ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระโสม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
4 จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๑๖๐ พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
7 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเรือยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
8 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
9 ซื้อซื้อเสื้อกีฬา(ฟุตบอล) ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
10 จ้างบริการเช่าสนามฟุตบอลและอุปกรณ์การแข่งขัน จำนวน ๔ วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
12 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
13 ซื้อเสื้อกีฬา(วอลเลย์บอลและเปตอง) ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
14 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
15 จ้างเหมาขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และสถานที่รดน้ำพระและผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
17 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมทักษะด้านศิลปะขั้นพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน(Summer Camp) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
22 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
23 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
24 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-08 3/8/2023
25 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ   2023-03-02 3/2/2023
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
28 จ้างเหมาเปลี่ยนพื้นไม้โป๊ะท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
29 จ้างซ่อมทางขึ้น-ลงโป๊ะเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
32 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/2/2023 2/16/2023
33 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/2/2023 2/16/2023
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
35 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆ โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
36 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการจัดทำสนามแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
37 จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณสนามเด็กเล็กท่าเทียบเรือสุระกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
38 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๔๒๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
39 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ถนน อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
42 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชน   31/1/2023 1/31/2023
43 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดเหนือ ตำบลกระโสม หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,253 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/1/2023 1/24/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระโสม กว้าง เฉลี่ย 3.50-5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/1/2023 1/24/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดเหนือ ตำบลกระโสม หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,253 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/1/2023 1/11/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระโสม กว้าง เฉลี่ย 3.50-5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/1/2023 1/11/2023
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
50 ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
51 จ้างเหมาบริการเต็นท์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
52 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
53 จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
54 จ้างเหมาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
55 ซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
56 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งชุดโคมไฟถนน(ถนนเพชรเกษม ซอยเทศบาล๑ ซอยเทศบาล๓ ซอยเทศบาล๔ ซอยบ้านพักอบจ. ท่าเทียบเรือสุระกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๘๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
59 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
60 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
61 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระโสม กว้าง เฉลี่ย 3.50-5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   12/6/2565 12/6/2022
62 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
63 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
64 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
65 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (แป้นบาสเกตบอล) จำนวน ๒ ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
70 จ้างซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสุระกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
72 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
74 จ้างทำสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน ๘๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
75 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
76 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
77 ซื้อทรายป้องกันและกำจัดยุงลาย(ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
79 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
80 จ้างเหมาบริการระบบแสง สี เสียงติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
81 จ้างเหมาบริการระบบแสง สี เสียงติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
84 จ้างเหมาจัดนิทรรศการประเพณีวันลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
85 จ้างเหมาการแสดง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
86 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
87 จ้างเหมาบริการเวที ประดับตกแต่งเวทีติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
88 จ้างเหมาบริการระบบแสง สี เสียงติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
89 จ้างเหมาบริการเต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
95 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕   31/10/2022 10/31/2022
96 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบInverter จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
98 ซื้อเครื่องไทยทานและด้ายสายสิญจน์ ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2565 10/7/2022
99 จ้างเหมาจัดทำรถบุษบก ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2565 10/7/2022
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
101 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายแนะนำสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
102 จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักคูระบายน้ำ(ซอยท่าสายัญ) และซ่อมแซมจุดน้ำขังบนผิวทาง ซอยเทศบาล๑๐ หน้าอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
103 จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
104 จ้างซ่อมเครื่องปั้มโซล่าเครื่องยนต์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
105 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
110 ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
111 จ้างเหมาจัดงาน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก (อิ่มบุญ ๙ บาท) ประจำปี ๒๔๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
112 จ้างเหมาขุด-ลอกคูระบายน้ำ ล้างถนน และล้างทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
113 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดเหนือ ตำบลกระโสม หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,253 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   22/9/2565 9/22/2022
114 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระโสม กว้าง เฉลี่ย 3.50-5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   22/9/2565 9/22/2022
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสุทิน อินทวงศ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายประพันธ์ศักดิ์ มงคลสินธุ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายจิ้นเซี่ยง เจริญทรัพย์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
120 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสำราญ เจริญงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
121 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายสมยศ แก้วประเสริฐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
122 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ รายนายปราโมทย์ มงคลสินธุ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
123 จ้างซ่อมแซมโพเดียม จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
124 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
128 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
129 เช่าห้องประชุม/อบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
131 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
132 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๕ ชุด ตามโครงการศึกษาดูงานการเสริมสร้างเครือข่ายประชาสังคม การดำเนินการชมรมผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
133 จ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานการเสริมสร้างเครือข่ายประชาสังคม การดำเนินการชมรมผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
137 ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen test Kit) จำนวน ๒๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
138 จ้างเหมาดูดตะกอนถังเก็บน้ำประปา(ถังน้ำใส) จำนวน ๒ ถัง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
139 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
140 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
