ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
6 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณข้างหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 5   2023-05-18 5/18/2023
8 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
9 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
10 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
11 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองเสม็ดเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
17 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
18 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 ? 6111 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-27 3/27/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
21 วัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 4 รายการ   2023-03-28 3/28/2023
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
24 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
28 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
29 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
30 จ้างจ้างเหมาจัดทำเต็นท์ผ้าใบ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
31 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแจ้ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพงษ์พิพัฒน์ - คลองเปรม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
36 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
41 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
42 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-17 3/17/2023
44 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
45 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7950 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยี่ส่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
48 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-01 3/1/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
50 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-24 2/24/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 เชื่อม สืบแสวงทรัพย์ 4 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
56 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
58 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV ) จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
59 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา)   15/2/2023 2/15/2023
60 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
64 จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
65 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
66 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
67 วัสดุโครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ   13/2/2023 2/13/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
69 ซื้อวัสดุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
70 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
71 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
72 จ้างเหมาเคลียร์พื้นที่ตีป่าและล้มต้นไม้บริเวณข้างอู่วิษณุเซอร์วิส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
73 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ซ้าย หมู่ 2 บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง-ซอยรื่นรมย์ และบริเวณคลองขอ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
74 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1, บริเวณทางเข้าซอยแหลมม่วง หมู่ 3 และบริเวณทางเข้าวัดหนองเสม็ด หมู่ 4 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
75 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดลำดวน หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
77 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
80 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
81 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/2023 1/3/2023
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
83 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
87 จ้างเหมาชุดพัฒนาเสริมสร้างด้านร่างกายโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
88 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/12/2022 12/28/2022
89 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/2023 1/3/2023
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
92 จ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
94 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566 (ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
95 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2565 12/14/2022
96 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2565 12/6/2022
97 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2565 12/6/2022
98 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน   9/12/2565 12/9/2022
99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอิงเสถียร หมู่ 5   9/12/2565 12/9/2022
100 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 -4574 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
101 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
102 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2022 12/2/2022
103 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2022 12/2/2022
104 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 ? 5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
105 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน   22/11/2022 11/22/2022
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/11/2022 11/22/2022
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/11/2022 11/22/2022
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/11/2022 11/22/2022
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
110 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
112 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
113 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
114 จ้างเหมาทาสีห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
115 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข-5038 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
116 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ที่ 6   11/11/2022 11/11/2022
117 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์กิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
118 ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
119 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
120 เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
121 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
122 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
123 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 แยก 5 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินสมบูรณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13077 สายทางซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2022 10/21/2022
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนินบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13047 สายทางซอยตีนเนินบน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2022 10/21/2022
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
131 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
132 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
133 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์ 2 พร้อมปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ หมู่ 2,3,4,5 และ หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7783 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
135 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
136 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
137 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13101 สายทางซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 หมู่ 6   17/10/2022 10/17/2022
138 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
139 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยเเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
140 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
141 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
142 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
143 จ้างเหมาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กงษ 975 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
144 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/9/2565 9/23/2022
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
146 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
147 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
148 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงานชั้นบน ห้องสุขาชาย - หญิง และคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
149 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน   19/9/2565 9/19/2022
150 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2565 9/15/2022
151 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี   13/9/2565 9/13/2022
152 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี   9/9/2565 9/9/2022
153 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี   9/9/2565 9/9/2022
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
156 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
157 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 -7783ตราดจำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
158 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
161 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
162 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2565 8/26/2022
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2565 8/26/2022
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/8/2565 8/24/2022
166 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2565 8/24/2022
167 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2565 8/18/2022
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
171 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข บฉ 749 ตราด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
172 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน   17/8/2022 8/17/2022
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
174 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 5450 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
175 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
176 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
177 จ้างเหมาทำชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
179 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2022 8/9/2022
181 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
182 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
183 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
184 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๙๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
185 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
186 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
188 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1   8/4/2022 8/4/2022
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
190 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองรี-เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2   8/4/2022 8/4/2022
191 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายเทศบาล 5 (ทางเข้าวัดลำดวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
192 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายเทศบาล 18 (ทางเข้าวัดโคก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
193 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุขแยก1 หมู่ 3   3/8/2022 8/3/2022
195 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
196 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
197 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข กทล 154 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
198 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
199 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
200 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณบุตร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
201 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
202 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
203 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
205 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1-7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
207 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
208 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจุดรองรับขยะมูลฝอยบริเวณทางเข้าซอยเทศบาล ๑ ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
209 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ ๔ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
211 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณซอยหนองเสม็ด 3 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
212 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักริมถนนซอยร่วมมิตร หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
213 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
214 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2022 7/1/2022
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
217 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราบเสถียร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
218 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ(เขตตำบลหนองเสม็ด)ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (นำ้ดื่ม)จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
220 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๓๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
223 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
224 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
226 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
227 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
228 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
229 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
