ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 จ้างทำกระจกใสปูโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๔๙.๕ x ๗๔.๕ ซม และ หนา ๕ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 จ้างขุดลอกฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
4 จ้างขุดลอกคลองหล จากสะพานซอยลุงเนิ่น-สะพานลอดรถไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-22 5/22/2023
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-19 5/19/2023
9 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
11 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถนน ๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘   2023-05-15 5/15/2023
12 วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑   2023-05-15 5/15/2023
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-11 5/11/2023
14 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
15 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
16 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
18 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๙๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
19 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
20 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดสถิติประชากรงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
21 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
22 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
23 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
26 จ้างทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
27 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
28 จ้างซ่อมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร หยุดตรวจ ไฟเลนส์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
29 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
30 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง   2023-05-02 5/2/2023
31 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายห้วยระกำ (บ้านเหนือคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
32 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
33 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะจับจีบ ผ้าชาตินเนื้อหนา ) จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
38 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
39 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก   2023-04-25 4/25/2023
40 จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าฝายนาเหนง บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
41 จ้างค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนิล) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
44 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-12 4/12/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
47 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
51 จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้างวัดวิกรมประชาราม บ้านราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
52 จ้างขยายเขตวางท่อประปาชนิดท่อประปาชนิดท่อ PVC ระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
54 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
55 จ้างซ๋่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
56 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
58 ซื้อวัสดุสนาม (เต้นท์สนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
59 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
60 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
61 จ้างก่อสร้างถนนเข้าสระน้ำซอยจั่นเสือ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
62 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
63 ซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
64 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
65 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
66 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
67 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
68 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผน 6852 สุราษฎร์ธานี (ครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
69 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
70 ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗   2023-03-27 3/27/2023
71 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
72 ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
73 ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
74 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิทอง บ้านพรุแชง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
75 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด ๔๐ ซม x ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
77 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
78 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. ทรัพย์ประเสริฐ บ้านพรุกำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
80 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
84 จ้างบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซ.ลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
85 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกที่พักสงฆ์ - คลองเขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
86 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน   2023-03-16 3/16/2023
87 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ปั้มน้ำขนิดจมน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
88 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
89 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กธ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
91 จ้างทำไวนิลพร้อมกรอบและขาตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
92 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
93 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-14 3/14/2023
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-14 3/14/2023
96 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
97 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
99 จ้างปรับปรุงถนนสายปลายแพง บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
100 แม็คเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมโฟโต้สวิทซ์ที่ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง   2023-03-10 3/10/2023
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
102 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
103 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
105 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
106 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจิรศักดิ์ แก้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
107 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง รายนายจตุพร โกสุวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-27 2/27/2023
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๗๕ รีม) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔,๖๐๐ ชุด )กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
111 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
112 จ้างทำป้ายชื่อ ตั้งโต๊ะ มีข้อความ ชื่อ - สกุล และตำแหน่ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเชื่อมต่อไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 4249 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
115 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
116 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
117 ตัดกระจกปูบนโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต   2023-02-21 2/21/2023
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
119 จ้างทำไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
120 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
121 จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
122 จ้างเปลี่ยนแหนบ ด้านซ้ายของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
123 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงแมง-กิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
125 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
128 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
129 ซื้อหม้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
131 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
134 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
135 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
137 ซื้อชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ะานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
138 จ้างซ่่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
139 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
140 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
141 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
142 จ้างปรับปรุงโต๊ะประชุม จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
143 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
145 ซื้อยางนอกสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
146 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
147 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2023 1/31/2023
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-029 สายทุ่งโศก-นาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมเห็ด ตำบลบ้านส้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2023 1/31/2023
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
151 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
152 ซื้อแบตเตอรี่รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2023 1/31/2023
154 จ้างปรับปรุงพื้นที่ถมสระน้ำบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
155 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
156 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
157 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
158 ซื้อล้อยางคู่หลังซ้าย ของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
159 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
160 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
161 จ้างซ๋อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
162 จ้างทำตรายางและป้ายตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-030 สายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/1/2023 1/13/2023
164 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฉีดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
165 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
166 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
168 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
169 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
170 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2023 1/6/2023
172 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
174 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
175 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/2023 1/12/2023
177 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
178 จ้างซ่อมเครื่องพ่นยาฉีดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี LED ชนิด network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
180 จ้างทำไวนิล ประกาศเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
181 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวีย   22/12/2565 12/22/2022
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
186 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/12/2565 12/27/2022
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/12/2565 12/15/2022
189 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
190 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
191 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
192 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
193 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
194 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท-๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
195 ซื้อเปลี่ยนล้อยางคู่หน้ารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
197 ก่อสร้างถนนซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐   8/12/2565 12/8/2022
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2565 12/14/2022
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2565 12/14/2022
200 ซื้อยางล้อรถคู่หน้าของรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
201 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
202 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
203 จ้างทำไวนิล ขนาด ๑.๐x๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และโฟมบอร์ดป้ายถือ ขนาด A ๓ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
204 จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
207 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
208 จ้างเหมาบริการคนงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
210 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ จำนวน ๑ ราย (นายเบญจา สีหาวัตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
211 จ้างซ๋อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
212 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
213 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
214 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
215 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
217 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
218 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแม็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
220 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 25-024 สายล้านห้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ ตำบลบ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,968 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,872 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   23/11/2022 11/23/2022
221 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
222 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเกียร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
225 จ้างซ่อมแซมดัดแปลงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
227 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
229 ซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ   14/11/2022 11/14/2022
230 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
231 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
232 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
233 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
234 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
235 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
236 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
238 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
239 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
241 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
242 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (ศพด) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   28/10/2022 10/28/2022
243 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
245 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
246 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
247 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
248 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
249 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
250 จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถกระบะส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล-๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
252 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
253 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
256 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/7/2565 10/7/2022
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2565 10/7/2022
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหูนบ (คลองศูนย์)-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2565 10/7/2022
261 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
262 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
