ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดอิงค์เจ็ท   27/12/2565 12/27/2022
2 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
3 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
5 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
6 จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบความปลอดภัยข้อมูลเว็บไซต์สำนักงาน   3/11/2564 11/3/2021
7 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   10/11/2564 10/11/2021
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค   9/8/2564 9/8/2021
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค   6/9/2564 9/6/2021
11 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
13 ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
14 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
15 จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
16 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
17 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
18 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020