ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเคียนซา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเลื่อยยนต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
2 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
3 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
4 จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
8 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
11 เช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
12 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
13 จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
14 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
16 เช่าแผ่นปูพื้น จำนวน 32 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
17 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี ) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
19 จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
20 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางสามเหลี่ยม สายจิตรพิทักษ์ (สฎ.ถ.11-011) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
21 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
22 จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ11-019) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
23 จ้างอัดผงเคมีดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
31 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
32 จ้างซ่อมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมปรับปรุงระบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
34 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอยพลาสติก) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
37 จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
38 จ้างซ่อมแซมทางเท้า ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
39 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
40 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
41 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวทีเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
42 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 500 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
43 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ.11-019) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
44 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2023 1/6/2023
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/1/2023 1/10/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/12/2565 12/21/2022
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/12/2565 12/23/2022
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 22 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
50 ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
51 จ้างทำปฏิทินเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
52 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านโอเคช็อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
54 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
55 ซื้อ่วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
56 จ้างดูแลระบบเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
58 จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
59 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
60 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เวที การแสดงวงดนตรี และ ไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
63 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
64 จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
67 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
68 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2022 10/19/2022
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2022 10/19/2022
70 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
71 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2565 10/5/2022
72 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2565 10/5/2022
73 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/10/2565 10/5/2022
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2565 10/5/2022
75 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2565 10/5/2022
76 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2565 10/5/2022
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2565 10/5/2022
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
80 โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   22/9/2565 9/22/2022
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
82 จ้างวงกลองยาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
83 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
86 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
87 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา บริเวณถนนสายในบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
88 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
89 จ้างปรับปรุงบ่อขยะ เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/9/2022
90 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด และป้ายอะคลิลิกเพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/9/2022
91 จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอาการชั้นเดียว ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 9/2/2022
93 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
94 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
96 จ้างอัดถังผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
97 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
99 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
100 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเอนกประสงค์) จำนวน 36 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
103 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
108 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใส ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
109 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
111 ซื้อพันธุ์ไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
115 ซื้อหนังสือหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อใช้ในโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
116 ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
117 จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
118 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
120 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
122 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
125 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) ทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
128 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   6/6/2022 6/6/2022
129 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
130 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
132 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
133 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
134 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
136 เช่าถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
137 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
138 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
139 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
141 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
142 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
143 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
144 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
145 วัสดุก่อสร้าง (หินลูกรังปนดิน)   20/4/2022 4/20/2022
146 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางแสวง (สฎ.ถ11-015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
147 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
148 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
149 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปรจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายในบ้าน (สฎ ถ.11-008) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/2022 3/1/2022
152 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา เดือน มีนาคม 2565   28/2/2022 2/28/2022
153 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
154 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก,กระทะล้อ) สำหรับรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
158 จ้างถมหินผุพร้อมเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
159 จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเสียงไซเรน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายในบ้าน (สฎ ถ.11-008) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2022 2/11/2022
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
163 จ้างซ่อมระบบสายไฟกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
164 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
166 จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
168 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
170 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
171 จ้างทำปฏิทิน จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
172 จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
174 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
175 จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
176 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้า ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   7/12/2564 12/7/2021
177 เช่าเต็นท์พร้อมไฟ ไม้พื้น พลาสติกกั้นพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
178 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดผสมเย็น) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
182 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
184 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
186 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนทางหลวงเทศบาล 4212 ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
187 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
188 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
189 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
190 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายจิตพิทักษ์ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011)   10/12/2564 10/12/2021
191 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
192 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
193 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
194 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ ถ11-003) โดยวิธีคัดเลือก   30/9/2564 9/30/2021
195 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
197 จ้างตัดกระจกสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน จำนวน 5 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
198 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปรีดาราษฎร์ (สฎ.ถ11-007) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   14/9/2564 9/14/2021
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
202 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
204 จ้างซักพร้อมรีดผ้าสำหรับใช้ในงานราชพิธีต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
205 จ้างซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
207 จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (สายทางหลวงเทศบาล 4212) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
208 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
211 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
212 จ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 2 ต้น ริมถนนสายในบ้าน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
213 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
214 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ ถ11-003)   2/9/2564 9/2/2021
215 จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแยกส่วน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
217 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยรถแบคโฮ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
219 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปรีดาราษฎร์ (สฎ.ถ11-007) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี   18/8/2564 8/18/2021
220 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
221 จ้างเหมาบริการจัดทำบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
222 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   10/8/2564 8/10/2021
223 ซื้อถังบรรจุสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
224 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
225 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
226 จ้างเช่าเต็นท์และรายการอื่นๆอีก 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
227 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
228 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
229 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ไม้สักและลายหุ้มผ้าหลุยส์ ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
230 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจำปี 2564 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
231 จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
232 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
233 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
234 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก (ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่2 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