263 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
264 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
265 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
266 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
267 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. (นายไพโรจน์ เจริญสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
268 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
269 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
270 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (นายวันที แล้มี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ถังต่อเดือน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถังต่อเดือน) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ถังต่อเดือน) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
274 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
275 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
276 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
277 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
278 จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
279 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
280 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล   28/9/2565 9/28/2022
281 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล   28/9/2565 9/28/2022
282 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
283 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
284 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
285 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
286 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไดโว่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
287 ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ Network พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
288 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
289 จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
290 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
291 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
293 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
294 จ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายโรงผสมปุ๋ย-ถ.ทางเข้าเหมืองแร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
295 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
296 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
298 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2565 9/14/2022
300 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
301 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
302 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำหอยโข่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
303 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
304 ซื้อแชมพูกำจัดเหาและชุดอุปกรณ์ในการจำกัดเหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
305 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะ ขนาด ๓๐x๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
306 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
307 จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
309 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
310 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
311 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
312 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
314 ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
315 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
316 ซื้อฟลูออไรด์วานิชและอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
317 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
318 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ถังอัดจารบี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
319 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั้มลม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
320 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
322 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
323 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
325 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
326 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องจดมาตรน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
330 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
331 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2565 9/2/2022
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2565 9/2/2022
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน ๑๕๐ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำหมายเลขประจำเสาไฟฟ้าแต่ละต้นในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขาที่ส่งน้ำไปผลิตน้ำประปาของระบบประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
337 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
338 ซื้อกล้องถ่ายภาพและวีดีโอพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
339 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
340 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. Box Culvert สายปลายแพง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบบานเลื่อน ทรงสูง ๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
344 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
345 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
348 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
349 โครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่าจากฝายนาเหนง หมู่ที่ ๕   30/8/2565 8/30/2022
350 ซื้อถ่านไม้ จำนวน 5 กระสอบ เพื่อใช้ในการกรองน้ำระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
351 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
352 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
353 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน ขจ ๑๙๗๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
354 จ้างซ่อมบำรุงรักษาแผงไฟจราจร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
355 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
356 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
357 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
358 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถนนสายทับมังคุดบ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
360 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
361 ซื้อสารกำจัดวัชพืช (ยาฉีดหญ้า) จำนวน 12 ลิตร เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
362 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
363 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
367 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
368 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
369 จ้างเหมารถบัสปรับอากาสสองชั้น ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
370 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
371 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)   16/8/2022 8/16/2022
372 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)   16/8/2022 8/16/2022
373 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ. (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
374 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
377 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
378 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
379 จ้างทำตรายางทะเบียนรับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านส้อง แบบหมึกในตัว จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
380 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
383 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
386 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
389 จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายสติ๊กเกอร์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 8/3/2022
392 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
393 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
394 ซื้อสีสเปรย์ สีแดง จำนวน 2 ลัง เพื่อใช้ในงานสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของงานโยธาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
396 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
399 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
401 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
402 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/12/2022 7/12/2022
404 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
405 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๒๙ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
406 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
407 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
408 ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด   7/7/2022 7/7/2022
409 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/2022 7/6/2022
411 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
412 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2022 7/5/2022
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 และประปาบ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
415 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
416 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
417 ซื้อยางมะตอย CMS-2H บรรจุถัง 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
418 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/6/2022 6/27/2022
420 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๔ เครื่อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
421 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
422 ก่อสร้างถนนน้ำล้นซอยลุงยม (ชุมชนกลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗   23/6/2022 6/23/2022
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายคลองหลบริเวณสามแยก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
424 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดถนนคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
425 ซื้อครุภัณฑ์่ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
426 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
428 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
429 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านลุงพล้อย) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/6/2022 6/21/2022
431 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
432 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
433 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
434 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
435 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
436 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   16/6/2022 6/16/2022
437 หนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565   17/6/2022 6/17/2022
438 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถ) จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
439 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
440 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
441 ซื้อแผ่นพื้นขนาด 50x350 มม. (4-4 มม.)x1.97 ม. จำนวน 26 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/6/2022 6/13/2022
443 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
444 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน บว๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
445 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
446 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
447 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๙๒ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
448 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
449 จ้างซ่่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
450 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
451 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
452 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
453 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
454 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
455 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/2022 6/2/2022
457 จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
458 จ้างซ่อมโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
459 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยข้างขนส่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
460 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
461 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
462 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
463 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
465 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
466 จ้างติดตั้งราวกั้น (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังวัดวิภาวดี - ถ.ซอยลุงยม (กลุ่ม ๘) หมู่ที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/5/2022 5/26/2022
468 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
469 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศิริวรรณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/5/2022 5/24/2022
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
472 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
473 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
474 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
475 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม)บริเวณถนนเลียบรถไฟฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
476 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
478 ซื้อแมคเนติก จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
480 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
481 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2022 5/11/2022
483 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
484 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
485 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
486 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2022 5/6/2022
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2022 5/6/2022
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2022 5/2/2022
490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
491 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
492 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
494 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
495 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ.) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
496 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย) จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/4/2022 4/25/2022
498 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟบ้านห้วยแก้ว-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๓ , ๘   25/4/2022 4/25/2022
499 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
500 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2022 4/22/2022
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2022 4/22/2022
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายแยกอ่าวมดริ้น - ถ.ซอยคอกวัว หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2022 4/22/2022
506 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเทวดาเขาโคก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2022 4/21/2022
508 จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
509 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/4/2022 4/19/2022
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
513 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยทิพย์ทอง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
514 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮว์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
515 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ๑ กษ ๔๓๓๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
516 จ้างทำตรายาง งานควบคุมภายใน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
517 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2022 4/7/2022
