ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุการศึกษาหรือส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาท้องถิ่น (รายหัว) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
2 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
3 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
4 ซื้อวัสดุการศึกษาหรือส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาท้องถิ่น (รายหัว) จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
6 จ้างงานรื้อถอนอาคารละหมาด ข้างตลาดตาบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
8 จ้างก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชุมชตาบาตะปอเยาะ โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2565
9 จ้างทำกล่องเหล็กเก็บเครื่องมือช่าง จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
10 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
11 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
12 จ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยกูโบร์โต๊ะแวโน๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
13 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
14 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
15 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายตะปอเยาะ ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
17 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
18 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
19 ซื้อวัตถุดิบในการกวนอาซูรอ โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
20 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ  2 กันยายน 2565
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
22 จ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
23 จ้างตีเส้นจราจรเส้นทางม้าลายและชะลอความเร็วถนนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
24 จ้างตีเส้นจราจรและช่องจอดรถบริเวณท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก ขุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
25 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
26 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
27 จ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
28 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
30 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
32 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
33 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
34 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
35 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  25 สิงหาคม 2565
36 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยเกษตรพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
37 ซื้อซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
38 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการมหัศจรรย์สร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
40 จ้างเปลี่ยนสายไฮโดรลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
41 จ้างเปลี่ยนโมดุลควบคุมเบรก (เบรกมือไฟฟ้า) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
42 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
43 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
44 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
45 จ้างทำรถพ่วงข้างพร้อมติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม ๔๒๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
46 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
48 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่น ๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
50 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
51 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
53 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
55 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
56 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
57 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำอาหารไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
61 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
62 ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร ฝาเรียบ มีล้อ สีน้ำเงิน จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
63 เช่าเสื้อผ้าการแสดง เดินพาเหรด เพื่อใช้ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
64 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
65 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
66 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
67 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
68 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
70 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
72 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera TK-๗๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยกินผัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
77 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเบรกรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๔๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
78 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
79 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
82 จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
83 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมการขายสินค้า ถนนคนเดิน จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
84 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
86 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๙ ๐๐๖๖ และ ๔๖๒ ๖๐ ๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
87 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
88 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
89 จ้างทาสีรั้วบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
90 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
91 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
92 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
93 ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชุมชตาบาตะปอเยาะ  3 สิงหาคม 2565
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
95 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
96 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
97 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการปฐมวัยปลอดภัยไว้ก่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
98 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
101 ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
103 จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
104 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
105 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
106 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
107 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
108 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
109 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยเข้าสู่ ICT ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
110 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสื่อเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
112 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
113 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
114 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
115 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
116 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมตาบา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๑, ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๓,๐๐๒๔,๐๐๒๕,๐๐๒๖,๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
117 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ตรงข้ามน้ำชาอูยี ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
118 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
119 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
120 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
121 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหน้าบ้านเวาะอีซอ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก  8 กรกฎาคม 2565
122 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
123 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
125 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
126 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 3748 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
127 จ้างทำไวนิลสลามัตฮารีรายอ อีดิ้ลอัฏฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
129 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
130 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
131 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
133 จ้างก่อสร้างประตูน้ำ เข้านา บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา จำนวน ๒ แห่ง ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
134 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
135 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม ๔๒๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
137 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
138 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
139 จ้างก่อสร้างคลองปาเร๊ะ (ต่อจากเดิม) ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีคัดเลือก  24  มิถุนายน  2565
140 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
141 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
142 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณพฤกษา ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  23  มิถุนายน  2565
143 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  22  มิถุนายน  2565
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (โครงการทำยาดมสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
145 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
147 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
148 ซื้อเก้าอี้ทำงาน หนังทรงเตี้ยมีล้อหมุน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
149 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
150 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
151 ซื้อถังขยะเคมี ขนาด ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
155 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕  14  มิถุนายน  2565
156 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
157 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
158 เช่าเครื่องเสียงสำหรับพิธีเปิด พิธีปิด และตลอดการแข่งขัน ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
159 จ้างทำไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
162 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
163 จ้างปรับพื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
165 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
166 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
167 ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนสำหรับประชาสัมพันธ์พร้อมสกรีน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน ๘๐ ชุด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาร้านขายของชำ และแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน เขตเทศบาลเมืองตากใบ Covid Free Setting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
168 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
169 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
170 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ริมถนน สายหน้ากูโบร์อิฮซาน ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก  1  มิถุนายน  2565
171 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
172 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
173 จ้างทำไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
174 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
175 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดสถานที่ พร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
