ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๒ ตัว (พร้อมติดตั้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะวิชาการ (ภายใน) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๖๗๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
5 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
6 ซื้อวัสดุหินคลุก พร้อมเกลี่ย (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
7 จ้างรำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฏร์ธานี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
9 ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
11 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
12 ซื้อเครื่องสูบน้ำไดร์โว่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
13 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2023 9/1/2023
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2023 9/1/2023
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
18 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฎ จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
21 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
23 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
24 ซื้อรถเข็นพร้อมตะกร้าเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
25 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
27 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
28 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
29 จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน โครงการเปิดโลกกว้้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
30 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
31 จ้างทำชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก+พร้อมสกรีน จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
35 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
37 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านหน้าต่างพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
38 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
40 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
41 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
44 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
45 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
46 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (ระบบมือดึง)อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
47 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
49 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
51 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
52 ซื้อเสื้อนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
53 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
54 จ้างเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
55 ซื้อของรางวัล (ผู้ชนะแต่ละประเภทกีฬาลำดับที่ ๑,๒ และ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
57 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
59 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
60 ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
61 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
62 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
63 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
64 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
65 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
66 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
67 ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้มอบให้สถานที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
68 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง จำนวน 44 ที่นั่ง เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
70 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
71 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๗๐ แกรม เพื่อใช้ในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
73 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
75 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
76 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
77 จ้างตามโครงการตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสาย ๔๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
78 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
79 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
80 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
81 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
82 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
83 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
84 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
85 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
86 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน   9/23/2022 9/23/2022
87 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
88 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
89 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
90 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
91 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
93 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
94 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
95 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
96 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
97 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมซัมเมอร์ส (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
99 จ้างเหมาจัดทำป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
102 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
104 วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๒๔ รายการ   9/12/2022 9/12/2022
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหนูน้อยใสใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
109 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
112 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๑ และ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
114 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
118 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
119 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
120 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
121 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
122 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
123 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
124 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
125 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
127 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
128 จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
130 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
131 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและพิมพ์รายงานตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
132 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
133 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
134 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
137 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
138 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
139 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และป้ายสถิตินักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
140 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
141 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก   12/30/2021 12/30/2021
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
143 ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
144 เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
145 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
146 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
147 จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
148 จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
149 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง   12/16/2021 12/16/2021
150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
151 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
152 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
154 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
157 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
158 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
159 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเสงี่ยม แยก 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
160 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
161 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
162 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
163 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
164 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
165 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
166 จ้างเหมาแต่งซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ (รวมวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
167 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
168 จ้างเหมาเสียง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงประบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
169 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
170 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
171 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
172 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
173 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 14,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
174 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   10/27/2021 10/27/2021
175 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ AV ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง   10/27/2021 10/27/2021
176 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง   10/27/2021 10/27/2021
177 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
178 โครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า   10/27/2021 10/27/2021
179 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
180 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
181 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
182 จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
183 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
184 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
185 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
186 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
187 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
188 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
189 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
190 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
191 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
192 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
193 จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
194 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
195 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9/27/2021 9/27/2021
196 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
197 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
202 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
203 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
204 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
207 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
208 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
210 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
211 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
212 จ้างจัดทำบอร์ดแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ คำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
214 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
215 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
219 จ้างทำสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
220 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก   9/3/2021 9/3/2021
221 จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
222 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต 127 สฏ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
228 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
229 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
230 ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
231 ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
234 ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
236 จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
237 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
238 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
239 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
241 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
242 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
246 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
247 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
248 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
249 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนไว้าเก็บในโรงเก็บฟืน จำนวน 27,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
250 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
251 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ไวนิล และป้ายชื่อห้องสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
252 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
253 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
254 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
255 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมปั้มน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
256 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
257 ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ   8/6/2021 8/6/2021
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
259 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย)   8/4/2021 8/4/2021
260 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
261 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
262 จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
263 จ้างปรับปรุงป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
264 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกด้วยอวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
265 จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
266 จ้างซ่อมแซมระบบหัวดูดหัวดูดน้ำฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
267 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
268 ซื้อจัดซื้อ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
269 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
270 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
271 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ กิจกรรมประกวดห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
272 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรีตำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-60-1255 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
273 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
274 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
275 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
276 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
278 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
279 ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
280 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
281 ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
282 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
283 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
284 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
285 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
287 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
289 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
290 จ้างจ้างเหมาบุคคลภานนอกประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน เป็นเวลา 93 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
291 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
292 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
293 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
294 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
295 ซื้อแบตเตอรี่ FB F-135 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
296 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
297 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
298 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 4,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
299 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
