ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
2 ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
3 ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
4 ซื้องานจ้างเหมาบริการดูแลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
6 ซื้อจัดจ้างติดตั้งปั๊มน้ำและระบบประปาบ้านพักข้าราชการการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   1/12/2563 12/1/2020
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   1/12/2563 12/1/2020
9 ซื้อทำป้ายไวนิลตามโครงการองค์กร ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดปลอดโฟม เพื่อสุขภาพของคนพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
10 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
11 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
12 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
13 ต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ   2/11/2563 11/2/2020
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
15 ซื้อจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
16 ซื้อทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายไวท์บอร์ดการส่งรายงาน กิจกรรม ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ cm พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
17 ซื้อทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายไวท์บอร์ดการส่งรายงาน กิจกรรม ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ cm พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
18 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ ปี ๒๕๖๓ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
19 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
20 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
21 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020