ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
2 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0253 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
3 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
4 ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
5 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกงตาก หมู่ที่ 4 และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือคลองหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
6 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายวิน เชื่อมต่อสายนายสมเกียรติ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
7 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยผู้ใหญ่เดี่ยว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
9 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
10 จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
11 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565-หินแอนไฮไดร์ต(หินใหญ่) จำนวน 420 ลบ.ม.-หินแอนไฮไดร์ต(หินคุลก) จำนวน 210 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
14 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
15 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
17 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
23 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
24 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
26 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
27 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
28 ซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
29 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน กท 6268 สฎ เลขครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
30 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
31 จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน นข 5489 สฎ เลขครุภัณฑ์ 001-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
33 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้สูงอายุ รายนางประจวบ วัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
35 จ้างแผ่นป้ายอะคริลิคเพื่อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้สูงอายุ รายนางประจวบ วัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
40 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ คนพิการ รายนายศักดิ์ชัย ขุนศรี จำนวน 27 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
41 ซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด ๔ ชั้น มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๔๐x ๑๖๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
43 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชำรุดและวางท่อระบายน้ำใหม่ ถนนสายไสกล้วย-คลองฮาย หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2565
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2565
49 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 57 0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
50 วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ  8 สิงหาคม 2565
51 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน ๔๙๔ ชุด ประกอบด้วย๑. เสื้อแขนสั้น คละไซส์ จำนวน ๑๒ สี จำนวน ๔๙๔ ตัวแต่ละสีสกรีนเสื้อด้านหลัง ข้อความว่า ช้างซ้ายคัพ 2022 และหมายเลข๒.กางเกงขาสั้น สีดำคละไซส์ จำนวน ๔๙๔ ตัว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ  8 สิงหาคม 2565
52 ปูนขาว ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 80 ถุง  5 สิงหาคม 2565
53 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?ช้างซ้ายคัพ 2022? ให้กับทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศแต่ละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดนัดกงตาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่เหลง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
59 จ้างเหมาบริการทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองคลังเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
60 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด/งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
63 จ้างซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ , ห้องล้างจานด้าน บน-ล่าง และห้องน้ำหญิงด้านล่าง เทศบาลตำบล ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
64 ซื้อค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม(วัสดุดับเพลิง) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
67 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
68 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
69 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 11 รายการ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
71 จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขง 9934 สฎ เลขครุภัณฑ์ 001-65-0004 โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางการใช้งาน ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
72 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
73 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
74 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
76 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
77 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
78 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ เลขครุภัณฑ์ 005 64 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
79 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  22  มิถุนายน  2565
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
82 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2565
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก่รีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2565
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2565
86 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
88 ซื้อเสาวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
89 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0108 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
90 จ้างจ้างเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและย้ายอุปกรณ์ควบคุมระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด( Monitor cctv.control room) บริเวณศูนย์พักคอย/สถานแยกกักในชุมชน ( Community lsolation CI) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
91 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณคลองสายมด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
93 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
94 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
95 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้านกงตาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
97 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
98 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
99 ซื้อกล่องทิ้งเศษผงหมึก FUJI waste toner -CWAA0980 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก่รีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
102 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการแผงค่าถาวรหรือแผงลอย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
103 จ้างติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2565
105 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก./ถุง จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
106 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก่รีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2565
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรวย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2565
109 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการรายนายสุนทร จรจรัส เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
110 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง  18 พฤษภาคม 2565
111 ซื้อซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการรายนายสุนทร จรจรัส เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
112 ????????????????? ????? 20 ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
113 ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????? ??????????????? ??????????????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
114 ??????????????????? ????????? ???? 15x11 ???? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
115 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
117 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร นวดไทย ผ้ามัดย้อม และไตปลาแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
119 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
120 จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร นวดไทย ผ้ามัดย้อม และไตปลาแห้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
121 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
122 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
123 ซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร นวดไทย ผ้ามัดย้อม และไตปลาแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ ตามรายการแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
124 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านไสขาม โรงเรียนบ้านหัวหมากบน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน และโรงเรียนบ้านควนราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
125 ซื้อวัสดุสำหรับใช้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร นวดไทย ผ้ามัดย้อม และไตปลาแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
126 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ  6 พฤษภาคม 2565
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
130 จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาจำนวน 5 เดือน ตั้งแต่1 พฤษภาคม 2565 ? 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
131 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จัดเก็บ ขน นำขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤษภาคม 2565 -30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
134 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
135 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
136 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