519 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
520 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
521 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
522 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2022 4/5/2022
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
525 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
526 จ้างเหมารบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
527 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมตู้คอนโทรลของระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
529 ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอเนกประสงค์) จำนวน ๖๐ ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
530 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
531 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
532 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
533 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายวีระศักดิ์ ศรีน้อย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
536 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
537 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
538 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
539 จ้างเหมาโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบาดาลบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
540 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนประปาเลียบถนนสายปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
542 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
543 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
544 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหัวฉีดดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๗๙-๕๑-๐๐๐๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
545 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนไม้ใหม่ (ตอนที่ ๓) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2022 3/24/2022
547 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง ช่วงที่ ๒) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/3/2022 3/23/2022
549 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี (ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
550 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
551 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
552 จ้างเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
553 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2022 3/18/2022
555 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
556 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
557 จ้างทำป้ายอะคริลิคแผนที่ท่องเทียวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
558 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
559 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
561 จ้างทำตรายาง (ชื่อตำแหน่ง) จำนวน 3 อัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
563 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยชุมชน เคหะ 3 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2022 3/3/2022
565 จ้างทำตรายาง (งานจัดเก็บรายได้) กองคลัง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
567 ซื้อกระดาษความร้อนจำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
568 จ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ จำนวน ๔ เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
569 จ้างเหมาทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ แผ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
570 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
571 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/2/2022 2/22/2022
573 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานย่อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
574 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
575 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
576 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
577 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
578 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
579 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
580 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2022 2/9/2022
582 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2022 2/7/2022
583 ซื้อผงปูนคลอรีน จำนวน 10 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2022 2/7/2022
584 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน จำนวน ๔ ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
585 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย งานการศึกษา สำนักปลัด   2/8/2022 2/8/2022
586 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
588 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
589 จ้างปรับปรุงถนนซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
590 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
591 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
592 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
593 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดและสายส่งน้ำดับเพลิง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
594 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
595 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
596 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
597 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
598 ซื้อวัสดุเครืื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทยางสีดำ) จำนวน ๑๓ คู่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
599 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
600 จ้างทำตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
601 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
602 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสาย ๔๒๔๙ (ชุมชนกลุ่มแปด) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก   24/1/2022 1/24/2022
603 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
604 จ้างเหมาเข้าปกเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน ๓๑ เล่ม งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
605 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง บริเวณถนนใต้ สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
606 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
607 จ้างขุดลอกหน้าฝายหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
608 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ) จำนวน ๕๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
609 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูธ ,ถุงมือ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
610 จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
611 ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ 692 สฎ.   18/1/2022 1/18/2022
612 จ้างปรับปรุงถนนใต้ทางลอดรถไฟ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
613 จ้างปรับปรุงถนนซอยป้าเมื้อน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
614 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว ๖๙๓๖ สุราษฏร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
615 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง เลียบรางน้ำ ถนนคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
616 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว ๔๕๘๓ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
617 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
618 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
619 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายสำนักสงฆ์เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก   17/1/2022 1/17/2022
620 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก   17/1/2022 1/17/2022
621 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
622 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
623 จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
624 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่อง ซอยลุงฉาย บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
626 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
629 จ้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
630 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
631 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
632 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
633 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
634 โครงการปรับปรุงถนนสายแยกหูนบ (คลองศูนย์) - คลองน้ำเฒ่า บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖   28/12/2564 12/28/2021
635 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนเคหะ 4 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
636 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
637 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
638 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
639 ทำป้ายไวนิล ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๒.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย   27/12/2564 12/27/2021
640 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใชในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เพ่ิมเติม) บริเวณซอยบุญทิพย์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
641 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
642 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
643 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
644 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ. กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
645 จ้างซ่อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ. กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
646 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
647 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
648 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
649 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฎ. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
650 ซื้อหินคลุก จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
651 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
652 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 3,500 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
653 ซื้อแผ่นพื้น ขนาด 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 200 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยกลิ้ง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
654 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
655 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
657 ซื้อวัสดุสำนักงราน (แบบพิมพ์และใบเสริ็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
658 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
659 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
660 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
661 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)   13/12/2564 12/13/2021
662 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน   12/8/2564 12/8/2021
663 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้อง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้า   12/8/2564 12/8/2021
664 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้กับรถตักหนัาขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
665 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม) จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
666 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-52-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
667 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน (ตอน 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
668 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟส่องสว่างโรงจอดรถหลังใหม่ของเสบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับประกอบมาตรน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
670 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
671 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
673 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
674 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
675 ซื้อแผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยช้างลาก หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
676 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
677 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
678 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
679 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
681 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
682 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
684 แผ่นพื้นขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 300 แผ่น   19/11/2564 11/19/2021
685 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
686 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
687 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
688 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
689 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
690 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
691 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   16/11/2564 11/16/2021
692 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
693 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
694 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
695 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
696 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๗ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
697 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน ๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
698 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางล้อ) จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน กว ๖๙๓๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
699 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
700 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
701 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป ณรงค์ หมู่ที่ 14   11/8/2564 11/8/2021
702 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
703 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
704 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
705 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว (ปกสี) เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
706 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
707 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อน กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
708 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสวัสดิการสังคม) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
709 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ เดือน/งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
710 จ้างขุดลอกหน้าฝายนาเหนง บ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
711 จ้างซ๋อมแซมปรับปรุงระบบประปาเทศบาล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
712 จ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ป้ายเขต เชื่อมต่อห้วยปริกบ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
713 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนโรงเรียนวัดบ้านส้อง-ถนนห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
714 จ้างก่อสร้างถนนซอยสระน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
715 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
716 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
717 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
718 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
719 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาดขนาด 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
720 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565   29/9/2564 9/29/2021
721 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565   29/9/2564 9/29/2021
722 เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   29/9/2564 9/29/2021
