ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 62 0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 ซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในการตัดแต่งหญ้า บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
3 ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วงปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
4 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
8 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบปรมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับการฉีดพ่นแมลงวันและสาร EM เพื่อใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงและดับกลิ่นบริเวณบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
10 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
11 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
12 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างโรงแรมสันติ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
13 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโชค หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
14 ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
15 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
16 ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
17 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วมังกร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
18 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก้วมังกร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
19 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วมังกร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 4115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
21 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสายบ้านบางแพง-น้ำโฉ (ช่วงตำรวจน้ำ-คลองใต้สายไฟฟ้าเแรงสูง) ชุมชนบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
22 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยน้ำซับ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
23 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2565
24 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2565
25 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  21  มิถุนายน  2565
26 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2565
27 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
28 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
29 ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่มาขอรับบริการในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียนและประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
30 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
32 จ้างบุกเบิกถนนสายชลประทานท่าจันทน์-ปากบาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
33 จ้างบุกเบิกถนนสายอู่เรือโกทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ลิ้นชักพลาสติก) เพื่อใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
38 จ้างบุกเบิกถนนสายชลประทานท่าจันทน์-ปากบาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
39 จ้างบุกเบิกถนนสายชลประทานท่าจันทน์-ปากบาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
40 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
41 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565  10  มิถุนายน  2565
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
43 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
45 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
46 จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซมรถยนตร์ส่วนกลาง กจ 2872 นศ ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
47 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
48 จ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ งานจัดเก็บรายได้และแผนภาษี งานพัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
49 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
50 จ้างจ้างเหมาแรงงานฉัดพ่นแมลงวัน และฉีดดับกลิ่นบริเวณบ่อขยะของเทศบาลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  มิถุนายน  2565
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
52 จ้างจ้างเหมาแรงงานฉัดพ่นแมลงวัน และฉีดดับกลิ่นบริเวณบ่อขยะของเทศบาลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
53 จ้างจ้างเหมาแรงงานฉัดพ่นแมลงวัน และฉีดดับกลิ่นบริเวณบ่อขยะของเทศบาลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
55 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
56 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
57 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
58 จ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ งานจัดเก็บรายได้และแผนภาษี งานพัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
59 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
60 ซื้อซ่อมแซมหลังคาอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
62 จ้างจ้างเหมาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
63 จ้างจัดจ้างซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
64 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
67 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
69 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
70 จ้างจัดจ้างทำตรายาง(งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
72 จ้างจัดจ้างทำป้ายเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
73 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-2718 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
75 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
76 ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????  14 พฤษภาคม 2565
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2565
78 จ้างเหมากลองยาว โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเจีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
79 จ้างเหมามหรสพ โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
80 เช่าชุดผู้ร่วมขบวน โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
81 ซื้อซื้ออุปกรณ์ประกอบขบวน โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
82 ?????????????????????? ????? 1 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
83 ??????????????????????????? ????? 2 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
84 ?????????????????????????????? 5 ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
86 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
87 ซื้อผ้าพระบฏ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
88 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
89 จ้างจัดสถานที่และจัดหาส่ิงของเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
90 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
91 จ้างจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีปะการัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
92 จ้างกวาดขนย้าย และฝังกลบขยะบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
93 จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-5799 นศ จำนวน 1 อัตรา (ตั่งแต่ วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
94 จ้างช่อมแชมลานจอดรถสาธารณะในชุมชนบ้านแหลมประทับ หมู่ที่ ๕ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
95 จ้างจัดหาเต้นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
96 จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
97 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.รูปตัวยู สายซอยแพชาญ๒-โรงปลาป่น หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
98 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (จุลินทรีย์) เพื่อกำจัดแมลงวันบริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
101 ซื้อวัสดุเกษตร(อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๑๑x๑๕ นิ้ว )จำนวน ๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
103 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๔๘ โด๊ส ถุงมือยาง จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
104 ทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย  30 มีนาคม 2565
105 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
106 จ้างโครงการกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ หมู่ที๓ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
108 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
109 จ้างจัดทำเว็ปไซต์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
110 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑มีนาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๕)  28 กุมภาพันธ์ 2565
111 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑มีนาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
112 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน ๓๖๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
116 ซื้อเสื้อชูชีพ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
117 ซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน ๗ จุด เขตเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้,ตู้เหล็ก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
119 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาเป็นท่อ PE (๓นิ้ว) หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องเนียน อำภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
