ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บง 758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
2 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ปรจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
4 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
5 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะยี สาแม) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุด ไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  8 ตุลาคม 2564
7 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวฮัซวานีย์ บูงอสายู) (สป) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
8 จ้างเหมาจัดการเรียนการสอน ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก (นางสาวกัลซม สือรี )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
9 จ้างจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือไม่ประดับ (นายอับดุลรอนิง นิมะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
10 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวรอบียะ เจ๊ะนิ) สป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ปรจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) (สป) งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
13 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอบต.รือเสาะออก(นางสสาวอารีดา สูละสะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
14 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอายือมิ่ง กาเจร์) (สป)งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
15 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวอาซียะ ตาเย๊ะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
16 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับสนามหญ้า (นายมะกาตา สลาตาโซะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
17 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ (นางสาวรอมือละ สือรี ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
18 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) ปีงบประมาณ 2565 (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
19 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
20 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายเดะมะซอตี อิซอ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
21 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายหนุ๊ แวกาจิ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
22 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก (นายสิทธิชัย วงสอน) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
23 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายอับดุลเลาะ นุ๊ยาลา) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
24 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะยี สาแม) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
25 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
26 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายนาสูหา หนุ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
27 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ (นายอัสมี อาลีมูซอ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
28 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นางสาวมารียา เจ๊ะน๊ะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
29 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมุคลิค โต๊ะเตียะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
30 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
31 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายโกศล ถิระโชติ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
32 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวอามีเน๊าะ สาเล็ง) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
33 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ)สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
34 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด. (นางสาวพาดีละห์ ดือราแม )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาเมาะ-ลือโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  29 กันยายน 2564
36 จ้างทำป้ายพลาสวูด ห้องต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด ๘๐X๒๔ ซม. จำนวน ๑๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน ุ6,447 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
39 วัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕  17 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 5,854 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
43 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเล็งออก กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  9 กันยายน 2564
44 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บง 758 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 36,930 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
46 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
47 ซื้อุ่วัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
48 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเล็งออก กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  24 สิงหาคม 2564
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑,๕๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
51 จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
52 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชาวนราสู้ภัยโควิค - 19 ไปด้วยกัน ขนาด 250 X480 ซม. จำนวน 1 ผืน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 29100 บาท (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 1 เครื่อง รวมเป็น ๒ รายการ เป็นเงิน 48,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
59 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโละตอแล หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  13 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวดกระสะ) จำนวน ๔ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
62 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามฟุตบอลลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
63 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
64 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
67 โครงการระบบเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  29  มิถุนายน  2564
68 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25  มิถุนายน  2564
69 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25  มิถุนายน  2564
70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายรอบสนามฟุตบอลลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร ลึกเแลี่ย 1.50 เมตร บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  25  มิถุนายน  2564
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโละตอแล หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  25  มิถุนายน  2564
72 จ้างเหมาบริการบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอับดุลเล๊าะ นุ๊ยาลา) (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
73 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
75 จ้างถางป่า ริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก-ถางป่า2 ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะนอก ระยะทางยาว 8800 เมตร กว้างเแลี่ย ข้างละ 2.50 เมตร-ถางป่า2ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่บ ข้างละ 2.50 เมตร โดยวิธีเฉพา  17  มิถุนายน  2564
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
82 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 21 วัน โดยมีจำนวนนักเรียน 27 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
83 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นายอัสมี อาลีมูซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
84 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
85 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
86 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
87 จ้างดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นายนาสูหา หนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
88 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
89 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายมุคลีส โต๊ะเตียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
90 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายอัยดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
91 จ้างเหมาดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ ของ อบต.รือเสาะออก (นายหนุ๊ แวกาจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
92 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่นไม้ประดับ (นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
93 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
94 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
98 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
99 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอนและต้อนรับฮารีรายออิดิลฟิตรี ขนาด ๒๔๐X๔๘๐ ซม. จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
100 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๑ พ.ค 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
101 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนราธิวาสทุกคนที่อกจากบ้านหรือที่พักอาศัยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
102 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาล ทะเบียน 6841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
103 จ้างก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีคัดเลือก  19 เมษายน 2564
104 จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓ +๒๐๐ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
105 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผาศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๕ พร้อมซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ 3 จุด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
