 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลชทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
601 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
602 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
603 จ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำทิ้งระบบประปาผิวดินบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
605 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (แฟลชไดร์ฟ ๓๒ GB) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
606 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
607 ซื้อเบรกเกอร์ 63 แอมป์ จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
608 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน ๔ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
609 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
610 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
611 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
612 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
613 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
614 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
615 จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายห้วยระกำ บริเวณแยกห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
616 จ้างครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
617 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
618 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
619 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
620 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
621 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
622 จ้างทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
623 ซื้อคลอรีน จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
624 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
625 จ้างทำโฟมบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑๐๕x๑๐๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
626 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
627 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนังสือ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
628 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
629 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
630 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
631 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
632 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
633 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 7 ตัว เพื่อใช้ในราชการงานการศึกาา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
634 ซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง มีพนักพิงมีล้อ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
635 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
636 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
637 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
638 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจก หน้าต่างและบานประตูพร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
639 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
640 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
641 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
642 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
643 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
644 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ) จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
646 ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
647 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
648 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
649 ซื้อตู้คอนโทรลปั้มซับเมิส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
650 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
651 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ (ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง) ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
652 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
653 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  2 กรกฎาคม 2564
654 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
655 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
656 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
657 จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (ต่อสัญญา นายธราดล ชูคง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
658 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
659 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
660 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
661 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
662 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กูชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
663 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
664 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
665 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
666 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
667 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
668 จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
669 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
670 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๓ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
671 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิถุนายน 2564
672 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิถุนายน 2564
673 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
674 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
675 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
676 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
677 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
678 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
679 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
680 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
681 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
682 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2564
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
684 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
685 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
686 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  11 มิถุนายน 2564
687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
688 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
689 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
690 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
691 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
693 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2564
695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2564
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
697 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕X๑๑ นิ้ว (๒ ชั้น) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
698 จ้างทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต้ะ และตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
699 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หน้ากากกันสะเก็ดแบบสวมหัวและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
700 ซื้อวัสดุการเกษตร (สายสะพายเครื่องตัดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
701 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
702 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
703 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)  4 มิถุนายน 2564
704 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธี  4 มิถุนายน 2564
705 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐  2 มิถุนายน 2564
706 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
707 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ.๔๔๔ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
708 ซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
709 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ พร้อมโครงไม้รองไม้กระดานติดตั้งเป็นรถแห่ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐ เมตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
711 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
712 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
713 ซื้อยางนอกรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
714 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๘-๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
715 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
718 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
719 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
720 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
722 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
724 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
725 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
726 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
727 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
728 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
729 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง (ระบบแอร์) นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
730 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
731 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ(งวงช้าง)ของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
732 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
733 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
734 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
736 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
737 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
738 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
739 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
740 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
741 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
742 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาปากทางเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
743 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
744 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
745 จ้างเหมาบริการทำตรายาง (ชื่อและตำแหน่ง) จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
746 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
747 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  1 เมษายน 2564
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
749 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถจัดเก็บขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
750 ซื้อล้อยางรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
751 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
752 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
753 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
754 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
755 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
756 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
757 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ถนนห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
758 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
759 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
760 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
761 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
762 จ้างทำสปอตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
763 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
764 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
765 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
766 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
767 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
768 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
769 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2H จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
770 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
771 จ้างทำตรายางงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
772 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
773 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
774 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
775 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
776 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
777 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
778 ซื้อึคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๒๐ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
779 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
780 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
781 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
782 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
783 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
784 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
785 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
786 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
787 จ้างทำตราประท้ับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
788 ซื้อคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
789 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
790 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
791 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
792 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
793 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๑๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
794 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
795 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
796 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๔,๖๕๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
797 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
798 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
799 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
800 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
801 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
802 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
803 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
804 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
805 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
806 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
807 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
808 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสามารถ ชุมชนเคหะฯ 4 หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
810 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
811 จ้างทำตรายาง(หมึกในตัว) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
812 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0020 และ ทต.บส.420-52-0021 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
813 จ้างเช่าเหมาเต็นท์โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
814 จ้างซ่อมขาช้างด้านขวา รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
815 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
816 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการชยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
817 ซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 100A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
818 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
819 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
820 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
821 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
822 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
823 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
824 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