723 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565   29/9/2564 9/29/2021
724 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
725 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
726 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
727 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
728 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
729 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
730 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
731 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
732 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-56-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
733 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก   21/9/2564 9/21/2021
734 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
735 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
736 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
737 จ้างทำป้ายไม้ทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
738 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
739 จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
740 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
741 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
742 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
743 จ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
744 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ตัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
745 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อประปาบริเวณริมถนนสาย 4015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
746 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
747 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
748 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
749 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
750 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
751 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
752 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
753 จ้างซ่อมหัวฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
754 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
756 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขวม.๗๗๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
757 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
758 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
759 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
760 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๖๐x๗๐ มม. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
761 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคูเหมือง-คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
762 ซื้อหลอดเมทัลฮาไลท์ จำนวน 3 หลอด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงสาย 4249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
763 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
764 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
765 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
766 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
767 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน   3/9/2564 9/3/2021
768 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
769 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐ x ๔๐๖ x ๘๗๔ มม. จำนวน ๑ ตู้   3/9/2564 9/3/2021
770 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
771 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
772 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
773 จ้างทำป้ายบุคลากรกองคลัง (โฟมบอร์ด) ขนาดกว้าง ๑๐๖x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
774 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน คสล.สายหลังวัดวิภาวดี บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
775 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดชนิด ค.ส.ล.แบบตัวยู ถนนสาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๗ หน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
776 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยลุงนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
777 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
778 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในงานประปากองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้องง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
779 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๒๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
780 ซื้อหัวโฟโต้สวิทช์ จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
781 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๖๑-๐๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
782 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
783 ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก   27/8/2564 8/27/2021
784 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับเสาสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซลาเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
785 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
786 จ้างทำป้ายเตือนให้ระมัดระวัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
787 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
788 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ รุ่น HP CF ๒๗๙A จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
790 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
791 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
792 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนซอยห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
793 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
794 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องกองช่าง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
795 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
796 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ-โรงเรียนพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๘,๑ ตำบลบ้านส้องฯ   13/8/2564 8/13/2021
797 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
798 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแนวท่อเมนของระบบประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
799 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนแนวท่อเมนส่งน้ำระบบประปาเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
800 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๕๕ สฎ   13/8/2564 8/13/2021
801 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ระบบแอร์) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
802 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
803 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลชทะเบียน บล ๗๒๙๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
804 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
805 ซื้อเบรกเกอร์ 63 แอมป์ จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
806 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (แฟลชไดร์ฟ ๓๒ GB) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
807 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
808 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
809 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
810 จ้างเหมาโครงการขุดลอกบ่อน้ำทิ้งระบบประปาผิวดินบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
811 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
812 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน ๔ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
813 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
814 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
815 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
816 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
817 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
818 จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายห้วยระกำ บริเวณแยกห้วยระกำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
819 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
820 จ้างครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
821 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
822 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
823 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
824 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
825 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
826 ซื้อคลอรีน จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
827 จ้างทำป้ายไวนิล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
828 จ้างทำโฟมบอร์ดโครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด ๑๐๕x๑๐๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
829 จ้างจัดจ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
830 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หนังสือ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
831 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) จำนวน ๘๐ กิโลกรัม กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
832 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
833 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
834 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
835 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
836 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 7 ตัว เพื่อใช้ในราชการงานการศึกาา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
837 ซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง มีพนักพิงมีล้อ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
838 จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๕ ถัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
839 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
840 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
841 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
842 จ้างจ้างเปลี่ยนกระจก หน้าต่างและบานประตูพร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
843 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
844 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
845 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ) จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
847 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
848 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
849 ซื้อตู้คอนโทรลปั้มซับเมิส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
850 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
851 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
852 ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
853 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเหมืืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
854 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ (ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง) ทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
855 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   2/7/2564 7/2/2021
856 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
857 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
858 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
859 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
860 จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (ต่อสัญญา นายธราดล ชูคง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
861 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่าง เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
862 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
863 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
864 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
865 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
866 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
867 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านถนนน้ำล้นสายคลองลาให้ใช้ความระมัดระวัง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
868 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
869 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กูชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
870 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
871 จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
872 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
873 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๓ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
874 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/6/2564 6/18/2021
876 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/6/2564 6/18/2021
877 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
878 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
879 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี สำนักลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
880 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
881 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
882 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
883 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
884 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
885 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
886 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
888 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
889 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   11/6/2564 6/11/2021
890 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
891 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
892 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
893 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
894 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2564 6/9/2021
895 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2564 6/9/2021
896 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
897 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
898 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
899 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
900 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๕X๑๑ นิ้ว (๒ ชั้น) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
901 จ้างทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต้ะ และตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
902 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หน้ากากกันสะเก็ดแบบสวมหัวและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
903 ซื้อวัสดุการเกษตร (สายสะพายเครื่องตัดหญ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
904 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)   4/6/2564 6/4/2021
905 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
906 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
907 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธี   4/6/2564 6/4/2021
908 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐   2/6/2564 6/2/2021
909 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
910 ซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
911 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ.๔๔๔ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
912 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิค - ๑๙ พร้อมโครงไม้รองไม้กระดานติดตั้งเป็นรถแห่ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐ เมตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
913 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2564 5/27/2021
914 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
915 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
916 ซื้อยางนอกรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/5/2564 5/19/2021
918 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
919 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๘-๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