120 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายซอยเกตุอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ รุ่น OKI C๓๓๒- C๓๖๓ BK สีดำ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
122 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟ (power supply) ขนาดกำลังไฟ ๕๕๐ วัตต์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
123 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหน้าสำนักสงฆ์เขาชัยสน หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (่ครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
126 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานสี่แยกต้นจันทร์- รางน้ำ หมู่ที่ ๓ ,๔ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
127 จ้างซ่อมแซมถนนชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
130 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
131 เช่าเต้นท์ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
132 จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
134 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
135 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
136 จ้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชั้งเชือก (กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน บ้านแขวงเภา) หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
137 จ้างขุดลอกทรายเปิดปากน้ำระบายน้ำชายหาดแขวงเภา หมู่๒ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
139 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
140 จ้างจ้างซ่อมแซมขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
141 จ้างขุดลอกคลองคูและรางระบายน้ำอุดตันในเขตท้องเนียน จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพปกติแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุลมกรรโชกแรง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
143 จ้างจัดหาพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
144 จ้างซ่อมเปลี่ยนล้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
146 จ้างจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ)(ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
147 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายซอยเศรษฐกิจ ม.๘ ต.ท้องเนียน  29 ตุลาคม 2564
148 ซื้อซื้อโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท้องเนียน(ถุงยังชีพ)จำนวน ๑,๑๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
149 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
150 จ้างจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
151 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
152 จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
153 จ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
154 เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
155 จ้างจ้างเหมาคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๘ นศ (ตั่งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
156 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
157 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
158 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
159 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑ตุลาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  27 กันยายน 2564
160 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๒๗๑๘ นศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
162 จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
163 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
164 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั๊มดัดแปลง) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๑๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
165 จ้างจ้างซ่อมแซม -เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ0069 นศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
166 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
167 จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากกาศ(สำนักปลัด) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
168 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
174 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตัวเก็บข้อมูล ๑๖ GB) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
179 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำ ๑๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
180 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) รหัส ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓, ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๔ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองแผน) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
182 จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ บริการตรวจคัดกรองหาเชื้ิอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
183 จ้างป้ายจุดบริการตรวจคัดกรองหาไวรัสโควิด 19 วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
184 จ้างทำป้ายสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
185 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในท้องที่ตำบลท้องเนียน (LQ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์LQ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
188 จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
191 ซื้อเสื้อกั๊กกรมส่งเสริมการปกครองพร้อมหมวก จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
192 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
193 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
195 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ  10 กันยายน 2564
196 ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบตัดหญ้า) จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวดูดทองเหลือง ๓ นิ้ว) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
198 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕ ,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
199 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู้ท) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
200 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๕กรกฎาคม-๓๐กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
202 ซื้ออวนด้าย ๑๑๐/๒ ขนาด ๔.๕ cm. ลึก๕๐ md ความยาว ๑๕๑๐ ml จำนวน ๑,๒๖๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
204 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๕กรกฎาคม-๓๐กันยายน ๒๕๖๔)  30 สิงหาคม 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
206 ซื้อหนังสือสำหรับเด็กเล็ก(3-5ปี) ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
207 ซื้อหนังสือเสริมวิชาการและพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กเล็ก3-5 ปี ศพด.บ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
211 จ้างซ่อมแซมฝาและผนังบ่อพักรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Flash Drive) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
213 จ้างโครงการขุดลอกคูช้างถนนสายวัดธารทอง- ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
214 จ้างโครงการหินทิ้งกันน้ำกัดเซาะเขาออก หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กระกระเบื้อง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
216 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน ๓๘ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
217 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/2564 ศพด.บ้านท่าจันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
218 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศพด.บ้านท่าม่วงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
219 ซื้อหน้ากากอนามัย (โครงการจัดตั้ง/จุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เทศบาลตำบลท้องเนียน ) จำนวน ๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
220 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุซซาฮาดะฮ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสส.สายซอยภูผาแดง หมู่ ๖ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายซอยร่วมใจอุทิศ ม.๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
226 จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๖๘๐ ๖๒ ๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
227 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒ ๕๐ ๐๐๐๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
228 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
230 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน 1/64 ศพด.บ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
231 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
232 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
233 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือน๑๗พฤษภาคม-๒กรกฎาคม ๒๕๖๔)  23  มิถุนายน  2564
234 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
235 จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างทางถนนในเขตเทศบาลท้องเนียน หมู่ที่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
238 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊๋มน้ำ รฟัสครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๐ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