106 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
107 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ปรดับ (นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
108 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ศพด.ลาเมาะนอก(นางสาวมารียา เจ๊ะนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
109 จ้างจ้างเหมาทำความอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (น.ส.มาซีเต๊าะ มะโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
110 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด. หมู่ที่ ๕ (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
111 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของ ศพด. หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
112 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอบียะห์ เจะนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
113 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของ อบต.รือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
114 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
115 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออก กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2564
116 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
117 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน ศพด. หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
118 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายมะกาตา สลสตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
119 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(เดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
120 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด. หมู่ที่ ๓ (นางสาวอาซีย๊ะ ตาเยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
121 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก ศพด. หมู่ที่ ๓ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
122 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
123 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน (นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
124 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวอัสวานีย์ บุงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
125 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย/เซฟรุ่นกันไฟ ขนาด 190 KG 2 กุญแจ 1 รหัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมอเนกประสงค์ (๘ คน),เก้าอี้แบบล้อเลื่อน ปรับประดับสุงต่ำได้,ตู้เหล็ก ตู้ ๑ บาน ๔ ลิ้นชัก,ตู้เหล็ก ตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
128 ซื้อวัสดุเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิง) บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
130 จ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบาแลฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุก่อสร้างวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
132 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออก กำหนด)  25 กุมภาพันธ์ 2564
134 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายลาเมาะฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด)  25 กุมภาพันธ์ 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
136 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
142 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
143 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก-บ้านลาเมาะใน หมู่ที่3 และหมู่ที่5 จำนวน 1400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลงที่อบต.รือเสาะออก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
144 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 10,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
147 สร้างบ่อโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก  10 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 14,300 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
151 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ) บ้านบลูกา ม.1 ,ม.4,ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
153 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านกาโดะ (นางไรนุง ยะเก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
155 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
156 จ้างเหมาบริการบริการบุคคลตามโครงการสอนการอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านเปาะรามะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
157 จ้างเหมาบริการบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตี ประจำมัสยิดบ้านลาเมาะนอก ม.3 ( นางสาวสปีหน๊ะ กียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
158 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนการอ่านภัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านบลูกา หมูที่ 1 (นางซารีปะ อุมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
159 จ้างจ้างเหมาถางป่า รินถนน ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
160 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตี ประจำมัสยิดบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 (นายมะเซ็ง ดอรอแม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
161 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะและหลัง ร.ร.ตาดีกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
162 จ้างจ้างเหมาถางป่า รินถนน ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
163 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านปูดป๊ะ ม.ที่ 2 (นายการียา สาเมาะบือตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (น้ำท่วม) หมู่ที่ 1-5 ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
165 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
166 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถขุดคูโบตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
167 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
168 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร  22 มกราคม 2564
169 โครงการการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ) บ้านบูลกา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ุ600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500  19 มกราคม 2564
170 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะและหลัง ร.ร.ตาดีกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  19 มกราคม 2564
171 จ้างเหมาบริการโครงการอาหารกลางวันศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
172 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
173 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
174 จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ภาคเรียนที 2 /2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
175 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
177 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาคัมภีร์อัลกรุอาน (กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  18 ธันวาคม 2563
178 จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๓ คนๆละ ๒๕ บาท ๑๐ มื้อ เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท-ค่าอาหาร จำนวน ๓๓ คนๆละ ๖๐ บาท จำนวน ๕ มื้อ เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
179 วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก  16 ธันวาคม 2563
180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะใน ตำบลรือเสาะออก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ตารางเมตร  16 ธันวาคม 2563
181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.27-012 สายกูโบร์จีนอ หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  16 ธันวาคม 2563
182 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  16 ธันวาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
185 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
186 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ุ6739 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
188 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศพด.)  23 พฤศจิกายน 2563
189 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)  23 พฤศจิกายน 2563
190 จ้าง้บริการดูแลเว็บไซค์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลและต่อสัญญาเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเมาะนอก เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
193 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2563
194 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ของ อบต. รือเสาะออก (ศพด.ลาเมาะนอก ม.3) ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
195 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลรือเสาะออก (นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
196 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด.ม.๕ (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
197 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
198 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงน (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
199 จ้างเหมาดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวอารีดา สุละสะ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
200 จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายมะรอพี บาเฮะ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
201 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
202 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก(นายเดะมะซอตี อิซอ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
203 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอัสวานีย์ บูงอสายู)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
204 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบตและงานที่ได้รับมอบหมาย. (นายอายือมิ่ง กาเจร์) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
205 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