237 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
238 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
240 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
242 จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
243 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
244 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
245 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
246 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
247 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
248 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
249 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
250 จ้างติดตั้งพรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ท่อจีเอส ขนาด 4 นิ้ว (ยาว 6 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
252 จ้างจ้างเหมารื้อย้ายแนวท่อประปาเดิมบางส่วน บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
253 ซื้อธงและผ้าม้วน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
254 จ้างทำไวนิล จำนวน 3 ผืน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
256 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
257 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
262 เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
263 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
264 ซื้อพันธุ์สัตว์,เมล็ดพืชและวัสดุต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
265 จ้างซ่อมรถดับเพลิงยี่ห้ออีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
266 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
267 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   12/3/2564 3/12/2021
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   12/3/2564 3/12/2021
270 ซื้อพันธุ์ปลาดุก,อาหารและยาป้องกันการติดเชื้อ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
271 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์,แบบพิมพ์,วัสดุอุปกรณ์,หีบบัตร,คูหาและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
272 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
273 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
274 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ป้ายบอร์ดปิดประกาศ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23/2/2564 2/23/2021
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   23/2/2564 2/23/2021
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   23/2/2564 2/23/2021
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   23/2/2564 2/23/2021
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
280 จ้างทำป้ายไวนิล,สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ดและคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
281 จ้างทำบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
282 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
283 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
284 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
288 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
289 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
290 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
291 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
293 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสายเคมี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
294 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
295 จ้างทำปฏิิทิน จำนวน 700 เล่ม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
296 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
298 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
299 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 18 ชุด สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
300 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 57 ชุด สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
301 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง เพื่อให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
302 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
303 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
304 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
305 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
306 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดผสมเย็น) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
308 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
309 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
310 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
312 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
313 จ้างบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟบนเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
314 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
315 ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้ชุดการแสดง จำนวน 53 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
316 จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2563 10/16/2020
318 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
319 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   15/10/2563 10/15/2020
320 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายจิตรพิทักษ์ (สฎ ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/10/2563 10/2/2020
321 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
322 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำประปา จำนวน 2 จุด ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
323 จ้างรถแห่หมรับพร้อมตกแต่ง จำนวน 1 คัน และจัดพานหมรับ จำนวน 14 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
324 ซื้อวัสดุก่อสร้้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
327 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
328 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
329 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตัวล๊อกวาล์ว ปิด-เปิดน้ำ) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2563 9/1/2020
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
335 ซื้อผ้าสำหรับใช้บวชต้นจันทน์กะพ้อและเครื่องปัจจัยไทยธรรม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
337 จ้างเช่าเต็นท์โดมและเก้าอี้พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2563 8/19/2020
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2563 8/19/2020
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2563 8/17/2020
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2563 8/17/2020
342 จ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
343 จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
344 ซื้อผ้าม้วน (สีฟ้า) และธงตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
345 จ้างเช่าเต็นท์โดม เต็นท์เล็กและโต๊ะตักบาตรพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
347 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
350 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดมพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
351 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
352 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
354 จ้างดำเนินการขุด ขนย้ายขยะมูลฝอยจากบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
355 จ้างทำไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
357 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
360 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
361 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
362 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการป้องกันความร้อน) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
363 จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
366 จ้างเหมาบริการกลองยาว จำนวน 1 คณะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
367 จ้างประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
368 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
370 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
371 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
372 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
373 จ้างซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
374 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
375 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
378 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
379 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/2563 6/5/2020
381 ซื้อพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
383 จ้างทำไวนิลถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
384 ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
385 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
388 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/5/2563 5/26/2020
390 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
393 ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
394 จ้างทำโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะเพื่อป้องกันถังขยะล้ม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
395 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
396 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
397 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
398 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
399 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
400 จ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
401 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินและทราย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/2563 5/7/2020
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/2563 5/7/2020
405 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมบริการเปลี่ยนยาง (ยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
406 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
407 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบและระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
408 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   22/4/2563 4/22/2020
409 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
411 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
414 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายพรุเตย-นารวมและบริเวณถนนนางแสวง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
415 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โค   27/3/2020 3/27/2020
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
418 จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
419 จ้างเหมาย้ายท่อส่งน้ำดิบบริเวณถนนสายโรงสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
420 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
421 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
422 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
423 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
424 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
425 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
426 จ้างเหมาทำแนวถนนกันไฟและปรับปรุงพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
427 จ้างประกอบชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
428 จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
429 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
430 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
431 จ้างทำไวนิลและของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
432 จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนกะพ้อจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
433 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจิตรพิทักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
434 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
435 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
436 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
437 จ้างเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำ ของรถน้ำหมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
438 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
439 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
440 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
441 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โครงการ   22/1/2020 1/22/2020
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
444 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนน้ำจันทน์กะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
445 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
446 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวหมูแดง) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
447 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ผัดซีอิ๊ว) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
448 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้าชุดการแสดง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
449 เช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
450 ซื้อของขวัญและของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
451 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวผัดรวมมิตร) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
452 จ้างทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2020 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
454 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020