ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 6 สิงหาคม 2563
2 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
4 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโต๊ะแปแนะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
5 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2563
6 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิซอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
8 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 8 กรกฎาคม 2563
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
11 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง 25  มิถุนายน  2563
13 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
14 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
15 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
17 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรนสีเหลือง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
18 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
19 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงโฮล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
21 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
22 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
23 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
24 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2563
25 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
27 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
28 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
29 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข ๒๓๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
30 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2563
31 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 28 เมษายน 2563
32 จ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 27 เมษายน 2563
34 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอนและสลามัตฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ.1441 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
35 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-009 สายแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24 เมษายน 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์พกพาและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
45 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 เมษายน 2563
46 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 17 เมษายน 2563
47 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 เมษายน 2563
48 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
50 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
52 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
53 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กและชั้นวางเหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
56 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2563
57 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
60 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
61 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
62 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
63 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
64 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 30 มีนาคม 2563
65 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 27 มีนาคม 2563
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
67 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
68 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
70 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
72 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
73 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 23 มีนาคม 2563
74 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 มีนาคม 2563
75 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
77 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 มีนาคม 2563
78 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2563
79 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
81 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
83 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
86 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
87 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
88 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
89 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
90 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
91 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กุมภาพันธ์ 2563
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กุมภาพันธ์ 2563
93 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
94 จ้างจ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
95 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
96 ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
97 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
98 จ้างจ้างหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
99 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
100 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 29 มกราคม 2563
101 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 29 มกราคม 2563
102 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 28 มกราคม 2563
103 เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 28 มกราคม 2563
104 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
105 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
106 ซื้อจัดซื้อรางวัล สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่าเสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
107 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
108 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
109 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
110 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
111 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 27 ธันวาคม 2562
112 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
113 จ้างขุดลอกคลองสุงามาตีและคูดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
114 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
115 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2562
116 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
118 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
119 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
120 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างโครงการติดตั้งเสาอากาศทาวเวอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
122 จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
123 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
124 จ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
125 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 31 ตุลาคม 2562
126 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
127 โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
129 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
130 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
131 โครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
132 จ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับปฐมพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
133 เช่าจ้างเหมาบริการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
134 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
135 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 2201 สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ภายในสำนักงาน อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
136 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 25 กันยายน 2562
137 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ เนื้อหาปลูกฝังความรักชาติ การเป็นคนดีของสังคมและการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
138 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
140 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
141 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
142 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
143 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
144 จ้างจ้างทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับรับบริการ ตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
145 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
146 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
147 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
148 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
149 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 กันยายน 2562
150 ซื้อจัดซื้อกล้าพันธ์ไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
151 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED 56 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
152 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
153 จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอแซ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
154 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
155 จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
156 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
157 จ้างเหมาบริการตกแต่ง จัดสถานที่ เวทีงานและ ซุ้มงาน จำนวน 5 จุด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
158 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลำไย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
159 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
160 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
161 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
162 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
163 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
165 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
166 จ้างจ้างเหมาไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
167 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562
168 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2562
169 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
170 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง( สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
171 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
173 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
174 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
175 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายพงมือยา - กาแลจีนอ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 7  มิถุนายน  2562
176 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
177 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
178 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
179 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
180 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
181 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
182 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
183 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
184 จ้างโครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายติดเขตปิตูมุดี - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
186 ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน (อินทผาลัม) มอบให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
187 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
188 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 11 เมษายน 2562
189 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2562
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
192 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
193 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
194 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) กองช่าง เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
195 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
196 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบพับขาได้) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
197 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
198 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562