300 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
302 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
303 ซื้อจัดซื้อไม้ยางกลมยางพารา พร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 28,880 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
304 จ้างซ่อมแซมรุบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
305 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ   6/2/2021 6/2/2021
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
309 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
310 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โต๊ส ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
312 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
313 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
315 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
317 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเช่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
318 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
319 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
321 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 25,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
322 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
323 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
324 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ   3/19/2021 3/19/2021
325 ซื้อจัดซื้อไม้ 11/2x3x3.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
326 จ้างต่อสัญญาเว็บไซด์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
327 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
328 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ   2/19/2021 2/19/2021
329 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ และกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
330 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
331 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
332 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
333 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
334 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
335 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
336 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
337 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
338 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชุกสำาเทศบาลตำบลบ้านนาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2021 2/3/2021
340 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
341 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
342 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
343 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
344 จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
346 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
350 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
352 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกบ่อบำบัดกำจัดวัชพื้ช จำนวน 13.5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
353 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 30,125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
357 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาซอยไชยยศ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
358 จ้างตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์และช่องแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
359 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
360 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
362 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
366 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
367 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
370 ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/30/2020 12/30/2020
373 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
374 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
375 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
377 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
378 ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
379 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
380 ซื้อยางมะตอย จำนวน 35 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
381 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
382 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
383 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
385 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
387 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
388 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
389 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
390 โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร   11/11/2020 11/11/2020
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
392 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
393 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
394 ซื้อกระดาษ A4 70g จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
395 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 27,170 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
396 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
398 จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
399 เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
400 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
401 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
402 เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
404 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
405 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
407 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
408 ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ   10/15/2020 10/15/2020
409 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
410 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
411 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
412 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
413 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
414 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
415 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
416 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
417 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   9/16/2020 9/16/2020
418 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีน จำนวน 58 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
419 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
420 จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
421 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
422 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
424 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
426 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
428 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
431 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
432 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
433 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
434 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
435 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
436 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
437 ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
438 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
439 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
440 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
441 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
442 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
443 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
444 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
445 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
446 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
447 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2X2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
448 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือเด็ก และก่อบันไดทางเข้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
449 ซื้อสื่อการเรียนการวัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
451 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
452 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
453 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
454 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
455 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
456 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
457 ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
458 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
459 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
460 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ โครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
461 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
462 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
463 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
464 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
466 จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
467 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
468 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
469 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
470 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
471 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
473 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
474 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
475 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
476 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
477 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
479 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
480 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
481 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   5/1/2020 5/1/2020
482 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
483 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
484 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
485 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
486 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
487 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
489 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
490 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
491 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
492 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
493 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
495 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
496 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
497 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
498 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
499 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2020 3/30/2020
500 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
501 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
504 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
505 จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
506 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
507 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
508 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/1480 6/15/2023
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/15/1480 6/15/2023
511 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
512 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดพัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนัง จำนวน ๑๒ ตัว และกวาดหยากไย่ภายในอาคารและเพดานในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
513 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ห้องกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
515 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
517 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
518 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
519 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
520 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
521 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บ.4718 สุราษฏร์ธานี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
522 ซื้อยากำจัดมดแมลง จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
523 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ห้องกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
524 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๑๑๐ คน (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
525 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
526 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ห้องกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
527 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
528 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
529 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
530 จ้างซ่อมเครื่องสกัดคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๓-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
531 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/1480 4/28/2023
533 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
534 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายชโลดมพัฒนา ชุมชนตลาดบน ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี   4/19/1480 4/19/2023
535 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปั๊มน้ำขึ้นหอชั้นสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
537 จ้างทำป้ายคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
538 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมอุปกรณ์ในการนดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
539 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
540 เช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ , ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสายรัด , โต๊ะสำหรับตักบาตร , เก้าอี้ , เครื่องเสียงครบชุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
541 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 10 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
542 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
543 ซื้อคลอรีน จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
544 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
545 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สุราษฏร์ธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
546 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3x1.2 เมตร) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
547 เช่าโต๊ะและเต้นท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
548 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
549 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
550 ซื้อปูนซีเมนต์ จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
553 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
554 จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
555 จ้างรถไถปรับเกลี่ยถนนสายเลียบคลองลำพูน จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
556 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
557 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75-2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1480 3/24/2023
559 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
560 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
561 จ้างเย็บผ้าม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประธานสภา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
562 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
563 จ้างต่อสัญญาการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
564 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป-9828 สฎ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อดูดปั้มน้ำล้างทรายกรองระบบประปา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
566 จ้างบุคคลภายนอกจัดซุ้ม กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
567 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
568 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
569 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเจียรพันธ์ุ 5   2/21/1480 2/21/2023
570 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
572 ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
573 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
574 จ้างซ่อมแซมแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ (กองการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
