ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
4 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
5 จ้างจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
6 จ้างจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
7 ซื้อ่ยาฉีดหญ้า จำนวน 12 ขวด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
8 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/2024 2/27/2024
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
11 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
12 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/2024 2/23/2024
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/2024 2/23/2024
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
17 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
18 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
20 จ้างซ่อมเครื่องพ่นยาฉีดหญ้า เลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๕๕-๐๐๐๑ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2024 2/19/2024
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
24 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ทต.บส.๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
25 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
26 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้ลำโพงสองทาง ๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
27 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ป้ายพลาสวูด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
28 โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายบ้านส้อง - คลองลำพลา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9   2/14/2024 2/14/2024
29 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน   2/14/2024 2/14/2024
30 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ป้ายพลาสวูด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
31 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกผู้ใหญ่วรรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
34 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
37 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๖๙๒๑ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
38 จ้างทำป้ายผ้า ขนาด ๑.๐x๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ ๕ ช่อง จำนวน ๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
41 จ้างทำป้ายพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
42 จ้างซ่อมบำรุงแผงกั้นจราจร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
43 จ้างทำป้ายไม้ไผ่ ขนาด ๒.๓ X ๒.๕ เมตร พร้อมโลโก้และข้อความ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2024 2/5/2024
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2024 2/5/2024
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2024 2/2/2024
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2024 2/2/2024
48 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางคู่หลัง ๒ เส้น) รถทะเบียน ผท - ๗๒๔๔ สฎ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
52 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี (ครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
53 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
55 ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
57 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
58 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
60 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
61 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
62 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
64 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
65 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
67 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
69 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์มปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
71 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/2024 1/17/2024
72 จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2024 1/15/2024
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2024 1/15/2024
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
77 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียบ ผบ ๗๑๔๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
78 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยเจริญราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
79 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
80 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(ช่วงล่าง) หมายเลขทะเบียน บม-๓๒๓๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
81 จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
82 จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
84 จ้างเช่าเครื่องเสียงเวที/โต๊ะ/เก้าอี้/พัดลมที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
85 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน ๑ เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๐๐๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
91 ซื้อวัสดุการเกษตร(สายยางรดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
92 ซื้อของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
94 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
95 ซื้อแบตเตอรี่ของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
96 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
97 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๓ แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
98 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบคโฮล์ ทะเบียน ตค ๖๔๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
99 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
100 จ้างกั้นกระจกห้องทำงานพร้อมติดประตูกระจกสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาซอยเจริญราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
102 จ้างติดตั้งหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
103 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
104 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
105 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
106 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
107 จ้างติดตั้งซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แบบคร่อมถนน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
108 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/26/2023 12/26/2023
110 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
111 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
112 ซื้อวัสดุจราจร ไฟไซเรน LED สีแดง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023