141 จ้างเหมาพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2022 6/8/2022
142 จ้างซ่อม/เปลี่ยนกรวดคัด, ทรายกองน้ำ พร้อมซ่อมท่อก้างปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
145 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
146 จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศาลาที่พักผู้โดยสาร(สี่แยกลำวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
147 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
148 จ้างซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
149 จ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อติดสายนำสัญญาณ CCTV บนเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
150 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอยสุขศิริสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/5/2022 5/19/2022
152 จ้างประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
153 ????????????????????????? ??????????? (????????????????) ??????????????????   10/5/2022 5/10/2022
154 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล๑๐ (ข้างศาลาแปดเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2022 5/13/2022
155 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล๑๐(ข้างศาลาแปดเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
157 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
158 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล๑๐ (ข้างศาลาแปดเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอยสุขศิริสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2022 5/6/2022
160 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอยสุขศิริสัมพันธ์)   5/5/2022 5/5/2022
161 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
168 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๐ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
169 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
170 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
172 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
173 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
174 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   22/3/2022 3/22/2022
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
176 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓๒ ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
177 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๕๐ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
178 จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายศูนย์กีฬาและนันทนาการ(ฟิตเนส) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
179 จ้างเช่าสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
180 จ้างจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2022 2/15/2022
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
183 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
184 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ COVID-๑๙ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
185 จ้างซ่อมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2022 2/4/2022
187 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย   4/2/2022 2/4/2022
188 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๑/๑,๑/๒,๑/๓,๑/๔,๓/๑,๔/๒ ซอยรร.บ้านกระโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
189 จ้างจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน(Communtiy lsolation) เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
190 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
191 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมแข่งกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
192 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน   25/1/2022 1/25/2022
193 จ้างเหมาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการพร้อมริ้อถอน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
194 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
196 ซื้อถังขยะ จำนวน ๕๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
197 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
198 ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
199 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
200 จ้างเปลี่ยนทรายกรองผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
201 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
202 จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
203 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
205 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการจัดทำสนามกีฬาแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
206 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน ๕ รายการ ตามเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
207 ซื้อเครื่องนอน จำนวน ๕๑ หลัง ตามเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
210 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
211 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
213 จ้างติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
217 ซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
218 จ้างจัดทำสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
219 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
220 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
221 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
224 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๖ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
226 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าประดับสถานที่ จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
227 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณท่าเรือสุระกุล พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
228 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
229 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
231 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
233 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวงผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
235 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
236 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
237 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
238 จ้างเหมาทำรถบุษบก ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระและสวดตลาด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 10/11/2021
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 10/11/2021
241 จ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งโคมไฟพร้อมป้ายเทศบาลในเทศกาลถือศีลกินผัก ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีกินผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
244 จ้างเหมาล้างขุดลอกคูระบายน้ำ ล้างถนน ล้างทางเท้า ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
245 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดนัดเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
246 จ้างทำขายึดกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
250 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
251 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๘ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
252 ซื้อสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
253 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
254 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๔๔ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
255 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ผ้าม่านสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
256 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง   9/8/2564 9/8/2021
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
258 ซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ/ฝาเหล็ก จำนวน ๘๕ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
259 ซื้อจ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
260 จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้แผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
261 ซื้อเครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพง ขนาด๑๒นิ้ว ๒ทาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
262 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
263 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
265 ซื้อเต็นท์สนาม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๕๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
266 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
267 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
268 จ้างเหมาพ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
270 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมติดตั้ง ตามโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิค-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
272 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
274 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๖ ชุด การแข่งกีฬาเปตอง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
275 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
276 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาฯ ห้องน้ำห้องส้วมท่าเรือสุระกุล อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
277 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
279 จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
280 จ้างเหมาบริการเย็บผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกและผ้าคลุมโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
281 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
