ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด กิจกรรมงานวันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง (ป้องกัน) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 เช่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 จ้างทำฝาบ่อพัก จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 จ้างเหมาแสง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงและบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25 จ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุคพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในการแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (จำนวน ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
32 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
34 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
35 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
36 จ้างตามโครงการตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสาย ๔๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
37 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
38 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
39 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
40 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
41 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
42 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
43 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
44 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
45 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  23 กันยายน 2565
46 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
47 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
48 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
49 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
50 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
51 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายให้ความรู้พร้อมขาตั้งสำหรับใช้ในโครงการห้องสมุดสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
53 จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดตั้ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
54 ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
55 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
56 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมซัมเมอร์ส (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
57 จ้างเหมาจัดทำป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการนิเทศภายใน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
62 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
63 วัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวน ๒๔ รายการ  12 กันยายน 2565
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการหนูน้อยใสใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
65 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
66 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและพิมพ์รายงานตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
67 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
68 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
69 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
78 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
79 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
81 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๑ และ ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
82 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร และป้ายสถิตินักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
83 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
86 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
87 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
88 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
89 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
90 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
92 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
93 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
94 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
95 จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
96 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
97 ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2565
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
100 ซื้อถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
101 ซื้อแก๊สหุงต้มและน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
102 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
103 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
105 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
107 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
108 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
109 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
112 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
113 จ้างทำเอกสารสรุปโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
114 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
116 จ้างทำรายงานโครงการซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
117 ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรต วัดไข้ แบบมีขาตั้งและน้ำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
118 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
119 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ  8 เมษายน 2565
120 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
121 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP P๑๑๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2565
123 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
124 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
125 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
126 ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
127 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2565
132 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กรกฎาคม 2565
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
136 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
142 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
143 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
144 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2565
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
147 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นทางเท้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
148 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม ๖๖ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
151 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
152 ซื้อคลอรีน จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
156 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๔๐๙ สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
157 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
158 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
159 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
160 ซื้อผ้าม้วน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
166 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
167 จ้างซ่อมรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
168 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
169 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
170 ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
171 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
172 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
173 จ้างเหมาบริการถมหินคลุกพร้อมเกลี่ย ถนนสายบ้านนา - หนองเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
174 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
175 ??????????????????????? (???????????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
177 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9331 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
180 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
181 จ้างเหมาตัดสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2565
185 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
186 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
187 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้องกัน) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
191 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
194 จ้างซ่อมแซมประตูสวิงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
196 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2565
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2565
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
200 ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
201 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
202 เช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
203 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
205 จ้างต่ออายุการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนา  24 มีนาคม 2565
206 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0011  23 มีนาคม 2565
207 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
209 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
211 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
212 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
213 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดทำเอกสารประกอบโครงการ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
215 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
216 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
217 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
218 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
219 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
220 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
221 จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนประปา จำนวน 410 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
222 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
223 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซอยเจียรพันธ์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
224 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
227 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
228 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
229 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
230 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
231 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
232 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
234 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
235 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
236 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
237 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
238 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
239 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และปั้มน้ำ จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องกระแทก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
241 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
242 เช่าเต้นท์และเช่าเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
243 ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
244 จ้างจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
245 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง  16 ธันวาคม 2564
246 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
247 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
248 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
249 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฎ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
251 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
253 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
254 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเสงี่ยม แยก 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
255 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
256 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
258 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
259 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
260 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างเหมาเสียง สี เสียง ประดับสถานที่ลอยกระทงประบริเวณทางขึ้นลงทุ่นลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
262 จ้างเหมารถแบคโฮปรับพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่ลอยกระทง จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
263 จ้างเหมาแต่งซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์ (รวมวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
265 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
266 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
267 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมปั้มน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
268 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
269 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 14,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