825 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
826 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
827 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเส็ม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
828 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
829 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ ๖๙๒ สุราษฎร์ธานี (ครบกำหนดเช็คระยะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
830 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
831 ซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ  26 มกราคม 2564
832 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
833 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
834 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
835 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
836 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
837 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
838 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
840 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
841 ซื้อประตูน้ำ ขนาด 6 นิ้ว (แบบผีเสื้อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
842 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
843 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
844 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน ๒ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
845 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
846 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
847 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
848 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
849 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตน้ำประปาซอยนาเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
850 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
851 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนคัทเอาท์ตู้ควบคุมไฟฟ้าชลประทาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
852 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
853 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0041-416-60-0045 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
854 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
855 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๑ ผืน งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
856 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
857 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์,หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
858 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
859 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
860 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
861 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
862 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
863 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
864 ทำป้ายไวนิล ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 2.0X4.0 เมตร จำนวน 4 ป้าย  23 ธันวาคม 2563
865 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต ) จำนวน ๒ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
867 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
868 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
869 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
870 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
871 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
872 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
873 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (แผ่นเหล็กรับชุดกวาดด้านท้ายรถ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
874 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
875 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. 420-44-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
876 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ถังพักน้ำเสีย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
877 จ้างซ่อมรถยนต์ (เบาะหน้าและเบาะหลัง) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
878 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
879 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนเลียบชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
880 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
881 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
882 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
883 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
884 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
885 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  1 ธันวาคม 2563
886 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตรยากำจัดวัชพิืชและใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
887 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
888 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
889 ซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรป้ายบังคับความสูง เพื่อติดตั้งเป็นป้ายบังคับในจุดทางลอด จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
890 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
891 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
892 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
893 ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
894 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
895 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
896 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนสายหลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
897 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-60-0045 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
898 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
899 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
900 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
901 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
902 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
903 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
904 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ (ระบบแอร์) ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
905 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
906 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานสวัสดิการสังคม)  5 พฤศจิกายน 2563
907 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
908 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
909 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
910 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อ) รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
911 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
912 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณทางลอดรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
913 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
914 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
915 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานการศึกษา)  2 พฤศจิกายน 2563
916 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
917 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
918 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
919 จ้างเหมาตกแต่งเวที แท่นพิธี โต๊ะรับแขก และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
920 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
921 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
922 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
923 ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าทั้งสองข้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำสิบล้อทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
925 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
926 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภายใต้ชื่อ(WWW.bansong.go.th) ให้เป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ (Version) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
927 จ้างเข้าเล่มเอกสารเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
928 ระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖  20 ตุลาคม 2563
929 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
930 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขนาด ๒๐ X ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
931 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ตุลาคม 2563
932 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔  6 ตุลาคม 2563
933 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
934 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
935 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
936 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
937 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
938 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
939 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
940 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
941 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
942 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
943 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
944 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
945 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
946 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
947 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  1 ตุลาคม 2563
948 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
949 จ้างเหมาพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
950 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
951 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
952 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2563
953 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
954 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
955 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
956 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
957 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม.๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
958 จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
959 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
960 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
961 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
962 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
963 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลียนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
964 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
965 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
966 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
967 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
968 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
969 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง  18 กันยายน 2563
970 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
971 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
972 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
973 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
974 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
975 จ้างซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนน้ำล้นท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
976 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
977 ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 6 คู่ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
978 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
979 ซื้อจัดซื้อแปรงถูพื้นแบบด้ามจับ จำนวน 5 ด้าม เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
980 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
981 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
982 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
983 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
984 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
985 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากระบบทำความเย็นไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
986 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
987 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
988 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนืองคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง  14 กันยายน 2563
989 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
990 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
991 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
992 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
993 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
994 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2563
995 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
996 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
997 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ( ถังน้ำดับเพลิง ระบบปั๊มน้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้าย และช่วงหัวเก่ง ) ทะเบียน บว 4583 สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
998 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
999 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1000 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
1001 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
1002 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1003 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1004 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1005 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1006 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1007 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1008 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลา ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1009 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
1010 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1011 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1012 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1013 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1014 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1015 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1016 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1019 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
1020 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1025 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1026 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1027 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
1028 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานโยธาและงานสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1029 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและกิจการของกองสาธารณสุขฯ  27 สิงหาคม 2563
1030 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1031 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1032 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1033 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1034 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1035 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 30 ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1036 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1037 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คูเลอร์น้ำดื่ม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1038 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 16 นิ้ว รถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1039 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 โครง (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1040 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
