ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
2 ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กล ๒๕๑๒ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
4 ซื้องานจ้างเหมาบริการดูแลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
6 ซื้อจัดจ้างติดตั้งปั๊มน้ำและระบบประปาบ้านพักข้าราชการการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  1 ธันวาคม 2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  1 ธันวาคม 2563
9 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
10 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
11 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
12 ต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย 92.75 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ  2 พฤศจิกายน 2563
13 ซื้อทำป้ายไวนิลตามโครงการองค์กร ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดปลอดโฟม เพื่อสุขภาพของคนพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
16 ซื้อทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายไวท์บอร์ดการส่งรายงาน กิจกรรม ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ cm พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
17 ซื้อทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายไวท์บอร์ดการส่งรายงาน กิจกรรม ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ cm พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
18 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ ปี ๒๕๖๓ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
19 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
20 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
21 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563