270 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
271 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ AV ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  27 ตุลาคม 2564
272 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  27 ตุลาคม 2564
273 โครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า  27 ตุลาคม 2564
274 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาถนนสาย 4178 สองข้างทาง  27 ตุลาคม 2564
275 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
276 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
277 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
278 จ้างตรวจเช็คล้างตู้แอร์และท่างเดินลม พร้อมทั้งเติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
279 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจสวิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
280 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
281 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
282 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
283 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
284 จ้างเช่าเครื่อถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
285 จ้างเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
286 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
287 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
288 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
289 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ บ.4718 สฏ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
293 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
298 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
299 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขยม 66 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
300 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
301 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
303 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
304 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
305 จ้างทำสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
307 จ้างจัดทำบอร์ดแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการ คำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
308 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
309 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2564
310 จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
311 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต 127 สฏ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
313 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
315 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
318 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
321 ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
323 ซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
324 ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
325 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
326 จ้างเหมาซ่อมระบบ Battery UPS 12 V พร้อมค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
327 ซื้อน้ำมันเบนซิลและแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
328 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
330 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
332 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
335 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
336 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 98 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
337 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
338 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ไวนิล และป้ายชื่อห้องสมุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
340 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพาราพร้อมขนไว้าเก็บในโรงเก็บฟืน จำนวน 27,655 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
341 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
342 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
343 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
344 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
345 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
346 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
347 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
348 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM IC-G80 จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
349 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
351 จ้างเหมาปรับพื้นที่เก็บขนขยะริมทางพร้อมนำไปฝังกลบ จำนวน 25 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
352 ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  6 สิงหาคม 2564
353 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
355 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย)  4 สิงหาคม 2564
356 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
357 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
358 จ้างเหมาปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
359 จ้างปรับปรุงป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
360 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกด้วยอวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
361 จ้างซ่อมแซมระบบหัวดูดหัวดูดน้ำฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
362 จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
363 ซื้อจัดซื้อ กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
364 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 23 รายการ กิจกรรมประกวดห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
365 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
366 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
367 จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
368 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรีตำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-60-1255 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
369 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
370 จ้างซ่อมเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
372 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
373 ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารโทนเนอร์สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
374 ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
377 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
378 ซื้อถ่าย 4A (แบบธรรมดา) จำนวน 100 ก้อน(ผลิตในประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
379 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
380 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
383 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฏ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
385 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
386 จ้างจ้างเหมาบุคคลภานนอกประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน เป็นเวลา 93 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
387 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 2 ชุด ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
388 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
389 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
390 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
391 ซื้อแบตเตอรี่ FB F-135 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
392 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 17,670 กล่อง(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
393 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
394 ซื้อนม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 4,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
395 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 4,704 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
396 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
398 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
399 ซื้อจัดซื้อไม้ยางกลมยางพารา พร้อมขนเข้าโรงเก็บฟืน จำนวน 28,880 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
400 จ้างซ่อมแซมรุบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0039 สฏ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
401 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  2 มิถุนายน 2564
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
403 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
404 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
405 จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
406 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โต๊ส ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
409 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
412 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
413 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเช่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
414 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
415 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
417 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 25,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
418 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
419 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
420 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 มีนาคม 2564
421 ซื้อจัดซื้อไม้ 11/2x3x3.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
422 จ้างต่อสัญญาเว็บไซด์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
423 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
424 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ  19 กุมภาพันธ์ 2564
425 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 10 ปอนด์ และกระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
426 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
427 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
428 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
429 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
430 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
431 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
432 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
433 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
434 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชุกสำาเทศบาลตำบลบ้านนาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
436 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
437 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
438 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
439 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
440 จ้างปรับปรุงทางเท้าซอยบ้านนา 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
443 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
444 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
445 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
446 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ 390 สฏ จำนวน 23 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
447 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกบ่อบำบัดกำจัดวัชพื้ช จำนวน 13.5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
448 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
449 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 30,125 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
453 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาซอยไชยยศ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
454 จ้างตีเส้นช่องจอดรถจักรยานยนต์และช่องแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
455 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
456 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
457 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
458 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
459 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
462 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
464 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
465 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
466 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
467 ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
469 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
470 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
471 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
473 ซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
474 จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) ประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
476 ซื้อยางมะตอย จำนวน 35 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
477 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
478 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
479 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
481 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
482 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
483 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ.4718 สฏ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