176 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
177 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
178 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก ซอย ๓ - ท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  25 พฤษภาคม 2565
179 จ้างงานแก้ไขปรับปรุงฟุตบาทบริเวณถนนพิทักษ์ประชากิจ (แยกหน้า กศน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
180 จ้างตัดต้นพญาสัตบรรณ จำนวน ๙ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
181 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
182 ซื้อเสื่อน้ำมัน จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
183 จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเลียบถนนสายใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง (ระยะที่ ๒ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ชุมชนภัทรภักดี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  20 พฤษภาคม 2565
184 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
185 จ้างทำฝาคูระบายน้ำเพื่อเปลี่ยนฝาที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
187 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งและลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
188 จ้างทำรถพ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
190 ??????????????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
192 ????????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
193 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
194 ซื้อวัสดุ-อุปกณ์ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
195 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
196 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
197 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
198 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๘๒๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
199 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
200 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
201 ซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
202 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
203 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแพรก ซอย ๒ ชุมชนบางน้อย หมู่ที่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
204 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
205 ซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
206 ซื้อชุดตรวจ ATK น้ำลาย จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
207 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
208 จ้างซ่อมและตรวจเช็คช่วงล่างของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
209 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
210 ซื้อตลับหมึกดำ Canon PG-๗๔๐XL BK และตลับหมึกสี Canon CL-๗๔๑XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
211 ซื้อชุดตรวจโควิด จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
212 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนฮูมอลานัส (เชื่อมต่อของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
213 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
214 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
215 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
216 ซื้ออินทผาลัม จำนวน ๒๗๐ ลัง ตามโครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
217 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
219 รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  1 เมษายน 2565
220 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
221 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
222 จ้างไวนิลขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
224 ซื้อวัถตุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
225 เช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
226 เช่าเครื่องขยายเสียง และเช่าโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
228 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
229 จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
230 จ้างทำไวนิลพรัอมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
231 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
232 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอูก เทศบาลเมืองตากใบ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  21 มีนาคม 2565
233 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายชลธารา - สายแยกตากใบ หมู่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  21 มีนาคม 2565
234 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
235 ซื้อธง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
236 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
238 ซื้อกล้าไม้บานบุรีเหลือง จำนวน ๒๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
239 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์ เทศบาลเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
245 เช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันขี่ม้า ประจำปีงบประาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
246 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การแข่งขันขี่ม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
247 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
248 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
249 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
251 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
252 ซื้อล็อกเกอร์ ๓ ชั้น โล่ง และเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
253 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
255 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก  9 กุมภาพันธ์ 2565
256 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
257 ซื้อใบไม้สีทองพร้อมกรอบ จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
258 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๖ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขาและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลทั้งในและต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
259 จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
260 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๖๓๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
261 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
263 จ้างซ่อมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพและจัดการศพ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
265 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
266 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
267 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
269 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
270 จ้างทำไวนิลตรุษจีน จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
271 จ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
272 จ้างทำไวนิลยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองตากใบ และทำไวนิลขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
273 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
274 ซื้อทรายถม ๖ ล้อ และหินคลุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
275 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
276 ซื้อไม้เพื่อใช้ทำโครงไม้สำหรับติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
279 จ้างทำไวนิลห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเพ่นพานในที่สาธารณะ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
282 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
283 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำบริเวณหลังเทศบาล ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก  5 มกราคม 2565
284 จ้างทำไวนิลสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
285 จ้างไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลการแข่งขันขี่ม้า ครั้งที่ ๒ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
286 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
287 จ้างทำสติกเกอร์โฟมบอร์ด ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
288 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอาตะห์โก๊ะ (ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก  27 ธันวาคม 2564
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
290 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
291 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อคัดแยกขยะฯ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
292 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตากใบหยุดเชื้อโควิค - ๑๙ ร่วมกันฉีดวัคซีนฟรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
293 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
295 จ้างเปลี่ยนยาง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
296 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๗๔๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
297 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
298 จ้างทำโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตากใบ โดยติดตั้งสะพานเดินโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
300 ซื้อหินคลุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
301 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
302 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
303 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
304 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
305 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
306 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
307 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕  23 พฤศจิกายน 2564
308 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
309 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังโรงเรียนตาดีกาอิฮซาน บริเวณบ้านเจ๊ะอาแซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
310 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
312 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
313 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
314 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
315 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
316 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
317 จ้างซ่อมยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น - ๕๙๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
318 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ชนิด ๒ หัวก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
319 เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลธารา - สายแยกตากใบ  2 พฤศจิกายน 2564
320 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
321 จ้างปรับปรุงห้องทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
322 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น KM-๔๐๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
323 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
324 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
325 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
326 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  22 กันยายน 2564
327 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๓๐๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
328 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
329 ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
332 ซื้อวัสดุการศึกษา (เครื่องเล่นพัฒนาการ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
333 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนีงสือเรียน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
334 ซื้อหน้ากากกันควันและสารเคมีชนิดครึ่งหน้าแบบไส้กรองคู่ และตลับไส้กรองควันและสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
335 ซื้อชุดหัวเผาแก๊ส (หัวพ่นไฟ) พร้อมสายลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
336 ซื้อถังแก๊ส LPG ชนิดถังคอมโพสิต ขนาด ๑๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
337 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
