ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำพวงมาลา่และพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
3 จ้าง้เหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
4 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Net Work ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
5 จ้างเหมาปรับปรุงเดินสายไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ควนศรี จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
7 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๑๖ เครื่อง โครงการติดตามระดับความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
9 จ้างทำไวนิลสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องเกษตรกรปลอดโรคตามโครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย รพ.สต.ทุ่งเตา 1 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ควนศรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Net Work ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
12 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
13 จ้างเหมาปรับปรุงเดินสายไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
14 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าวงจรย่อยเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
15 จ้าง้เหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
16 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ บ้านพัก และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
19 จ้างปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
20 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
21 จ้างทำประตูและทาสีรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาว ๑๙๕ เมตร รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
22 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงาน จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
23 จ้างงานติดตั้งกันสาด รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
24 จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
25 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
26 ซื้อวัสดุในโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก (ปีงบประมาณ 2565) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
27 จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
28 จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
29 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Net Work ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
30 ซื้อวัสดุโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
31 จ้างปรับปรุงจุดรับบริการทันตกรรม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก ๐-๕ ขวบ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
34 จ้างเหมาทาสีภายใน - ภายนอก รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
35 ซื้อชุดตรวจเชื้อHIV ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
36 จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
37 ซื้อชุดประเมินพัฒนาการ ชั้นวางของเล่น และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
38 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการก่อนวัยเรียนฟันดี ยิ้มสวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
39 จ้างงานติดตั้งกันสาด รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
40 ซื้อชุดโมเดลมะเร็งปากมดลูกตามโครงการค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
41 จ้างทาสีผนังห้องทำงาน จำนวน ๑ งานจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
42 วัสดุทางการแพทย์ รพ.สต.ควนศรี จำนวน ๕ รายการ   7/8/2022 7/8/2022
43 จ้างจ้างเหมาซ๋อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีและซ่อมหลังคาห้องแผนไทยและซ่อมแซมบ้านพัก (ใส่ประตูม้วนเหล็ก) ของ รพ.สต.ทุ่งเตา จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
44 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
45 ซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งถังสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ถัง พร้อมน้ำยาเคมีเติมถังสีแดงจำนวน 1 ถัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
46 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
47 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
48 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
49 จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สาธารณะแบบเหล็ก 4 ที่นั่ง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
51 จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
52 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
53 จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว 195 เมตร รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
54 จ้างจ้างจัดสวนหย่อม รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
55 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
56 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
57 จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
58 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2565) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
59 ซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งถังสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ถัง พร้อมน้ำยาเคมีเติมถังสีแดงจำนวน 1 ถัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
60 ซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งถังสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ถัง พร้อมน้ำยาเคมีเติมถังสีแดงจำนวน 1 ถัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
61 ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ควนสุบรรณและจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะให้บริการผู้ป่วย)   6/10/2022 6/10/2022
62 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโปรเจคเตอร์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
64 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
65 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
66 จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
67 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
68 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
69 ซื้อวัสดุการแพทย์โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
70 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
71 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
72 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
73 ????Smart TV ???? 65 ???? ????????????????????? ??????????????????????????????????? ????? 1 ?????? ?????????????????? ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
74 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
75 จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลังยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
77 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
78 ติดตั้งระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   22/4/2022 4/22/2022
79 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
80 ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
83 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
86 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
87 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
88 จ้างปรับปรุงรั้วด้านข้างรพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
89 ซื้อสติ๊กเกอร์ปริ้นฉลากยา รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
90 ซื้อวัสดุการแพทย์โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
91 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
92 จ้างปรับปรุงรั้วด้านข้างรพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
93 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
94 จ้างงานซ่อมแซมกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
95 ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
96 ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
97 ซื้อเครื่องซักผ้าถังคู่ฝาบน ขนาด 11 กิโลกกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
98 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
99 จ้างงานซ่อมแซมกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
100 ซื้อวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่่ ตามโครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจทุกกลุ่มวัย ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
101 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ตามโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง รพ.สต.ทุ่งเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
102 ซื้อวัสดุการแพทย์ (ชุดตรวจพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
103 จ้างปรับปรุงป้าย รพ.สต.บ้านช่องช้าง เป็นป้ายแกะสลักหินอ่อน จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
104 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
105 จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโปลีคาร์บอนโครงสแตนเลส หลังอาคารสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
106 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.พรุพี จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
110 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
111 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ 12 ที่นั่ง ป้ายทะเบียน นข-5425 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
115 ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
116 ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านช่องช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
118 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
119 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานแพทย์แผนไทย) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
121 วัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
122 จ้างจ้างทำสติกเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
123 จ้างสติกเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
124 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
125 จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
126 จ้างรายงานขอจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
127 จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
128 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
129 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
130 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และปริ้นเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
131 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
132 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
133 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
134 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
135 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
136 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
137 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
138 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
139 จ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
141 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
142 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (ปีงบประมาณ 2564) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
143 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ งบเงินกู้โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
144 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
145 ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์โครงการคัดกรอง-ติดตาม-ปรับเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
146 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา รพ.สต, ติดตั้งกันสาด เมทัลชีท และ รือถอนประตูหลัง รพ.สตจำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
147 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
148 ซื้อซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
149 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
150 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
151 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
152 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
154 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) ติดห้องประชุม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