1041 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1042 จ้างบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1043 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1044 จ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๘๐๐-๕๙-๐๐๐๑-๘๐๐-๕๙-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1045 ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1046 ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอด LED ขนาด 30 วััตต์ จำนวน 10 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1047 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบรางระบายน้ำซอยคูเหมือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
1048 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
1049 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑, ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓,และ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
1050 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
1051 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
1052 จ้างป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓.๖๕ X ๐.๕๙๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
1053 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
1054 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1055 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1056 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1057 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1058 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1059 ซื้อยาฉีดหญ้า จำนวน 12 ลิตร เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1060 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานการศึกษา สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
1061 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
1062 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
1063 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (กิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
1064 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ เนื่องจากแอร์รถยนต์ไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
1065 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1066 ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 1 โครงการ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1067 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1068 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปากองช่างของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
1069 ซื้อต้นไม้ (ทองอุไร) โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขุมชน จำนวน ๑๐๐ ต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
1070 ซื้ออาหารว่าและเครื่องดื่ม โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 80 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
1071 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ และ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
1072 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ (เช็คระยะ 10,000 กม.) ทะเบียน ผธ 692 สฏ งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
1073 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
1074 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
1075 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้องเพิ่มขึ้น จำนวน 64 คน) งานกองการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
1076 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1077 ซื้อถังน้ำ ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1078 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๕ จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1079 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
1080 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1081 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถจัดเก็บขยะ จำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1082 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1083 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1084 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งท่อน้ำใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1085 ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
1086 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
1087 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1088 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1089 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1090 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1091 จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
1092 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
1093 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 120 ตัน เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองหน ถนนสายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
1094 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
1095 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Dot Matrix Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
1096 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1097 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ  9 กรกฎาคม 2563
1098 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและติดตั้งไฟถนนเพิ่มเติมที่หน้าฝายวังเทวดา บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1099 ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 20 ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1100 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 6 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1101 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1102 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน 4 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Hp รุ่น CE๒๘๕A (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1104 ซื้อหินใหญ่ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 240 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1107 ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1108 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
1110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
1111 จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน จำนวน 1 ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1112 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
1113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีสำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
1114 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1115 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1116 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1117 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพร้อย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
1118 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1120 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1121 ซื้อตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูโรงเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1123 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. ๔๒๐-๔๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
1124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1125 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1984 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1126 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
1128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และใช้สำหรับล๊อคกุญแจของระบบประปาของเทสบาลตำบลบ้านส้องทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1129 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1130 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1131 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1132 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง  16 มิถุนายน 2563
1133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1134 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
1135 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖ - ๕๒ - ๐๐๒๒ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
1136 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1137 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1138 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1139 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1140 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1141 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม จำนวน 4 ขวด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1142 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1143 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1144 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยศิิริวรรณ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำกาขุดวางท่อ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1145 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1146 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย (นายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1147 จ้างทำตรายางสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1148 ซื้อถังเก็บน้ำตั้งพื้น ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1149 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ป้าย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1151 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1152 ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1153 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1154 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1156 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1157 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1158 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
1159 ซื้อมาตรวัดน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
1160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
1161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
1162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
1163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 100 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
1164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะติดเชื้อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีแดง จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
1165 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 และระบบบ้านหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
1166 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สุราษฎร์ธานี (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
1167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มิถุนายน 2563
1168 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
1169 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
1170 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1171 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1172 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1173 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1174 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1175 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1176 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขที่เบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1177 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1178 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว. ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1179 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
1180 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
1181 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายไทรห้อง-ควนพลอง หมู่ที่ 4 และถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
1182 จัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน  25 พฤษภาคม 2563
1183 ซื้อจัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
1184 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7946 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1185 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถยนต์ประจำกองคลังหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการได้อย่างมีประสิทธภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1187 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซื้อปลั๊กสามตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1188 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1189 ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 200 แอมป์ แบบหิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1191 จ้างจัดจ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
1192 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 7 แผ่น (งานสวัสดิ์การสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
1193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
1194 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกงนาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1195 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
1197 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ เพื่อใช้งานในราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1198 ซื้อสายไฮดรอลิค หนา 4 ชั้น จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1199 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1200 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สฎ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟสามตา ๔ ช่อง ๕ เมตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1203 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
1204 จ้างเหมาบริการทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 580 ตารางเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
1205 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และติดโฟโต้สวิทช์เพิ่มเติมบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
1206 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สฎ. เพื่อใช้งานทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืออายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1207 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1208 จ้างปรับปรุงขุดลอกฝายกักเก็บน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1209 จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปรสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1210 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบหม้อน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1212 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1213 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1214 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1215 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1216 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1217 ซื้อจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1218 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1219 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1220 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนท่อประปาในการแก้ปัญหาภัยแล้งของราษฎรบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1222 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1223 จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกิ้มเสี้ยน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1224 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ (ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1226 จ้างเหมาขุดวางท่อพร้อมฝังกลบโครงการขยายเขตประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
1228 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าอารีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1229 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายใต้สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1230 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ-ล้านห้า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1231 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ-ขนส่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