137 ซื้อวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
138 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
139 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
140 ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
141 โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 9  18 เมษายน 2565
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
143 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 60 0087 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
144 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 2 ป้าย(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565(ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
145 ซื้อ- น้ำดื่มรับรองผู้สัญจรไปมาและที่มาใช้บริการ ขนาดปริมาณบรรจุไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร 30 แพ็ค (12ขวด ต่อแพ็ค) - ถ่านไฟฉาย ขนาด D 12 ก้อน - เชือกฟางม้วนใหญ่สีแดง 2 ม้วน - เทปกั้นเขตสีเหลืองดำ ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
146 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
147 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
148 ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
149 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
150 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
151 จ้างจ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
152 ซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบตั้งได้ 2 ชั้น่ จำนวน 1 ตู้ มีลักษณะเป็นตู้เอกสารไม้ 2 ชั้น ขนาด 80x40x85 (กว้างxยาวxสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
153 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ( รายละเอียดตามแนบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
154 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กร แบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
155 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
156 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
157 ซื้อตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
158 จ้างล้างบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
159 จ้างจำเป็นต้องจัดทำไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
160 จ้างซ่อมซ่อมแซมประตูสำนักงาน และหน้าต่างบานเลื่อนกระจก กองคลังเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
162 จ้างซ่อมบำรุงรถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
164 จ้างจ้างทำเอกสารเผยแพร่(แผ่นพับ)คำแนะนำการชำระภาษี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
165 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี พร้อมติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
168 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 62 0099 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
170 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
171 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
173 ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
174 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
175 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
176 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
177 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
178 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
179 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ เลขครุภัณฑ์ 003 47 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
180 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
181 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
182 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
183 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
184 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
185 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
186 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
187 เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว  1 กุมภาพันธ์ 2565
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
189 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
194 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
195 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
197 จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม รหัสครุภัณฑ์ 484 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
198 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและท่อน้ำทิ้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
199 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
200 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กรแบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
201 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
202 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
204 จ้างป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการจัดสถานที่(ด่านชุมชน)และประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565(ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
206 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
207 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
208 ซื้อซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กก/ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
209 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็กสายดอนยา-ปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
212 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีคัดเลือก  13 ธันวาคม 2564
213 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
214 จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
216 จ้างทำบอร์ดโครงสร้างองค์กรแบบสอดรูปและชื่อ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
217 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล(แบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
221 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลช้างซ้ายหมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
224 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คฉษ 885 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
228 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
230 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
231 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
232 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
233 ซื้อสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
234 จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
235 ซื้อน้ำดื่ม บรรจุน้ำ 20 ลิตร ต่อถัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
236 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  5 พฤศจิกายน 2564
237 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
238 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จัดเก็บ ขน นำขยะมูลฝอยไปกำจัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
239 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
240 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
241 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
242 จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าตารัก บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
243 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
245 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน คฉษ 885 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
246 โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บริเวณบ้านกงตาก หมู่ที่ 4  15 ตุลาคม 2564
247 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
248 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
249 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 จำนวน 500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
250 จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
251 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
252 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
253 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
254 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
255 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
256 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
257 ซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
258 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
259 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางการเกษตรเทศบาลตำบลช้างซ้ายและบริเวณอาคารเป็นศูนย์พักคอย/แยกกักตัวในชุมชน(Community IsolationCl) (Terms Of Referne) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
260 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
261 ซื้อวัสดุในศูนย์พักคอย/สถานแยกกักในชุมชน(Community Isolation CI) จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
262 ซื้อขนำ จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2564
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2564
265 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5  13 กันยายน 2564
266 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
267 จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
268 ซื้อจัดซื้อกรวยจราจร จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
269 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
270 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  7 กันยายน 2564
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
273 ปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทาง สฏ.ถ.13-005 ห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  6 กันยายน 2564
274 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
275 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยสำรวจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2564
278 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2564
280 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
283 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
289 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
290 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
291 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เลขทะเบียน 82-6192 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