338 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
339 ซื้อกล่องพลาสติก K-๑๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
340 จ้างทำไวนิลการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และไวนิลตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบเขตเลือกตั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
341 จ้างเช่าเต้นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
342 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
343 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
345 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
346 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
348 จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
349 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
353 ซื้อวัดุการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
354 จ้างซ่อมชุดขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๔๙ ๐๐๐๙ และชุดควบคุม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๔๙ ๐๐๑๐ (ห้องประชุมชลธารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
358 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
360 จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
361 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
362 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
363 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
364 จ้างต่อเติมช่องใต้บันไดชั้น ๒ ปีกซ้าย - ขวา (อาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
365 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
366 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
367 จ้างรื้อถอนโครงเหล็กซุ้มสะพานลอยบริเวณสามแยกตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
368 จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
370 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
371 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
372 จ้างซ่อม/เปลี่ยน เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
373 จ้างทำไวนิลสลามัตฮารีรายออีดิ้ลอัฎาฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
374 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
376 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
377 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
378 ซื้อตลับหมึกเลเซอร์ Brother Toner TN-๑๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
379 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
380 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
382 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
384 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
385 จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
386 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
387 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ.๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
388 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  21  มิถุนายน  2564
389 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
390 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
391 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเฃ็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
392 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
393 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
394 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
395 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
396 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
397 จ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
398 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
399 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
400 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
401 ซื้อหมึกถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK ๔๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
404 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
406 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
408 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
410 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
411 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๒๐๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
412 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
413 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก  27 พฤษภาคม 2564
414 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
415 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
417 ซื้อโต๊ะทำงาน ๕ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
418 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
419 ซื้อกล่องพลาสติก K ๑๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
420 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
421 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
422 จ้างก่อสร้างพื้น คสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
423 จ้างก่อสร้างซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก  11 พฤษภาคม 2564
424 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก  7 พฤษภาคม 2564
425 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
426 จ้างรื้อถอนอาคารโรงสูบน้ำประปาและหอเหล็กถังสูงพร้อมปรับพื้นที่ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
427 จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ 3052 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
428 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
429 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
430 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ระบบคลัทช์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
431 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
433 จ้างรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
434 ซื้อซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ ตามโครงการการดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
435 ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
436 ซื้อถังขยะเคมี ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
437 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ - มัดราเซาะห์ตะอ์ฟิศอัลกุรอานนูร์อีมาน โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2564
438 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
439 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
440 จ้างทำไวนิลยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
441 จ้างไวนิลสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
442 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากูโบร์โต๊ะแวโน๊ะ (ชุมชนฮูมอลานัส) โดยวิธีคัดเลือก  2 เมษายน 2564
443 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
444 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชลธารา ซอย ๖ (ยกระดับผิวทาง) ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
445 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
446 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
447 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
448 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบริการพัฒนา ซอย๑ ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2564
449 เช่าเต้นท์ จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
450 จ้างก่อสร้างถนน คสล.หลังมัดราเซาะห์ปะดอ ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
451 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
452 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ๒ วัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
453 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
454 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
455 จ้างไวนิลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
456 ซ่อมพื้นทางและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ๒ ชุมชนบางน้อย  16 มีนาคม 2564
457 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
458 ซื้อกากน้ำตาล และ EM (จุลินทรีย์) ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
459 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำทางเข้าบาซาปูตู ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2564
460 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
461 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
462 จ้างทำไวนิลสำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
464 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
465 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
466 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
467 ซื้อหนังสือคู่มือ พรบ.กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและหนังสือคู่มือปฏิบัติงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๒๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
468 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ (ชุมชนฮูมอลานัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
469 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
470 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายประชาตากใบ ซอย ๒ ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
471 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับฉีดพ่นขจัดเชื้อไวรัส จำนวน ๑๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
472 ซื้อหน้ากากอนามัยแบบสีขาว ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทย - มาเลเซีย เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
473 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ในเขตพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทย - มาเลเซีย เทศบาลเมืองตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
474 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านโต๊ะอีหม่ามเฮ็งปูลานิบง ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
475 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างร้านค้าประชารัฐตาบา ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
476 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านผู้ใหญ่รอนิง (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
477 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
478 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านบาฮารีปูลานิบง (ต่อจากเดิม) ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
480 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
481 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK - ๔๑๐ TONER KIT จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
483 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
484 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
485 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
486 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
489 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
494 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
495 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
496 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ดสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
497 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกียวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
498 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
499 จ้างทำไวนิลวันตรุษจีน จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
500 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
501 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
503 ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
504 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
505 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
506 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
507 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
508 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
509 ซื้อผ้าอ้้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ตามโครงการ การดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