578 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
579 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
580 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
581 ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
583 ซื้อมิเตอร์มาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (2 ชั้น) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
584 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
585 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
586 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
587 ซื้อสารส้มขุ่นผง (กองการประปา) จำนวน 150 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
589 จ้างโครงการกั้นห้องประธานสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
590 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
591 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
593 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
595 ซื้อของเล่นชนิดแผง คละแบบ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
597 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
598 เช่าเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
599 จ้างซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED 300 ม.ม. จำนวนหลอด 200 หลอด สีเขียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
600 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)   1/9/1480 1/9/2023
601 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
602 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
603 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
604 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
605 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
606 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
607 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการประปา) จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
608 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
609 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
611 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
613 เช่าอุปกรณ์และจัดสถานที่ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
614 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
615 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
616 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
618 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
619 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
620 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
621 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
622 ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด กิจกรรมงานวันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
623 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
624 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
625 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
626 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
627 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง (ป้องกัน) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
628 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
629 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
630 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
632 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/1479 11/23/2022
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/1479 11/23/2022
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
636 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
637 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
638 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
639 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
640 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
641 จ้างทำฝาบ่อพัก จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
642 เช่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
643 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
644 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
645 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
646 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
647 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
648 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
650 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
651 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
652 จ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุคพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในการแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
653 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
654 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
655 จ้างเหมาแสง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงและบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
656 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
657 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
658 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
659 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (จำนวน ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
660 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
661 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
662 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
663 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
664 จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
665 ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
666 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
667 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
668 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/5/1479 5/10/2022
670 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
671 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
672 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้องกัน) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
673 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
675 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
676 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
677 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
678 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
679 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
680 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
681 ซื้อถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
682 ซื้อแก๊สหุงต้มและน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
683 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
684 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/1479 8/18/2022
685 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
687 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
688 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
689 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
690 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
691 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
692 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
693 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๑๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/1479 8/2/2022
695 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
696 ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
697 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
698 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
699 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
700 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
701 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
702 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/18/1479 7/18/2022
704 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
705 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1479 7/6/2022
706 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/1479 7/4/2022
707 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
708 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
709 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
710 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
712 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
714 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
715 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
716 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
717 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1479 6/17/2022
719 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
720 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
721 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
722 ซื้อคลอรีน จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
723 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
724 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
725 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
726 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
727 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
728 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
729 ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
730 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
731 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
732 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
733 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1479 5/24/2022
735 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
736 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
737 จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
738 ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
739 จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
740 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
741 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
742 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
743 ????????????????? (???????????) ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
744 ??????????????????????? (???????????????) ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
745 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
746 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
747 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
749 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
750 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/1479 4/28/2022
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/1479 4/19/2022
753 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ   4/8/1479 8/4/2022
754 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
755 เช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
756 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
757 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
758 จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา   3/24/1479 3/24/2022
759 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011   3/23/1479 3/23/2022
760 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
761 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
762 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
763 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
764 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
765 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
766 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
767 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
768 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
769 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
770 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
771 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
772 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
773 จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
774 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยเจียรพันธ์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
775 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
776 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
777 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
778 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
779 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
780 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
781 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
782 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
783 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
784 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
785 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
786 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
787 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
788 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
789 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
790 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
791 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
792 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
793 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา   3/20/1477 3/20/2020
794 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
795 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
796 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
797 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
798 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
799 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
800 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
801 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
802 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
803 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
804 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
805 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
806 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
807 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
808 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
809 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
810 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
811 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
812 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
813 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
814 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
815 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
816 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
817 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
818 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
819 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
820 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
821 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
822 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
823 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
824 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
825 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
826 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
827 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
828 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
829 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
830 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
831 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
832 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
833 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
834 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
835 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
836 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
837 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
838 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
840 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
841 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
842 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
843 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
844 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
845 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
846 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
847 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
848 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
849 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
850 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020