ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
2 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
3 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  25 พฤศจิกายน 2564
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
5 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
6 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
8 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
9 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7769 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
10 จ้างจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
11 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
12 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
14 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
15 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
16 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
17 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
18 จ้างเหมาบริการคนกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
19 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
20 จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
21 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
22 จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
23 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
24 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
25 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
30 จ้างจ้างทำถังขยะอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
31 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  17 กันยายน 2564
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
33 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
36 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
37 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
38 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ  1 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
42 ซื้อย่างมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
47 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะสูแอ-ต่อจากถนนเดิม บ้านหน้าเกษตร โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2564
52 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  19 กรกฎาคม 2564
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
55 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
58 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
59 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
61 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  16  มิถุนายน  2564
62 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
65 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  9  มิถุนายน  2564
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4  31 พฤษภาคม 2564
67 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดธารโต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
68 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
69 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
70 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
73 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลธารโต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
74 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
75 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
76 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
77 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
79 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
80 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) ของกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
83 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
84 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
85 ซื้อจัดซื้ออินทผาลัม ข้าวสาร โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
87 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
90 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
92 ซื้อเครื่องพิมพ์สีของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
95 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
101 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-๑๖๓๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
102 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
104 จ้างทำผ้าเต็นท์ทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
105 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
106 จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
107 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
108 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิกชุดบีบอัดขยะและคายขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
109 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
110 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
111 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายอ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
112 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  17 ธันวาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  16 ธันวาคม 2563
114 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สาย 12 หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  16 ธันวาคม 2563
115 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
116 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
117 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
118 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  4 ธันวาคม 2563
119 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
120 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
123 ซื้อจัดซื้อข้าวสาร-น้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
124 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
125 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
126 เช่าเต็นท์พร้อมเวที และเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
127 จ้างเหมาบริการทำกระทงเพื่อใช้ประกอบในการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
129 จ้างเหมาบริการจัดทำโป๊ะสำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
130 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
131 จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
132 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  25 กันยายน 2563
133 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
134 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
136 โครงการเจาะบ่อบาดาล  15 กันยายน 2563
137 โครงการขุดลอกคลองถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านปูยุค ตำบลธารโต  15 กันยายน 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
139 ซื้อชุด อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
141 ซื้อแก๊ส LPG และผงเคมี ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
142 ซื้อถังขยะแบบเข่ง จำนวน ๔๐ เข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
143 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
144 ซื้อแผงกันและกรวยจราจร ตามโครงกาารตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
146 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการวันอาซูรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
147 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
148 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  28 สิงหาคม 2563
149 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
153 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
157 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
158 เช่าเต็นท์พร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
159 ซื้อกระเป่าใส่เอกสารและเอกสารในการฝึกอบรมโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
161 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  14 สิงหาคม 2563
162 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
164 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
165 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
166 ขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  9 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ฯ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและพิมเสนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
168 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
169 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สามัคคี หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
170 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ โดยวิธีคัดเลือก  24 กรกฎาคม 2563
171 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
172 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
173 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
174 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
175 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
176 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  3 กรกฎาคม 2563
177 ซื้อวัสดุซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
178 จ้างจ้างเหมาขุดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
180 ซื้อโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
181 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
182 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
183 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
184 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้ และไม้อัด งานโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
187 ซื้อแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
188 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
189 ก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.  1  มิถุนายน  2563
190 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
192 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
193 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  22 พฤษภาคม 2563
194 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
195 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
197 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานกิจการประปา กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
198 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5693 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
201 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
202 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
203 จ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายเป๊าะวอมิง หมู่ที่ 6 บ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
204 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก  27 เมษายน 2563
205 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 ยะล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
207 จ้างก่อสร้างก่อโครงถนน คสล.สายถนนแยกซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกษตร กว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม.หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก  23 เมษายน 2563
208 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)  22 เมษายน 2563
209 ล้างแอร์สำนักงาน  17 เมษายน 2563
210 จ้างจ้างซ่อมปั้มน้ำ สระนิคม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
212 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3320 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
217 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
218 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
219 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
220 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
221 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
222 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7  2 เมษายน 2563
223 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
224 ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
227 จ้างจ้างเหมาโค่นต้นไม้และรายกิ่งบริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
231 ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าหวัง บ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.  18 มีนาคม 2563
232 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.  18 มีนาคม 2563
233 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (หอถังสูงแบบแซมเปญ)  18 มีนาคม 2563
234 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
235 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ (ระบบปะปาสระนิคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
236 ซื้อซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
237 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดิ่ม โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
238 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
239 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
241 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำสระนิคม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
242 จ้างเชื่อมพร้อมติดตั้งท่อสูบและท่อส่งน้ำงานประปา พร้อมปักเสาไฟและดึงสายไฟ บริเวณสระนิคมล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
243 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
246 จ้างทำตั๋วตลาดนัดธารโต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
249 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงานของคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
251 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
252 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
253 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเดินระบบไฟและตรวจเช็คระบบน้ำมันรถบรรทุกขยะ ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
255 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
256 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
257 ซื้อเก้าอี้ทำงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
258 ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
259 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
260 ซื้อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดความยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
261 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
263 ซื้อต้นทุเรียนหมอนทองและปุ๋ยใช้กับต้นอ่อนและเร่งยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
264 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
265 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำบริเวณสระนิคมบนและล่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
266 ซื้อจัดซื้อสายสะพานและมงกุฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
267 จ้างค่าเช่าเวทีและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโป๊ะสำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง และหลอดไฟ LED ใช้สำหรับติดบริเวณกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
269 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
270 จ้างเหมาบริการชุดการแสดงในพิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
271 จ้างเหมาบริการทำกระทงเพื่อใช้ประกอบในการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
273 จ้างเหมาแรงงานในงานบริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
274 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
275 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  30 ตุลาคม 2562
276 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
277 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
278 จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
279 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
280 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
281 จ้างเหมาแรงงานในงานบริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
282 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวนว ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
283 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
284 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ อัตรา ระเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
285 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
286 จ้างเหมาบริการเก็บค่าหัวตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562