232 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๘๓ ตราด รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
233 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
235 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
237 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
239 ซื้อโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
240 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
241 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
245 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
246 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
248 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2022 5/27/2022
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
251 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
252 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๒๑๕๗ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
253 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
254 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
255 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   26/5/2022 5/26/2022
256 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
258 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
259 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กงษ ๙๗๕ ตราด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
260 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
261 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหัวบ้าน หมู่ 2   25/5/2022 5/25/2022
262 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
263 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ แยก 1 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
264 จ้างก่อสร้างโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์ 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
265 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
266 ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ???? ??????????????????   10/5/2022 5/10/2022
267 ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????????   10/5/2022 5/10/2022
268 ?????????????????????????????????????????? ???? 3 ??????????????????   11/5/2022 5/11/2022
269 จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
270 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
271 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
272 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
273 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
274 จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมซอยหนองรี - เกาะนอก กับถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 2 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
275 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
276 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2022 5/5/2022
277 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
278 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน ๑๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
279 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
280 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
281 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๔๙ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
283 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
284 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1939 ตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
285 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
286 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/12/2022 4/12/2022
287 จ้างจ้างเหมาบริการเต๊นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๔x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
288 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน   4/8/2022 4/8/2022
289 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน   4/8/2022 4/8/2022
290 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบ 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน   4/8/2022 4/8/2022
291 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
292 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
294 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
297 วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ   18/3/2022 3/18/2022
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
299 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
300 ซื้อเครืื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2022 2/7/2022
301 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2022 2/7/2022
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
303 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 1/11/2022
305 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111ตราด รหัสครุภัณฑ์ 012-55-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
306 จ้างจ้างเหมาบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
309 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2022 1/10/2022
310 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
311 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 1/11/2022
312 จ้างเหมาวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรซอยหนองเสม็ดพัฒนา (เทศบาล 14) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
315 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2564 12/2/2021
316 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2564 12/2/2021
317 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก   1/12/2564 12/1/2021
318 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13008 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก   1/12/2564 12/1/2021
319 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
320 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด   15/11/2564 11/15/2021
321 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด   11/8/2564 11/8/2021
322 ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
323 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หมู่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   18/10/2564 10/18/2021
324 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   18/10/2564 10/18/2021
325 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   18/10/2564 10/18/2021
326 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   18/10/2564 10/18/2021
327 จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   18/10/2564 10/18/2021
328 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
329 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
330 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
331 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
332 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
333 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 8 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
334 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
335 ซื้อถุงยังชีพสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? 19) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
338 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
339 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ ซอยมะม่วงเอน หมู่ 5   13/9/2564 9/13/2021
340 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนทาง เข้าวัดสุวรรณมงคล หมู่ 1   13/9/2564 9/13/2021
341 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2   13/9/2564 9/13/2021
342 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2564 9/1/2021
343 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
345 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองเสม็ด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปี 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
346 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005-50-0003 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
347 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
348 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๓ - ๖๐ -๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
349 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
350 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
351 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
353 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
354 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80 ? 4574 ตราด รหัสครุภัณฑ์ 005-40-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
356 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2564 8/22/2021
358 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
359 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
360 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2564 8/15/2021
361 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
364 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 5 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
365 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 1 และ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
367 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2564 8/9/2021
368 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2564 8/9/2021
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2564 8/10/2021
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
371 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด ครุภัณฑ์เลขที่ 005 - 50 - 0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
374 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
375 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
376 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
377 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/7/2564 7/16/2021
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/7/2564 7/16/2021
380 จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
381 จ้างเหมาทำตรายาง 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
384 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
385 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด หมู่ 5,หมู่ 6 เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
386 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอย 4-5 หมู่ 5 บ้านเกาะกันเกราและขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยตีนเนิน 1 หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2564 6/6/2021
387 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
388 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2564 5/27/2021
389 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2564 5/27/2021
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
392 จ้างจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 43 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
394 จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/5/2564 5/17/2021
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2564 4/20/2021
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2564 4/20/2021
398 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด ช่วง 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง2 กว้าง 6 เมตร ยาว 562 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ร   1/4/2564 4/1/2021
399 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอิงเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13-012 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด   1/4/2564 4/1/2021
400 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2564 3/28/2021
401 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2564 3/28/2021
402 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
403 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
404 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
405 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
406 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง ณ เขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณลานหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
407 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
408 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเชิงชาย ทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและทาสีภายในห้องปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
410 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
411 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
412 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศผลเลือกตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
414 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
415 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ ๔ และ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
416 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2564 3/3/2021
417 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2564 2/27/2021
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
419 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
421 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
423 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/2/2564 2/10/2021
424 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/2/2564 2/10/2021
425 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2564 2/7/2021
426 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
430 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบไม่สัมผัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
431 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
433 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2563 12/27/2020
434 จ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
435 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
436 จ้างจ้างเหมาย้ายตำแหน่งเครื่อง NVR และอุปกรณ์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
437 จ้างเหมาพาหนะรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
438 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
440 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
441 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาตามโครงการต่างๆ จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