292 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น ของรถยนต์กระบะอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผจ 466 สฎ ระหว่าง เดือน สิงหาคม ?กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
293 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์(เข็ม,ไซริ่งค์,เหรียญ,บัตร) จำนวน 1,000 ชุด(ครั้งที่ 1) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
294 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
296 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งทานข้าว(สแตนเลส หนา 0.90 มม.) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
297 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
298 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
299 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2  9 สิงหาคม 2564
300 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองอาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย  9 สิงหาคม 2564
301 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
303 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 63 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
304 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
305 ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
306 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-31 สิงหาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
307 ซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
308 ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
309 จ้างทำแผ่นป้ายสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
310 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
313 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
314 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
315 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
316 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
317 จ้างรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 เข้าตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
319 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
320 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
321 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
322 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
325 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
326 จ้างบุคลากรพนักงานขับรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
327 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
328 จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ และ ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2522 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
329 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงโทรทัศน์สี จอแบน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
330 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0253 สฎ) จำนวน 4 เส้น  24  มิถุนายน  2564
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
332 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
335 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
336 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
337 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
338 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
339 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  8  มิถุนายน  2564
340 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
341 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
342 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
346 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
347 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
348 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย (โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจ  28 พฤษภาคม 2564
349 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
353 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
355 จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว ห้องทะเบียนราษฎร และ ห้องประชุมขุนกุญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
357 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
359 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
360 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
362 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
365 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
366 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
367 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Brother Toner TN-263 M) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
371 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟแสงสว่างถนนแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
373 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
374 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน -มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
375 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลช้างซ้าย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
376 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED บับ 9w แสงขาว จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
378 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
380 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างซ้ายและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
381 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ และ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
382 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
383 ซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
384 ซื้อบัตรเลือกตั้งในการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
385 ซื้อบัตรเลือกตั้งในการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
387 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
389 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 4-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
393 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
394 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
396 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
399 ซื้อแบบพิมพ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
400 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
401 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กท 6268 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
402 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
403 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
404 จ้างวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบล ช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
405 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน คฉษ 885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
406 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ตเพื่อซ่อมแซมถนนภายในในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 25 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
407 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกันบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
408 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเพื่อปรับปรุงทางระบายน้ำเดิม ถนนสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
409 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย) ถนนสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 6,2 และถนนสายปากคู -กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 และถนนสายปากคู-กงตาก(บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
410 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
411 จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินอินไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย)ถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน หมู่ที่ 2,6 และ ถนนสายปากคู-ไสตอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
412 จ้างปรับปรุงถนนสายไสกล้วย-ถ้ำเพชรรชา หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
413 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
414 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนิยม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
415 จ้างปรับปรุงถนนซอยศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
416 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ-หัวหมากบน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
417 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
418 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
419 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ) คำแนะนำการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
420 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
421 จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์(ทางวิ่ง)บริเวณศาลาประชุม หมู่ที่ 4 บ้านกงตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
422 จ้างซ่อมแซมถนน และวางท่อเสริมไหล่ทางถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
423 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
424 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินอินไฮไดร์ตไหล่ทาง ที่เสียหายจากอุทกภัย) ซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
425 เหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอุกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  5 มกราคม 2564
426 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง รถหมายเลขทะเบียน 81-2522 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
427 จ้างท่อระบายน้ำเนื่องจากน้ำท่วมจากอุทกภัย ถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
428 จ้างซ่อมแซมหูฝายเก็บกักน้ำห้วยขี้แรด บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
429 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตคอสะพายเสียหายจากอุทกภัย) ถนนสายไสกล้วย-คลองฮาย บ้านคลองฮาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