920 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/5/2564 5/18/2021
921 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
922 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
923 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/5/2564 5/11/2021
925 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยลุงเริญ (ตอน ๓) เชื่อมต่อถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/5/2564 5/11/2021
926 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/5/2564 5/11/2021
927 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
928 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
929 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
930 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
931 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
932 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
933 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง (ระบบแอร์) นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
934 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ(งวงช้าง)ของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
935 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
936 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
937 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2564 4/26/2021
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2564 4/26/2021
940 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2564 4/26/2021
941 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2564 4/26/2021
942 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
943 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
944 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
945 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมประปาปากทางเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
946 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
947 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
948 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
949 จ้างเหมาบริการทำตรายาง (ชื่อและตำแหน่ง) จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
950 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
951 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
952 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถจัดเก็บขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
953 ซื้อล้อยางรถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
954 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   1/4/2564 4/1/2021
955 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ถนนห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
956 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
957 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
958 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
959 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
960 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
961 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
962 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
963 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
964 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
965 จ้างทำสปอตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
966 ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2H จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
967 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
968 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
969 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
970 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
971 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
972 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทดศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
973 จ้างทำตรายางงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
974 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
975 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
976 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
977 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
978 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียนเลขที่ ๘๒-๘๐๕๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
979 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
980 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
981 ซื้อึคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๒๐ เล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
982 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
983 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
984 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
985 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู ซอยแยกโรงเรียนนาชุมเห็ด-ด่านตง-ทุ่งโศก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
986 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
987 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
988 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
989 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
990 จ้างทำตราประท้ับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
991 ซื้อคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
992 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
993 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
994 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๑๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
995 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ป้าย งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
996 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
997 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๘ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
998 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
999 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
1000 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
1001 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๔,๖๕๐ โด๊ส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1002 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
1003 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
1004 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
1005 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
1006 ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
1007 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-61-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
1008 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
1009 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
1010 ซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 100A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
1011 จ้างซ่อมขาช้างด้านขวา รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1012 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสามารถ ชุมชนเคหะฯ 4 หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1013 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
1014 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
1015 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 420-52-0020 และ ทต.บส.420-52-0021 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1016 จ้างทำตรายาง(หมึกในตัว) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1017 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1018 จ้างเช่าเหมาเต็นท์โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
1019 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
1020 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง จำนวน ๑๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
1021 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการชยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
1022 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1023 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1024 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1025 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
1026 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเส็ม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1027 ซื้อวัสดุการเกษตร (ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1028 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1029 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1030 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1031 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
1032 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1033 ซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สฎ   26/1/2564 1/26/2021
1034 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
1035 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ผธ ๖๙๒ สุราษฎร์ธานี (ครบกำหนดเช็คระยะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
1036 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1037 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1038 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1039 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1040 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1041 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
1042 ซื้อประตูน้ำ ขนาด 6 นิ้ว (แบบผีเสื้อ) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
1043 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1044 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
1045 จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1046 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
1047 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
1048 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน ๒ มัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
1049 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการขยายเขตน้ำประปาซอยนาเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
1050 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนคัทเอาท์ตู้ควบคุมไฟฟ้าชลประทาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
1051 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
1052 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
1053 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
1054 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
1055 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0041-416-60-0045 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
1056 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
1057 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์,หน้ากากอนามัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
1058 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
1059 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๑ ผืน งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
1060 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
1061 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
1062 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
1063 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
1064 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
1065 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
1066 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1067 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
1068 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
1069 ทำป้ายไวนิล ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2564 ขนาด 2.0X4.0 เมตร จำนวน 4 ป้าย   23/12/2563 12/23/2020
1070 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต ) จำนวน ๒ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
1071 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (แผ่นเหล็กรับชุดกวาดด้านท้ายรถ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
1072 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1073 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1074 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1075 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1076 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกสิบล้อน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๐๕๘ สฎ (ครบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
1077 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
1078 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ถังพักน้ำเสีย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
1079 จ้างซ่อมรถยนต์ (เบาะหน้าและเบาะหลัง) หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
1080 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. 420-44-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
1081 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 120 ตัน เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองหน ถนนสายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
1082 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนเลียบชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
1083 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
1084 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
1085 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
1086 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
1087 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
1088 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
1089 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โ่รงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   1/12/2563 12/1/2020
1090 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตรยากำจัดวัชพิืชและใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
1091 ซื้อวัสดุแผ่นป้ายจราจรป้ายบังคับความสูง เพื่อติดตั้งเป็นป้ายบังคับในจุดทางลอด จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
1092 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
1093 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
1094 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
1095 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
1096 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
1097 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
1098 ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
1099 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)ถนนสายหลังวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
1100 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
1101 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
1102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
1103 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-60-0045 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
1104 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
1105 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ( ถังน้ำดับเพลิง ระบบปั๊มน้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้าย และช่วงหัวเก่ง ) ทะเบียน บว 4583 สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
1106 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
1107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
1108 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
1109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
1110 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ (ระบบแอร์) ทะเบียน บม ๓๒๓๗ สุราษฎร์ธานี งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
1111 จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
1112 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานสวัสดิการสังคม)   5/11/2563 11/5/2020
1113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อ) รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
1114 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๒๙๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
1115 จ้างทำปฏิทินปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
1116 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สุราษฎร์ธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