206 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายหนุ๊ แวกาจิ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
207 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต.ภายในสำนักงาน (นายอัสมี อาลีมูซอ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
208 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
209 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
210 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
211 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
212 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอบียะ เจะนอ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
213 จ้างเหมาบริการทำคงามสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
214 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
215 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
216 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. รือเสาะออก (นางสาวอลิสา วาและ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
217 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายมะกาตา สลาตาโซ๊ะ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
218 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
219 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
220 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
221 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียงและนั่งร้านตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
223 จ้างเหมารถบัสพัสลมไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติประจำ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน ุ6 รายการ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ประกาสนียบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
228 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง ศพด.ลาเมาะนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
229 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เพื่อใช้ในราชพิธี) สำนักปลัด  2 กันยายน 2563
230 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกถางป่า ริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก หมู่ที่ 3 ถนนสายลาเมาะนอก ระยะทาง 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ 3.50 เมตร หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ3.50 เมตร โดยวิธ  1 กันยายน 2563
231 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
232 จ้างจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
233 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
234 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ของ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเวสลุก สีขาว ,ผ้าเวสลุกสีม่วง,ผ้าเวสลุก สีเหลือง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
236 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 7 (โต๊ะ ปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
237 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
238 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563  18 สิงหาคม 2563
239 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
240 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563  18 สิงหาคม 2563
241 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
243 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
244 ซื้อวัสดุก่อสร้างจากวาตภัย บ้านเรือนราษฎรในตำบลรือเสาะออก ประมาณ 3 หลัง เหตุเกิดหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
245 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
248 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
249 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
250 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
252 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
253 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
254 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
255 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
256 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (น.ส.อัสวานีย์ บูงอสายู ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
257 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายสะมะแอ มะดาโ๊อ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
258 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
259 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ( นายหนุ๊ แวกาจิ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
260 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย (นายอาแซ ตาเยะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
261 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
262 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
263 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า ( นายดอเล๊าะ มะเซ็ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
264 จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ ( น.ส.นาวีย๊ะ เปาะเย๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
265 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
266 จ้างโครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
267 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  29  มิถุนายน  2563
268 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  29  มิถุนายน  2563
269 โครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  26  มิถุนายน  2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 16,275 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 17}100 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,450 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 17,275 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 16,275 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,700 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ เป็นเงิน 15,275 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 15,300 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
278 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหินกล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สายบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
279 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหินกล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สายบ้านลาเมาะนอก  16  มิถุนายน  2563
280 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
281 ซื้อจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
282 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ระดับ ซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
284 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 3-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
285 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะไม้,ชุดโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
286 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
287 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
288 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำระบบประปาที่ ศพด.บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
290 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  1 พฤษภาคม 2563
291 จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
292 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
293 จ้างโครงการจ้างถางป่า 2 ข้าง ถนนสายลาเมาะนอกระยะทางยาว 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ยว ข้างละ 3.50 เมตร และหมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ยวข้างละ 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
294 โครงการจ้างถางป่า 2 ข้าง ถนนสายลาเมาะนอกระยะทางยาว 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ยว ข้างละ 3.50 เมตร และหมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ยวข้างละ 3.50 เมตร  22 เมษายน 2563
295 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน ๖,๒๑๑ บาท  15 เมษายน 2563
296 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
297 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
298 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
299 จ้างทำป้ายไวนิลมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค -19) เข้าสูหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด 200400 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
300 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอัสวานี บูงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
301 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสาวรอฮีหม๊ะ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
302 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
303 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาว อลิสา วาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
304 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
305 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ( นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
306 จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจและประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
307 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ( นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
308 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
309 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน (นางสาวมารียา เจ๊ะน๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
310 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (ดอเล๊าะ มะเซ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
311 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นายอับดุลกาเดร์ บอเตาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
312 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
313 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูน (นายฟัฎดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