430 จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย(โดยการลงหินแอนไฮไดร์ตไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย) หมู่ที่ 1,11,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
432 จ้างซ่อมแซมหูฝายเก็บกักน้ำบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
433 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดนัดนายชอบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
435 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยสระน้ำใส หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
436 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
437 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
438 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยหินลาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
439 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยดอนกลาง 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
440 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
441 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
442 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
443 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านกงตาก(บริเวณชุมชนหน้าตลาดกงตาก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
444 จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
445 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่2 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
446 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
447 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุง และ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
448 จ้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
449 จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้โดยสาร โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
450 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน รูปพระพุทธทาสพร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 4 ชุด และ ป้ายชื่อคลิบหนีบ จำนวน 84 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
451 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
452 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี ขนาด 18 กิโลกรัม และ น้ำมันไฮโครลิก ขนาด 18 ลิตรเพื่อนำไปใส่ในรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ตามหมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0001 หมายเลขทะเบียน 82-0200 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 63 0002 หมายเลขทะเบียน 82-0253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
453 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 40 ถัง เพื่อให้บุคคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลได้ดื่ม และ เพื่อไว้ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นมารับบริการได้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
454 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
455 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กล่องอเนกประสงค์ใสมีล้อ 517444cm จำนวน 13 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
457 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
458 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
459 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
460 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
463 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  26 พฤศจิกายน 2563
464 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED 50w /DL + ขาจับ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
466 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
467 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
470 จ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนลูกบิดพร้อมกุญแจประตูกระจกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
471 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
472 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
473 จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านไสขุนอินทร์ ช่วงบ้านปากคู และช่วงบ้านห้วยด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
476 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
477 จ้างนำรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ เข้าตรวจเช็ดและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
478 จ้างซ่อมแซมสายเมนระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
479 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
480 จ้างค่าจ้างเหมาติดตั้งเทปสะท้อนแสง (3 M) และ ค่าจ้างเหมาติดตั้งทับทิมสะท้อนแสง สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
481 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
482 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
483 จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
484 ซื้อของที่ระลึกชุดการแสดง (ผ้้าขนหนู) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
485 ซื้อสายสะพาย จำนวน 4 เส้น สำหรับหนูน้อยนพมาศที่ชนะการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
486 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
487 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1?บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
488 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
489 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
490 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
491 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
492 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ สนามศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตำบลช้างขวา และ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
493 จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
494 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
495 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มเทศบัญญัติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
496 จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
497 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน งบประมาณประจำปี 2564 วงเงินไม่เกินจำนวน 130,000.-บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กันยายน 2564  14 ตุลาคม 2563
498 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  12 ตุลาคม 2563
499 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
500 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านไสขาม  12 ตุลาคม 2563
501 จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
502 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.13-003 สายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ 9  12 ตุลาคม 2563
503 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
504 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน รถตู้ 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน พร้อมเครื่องสูบน้ำ และ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
505 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับรถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-6192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
506 จ้างจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
507 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นานาค หมู่ที่ 2  8 ตุลาคม 2563
508 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนยา-ปากคู หมู่ที่ 1  8 ตุลาคม 2563
509 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในงานราชการ สำหรับ รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน นข 191 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
510 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
511 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านปากคู ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
512 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวันอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
513 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
514 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน LED) 50 W จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
515 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนการจัดประสบการร์เรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
516 ซื้อกระเป๋าเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
517 ซื้อกระเป๋าเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
518 ซื้อซื้อกระเป๋า,เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
521 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
522 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
523 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
524 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย  1 กันยายน 2563
525 จ้างที่ปรึกษาทำวิจัยสำรวจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
528 จ้างจ้างเหมาติดตั้งหมุดจราจรสะท้อนแสง 2 ด้าน ถนนสายปากคู-กงตาก (ช่วงบ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 และถนนสายต้นหมัก-ห้วยด่าน(บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
529 จ้างโครงการขุดลอกดินสระน้ำบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
530 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
531 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2563
533 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ถอดเป่าล้างเติมน้ำยา จำนวน 4 เครื่อง และ เปลี่ยนชุดลูกปืนมอเตอร์ระบายความร้อนคอมเพลสเซอร์ ขนาด 1/2 Hp จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
535 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
536 อาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563  30  มิถุนายน  2563
537 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
538 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
539 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
540 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  26  มิถุนายน  2563
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
542 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
544 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2563
545 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2563