1117 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
1118 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
1119 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
1120 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
1121 ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
1122 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งโคมไฟถนนบริเวณทางลอดรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
1123 กระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (งานการศึกษา)   2/11/2563 11/2/2020
1124 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
1125 ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
1126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/10/2563 10/27/2020
1127 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
1128 จ้างเหมาตกแต่งเวที แท่นพิธี โต๊ะรับแขก และจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
1129 ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าทั้งสองข้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำสิบล้อทะเบียน 82-8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
1130 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
1131 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
1132 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภายใต้ชื่อ(WWW.bansong.go.th) ให้เป็นระบบเวอร์ชั่นใหม่ (Version) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
1133 ระบบประปาชุมชนบ้านมหาราช หมู่ที่ ๖   20/10/2563 10/20/2020
1134 จ้างเข้าเล่มเอกสารเพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
1135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
1136 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
1137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/10/2563 10/9/2020
1138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/10/2563 10/9/2020
1139 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขนาด ๒๐ X ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
1140 จ้างทำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
1141 จ้างป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓.๖๕ X ๐.๕๙๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
1142 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
1143 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2563 10/5/2020
1144 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ ๖ , ๑๔   6/10/2563 10/6/2020
1145 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1146 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1147 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1148 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1149 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1152 จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
1153 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564   1/10/2563 10/1/2020
1154 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1155 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1156 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1157 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1158 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1159 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1160 จ้างเหมาพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1161 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1162 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
1163 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
1164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2563 9/30/2020
1165 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
1166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
1167 จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
1168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
1169 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม.๗๗๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
1170 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
1172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2563 9/21/2020
1173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2563 9/21/2020
1174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
1175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
1176 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลียนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1177 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1178 ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1179 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1180 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1181 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
1182 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง   18/9/2563 9/18/2020
1183 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
1184 ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 6 คู่ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
1185 จ้างซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนน้ำล้นท่าน้ำวังหิน บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
1186 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
1187 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
1188 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
1189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2563 9/14/2020
1190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2563 9/14/2020
1191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2563 9/14/2020
1192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2563 9/14/2020
1193 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1194 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1195 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากระบบทำความเย็นไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2563 9/15/2020
1197 ซื้อจัดซื้อแปรงถูพื้นแบบด้ามจับ จำนวน 5 ด้าม เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
1198 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๗๙๔๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
1199 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนืองคลอง (ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง   14/9/2563 9/14/2020
1200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/9/2563 9/14/2020
1201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1202 จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1203 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1204 ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1205 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
1206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/9/2563 9/11/2020
1207 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
1208 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
1209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
1210 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
1212 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
1213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
1214 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1218 ซื้อยาฉีดหญ้า จำนวน 12 ลิตร เพื่อไว้ใช้ในการกำจัดวัชพืชบริเวณระบบประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
1219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
1220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
1221 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
1222 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
1223 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถตู้ส่วนกลา ทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
1224 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
1225 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
1226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
1227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
1228 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
1229 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผท ๗๒๔๔ สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
1230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
1231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองแสง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
1232 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 30 ถัง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
1233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
1234 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
1235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
1241 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและกิจการของกองสาธารณสุขฯ   27/8/2563 8/27/2020
1242 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
1243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
1244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานโยธาและงานสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
1245 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
1246 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
1247 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
1248 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
1249 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๒๘๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
1250 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 โครง (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
1251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คูเลอร์น้ำดื่ม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
1252 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 16 นิ้ว รถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้น งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
1253 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
1254 จ้างบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๙๘๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
1255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
1256 จ้างซ่อมบำรงุรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
1257 ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแบบหลอด LED ขนาด 30 วััตต์ จำนวน 10 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
1258 จ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๘๐๐-๕๙-๐๐๐๑-๘๐๐-๕๙-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
1259 ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
1260 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
1261 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบรางระบายน้ำซอยคูเหมือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
1262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑, ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๓,และ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
1263 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
1264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานการศึกษา สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
1265 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
1266 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
1267 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
1268 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (กิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
1269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปากองช่างของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
1270 ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 1 โครงการ (งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
1271 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
1272 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ เนื่องจากแอร์รถยนต์ไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
1273 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้องเพิ่มขึ้น จำนวน 64 คน) งานกองการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
1274 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ (เช็คระยะ 10,000 กม.) ทะเบียน ผธ 692 สฏ งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
1275 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
1276 ซื้อต้นไม้ (ทองอุไร) โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขุมชน จำนวน ๑๐๐ ต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
1277 ซื้ออาหารว่าและเครื่องดื่ม โครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 80 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
1278 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๙ และ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๓๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
1279 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
1280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
1281 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
1282 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถจัดเก็บขยะ จำนวน 1 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
1283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/7/2563 7/21/2020
1284 ซื้อหมึกเติมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๕ จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
1285 ซื้อถังน้ำ ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
1286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
1287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งท่อน้ำใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
1288 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
1289 ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
1290 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
1291 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
1292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
1293 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
1294 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
1295 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1296 จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
1297 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
1298 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1299 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข ๓๖๖๑ สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
1300 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด Dot Matrix Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
1301 ซื้อหินใหญ่ขนาด 40-60 เซนติเมตร จำนวน 240 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
1302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Hp รุ่น CE๒๘๕A (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
1303 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 6 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-5213 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1304 ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 20 ลิตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1305 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและติดตั้งไฟถนนเพิ่มเติมที่หน้าฝายวังเทวดา บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1306 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ   9/7/2563 7/9/2020
1307 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก (ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน 4 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
1308 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
1309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/7/2563 7/3/2020
1310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/7/2563 7/3/2020
1311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
1312 ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
1313 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
1314 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๗๑๒๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
1315 จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในสำนักงาน จำนวน 1 ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
