ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1481 6/12/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1481 6/12/2024
3 ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
4 ซื้อกระสอบทราย จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
5 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์(สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/1481 6/11/2024
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน หมู่ 2   6/11/1481 6/11/2024
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์(สายหลัก) หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/1481 6/11/2024
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
10 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหนองเสม็ดตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
11 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 80-6111 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
12 จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหนองเสม็ดตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
13 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ติดเครนกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 80-6111 ตราด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมซอยตรอกตลาด- ถนนคลองส่งน้ำชลประทานสาย 1 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
16 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
20 จ้างเหมาบริการทำผ้าพันคอ สกรีนตราสัญลักษณ์อถล. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
21 จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดลำดวน (ซุ้มประตูทางเข้า-ถนนชลประทานฯ) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
22 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายหลังโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล-ทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าตะเภา หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/1481 5/29/2024
24 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
25 จ้างทำวารสารตามโครงการจัดทำวารสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
26 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนิน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
31 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 3598 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
33 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช8252 ตราด และหมายเลขทะเบียน 1กช8253 ตราด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
35 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
36 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทล 154 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
37 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
38 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
39 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยร่วมใจ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
41 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
42 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 749 ตราด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
43 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
44 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -1939 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
45 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอย 4-5 (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
47 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
48 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/1481 5/13/2024
49 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
51 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยชพานนท์ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนิน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนิน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
61 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายหลังโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล-ทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าตะเภา หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2024 4/26/2024
64 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรซอยตีนเนิน หมู่ 4   4/26/2024 4/26/2024
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรสายหลังโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล-ทางแยกเข้าหมู่บ้านท่าตะเภา หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2024 4/26/2024
66 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
67 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
68 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
70 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/25/2024 4/25/2024
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/25/2024 4/25/2024
73 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านครูเผือก - แยกสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
74 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวรรค์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
76 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
78 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณทางเชื่อมซอยตรอกตลาดกับถนนคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์พิบูลย์ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
81 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววีซอยแหลมตะโคย หมู่ 1 (ต่อจากรางยูเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
82 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีซอยออมสอน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
83 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
84 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
85 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
86 จ้างจ้างเหมาการแสดงวงดนตรี โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
87 จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
88 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะกันเกราน้อย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
89 จ้างป้ายไวนิลพร้อมเจาะตาไก่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
90 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
91 จ้างจ้างเหมาประดับไฟภายในบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการ HEY HA MahasongKran (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
93 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 20 ช่วง 1 (ตรอกตลาด - ปานศรีรีสอร์ท) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
94 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในไร่ หมู่ 7 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด   4/2/2024 4/2/2024
95 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยสืบแสวงทรัพย์(สายหลัก) หมู่ 7   4/1/2024 4/1/2024
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
98 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
100 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
101 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
102 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
103 ประกวดราคาจ้างประกอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
104 ประกวดราคาจ้างประกอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
105 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
106 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
107 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
108 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวีถนนสายวัดลำดวน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
109 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรูปตัววีซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
110 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
111 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
113 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
114 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
115 ประกวดราคาจ้างประกอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
116 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2024 3/19/2024
117 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2024 3/19/2024
118 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กง ๖๖๕๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนและระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/2024 3/18/2024
120 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูอาคารโรงจอดรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
121 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กง 8886 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
122 ซื้อโครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
123 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบางพระ - ธนาเจริญเพลส หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
124 จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองรี - เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแนวพนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
127 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลอยประกาย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัลลังก์อุทิศ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
131 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
133 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
134 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมมิตร 3 หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 วังกระแจะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจเที่ยง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
137 จ้างประกอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน   8/3/2024 3/8/2024
138 รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน   3/7/2024 3/7/2024
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
141 ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
142 จ้างจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยหนองรี - เกาะนอก(บริเวณทางเข้าซอยเพิ่มญาติ) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
143 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
144 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอิ้น หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
145 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายปิ่น หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
146 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน กข -5038 ตราด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
147 จ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
149 ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
151 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
152 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
153 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
154 จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
156 จ้างจ้างเหมาทำตรายางสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
157 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
158 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดโคก-ตรอกตลาด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
159 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายพ่วง 3 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
160 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแมะแก่ (ต่อจากเดิม) หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
161 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฐานะดี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
162 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
163 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
164 ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองเสม็ดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
165 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
166 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
167 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
169 ซื้อผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
170 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนและระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2024 2/8/2024
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนและระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2024 2/8/2024
173 จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย๋็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
174 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
176 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูหลังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
178 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-5450 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
179 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
181 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
182 จ้างจ้างเหมาบริการติดวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง ห้องกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
184 จ้างจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถุงเงิน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประเสริฐอุทิศ หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
187 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
188 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
189 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าวหลาม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
190 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
191 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
192 จ้างจ้างเหมาชุดพัฒนาการส่งเสริมด้านร่างกายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
193 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-7950 ตราด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
194 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างอู่วิษณุ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
195 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าเตรียม - ลุงช่วย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
200 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
201 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
202 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
204 จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณริมถนนสายตราด-แหลมงอบ(2ข้างทาง)ตั้งแต่แยกร้านค้า-สะพานหนองเสม็ด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
205 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านความสะอาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023