314 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายเดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
315 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
316 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
317 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
318 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวรอบียะห์ เจะนิ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
319 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
320 จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
321 จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อัคคีภัย) หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
323 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-001 สายวัดสวนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวา  19 มีนาคม 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังยี่ห้อ eminent ขนาด 18,000 พร้อมติดตั้ง ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
325 ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
326 โครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3  12 มีนาคม 2563
327 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
328 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
329 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
330 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  2 มีนาคม 2563
331 ซื้อวัสดุซ่อมแซมความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
332 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
333 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  18 กุมภาพันธ์ 2563
334 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
335 ซื้อวัสดุ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
336 ซื้อจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์(รูปคู่)พร้อมกรอบ และกรอบรูป ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
337 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร ลึก 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
338 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหารมาชิกสภาและพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
339 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร ลึก 1.50 เมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
344 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ศพด.ลาเมาะนอก(นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
345 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-001 สายวัดสวนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สาย  14 มกราคม 2563
346 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีคัดเลือก  14 มกราคม 2563
347 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
348 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศพด.ม.5 )นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
349 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศพด.ม๕ ) นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
350 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือน กันยายน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
351 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ม.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
352 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายใน อบต.(นางสาวรอบียะ๊ เจะนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
354 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
355 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียนเลขที่ บฉ 6841 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
356 ซื้อจัดซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
357 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
358 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
359 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต(นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
360 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโด่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
361 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
362 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. ( อลิษา วาเละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
363 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
364 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของ อบต. (นายเดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
365 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
366 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  3 มกราคม 2563
367 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอาแซ ตาเยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
368 จ้างดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ(นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
369 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรออีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
370 จ้างดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสสาวอัสวมนีย์ บุงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
371 จ้างดูแลต้นไม้หรือสาวนไม้ประดับ (นายดอเล๊าะ มะเซ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
372 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
373 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย(นายฟัฏดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
374 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอาซมิง เจ๊ะฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
375 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอายือมิ่ง กาเจร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
376 จ้างทำความสะอาดและสถานที่ของอบต.รือเสาะออก (เดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
377 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายหนุ๊ แวกาจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
378 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะยี สะแม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
379 จ้างดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ(นายอับดุลกาเดร์ บอเตาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
380 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
381 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
382 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศพด.ลาเมาะนอก(น.ส.กัลป์ซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
383 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ศพด.ลาเมาะนอก(น.ส.มารียา เจ๊ะน๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
384 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ศพด.ลาเมาะนอก(นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
385 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอัสมี อาลีมูซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
386 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และสนามหญ้าภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก(น.ส.อารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
387 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านลาเมาะนอก  26 ธันวาคม 2562
388 จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
389 จ้างซ่อมแซม ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
390 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายรอบสนามกีฬา,หมู่ที่ 5 สายบาโงและสายลือโบร์ ลาเมาะใน โดยวิธีคัดเลือก  24 ธันวาคม 2562
391 จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
393 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
394 ซื้อซื้อแบตเตอรี่ สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บจ 4239(รถยนต์บรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
395 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายรอบสนามกีฬา,หมู่ที่ 5 สายบาโงและสายลือโบร์ ลาเมาะใน  13 ธันวาคม 2562
396 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
397 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ใน ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
398 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
399 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
400 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
401 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  3 ธันวาคม 2562
402 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)  3 ธันวาคม 2562
403 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายกูโบร์ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  2 ธันวาคม 2562
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
405 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
406 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  19 พฤศจิกายน 2562
407 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
408 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
409 จ้างจ้่างเหมาบุคคลภายนอกถางป่าริมถนน 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 ระยะทางยาว 6,300 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ 2.50 เมตร และหมู่ที่ 5ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.50 เมตร ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
410 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขอเชิญชวนให้ผู้สุงอายุที่จะอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
411 จ้่างเหมาบุคคลภายนอกถางป่าริมถนน 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  11 พฤศจิกายน 2562
412 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายกูโบร์ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  12 กันยายน 2562
413 จ้างจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (Website) องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
414 ซื้อโครงการงานประเพณีกวนอาซูรอประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562