1316 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.เทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
1317 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีสำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
1318 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
1319 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
1320 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพร้อย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
1321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูโรงเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำระบบประปาบ้านมหาราช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
1322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
1323 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
1324 ซื้อวัสดุน้ำดื่มสะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
1325 ซื้อตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
1326 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บส. ๔๒๐-๔๔-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
1327 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียน ๑ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
1328 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
1329 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
1330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
1331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และใช้สำหรับล๊อคกุญแจของระบบประปาของเทสบาลตำบลบ้านส้องทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
1332 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
1333 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1984 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
1334 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง   16/6/2563 6/16/2020
1335 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
1336 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1337 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ เควีเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
1338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
1339 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยศิิริวรรณ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำกาขุดวางท่อ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1340 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1341 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ทต.บส.๔๑๖ - ๕๒ - ๐๐๒๒ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
1342 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1343 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1344 ซื้อผ้าสีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1345 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1346 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม จำนวน 4 ขวด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1347 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M12 (CF279A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1348 จ้างทำป้ายธงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
1349 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๔๕๘๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
1350 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย (นายสมนึก ใจรื่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
1351 ซื้อถังเก็บน้ำตั้งพื้น ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
1352 จ้างทำตรายางสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
1353 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1354 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1355 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ป้าย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1356 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1357 ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1360 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
1361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
1362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) ขนาด ๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
1363 ซื้อมาตรวัดน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตรทองเหลือง จำนวน 40 ชุด เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
1364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2563 6/4/2020
1365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2563 6/4/2020
1366 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะติดเชื้อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีแดง จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
1367 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 100 ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
1368 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมท่อส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 และระบบบ้านหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
1369 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
1370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/2563 6/1/2020
1371 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82-8058 สุราษฎร์ธานี (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
1372 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
1373 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
1374 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
1375 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สะอาด ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
1376 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
1377 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
1378 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ หมายเลขทะเบียน บม ๑๑๙๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
1379 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน บว. ๔๕๘๓ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
1380 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขที่เบียน ๘๑-๑๕๐๖ สฎ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
1381 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
1382 ซื้อจัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
1383 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
1384 จัดซื้อนม (อาหารเสริมนมโรงเรียน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน   25/5/2563 5/25/2020
1385 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7946 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
1386 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ซื้อปลั๊กสามตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
1387 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายไทรห้อง-ควนพลอง หมู่ที่ 4 และถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
1388 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
1389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการได้อย่างมีประสิทธภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
1390 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง รถยนต์ประจำกองคลังหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๙๔๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
1391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
1392 ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก ขนาด 200 แอมป์ แบบหิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
1393 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
1394 ซื้อสายไฮดรอลิค หนา 4 ชั้น จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
1395 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววีถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
1396 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยกงนาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
1397 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 7 แผ่น (งานสวัสดิ์การสังคม สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
1398 จ้างจัดจ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบแอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
1399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
1400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
1401 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
1402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟสามตา ๔ ช่อง ๕ เมตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
1403 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สฎ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
1404 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1047 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
1405 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวม ๗๗๑ สฎ เพื่อใช้งานในราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
1406 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 และติดโฟโต้สวิทช์เพิ่มเติมบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
1407 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
1408 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
1409 จ้างเหมาบริการทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 580 ตารางเมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
1410 จ้างปรับปรุงขุดลอกฝายกักเก็บน้ำบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
1411 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกธ ๔๔๔ สฎ. เพื่อใช้งานทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืออายุการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
1412 จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านส้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปรสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
1413 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี (ระบบหม้อน้ำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
1414 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ บม 1194 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1415 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1416 ซื้อจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1417 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1418 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำสิบล้อ ทะเบียน 82 - 8058 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
1419 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
1420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
1421 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
1422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
1423 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ (ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1424 จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกิ้มเสี้ยน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1425 จ้างเหมาขุดวางท่อพร้อมฝังกลบโครงการขยายเขตประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
1426 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1427 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนท่อประปาในการแก้ปัญหาภัยแล้งของราษฎรบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1429 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
1430 จ้างจ้างเหมาบริการเขียนป้ายหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด กว้าง 20x1.20 เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายและโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
1431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ-ล้านห้า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
1432 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายใต้สายไฟแยกซอยช่างยศ-ต้นหูกวาง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
1433 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าอารีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
1434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการขยายเขตท่อประปาซอยศิริวรรณและซอยห้วยแก้ว 2 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
1435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลอนามัยล้างมือ) จำนวน 325 ลิตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
1436 ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
1437 ทำป้ายไวนิล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   21/4/2563 4/21/2020
1438 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกันสารเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องพ่นสารเคมี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
1439 ซื้อน้ำดื่มสะอาด (ถัง) ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
1440 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ-ขนส่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
1441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
1442 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
1443 จ้างทำป้ายไวนิล โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
1444 ซื้อสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 มม. จำนวน 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
1445 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
1446 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือทางการแพทย์)่ จำนวน 25 กล่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
1447 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สติกเกอร์ใส กระดาษสติกเกอร์สี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
1448 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการหรือการแพทย์ (ขวดสเปร์ย) จำนวน 1500 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
1449 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ขวดเพชรหัวปั้ม) จำนวน 2,000 ขวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
1450 ซื้อจัดซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน็อต จำนวน 5 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
1451 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
1452 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   17/4/2563 4/17/2020
1453 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
1454 ซื้อฟันบุ้งกี๋ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
1455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
1456 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
1457 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 3 แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
1458 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
1459 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
1460 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ที่ 8,15   14/4/2563 4/14/2020
1461 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางถนนสายคูเหมือง หมู่ที่ 5   14/4/2563 4/14/2020
1462 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมสายและตลับหมึก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
1463 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
1464 น้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9 วัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   10/4/2563 4/10/2020
1465 จ้างซ่อมคอมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
1466 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรง ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
1467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
1468 ซื้อแบรคเกอร์ไฟฟ้า 60 แอมป์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
1469 ซื้อน้ำดื่มสะอาด จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
1470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
1471 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
1472 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
1473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/2563 4/3/2020
1474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/2563 4/3/2020
1475 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย (รายนายสายชล รอดเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
