ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเคียนซา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
3 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
4 จ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
5 จ้างรื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายหญิง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ (สฎ.ถ.11-006) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/24/2023 10/24/2023
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ (สฎ.ถ.11-006) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/24/2023 10/24/2023
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายในบ้าน (ชนิดฝาเหล็กรางน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/2023 10/19/2023
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ.11-019) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/2023 10/17/2023
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ.11-019) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/2023 10/17/2023
11 จ้างประดับตกแต่งรถแห่หมรับ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2023 10/10/2023
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ (สฎ.ถ.11-006) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/6/2023 10/6/2023
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายในบ้าน (ชนิดฝาเหล็กรางน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2023 10/3/2023
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายในบ้าน (ชนิดฝาเหล็กรางน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2023 10/3/2023
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุเตย-นารวม (สฎ.ถ.11-014)   10/2/2023 10/2/2023
16 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
17 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
19 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
20 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ) จำนวน 65 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สุขภัณฑ์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
23 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 12 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
24 จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณหน้าโรงผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
25 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
27 ซื้อวัสดุการเกษตร (หญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
29 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
30 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชูชีพ) จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
33 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
34 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
36 จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถฯ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมประสบการณ์นอกสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
39 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
40 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสาย 4212 หน้าบ้านครูธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
42 เช่ารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถฯ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
45 จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
47 เช่าเต็นท์โดม จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
48 เช่าเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
49 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 80 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
50 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
51 จ้างทำธงหน่วยกีฬา จำนวน 12 ผืน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
52 จ้างโครงการปรับปรุงตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
55 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนกะพ้อจันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
56 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
57 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
58 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนกะพ้อจันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
59 ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลาย) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
61 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
62 จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
64 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
66 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน 70 ต้น เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
68 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเลื่อยยนต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
73 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
74 จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
75 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
76 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
78 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
79 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
80 จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
81 เช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
83 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
85 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
86 เช่าแผ่นปูพื้น จำนวน 32 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
87 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี ) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
89 จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
90 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางสามเหลี่ยม สายจิตรพิทักษ์ (สฎ.ถ.11-011) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
91 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
92 จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ11-019) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
93 จ้างอัดผงเคมีดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
94 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
95 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
96 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
101 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
103 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
104 จ้างซ่อมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมปรับปรุงระบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอยพลาสติก) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
107 จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
108 จ้างซ่อมแซมทางเท้า ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
109 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนน้ำ-หลังป้อมตำรวจ (สฎ.ถ.11-019) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2023 1/16/2023
110 เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวทีเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
111 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
112 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
113 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 500 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/10/2023 1/10/2023
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/2023 1/6/2023
116 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
117 ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
118 จ้างทำปฏิทินเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 22 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/23/2022 12/23/2022
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2022 12/21/2022
122 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามร้านโอเคช็อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
123 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2022 10/5/2022
124 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2022 10/5/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2022 10/5/2022
126 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2022 10/5/2022
127 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2022 10/5/2022
128 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
129 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/3/2022 10/5/2022
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2022 10/5/2022
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
133 โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   9/22/2022 9/22/2022
134 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
135 จ้างวงกลองยาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
139 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
140 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
141 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา บริเวณถนนสายในบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
142 จ้างปรับปรุงบ่อขยะ เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
143 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด และป้ายอะคลิลิกเพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
144 จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอาการชั้นเดียว ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/2/2022
146 จ้างอัดถังผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
148 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
150 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
152 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
153 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
154 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
158 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเอนกประสงค์) จำนวน 36 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
162 จ้างทำปฏิทิน จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
166 จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-5702 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
167 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
169 จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
170 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายจิตพิทักษ์ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011)   12/10/2021 10/12/2021
171 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้า ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ11-003) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   12/7/2021 12/7/2021
172 เช่าเต็นท์พร้อมไฟ ไม้พื้น พลาสติกกั้นพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
173 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
174 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
176 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดผสมเย็น) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
180 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
183 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
184 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
185 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