282 จ้างเหมาจัดตั้งสถานที่เอกทัศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
284 จ้างทำป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
286 จ้างตกแต่งสถานที่หล่อเทียนและประดับรถแห่เทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
287 ซื้อนม (โรงเรียน) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
288 ซื้อนม (โรงเรียน) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
289 จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
290 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
291 ซื้อนม (โรงเรียน) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
292 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน   6/7/2564 7/6/2021
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
294 จ้างติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถ๖ล้อขึ้นไป จำนวน ๔ คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
295 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๐ ชุด ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
298 ซื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
299 จ้างเหมาบริการติดอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงรถดับเพลิงและรถบรรทุก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
300 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
301 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
302 ซื้อสารเคมียาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
303 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
304 จ้างเหมาพ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระโสม ตามโครงการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
305 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๖๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
306 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
309 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
310 จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งขนาดใหญ่ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
311 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
312 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน   27/5/2564 5/27/2021
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
316 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
317 จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
320 จ้างป้ายไวนิลรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
321 ซื้อวัสดุยานหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถดับเพลิง) ทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
322 จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
323 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๓๔๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
324 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
325 จ้างแบบพิมพ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
326 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
327 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
328 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
331 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
333 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ซอยท่าสายัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
334 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๑๐ และซอยเทศบาล๔/๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
336 จ้างซ่อมแซมอาคารศาลาธรรมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
337 ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
338 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
339 ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน10%และสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
340 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ   15/1/2564 1/15/2021
341 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
342 จ้างเหมาทำประตูห้องน้ำท่าเรือสุระกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
343 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงจอดเรือยาวพร้อมรถลากเรือยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
344 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
345 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์Multifunction) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
349 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
350 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
351 จ้างจัดทำสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
352 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
354 จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
355 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน   27/11/2563 11/27/2020
356 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
357 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
359 เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
360 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
361 จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (เอกสารประกอบการบรรยายพร้อมเข้ารูปเล่ม) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
362 จ้างจัดสถานที่เครื่องเสียงและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
363 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
368 ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
369 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
370 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
371 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
373 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
374 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
375 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๕๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
376 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
377 ซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องกระจายเสียงไร้สาย)   19/8/2563 8/19/2020
378 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
379 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ลำโพงล้อลาก เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
381 จ้างซ่อมแซมฝาคูระบาย คสล. จำนวน ๒๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563 7/29/2020
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีด Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/7/2563 7/16/2020
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/7/2563 7/16/2020
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/7/2563 7/15/2020
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล3/1 (ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/7/2563 7/15/2020
390 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล4 (ซอยลำวะ)   14/7/2563 7/14/2020
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
392 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะอเนกประสงค์) จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
393 จ้างเหมาพ่นหมอกควันภายในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
394 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
395 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
396 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล๑/๔ หมู่ที่๑ (ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
397 จ้างซ่อมแซมอาาคารฟิตเนส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
400 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
401 จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
402 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
403 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน   25/5/2563 5/25/2020
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
405 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ๘๐-๓๔๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2563 1/5/2020
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
408 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
409 ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
410 ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
412 จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
413 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิค - ๑๙ และฆ่าเชื้ออื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
414 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๔ และซอยเทศบาล๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
417 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
418 ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
420 จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลชทะเบียน กข ๒๒๗๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
421 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
422 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
425 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
426 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
427 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
428 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
429 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
430 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
431 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน10%และสารส้มชนิดก้อนใส) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
432 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๑๖๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
434 จ้างซ่อมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
435 จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020