1232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
1233 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
1234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลอนามัยล้างมือ) จำนวน 325 ลิตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1235 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1236 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1237 ทำป้ายไวนิล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  21 เมษายน 2563
1238 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1239 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกันสารเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นสารเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1240 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1241 ซื้อจัดซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน็อต จำนวน 5 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1242 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1243 ซื้อสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 มม. จำนวน 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1244 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ขวดเพชรหัวปั้ม) จำนวน 2,000 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1245 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์)่ จำนวน 25 กล่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1246 จ้างทำป้ายไวนิล โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1247 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการหรือการแพทย์ (ขวดสเปร์ย) จำนวน 1500 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1248 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  17 เมษายน 2563
1249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สติกเกอร์ใส กระดาษสติกเกอร์สี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1251 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 3 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1253 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1255 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1256 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15  14 เมษายน 2563
1257 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5  14 เมษายน 2563
1258 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1259 ซื้อแบรคเกอร์ไฟฟ้า 60 แอมป์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1261 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมสายและตลับหมึก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1263 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1264 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  10 เมษายน 2563
1265 จ้างซ่อมคอมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1266 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
1267 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
1268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
1269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
1270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
1271 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
1272 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
1273 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1274 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายศิริพงษ์ แสตมป์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1275 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย (รายนายสายชล รอดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
1282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
1283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
1284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
1285 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนนห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดตามแนวถนนวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1286 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1287 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2109) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1288 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1289 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรวดและทรายของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1290 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
1291 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวีรศักดิ์ ชอบทำกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
1292 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1293 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 เหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1296 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1297 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗๒๙๑ สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1298 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1300 จ้างจ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
1302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
1303 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง  19 มีนาคม 2563
1304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 14,388 ชิ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
1305 ซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน๊อต จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
1306 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
1307 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
1308 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
1309 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฏ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
1310 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
1311 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกต่ำ ขนาด 4 ฟุตและ ตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต กองสาธารณสุขและสิ่งแแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
1312 ซื้อตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
1313 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
1314 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
1315 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18  12 มีนาคม 2563
1316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
1317 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
1318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
1319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1321 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับถังลม - ถังแก๊ส ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
1322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
1335 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ ๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
1336 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
1337 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙  10 มีนาคม 2563
1338 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1340 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1341 ซื้อปั้มน้ำชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน ขนาดไฟ 1 เฟส กำลังมอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อดูด/ท่อส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1342 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1343 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
1344 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) อาคารอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
1345 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
1346 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
1347 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
1348 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
1349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
1350 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔  4 มีนาคม 2563
1351 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1352 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1353 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1354 ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว มอก. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการเปลี่ยนประตูน้ำแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1355 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
1356 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
1357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
1358 ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดตกแต่งต้นไม้) จำนวน 4 ด้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
1359 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
1360 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
1361 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) จำนวน 100 กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
1362 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
1363 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลนด์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1366 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1367 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
1368 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1370 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส.420 - 52 - 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1371 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1372 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถด้านหลัง จำนวน 4 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1373 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
1374 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมห้องน้ำในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องและระบบประปาของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
1375 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
1376 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
1377 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
1378 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1379 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1380 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1381 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1382 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notrbook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
1383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
1384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
1385 จ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมงาน วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
1386 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายทุ่งโศก,สายนาชุมเห็ดและหัวสะพานคลองหน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
1387 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
1388 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องไอซีที (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1389 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1390 จ้างพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
1392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
1393 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1394 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
1396 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1397 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1398 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1399 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1400 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1401 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 60 ม้วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1402 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1403 ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 100 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1404 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฏ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1405 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
1406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
1407 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
1408 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารสุข) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
1409 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
1410 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
1411 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1412 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1413 จ้างซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1414 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระบบไฟ) หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
1415 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
1416 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย(ระบบไฟ)หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
1417 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1418 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-63-0075 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1419 จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
1420 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
1421 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
1422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำฝายนาเหนง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
1423 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
1424 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ (ชุดอัดไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
1425 ซื้อจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน 2 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1426 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1429 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ใบเสร็จต่างๆ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
1430 ซ่อมเครื่องขยายเสียงประจำรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านส้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  16 มกราคม 2563
1431 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
1432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1433 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1434 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  15 มกราคม 2563
1435 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
1436 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  14 มกราคม 2563
1437 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1438 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
1439 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง  10 มกราคม 2563
1440 จ้างจ้างเหมาะบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1441 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1443 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1444 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง บนเวที เล่นกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1445 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1446 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1447 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที และเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1448 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1449 ซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมระบบแอร์  6 มกราคม 2563
1450 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1451 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1452 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1453 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1454 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1455 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
1456 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563