546 จ้างซ่อมปั้มน้ำและซ่อมแซมไฟระบบประปาบ้านปากคู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
547 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
551 จ้างซ่อมรถตู้กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 191 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
552 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
553 จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมต่อท่อเมนจ่ายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
554 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2563
555 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
556 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 ชุด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
557 จ้างโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านกงตาก(บริเวณชุมชนหน้าตลาดกงตาก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
558 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
559 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 191 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
560 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
562 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปกาคูช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล้กสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
563 ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
564 ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
565 จ้างทำป้ายประสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
566 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
567 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
568 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
569 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
570 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ฉีดล้างทำความสะอาด และ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
571 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
572 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชหนองโรงช้าง บ้านไสขาม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
573 ซื้อถุงซิปล็อค จำนวน 37 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
574 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ลงกระดาษการ์ดสี จำนวน 2 รายการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย ทุกครัวเรือนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
575 จ้างออกแบบและควบคุมงานออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
576 จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
577 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ซอยเขาพนมไหน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
578 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
579 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(บ้านไร่ออก) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
580 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านคลองฮาย)หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
581 จ้างนำรถบรรทุกน้ำเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ทั้งคัน หมายเลขทะเบียน 81-2522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
582 จ้างก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ(คลองห้วยพัง) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
583 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำ(ซอยจ่าแถว) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
584 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำ (คูหวาย) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
585 จ้างพัฒนาระบบระบายน้ำบ้านต้นหมัก (วางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
586 จ้างเหมาติดตั้งเสาสแตนเลส จำนวน 21 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
587 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
588 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์นาเด็กเล็กบ้านปากคู เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
589 ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
590 โครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  30 มีนาคม 2563
591 ออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 มีนาคม 2563
592 ซื้อท่อประปา ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ PVC เพื่อเพิ่มเติมระบบประปาจากแหล่งน้ำดิบ แห่งใหม่ บ้านไร่ออก หมู่ที่ 12 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
593 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
594 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
595 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายวิน) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
596 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
597 จ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(บ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
598 โครงการจ้างออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  20 มีนาคม 2563
599 จ้างนำรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท 6268 สฎ เข้าตรวจเช็ดระบบ และ ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
602 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
603 จ้างเหมาค่าแรงทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนบ้านกงตาก หมู่ที่ 4 หน้าโรงเรียนวัดกงตาก ถึงบริเวณหน้าวัดกงตาก และ บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านกงตาก และ ขุดลอกดินท่อระบายน้ำริมทางเข้าโรงเรียนวัดกงตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
604 ซื้อเครื่องตัดหญ้า (ชนิดเหวี่ยงข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
605 ซื้อเครื่องตัดหญ้า (ชนิดล้อจักรยาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
606 ซื้อค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
607 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
608 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ(ห้วยขี้แรด) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
609 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
611 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
612 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
613 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
614 จ้างจ้า่งออกแบบโครงการที่สภาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
616 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
618 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
620 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
625 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
626 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
628 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
629 จ้างซ่อมปั้มน้ำและซ่อมแซมไฟระบบประปาคลองสายมด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
630 จ้างซ่อมปั้มน้ำระบบประปาบ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 8 (ถนนหน้าควน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
631 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
632 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
633 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนกลาง 4 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
634 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
635 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
636 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
637 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตลาดนัดนายชอบ หมู่ที่ 10 (พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
640 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
641 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
643 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
644 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสกล้วย-คลองฮาย หมู่ที่ 9  4 กุมภาพันธ์ 2563
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
646 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8  30 มกราคม 2563
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2563
648 จ้างต่อสัญญาดำเนินงานรับประกัน บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
649 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
650 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
651 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
652 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
653 จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองหัวหมาก หมู่ที่ 3 บ้านหัวหมาก จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
654 ซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร แบบไม่มีล้อ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
655 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน บท 9791 สฎ และ ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผจ 1631 สฎ พร้อมตรวจเช็คระยะและถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
656 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 5489) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
657 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
658 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ออก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
660 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
661 ซื้อจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
662 ซื้ออาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (ข้าวหมูแดง) จำนวน 1,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กงตาก(ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มกราคม 2563
665 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 รายการ เพื่อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  9 มกราคม 2563
666 จ้างค่าจ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
667 ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
668 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
670 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟนีออน LED จำนวน 30 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
671 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563