485 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
487 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
488 จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
489 โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร  11 พฤศจิกายน 2563
490 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 27,170 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
491 ซื้อกระดาษ A4 70g จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
492 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
494 เช่าไฟแสงสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
495 จ้างเหมาแบ็คโฮปรับพื้นที่ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
496 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่นางนพมาศด้วยดอกไม้สดพร้อมผูกผ้าประดับสวยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
497 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
498 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
499 เช่าออุุปกรณ์ในการจัดงานในพิธีเปิดประเพณีลอยกระทง จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
500 จ้างเหมาคณะวงดนตรีย้อนยุค พร้อมเวทีเครื่องเสียงครบชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
501 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
503 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (กองช่าง) จำนวน 6.4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
504 ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9331 สฏ จำนวน 5 รายการ  15 ตุลาคม 2563
505 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
506 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
507 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
508 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
509 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
510 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
511 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
512 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 14,720 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
513 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 กันยายน 2563
514 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีน จำนวน 58 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
515 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
516 จ้างเหมาจัดทำบอร์ด ผังบุคลากร พื้นไม้พร้อมช่องสอดรูปและชื่ออะคริลิค พร้อมติดตั้ง ขนาด 115x395 เซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
517 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
518 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามเอกกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
521 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน 8,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
522 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
523 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
524 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
525 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
527 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
528 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
529 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
530 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
531 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
532 ซื้อวัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
533 ซื้อสายไฟพร้อมขั้ว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
534 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
535 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความมลึก 80.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
536 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
537 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ 3k จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
538 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (หลังใหม่) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
539 ซื้อจัดซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,245 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
540 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
541 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
542 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือเด็ก และก่อบันไดทางเข้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
543 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
544 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.2X2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
545 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
546 ซื้อสื่อการเรียนการวัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
548 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
549 จ้างเหมารถแบ็คโฮ (เล็ก) จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
550 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
552 ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
553 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
554 ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
555 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ โครงการนิเทศภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
556 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
557 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
558 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
559 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
560 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 60 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
562 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 140 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
563 จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 16.63 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
564 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
565 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
566 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
567 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 26,100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
568 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
569 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
570 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
571 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
572 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 232 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
573 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
574 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
575 ซื้อจัดซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
576 วัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  1 พฤษภาคม 2563
577 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
578 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
579 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
580 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ PVC ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึก 80 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
581 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 300 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
582 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
583 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
585 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
586 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-6575 สฏ จำนวน 16 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
587 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
588 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
589 จ้างซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
590 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
591 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
592 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
593 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
594 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
595 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 200 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
596 ซื้อถังฉีดหญ้า 2 ระบบ (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
597 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
598 ซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
599 ซื้อน้ำดิบ (รถสิบล้อ) จำนวน 85 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
600 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
601 จ้างซ่อมจักรยานแม่เหล็กแบบนั่งปั่นและเครื่องออกกำลังกายแลลลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
602 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  20 มีนาคม 2563
603 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
604 ซื้อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
605 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
606 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
607 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
608 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
609 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 28,150 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
610 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
611 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
612 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
613 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
614 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
615 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
616 ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
617 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
618 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
619 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
620 จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
621 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
622 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มดูดน้ำดับและปั้มจ่ายน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
623 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
624 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 46 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
625 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
626 จ้างเหมารถแบ็คโฮใหญ่ตักสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
627 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประเมินพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
628 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
629 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
630 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5976 สฎ.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
631 จ้างปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
632 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา - หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
633 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
634 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรงมัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
635 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
636 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
637 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
638 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
639 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
640 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
641 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
642 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
643 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
644 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
645 ซื้อไม้ฟืนกลมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
646 ซื้อของรางวัลบูธเกมในลานกิจกรรมและกิจกรรมบนเวที จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
647 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหลังฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
648 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
649 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
650 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
651 ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมบนเวที จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
652 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
653 จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
654 ซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
655 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
656 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่งด้วยวัสดุอื่นภายในบริเวณงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
658 จ้างโครงการขยายเขตะประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
659 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
660 จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ (ขนไปทิ้งบริเวณด้านหน้าฝาย) จำนวน 40 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563