186 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
187 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ ถ11-003) โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2021 9/30/2021
188 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
189 จ้างตัดกระจกสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน จำนวน 5 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
191 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปรีดาราษฎร์ (สฎ.ถ11-007) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
192 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ประจำปี 2564 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ไม้สักและลายหุ้มผ้าหลุยส์ ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
194 จ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 2 ต้น ริมถนนสายในบ้าน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
196 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
197 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
199 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขาภิบาล (สฎ ถ11-003)   9/2/2021 9/2/2021
200 จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
201 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแยกส่วน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
202 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โดยรถแบคโฮ ขนาด 60 แรงม้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
204 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปรีดาราษฎร์ (สฎ.ถ11-007) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี   8/18/2021 8/18/2021
205 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
206 จ้างเหมาบริการจัดทำบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
207 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนทางหลวงเทศบาล 4212 ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
208 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
209 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
210 ซื้อถังบรรจุสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
211 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   8/10/2021 8/10/2021
212 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
213 จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (สายทางหลวงเทศบาล 4212) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
214 จ้างซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
216 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
218 จ้างซักพร้อมรีดผ้าสำหรับใช้ในงานราชพิธีต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
220 จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
221 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
222 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
223 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
224 จ้างเช่าเต็นท์และรายการอื่นๆอีก 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
225 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
226 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
227 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก (ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
228 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
230 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
231 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่2 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
232 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
233 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
236 จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
237 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
238 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
239 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
240 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
241 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
242 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
244 จ้างติดตั้งพรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
245 จ้างจ้างเหมารื้อย้ายแนวท่อประปาเดิมบางส่วน บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ท่อจีเอส ขนาด 4 นิ้ว (ยาว 6 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
247 ซื้อธงและผ้าม้วน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
248 จ้างทำไวนิล จำนวน 3 ผืน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
249 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
250 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
254 เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
257 ซื้อพันธุ์สัตว์,เมล็ดพืชและวัสดุต่างๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
258 จ้างซ่อมรถดับเพลิงยี่ห้ออีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
259 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
260 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
261 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
262 จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนสาย 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
263 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์,แบบพิมพ์,วัสดุอุปกรณ์,หีบบัตร,คูหาและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   3/12/2021 3/12/2021
265 ซื้อพันธุ์ปลาดุก,อาหารและยาป้องกันการติดเชื้อ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
266 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   3/12/2021 3/12/2021
268 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ป้ายบอร์ดปิดประกาศ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   2/23/2021 2/23/2021
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   2/23/2021 2/23/2021
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2/23/2021 2/23/2021
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-002 สายทางเคียนซา-น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2/23/2021 2/23/2021
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
274 จ้างทำป้ายไวนิล,สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ดและคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
275 จ้างทำบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
276 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
277 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
278 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
279 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
283 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
284 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
285 จ้างปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
287 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสายเคมี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
288 จ้างทำปฏิิทิน จำนวน 700 เล่ม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
289 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
290 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
291 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
293 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 18 ชุด สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
294 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง เพื่อให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
295 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
296 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
297 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
298 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดผสมเย็น) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
301 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
302 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
303 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
305 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
306 จ้างบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟบนเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
307 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
308 ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้ชุดการแสดง จำนวน 53 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
309 จ้างติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
310 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
312 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.11-001 สายทางหลวงเทศบาล 4212 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/15/2020 10/15/2020
313 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายจิตรพิทักษ์ (สฎ ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/2/2020 10/2/2020
314 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำประปา จำนวน 2 จุด ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
318 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
319 ซื้อวัสดุก่อสร้้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
320 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
321 จ้างรถแห่หมรับพร้อมตกแต่ง จำนวน 1 คัน และจัดพานหมรับ จำนวน 14 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
322 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตัวล๊อกวาล์ว ปิด-เปิดน้ำ) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2020 9/1/2020
325 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
328 ซื้อผ้าสำหรับใช้บวชต้นจันทน์กะพ้อและเครื่องปัจจัยไทยธรรม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
329 จ้างเช่าเต็นท์โดมและเก้าอี้พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 25 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2020 8/19/2020
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2020 8/19/2020
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2020 8/17/2020
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2020 8/17/2020
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
336 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
338 จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
339 ซื้อผ้าม้วน (สีฟ้า) และธงตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
340 จ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
341 จ้างเช่าเต็นท์โดม เต็นท์เล็กและโต๊ะตักบาตรพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
343 จ้างทำไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
344 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์โดมพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
345 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
346 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
347 จ้างดำเนินการขุด ขนย้ายขยะมูลฝอยจากบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
348 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
349 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
350 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
353 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
354 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 57 ชุด สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
357 จ้างเหมาบริการกลองยาว จำนวน 1 คณะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
