ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
2 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
4 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๑๐๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
6 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
7 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
8 จ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
9 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
10 ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
11 จ้างโครงการปรับปรุงผิวพื้นกระเบื้องศาลาชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
14 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
19 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
20 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกแบบแขวน/คัทเฮาท์ ป้ายบอร์ดปิดประกาศ และตราประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
21 ซื้อจัดซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง หีบบัตรและคูหา และชุด Covid ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
22 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
24 จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านนาพร้อมตัดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
25 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
26 จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่และดอกไม้สดประดับขั้นน้ำพิธีสรงน้ำพระ รถน้ำผู้สูงอายุ พร้อมน้ำอบไทย (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
27 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
28 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
29 เช่าเครื่องเสียงครบชุด (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
30 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลองลำพูนบริเวณหน้าฝายกั้นน้ำ (กองการประปา) จำนวน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
31 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายโรงมัน   5/4/2024 4/5/2024
32 เช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
33 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
34 จ้างจ้างทำไวนิลพร้อมพับขอบเจาะตาไก่ (กองการประปา) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
35 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองการประปา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
36 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเมินพัฒนากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและประเมินด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
38 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
41 ซื้อหินใหญ่พร้อมใช้แบ็คโฮขนย้าน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
42 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
43 จ้างต่อสัญญาบริการดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
44 เช่าเต็นท์โค้ง เต็นท์โดม โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเสียงและเวที (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
45 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครลงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โครงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
49 จ้างจ้างซ่อมแผงควบคุมซัมเมิร์สพร้อมอุปกรณ์ (กองการประปา) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
50 ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (กองการประปา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
51 จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย ๔๑๗๘ ฝั่งขวาทาง (บริเวณสามแยกไฟแดง รพ.บ้านนาเดิม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
53 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจพ ๓๑ สฎ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
54 จ้างซ่อมมอเตอร์ พร้อมพื้นรองฐานมิเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
55 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
56 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
57 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
58 ซื้อทรายถม (กองการประปา) จำนวน ๖ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
59 จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
60 ซื้อกระสอบทรายและเชือกฟาง (กองการประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
61 ซื้อกระสอบทรายและเชือกฟาง (กองการประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
62 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
64 จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
65 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
66 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กค ๖๔๐๙ สฎ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
67 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เตียงเหล็ก (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2024 1/19/2024
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณตลาดสดเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/19/2024 1/19/2024
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
72 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (กองการประปา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
73 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
76 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
78 ซื้อของขวัญของรางวัล (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
79 เช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ โต๊ะ เต็นท์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
82 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
84 ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
86 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023