510 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
511 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
512 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๓๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
513 ซื้อรองเท้าบู๊ทดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
514 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
515 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
517 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
518 จ้างกำจัดปลวก ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
519 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
521 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
525 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
526 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
527 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
528 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
529 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมหญิงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
530 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
531 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
532 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
533 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
534 ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
536 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  8 มกราคม 2564
537 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
538 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยข้างบ้านหะยีอูมา (ต่อจากเดิม) ชุมชนสามัคคี โดยวิธีคัดเลือก  7 มกราคม 2564
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
540 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
541 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
542 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
543 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
544 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
545 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
546 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
547 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
548 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คอื่นๆ รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
549 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
550 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
551 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก สีเทา ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
552 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
553 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
554 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
555 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
556 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟท้าย รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
557 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
558 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
559 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัชดาภิเษก ๓ โดยวิธีคัดเลือก  7 ธันวาคม 2563
560 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  7 ธันวาคม 2563
561 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
563 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
564 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
565 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
566 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
567 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
568 ซื้อหินคลุกและทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
569 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
570 ซื้อถุงผ้าดิบ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
571 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
572 ซื้อท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
573 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
574 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
576 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสมานธาตุวิสุทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก  11 พฤศจิกายน 2563
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
578 ซื้อถุงผ้าดิบ พร้อมสกรีน จำนวน ๘๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
579 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
580 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
581 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
582 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
583 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
584 ซื้อไม้เสียดช่อ,ไม้แข็งกลาง เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
585 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
586 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
587 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
588 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
589 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลอดบุหรี่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
590 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
591 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
592 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
593 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  11 ตุลาคม 2563
594 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
595 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
596 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
597 ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
598 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
599 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
600 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
601 จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
602 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
603 จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบและอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
604 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
605 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
606 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
608 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
609 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
610 จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จ จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
611 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
612 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
613 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
614 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยกินผัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
615 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
616 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
617 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
618 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
619 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
620 จ้างซ่อม/เปลี่ยนดอกลำโพงฮอร์นพร้อมอะไหล่และสายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
621 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๕๕ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
622 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (โครงการหนูน้อยมหัศจรรย์สร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
623 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
624 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
625 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
626 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
627 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บฉ - ๗๖๖๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
629 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
630 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
631 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๗๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
632 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
633 จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
634 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  20 สิงหาคม 2563
635 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
637 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
638 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการตัดเย็บกางเกงจากผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
639 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
640 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
641 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการค้าชายแดนตากใบ โดยวิธีคัดเลือก  14 สิงหาคม 2563
642 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
643 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
644 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
645 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
646 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
647 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
648 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง และเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
649 เช่าเวที , เช่าเต็นท์ และ เช่าเก้าอี้เพื่อใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
650 ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
651 จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-๔๐๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
652 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
653 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
654 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
655 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
657 จ้างทำไวนิล ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
658 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
659 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
660 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
661 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๗๑๓๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
662 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
663 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
664 จ้างซ่อมถนนและคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
665 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
666 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
667 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
668 จ้างทำป้ายไวนิล สลามัตฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
669 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
670 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
671 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
672 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
673 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
674 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
676 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
677 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
678 ซื้อสื่อการเรียน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
679 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
680 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
681 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
682 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น-5909 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
683 ซื้อสีไม้และสีเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
684 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
685 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
686 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