358 จ้างประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
359 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
360 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
361 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
362 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
363 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
364 จ้างซ่อมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
365 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
366 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
367 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
370 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
372 ซื้อพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
373 จ้างทำไวนิลถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
375 ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
376 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
379 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
380 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
382 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 รหัสสายทาง (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2020 5/22/2020
384 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
385 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
386 ซื้อพันธ์ุพืชและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
387 จ้างทำโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะเพื่อป้องกันถังขยะล้ม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
388 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
389 จ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
390 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
391 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
392 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินและทราย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฏ.ถ 11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
396 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมบริการเปลี่ยนยาง (ยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
397 จ้างซ่อมปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
398 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบและระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
399 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   4/22/2020 4/22/2020
400 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
402 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
405 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
406 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการป้องกันความร้อน) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
407 จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
408 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
409 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
410 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
411 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
412 ซื้อ่วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
413 จ้างดูแลระบบเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
414 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
416 จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
417 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายในบ้าน (สฎ ถ.11-008) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/1479 2/11/2022
419 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
420 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เวที การแสดงวงดนตรี และ ไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
421 จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
422 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
423 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
424 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
425 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
428 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/1479 10/19/2022
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/1479 10/19/2022
430 ซื้อพันธุ์ไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
431 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
432 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใส ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
433 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปรจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
434 จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
435 ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
436 ซื้อหนังสือหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อใช้ในโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
438 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
440 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
441 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตรวจการณ์) ทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
444 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
445 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
446 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ11-004) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   6/6/1479 6/6/2022
447 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
448 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
449 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
450 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
451 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
452 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
453 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
454 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
455 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
456 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
457 เช่าถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 15 เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
458 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
459 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
460 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
461 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
462 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางแสวง (สฎ.ถ11-015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
463 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
464 วัสดุก่อสร้าง (หินลูกรังปนดิน)   4/20/1479 4/20/2022
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
466 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำและงานทางเท้าสายในบ้าน (สฎ ถ.11-008) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/1479 3/1/2022
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
471 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา เดือน มีนาคม 2565   2/28/1479 2/28/2022
472 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก,กระทะล้อ) สำหรับรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
473 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
475 จ้างถมหินผุพร้อมเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
477 จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเสียงไซเรน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
478 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
479 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
480 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
481 จ้างซ่อมระบบสายไฟกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
483 จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
484 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โค   3/27/1477 3/27/2020
485 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายพรุเตย-นารวมและบริเวณถนนนางแสวง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
486 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
487 จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1660 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
489 จ้างเหมาย้ายท่อส่งน้ำดิบบริเวณถนนสายโรงสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
490 จ้างซ่อมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
491 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
492 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
493 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
494 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera) จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
496 จ้างเหมาทำแนวถนนกันไฟและปรับปรุงพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
497 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
498 จ้างทำไวนิลและของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
499 จ้างประกอบชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
500 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
501 จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
502 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจิตรพิทักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
503 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
504 จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนกะพ้อจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
505 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
506 จ้างเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำ ของรถน้ำหมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
507 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
508 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
509 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนพร้อมกับจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) และ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงเทศบาล 4212 (สฎ.ถ11-001) จำนวน 2 โครงการ   1/22/1477 1/22/2020
510 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะของเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
511 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
512 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนน้ำจันทน์กะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
515 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวผัดรวมมิตร) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
516 ซื้อของขวัญและของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
517 เช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
518 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้าชุดการแสดง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
519 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ผัดซีอิ๊ว) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
520 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวหมูแดง) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
521 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
522 จ้างทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2020 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
524 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020