239 ซื้อสายชาร์จเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย (สำนักปลัดเทศบาลและห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
241 ซื้ออาหารเสริมนม (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนันและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาครัฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
242 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
243 อาหารเสริมนม (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนันและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาครัฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  1  มิถุนายน  2564
244 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๕๔ (งานทะเบียนและบัตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
247 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
250 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
251 วัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำแบบต่อเนื่อง) จำนวน ๑ กล่อง  20 พฤษภาคม 2564
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
253 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองวิชาการและแผน) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
255 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง(มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
256 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแขวงเภา (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าจันทน์ (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
258 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖ ๕๙ ๐๐๑๓ และ ๔๘๙ ๕๙ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
259 จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
260 ซื้อถุงมือยางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคนประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
261 จ้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๔๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
263 จ้างซ่อมแซม รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ ๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
264 จ้างซ่อมแซม เลื่อยยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๕๐ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
266 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
267 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
268 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (น้ำยาฉีดพ้นฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
269 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
270 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
271 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
272 ซื้อวัสดุการเกษตร (เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ๐๐๖๙ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
273 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
274 ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
275 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
276 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
277 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายห้วยยายดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
278 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านท่าม่วง (พ.ค.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
279 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
280 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด. บ้านแขวงเภา 2/2564 (พ.ค. - ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
281 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุก Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
282 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โต๊ะ เต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
283 จ้างบริการคนงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๖๔๔๑ นศ (ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
284 จ้างเหมาบริการคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ(ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
285 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุขัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
286 ซื้อถ้วยรางวัล ลูกฟุตบอล และตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพด้านยาเสพติด แขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
288 จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
289 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
290 จ้างเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติดแขวงเภาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
291 จ้างจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
292 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลท้องเนียน กิจกรรมสักการะหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
293 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยพูลผล หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
295 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
296 ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ในสถานการณ์ covid ๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
297 ซื้อวัสดุสำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
298 ซื้อซื้อแบบพิมพ์และแบบขีดคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
301 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
302 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
303 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
304 จ้างทำคู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธฺเลือกตั้งตามกฏหมายใหม่,แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง,คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
305 จ้างเหมาล้างถังกรองพร้มเปลี่ยนทรายกรองน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
306 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
308 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
309 เช่าบริการสถานที่ (สระว่ายน้ำ) ตามโครงการเสริมทักษะเด็กในการช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
310 จ้างทำป้ายไวนิลม,คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธฺิเลือกตั้งและป้ายปิดประกาศและป้ายปิดแบบขีดคะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
311 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิ้ม-วัดเตล็ด หมู่ที่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
313 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
314 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
316 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียนและนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
317 ซื้อคู่มืออบรม แบบพิมพ์และอื่น๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน และนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
318 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
319 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
320 จ้างตัดหญ้า ๒ ข้างถนนถนน 3 สาย 1๑.ถนนสายบางแพง-บ.ผลิตไฟฟ้าขนอม ๒. ถนนสายเจดีย์ปะการัง-บ้านบนถนนสายสามแยกต้นสะแก-บ้านแหลมประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
321 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย ม.๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
322 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
323 จ้างขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายตลาดบางแพง-ตำรวจน้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ. ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
325 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
326 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
329 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
330 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
331 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว (โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านท่าจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
332 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นทื๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จุดบ้านแขวงเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
333 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓)  30 พฤศจิกายน 2563
334 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑ธันวาคม-๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
335 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
336 จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทน์ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
337 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าม่วง (ธ.ค.63-เม.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
338 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.บ้านแขวงเภา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
342 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
343 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
344 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
345 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