155 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
156 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
157 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
158 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
159 ซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
160 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
161 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
162 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
163 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
164 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบครุภัณฑ์ พรก.เงินกู้โควิด-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
167 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบริเวรจั่วหลังคาหน้ามุกและจั่วหลังคาด้านข้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
168 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
169 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
170 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
171 ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันสำหรับนักเรียนและเด็กเล็ก ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก 0-12 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
173 จ้างค่าย้ายและติดตั้งยูนิตทันตกรรม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
174 จ้างทำโฟมบอร์ดความรู้ห้องพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
175 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
176 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
177 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน ทีมหมอครอบครัว ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
178 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
179 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว ตำบลทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
180 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
181 จ้างสติ๊กเกอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
182 จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานนวดเท้าแพทย์แผนไทย รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
183 จ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสงภายในรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
184 ซื้อรายงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
185 ซื้ออุปกรณ์จัดทำมุมส่งเสริมพัฒนาการและชั้นวางของในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
187 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
188 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
189 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
190 จ้างจ้างทำป้ายแจ้งข้อมูลสุขภาพ และบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานบริการ จำนวน 7 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
191 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
192 จ้างซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
193 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
194 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
195 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
196 ซื้อฟลูออไรด์ วานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
197 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
198 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
199 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
200 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
201 จ้างทำบูธโครงเหล็กสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
202 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
203 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
204 จ้างจัดจ้างทำป้ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
206 ซื้อชุดทดสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
207 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
208 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
209 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
210 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปีต่อเนื่องปีงบ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์กระดาษไดเร็คเทอร์มอลล์ ดวงเปล่า) ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
213 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
215 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
216 จ้างทำโฟมบอร์ดพร้อมสติ๊กเกอร์ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
217 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
219 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
220 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
221 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
222 ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
223 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
224 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
225 จ้างจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
226 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปี ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
227 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
228 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
230 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
232 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
233 จ้างติดตั้งอ่างล้างมือ และทำทางลาด รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
234 จ้างรายงานขอความเห็นชอบจ้างจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทย/ทันตกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
235 ซื้อขอจัดซื้อชุดโมเดลตัวอย่างอาหารตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
236 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
237 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการทุ่งในไร่ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
238 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
239 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
242 ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
243 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หุ้มเบาะหนัง และหุ้มพวงมาลัย) รถประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
245 จ้างปรับปรุงประตูห้องผู้บริหาร รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
246 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
247 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
248 จ้างเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
249 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
250 จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกษตรกรปลอดโรค ตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
251 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ (กล้องบันทึกหน้า/หลัง เละเครื่องเล่นดีวีดี) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
252 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
253 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
254 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
255 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2563 10/8/2020
256 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันฟันผุเด็ก 0-12 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
257 ซื้อวัสดุโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
258 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
259 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
260 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
261 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
262 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
263 จ้างเหมายานพาหนะ (รถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
264 เช่ารายงานขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
265 จ้างติดตั้งมุ้งลวด พร้อมเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
266 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
267 จ้างเจาะพื้นอักน้ำยากำจัดปลวกลงดินภายในอาคารและใส่เคมีผงติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
268 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
269 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
270 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
272 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.ควนศรี   23/9/2563 9/23/2020
273 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ   18/9/2563 9/18/2020
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
277 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
278 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ   16/9/2563 9/16/2020
279 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(น้ำหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
281 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร รพ.สต.บ้านปลายน้ำจำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
283 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
284 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
285 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
286 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
287 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้างปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
288 ซื้อชุดตรวจพัฒนาการ DSPM 0-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
289 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
290 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
291 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
293 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการคัดกรอง ติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงดรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
294 ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
295 ซื้อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูงและถ่านใส่เครื่องวัดความดัน รพ.สต.บ้่านช่องช้าง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
296 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
297 จ้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
298 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
299 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
301 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
302 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
303 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
304 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi รุ่น 3H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
305 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
306 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
308 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
310 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
311 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
312 จ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
313 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์สายและไมค์ลอย) รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
314 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (ห้องทันตกรรม) รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
316 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัยพ์ ปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
317 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
318 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
319 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
320 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์กู้ชีพ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
321 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และถ่ายทำวิดิโอ งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ดีเด่นระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
322 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
323 ซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
324 จ้างจ้างเหมาทาสีภายนอก รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
325 จ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
326 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020