687 ซื้อคีมจับงูทำจากสแตนเลส จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
688 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
689 ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบผู้ใหญ่ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่มีสวัสดิการเบิกจากส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
690 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
691 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
692 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
693 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
694 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
695 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
697 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
698 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
699 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
700 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
701 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
702 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
703 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
704 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
705 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
706 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
707 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
708 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
709 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
710 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
711 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
712 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
713 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
714 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
715 จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
716 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
717 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
718 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
719 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
720 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)  21 พฤษภาคม 2563
721 จ้างทำไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
722 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
723 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
724 ซื้อโทรโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
725 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับในงานรักษาความสงบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
726 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
727 ซื้อเสื้อกันฝน สีส้ม พร้อมแถบสะท้องแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
728 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
729 จ้างทำไวนิลสลามัตฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
730 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๗๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
731 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
732 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
733 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
735 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
736 จ้างติดตั้งรถพ่วงข้าง กับรถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยล ๕๓๕ นราธิวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
737 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
738 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
739 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
740 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์เคลื่อนที่่เร็ว หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๑๗๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
741 โครงการพัฒนาการค้าชายแดนตากใบ  20 เมษายน 2563
742 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
743 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
744 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
745 ซื้อพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
747 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
748 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
749 จ้างติดตั้งระบบประปาและซ่อมประตูบานม้วนเหล็ก ประจำอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
750 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
751 จ้างซ่อม/เปลี่ยนประตูอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
752 จ้างซ่อมหลังคาอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
753 จ้างเปลี่ยนกระจก รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๕๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
754 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
756 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
757 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารละหมาดสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
758 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
759 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
760 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
761 จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
762 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
763 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
764 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
765 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
766 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
767 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
768 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
769 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
770 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
771 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
772 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
773 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
774 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
775 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
776 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
777 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
778 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
779 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
780 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
781 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
782 วัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน  5 มีนาคม 2563
783 ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน และกระดาษ A๔ ตามโครงการชุมชนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
784 จ้างทำไวนิลโครงการชุมชนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
785 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
786 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
787 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
788 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
789 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
790 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
791 ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
792 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
793 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
794 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารร้านค้าจุดชมวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
795 จ้างต่อเติมชานพักท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
796 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
797 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
798 ซื้อทรายถมและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
799 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
800 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)  18 กุมภาพันธ์ 2563
801 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
802 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
803 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
804 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารตลาดรวมสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
805 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก  11 กุมภาพันธ์ 2563
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
807 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
808 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
809 จ้างทำไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
810 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้ออีมีเน้นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
811 ซื้อพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
812 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
813 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
814 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๒๐๑๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
815 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
816 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
817 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
818 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
819 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
820 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
821 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๗๙๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
822 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
823 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
824 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
825 จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
826 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
827 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
828 จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
829 จ้างเปลี่ยนยางนอกและหลอดไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๓๐๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
830 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
831 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
832 จ้างทำไวนิล ชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
833 จ้างทำไวนิลตรุษจีน ปี ๒๐๒๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
834 จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
835 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
836 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
837 จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๖๓๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
838 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
839 ซื้อถังขยะ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
840 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบริการพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2563
841 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
842 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
843 จ้างทำไวนิลการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
844 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
845 เช่าอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ (บ้านลม) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
846 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
847 เช่าเครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
848 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
849 จ้างทำโฟมบอร์ดเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
850 จ้างทำไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
851 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
852 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
853 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
854 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563