1476 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรยุทธิ์ ช่วยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
1477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
1478 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายศิริพงษ์ แสตมป์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
1479 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองตอเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
1480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
1481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
1482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
1483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
1484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
1485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
1486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
1487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
1488 จ้างทำกระจกปูโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
1489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนกรวดและทรายของระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
1490 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนนห้วยแก้ว 3 หมู่ที่ 13 โดยทำการขุดตามแนวถนนวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 360 เมตร พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
1491 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังและรองเท้าบู๊ท) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
1492 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2109) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
1493 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องและไฟทางหลวงเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
1494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
1495 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ รายนายวีรศักดิ์ ชอบทำกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
1496 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1497 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗๒๙๑ สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1498 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1500 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1501 จ้างจ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
1502 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
1503 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 เหมืองห้วยในเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
1504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/3/2020 3/19/2020
1505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/3/2020 3/19/2020
1506 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง   19/3/2020 3/19/2020
1507 ซื้อฟันบุ้งกี๋พร้อมน๊อต จำนวน 2 อัน เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
1508 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บม 3238 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
1509 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
1510 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 14,388 ชิ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
1511 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
1512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1513 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
1514 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 1744 สุราษฎร์ธานี เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
1515 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฏ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
1516 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
1517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 3/12/2020
1518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 3/12/2020
1525 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ที่ 18   12/3/2020 3/12/2020
1526 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับถังลม - ถังแก๊ส ในงานสาธารณูปโภคของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
1527 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกต่ำ ขนาด 4 ฟุตและ ตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต กองสาธารณสุขและสิ่งแแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
1528 ซื้อตู้เอกสารเหล็กรวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
1529 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 ป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
1530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ - ป้ายเขต หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองลำพลา หมู๋ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
1538 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1539 ซื้อปั้มน้ำชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน ขนาดไฟ 1 เฟส กำลังมอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อดูด/ท่อส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1540 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว คอลึก 70 มม. ปากขนาดกว้างสูงสุด 125 มม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1541 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาด 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1542 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
1543 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ ๓.๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
1544 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ (บ้านนายจำนง สุระกาหล) หมู่ที่ ๙   10/3/2020 3/10/2020
1545 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1546 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1547 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
1548 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
1549 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
1550 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) อาคารอเนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
1551 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2020 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
1552 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองหยง - ฝายทับมังคุด หมู่ที่ ๑๔   4/3/2020 3/4/2020
1553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
1554 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
1555 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
1556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
1557 ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว มอก. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการเปลี่ยนประตูน้ำแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายของระบบประปาบ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1558 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1559 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1560 ซื้อหินคลุก จำนวน 350 ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและกิจการงานสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1561 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
1562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1563 ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดตกแต่งต้นไม้) จำนวน 4 ด้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) จำนวน 100 กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
1566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1567 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส.420 - 52 - 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
1569 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลนด์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
1570 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
1571 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
1572 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
1573 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถด้านหลัง จำนวน 4 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1574 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1575 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1576 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1577 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
1578 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
1579 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
1580 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมห้องน้ำในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องและระบบประปาของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
1581 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
1582 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 ถัง เพื่อไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮล์ ทะเบียน ตค 641 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
1583 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
1584 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
1585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2020 2/14/2020
1586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2020 2/14/2020
1587 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1588 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) ถนนสายทุ่งโศก,สายนาชุมเห็ดและหัวสะพานคลองหน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1589 จ้างทำพวงมาลาเพื่อร่วมงาน วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1590 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notrbook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
1591 จ้างพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1592 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องไอซีที (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1593 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1595 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1596 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
1597 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำหกล้อ บว 4583 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
1598 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูระบายน้ำโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองหินแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1599 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1600 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1601 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1602 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
1603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 2/6/2020
1604 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1605 ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 100 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1606 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1607 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกธ 444 สฏ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1608 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1609 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1610 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1611 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 60 ม้วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
1612 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1613 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บม 3237 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1614 จ้างซ่่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1615 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารสุข) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1616 ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1617 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6001 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
1618 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ ทต.บส.416-63-0075 จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1619 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำขนาด 3 แรง สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1620 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย(ระบบไฟ)หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฎ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
1621 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
1622 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (ระบบไฟ) หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
1623 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 1984 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1624 จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
1625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำฝายนาเหนง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
1626 จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3934 สฎ (ชุดอัดไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
1627 จ้างซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) หมายเลขทะเบียน 81-5534 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
1628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1629 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.416-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1631 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ใบเสร็จต่างๆ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1632 ซื้อจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) จำนวน 2 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
1633 ซื้อมาตรน้ำซันวา ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมขามาตร จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1634 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1635 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   15/1/2020 1/15/2020
1636 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1637 ซ่อมเครื่องขยายเสียงประจำรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านส้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   16/1/2020 1/16/2020
1638 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
1639 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   14/1/2020 1/14/2020
1640 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1641 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในกิจการบริหารทั่วไปของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1642 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 573 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1643 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7946 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1644 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5285 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1645 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือคลอง(ทุ่งคา) - บ้านสวนกล้วย หมู่๗,๑๗ ตำบลบ้านส้อง   10/1/2020 1/10/2020
1646 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง บนเวที เล่นกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1647 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1648 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที และเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1649 จ้างจ้างเหมาะบริการคนงานประจำรถขยะ (รายนายสมนึก ใจรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
1650 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1651 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส. 416-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1652 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020
1653 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1654 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1655 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1656 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1657 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1658 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
1659 ซ่อมบำรุงรักษารถตู้ส่วนกลาง นข 3661 สุราษฎร์ธานี ซ่อมระบบแอร์   6/1/2020 1/6/2020