346 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้วแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
347 จ้างบริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำไหล ม.๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
349 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาย้อย ม.๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
350 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
351 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
352 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
353 จ้างโครงการขุดลอก๕ูชลประทาน-ปากบาง หมู่ที่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
354 ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน(พาร์ทิชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
355 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในและภายนอกโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
358 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่๖ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
359 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
360 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
361 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ห้วยตุม หมู่ ๔ ตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
362 จ้างขุดลอกคลองบางขนาน-คลองขนอม หมู่ที่ ๗ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
363 ซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก จำนวน ๑๔๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
364 ซื้อวัสดุอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการอาสาภัยพิบัติ (แก๊สLPG และน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
365 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
366 ซื้อชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
367 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ (รถดั้มดัดแปลง) ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
368 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
369 จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
370 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถดับเพลิง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
372 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
373 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลท้องเนียน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕และ๖ จำนวน ๒๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
374 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๒๘ หน้า)และเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔(๒๑๑ หน้า) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
377 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอรี่ไลท์- อ่าวท้องชิง หมู่ที่ ๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
380 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
381 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
382 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน๑สิงหาคม-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  29 กรกฎาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
385 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๑,๒และ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
387 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำข้างถนนสายบ้านท่าพลุคลุ้ม(ช่วงบ้านเทิศไทยฯ-บ้านนายธงชัย จันทร์สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
388 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๘๗๒ นศ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
389 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
395 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
399 ซื้อซื้อวัสดุการกีฬา(ลูกฟุตบอลเบอร์ ๕ จำนวน ๑๖ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
400 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านท่าจันทน์ 2/ 2563(ก.ค63-พ.ย63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
401 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการบรูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
403 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้องเนียน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
404 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-ท่าเรือเฟอร์รี่ ม.๒ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18 พฤษภาคม 2563
405 ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกต้นจันทร์-สามแยกโรงเรียนวัดคีรีวง ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  18 พฤษภาคม 2563
406 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
407 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านท่าจันทน์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
408 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านท่าม่วง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
409 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านแขวงเภา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
410 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านแขวงเภา 2/2563 (ก.ค - พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
411 จ้างเหมาแรงงานเพ่ื่อปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
412 จ้างเหมาตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
415 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
417 จ้างขุดลอกคูไส้ไก่สายชลประทาน-หลัง รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
418 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้างแขวงเภา-คลองบางขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) ๓รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ้นและอุปกรณ์ป้องกัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
422 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง เลขทะเบียน บษ-๕๒๑๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
423 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
425 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
427 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
428 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กุมภาพันธ์ 2563
429 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมูท่ี่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
430 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
431 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
432 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
433 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
434 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
435 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
436 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
437 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ ๐๐๖๙ นศ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
438 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๙ นศ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
439 จ้างทำแผ่นพับ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
440 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
441 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยน้ำซับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
442 จ้างซ่อมแซมถนนสายชลประทานด้านขวา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
443 จ้างกวาดขนย้ายขยะและฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
444 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ  24 มกราคม 2563
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
446 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท้องเที่ยวตำบลท้องเนียน (พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง) ขนาด ๒.๙๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
448 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2563
451 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
452 จ้างทำป้ายไวนิล ลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
453 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
454 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
455 ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2563
456 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
457 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
460 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์-อ่าวท้องชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดธารทอง-อ่าวเตล็ด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ธันวาคม 2562
463 จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
464 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเตล็ด - ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤศจิกายน 2562
466 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
467 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท้องเนียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
468 จัดหารถบรรทุก 1 คัน  16 ตุลาคม 2562
469 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
470 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
471 จ้างก่อสร้างศาลารูปเหมือนพระครูไพโรจน์คณาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562