442 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข ? 5038 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
443 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๖๑๑๑ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
444 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
445 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
446 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
447 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
448 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และดูแลระบบ Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
449 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๗๔ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
450 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
451 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน   27/10/2563 10/27/2020
452 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู   27/10/2563 10/27/2020
453 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแหลมจากตรงไปบ้านสลิด หมู่ 6   27/10/2563 10/27/2020
454 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
455 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
456 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
457 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
458 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
459 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2563 9/30/2020
460 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
461 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/9/2563 9/25/2020
462 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
463 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
464 จ้างเหมาลงหินย่อยเบอร์1 หินเกล็ดและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณ หมู่ 1,2,3,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
465 จ้างเหมาตีป่าที่สาธารณประโยชน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตราด หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
466 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/9/2563 9/23/2020
467 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/9/2563 9/23/2020
468 ซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต   21/9/2563 9/21/2020
469 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4574 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
470 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
472 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
473 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
474 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 2157 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
475 ซื้อถังรอบรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
476 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 4536 ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
477 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
478 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง)   16/9/2563 9/16/2020
479 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
480 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๓๘ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
482 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
483 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
484 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
485 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
486 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
487 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6111 ตราด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
488 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ   15/9/2563 9/15/2020
489 เหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด   15/9/2563 9/15/2020
490 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
491 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
492 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
493 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
494 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2563 9/2/2020
495 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
496 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2563 9/2/2020
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
498 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
499 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
500 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
501 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2563 9/1/2020
502 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
503 จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
504 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
505 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
506 จ้างเหมาปรับเกลี่ยเศษขยะบริเวณโดยรอบถังรองรับขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
508 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2563 8/23/2020
509 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
510 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
511 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้ในโครงการศีกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
512 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
513 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
514 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
518 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2563 8/4/2020
519 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
520 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
521 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
522 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
523 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
524 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
525 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
526 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
527 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
528 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2563 7/9/2020
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2563 7/9/2020
536 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็มคลองเสียส่วยซอยบัวทิน หมู่ 6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2563 6/29/2020
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2563 6/29/2020
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
541 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
546 จ้างเหมาลงหินคลุกและหินย่อยเบอร์ ๒ พร้อมเกลี่ย หมู่ ๑ - หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
547 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/6/2563 6/22/2020
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/6/2563 6/22/2020
550 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
551 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๓๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2563 6/17/2020
556 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
557 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
558 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยมะม่วงเอน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
559 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเทศบาล 3 (ซอยศักดิ์สยาม) หมู่ 5   16/6/2563 6/16/2020
560 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7   16/6/2563 6/16/2020
561 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรถนนทางเข้าวัดสุวรรณมงคล(ต่อจากเดิม) หมู่ 1 - หมู่ 2   16/6/2563 6/16/2020
562 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรและลาดยางแอสฟัลท์ติกไหล่ทางซอยเทศบาล 1 หมู่ 5   16/6/2563 6/16/2020
563 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยเนินจันทร์ หมู่ 3   16/6/2563 6/16/2020
564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2563 6/15/2020
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2563 6/15/2020
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2563 6/15/2020
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2563 6/15/2020
569 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยหนองเสม็ดพัฒนา 1 หมู่ 1   11/6/2563 6/11/2020
570 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมตะโคย หมู่ 1   11/6/2563 6/11/2020
571 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2563 4/6/2020
572 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2563 4/6/2020
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2563 6/9/2020
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2563 6/9/2020
575 จ้างเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2563 6/4/2020
577 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/5/2563 5/28/2020
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจร ซอยเนินจันทร์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/5/2563 5/28/2020
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/5/2563 5/26/2020
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/5/2563 5/26/2020
582 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 2 (ยายพ่วง) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด ซอยท่าใหญ่(ช่วง 2) หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/5/2563 5/22/2020
586 ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น แบบสองระบบ 2 หัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
587 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7   21/5/2563 5/21/2020
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีป   14/5/2563 5/14/2020
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง   14/5/2563 5/14/2020
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
592 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย   30/4/2563 4/30/2020
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว   30/4/2563 4/30/2020
594 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง   20/4/2563 4/20/2020
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จัง   20/4/2563 4/20/2020
597 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
598 ซื้อเครื่ิองทำน้ำเย็นคู่ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว   17/4/2563 4/17/2020
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย ด้ว   17/4/2563 4/17/2020
602 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
603 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
604 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
605 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ปิด-เปิด 2 บานพับ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างลึกสูง) 9144571,830 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
606 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
607 จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยสวนมะนาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
608 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
609 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
610 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
611 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณซอยแมะแก่ - กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด หมู่ 4 บ้านตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2563 1/4/2020
612 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
613 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
614 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
615 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
616 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
617 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
618 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.13075 ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย   10/3/2020 3/10/2020
619 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
620 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ตร.ถ.13013 ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสม็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,486 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,944 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สาย   9/3/2020 3/9/2020
621 จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซอยสันติสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
622 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
623 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
624 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
625 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยแมะแก่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
626 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
627 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
628 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
629 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 -4536 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
630 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
631 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
632 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
633 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
634 จ้างจ้างเหมาสำรวจโรงเรืือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
635 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
637 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
638 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
639 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก(แยกไปวารีแลนด์) หมู่6 บ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
640 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดประเสริฐ (ต่อจากเดิม) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
641 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ทองหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
642 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 5013 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
643 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020