ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ 7  มิถุนายน  2564
2 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม 7  มิถุนายน  2564
3 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง 7  มิถุนายน  2564
4 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ 1  มิถุนายน  2564
5 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
6 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ 21 พฤษภาคม 2564
8 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค 21 พฤษภาคม 2564
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2564
10 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
11 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
12 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก 7 เมษายน 2564
13 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
14 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
15 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 8 มีนาคม 2564
16 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี 1 มีนาคม 2564
17 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
18 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ 25 กุมภาพันธ์ 2564
19 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ 25 กุมภาพันธ์ 2564
20 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
21 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
22 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี 23 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
25 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
26 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
27 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
30 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
31 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
32 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
33 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
34 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
35 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
36 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
39 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก 20 ตุลาคม 2563
40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 20 ตุลาคม 2563
41 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 7 ตุลาคม 2563
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 5 ตุลาคม 2563
43 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
44 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) 10 กุมภาพันธ์ 2021
45 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
46 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021