ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
2 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
3 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
4 จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
5 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเปิดทึบ มอก.) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พาร์ทิชั่น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
11 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
13 ซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน คือ อินทผาลัม มอบให้แก่มัสยิดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
14 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 8 เมษายน 2564
15 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 2 เมษายน 2564
16 ซื้อวัสดุในการจัดงานโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
17 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่จุดเช็กอิน สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
18 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
20 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
21 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
22 จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ ๓ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
24 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 2 มีนาคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
28 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564
30 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
31 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
33 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (เมืองโบราณยะรัง) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
34 ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งบริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
35 จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
36 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
37 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 มกราคม 2564
38 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 15 มกราคม 2564
40 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คนยะรัง รักษ์สะอาด) พร้อมประกอบโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
41 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 13 มกราคม 2564
42 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
43 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
44 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 23 ธันวาคม 2563
46 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
47 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 022 สายพงมือยา - ต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 7 ธันวาคม 2563
48 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ยะรัง หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
50 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านพงสตาและหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 24 พฤศจิกายน 2563
51 จ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
52 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
53 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี(ตอน 2) หมู่ที่ ๕ บ้านพงสตาและหมู่ที่ ๖ บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 13 พฤศจิกายน 2563
54 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
55 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
56 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa ๒๒๐๑ สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ภายในสำนักงาน อบต.ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
57 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 12 ตุลาคม 2563
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ. 98 - 012 สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 12 ตุลาคม 2563
59 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 022 สายพงมือยา - ต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 12 ตุลาคม 2563
60 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 12 ตุลาคม 2563
61 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี(ตอน 2) หมู่ที่ ๕ บ้านพงสตาและหมู่ที่ ๖ บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2563
62 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านพงสตาและหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2563
63 จ้างจ้างทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
67 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2563
68 จ้างจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
69 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
70 จ้างจ้างเหมาเดินสายระบบแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
71 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุคงทนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
73 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ (เมืองโบราณยะรัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
76 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างเสริมนวัตกรรมจากขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
77 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2563
78 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2563
79 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2563
80 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
81 ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
82 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
83 จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26 สิงหาคม 2563
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 25 สิงหาคม 2563
85 จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 สิงหาคม 2563
86 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
87 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
88 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 6 สิงหาคม 2563
89 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
91 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโต๊ะแปแนะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2563
93 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิซอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
95 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 8 กรกฎาคม 2563
96 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
98 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
99 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง 25  มิถุนายน  2563
100 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
101 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
102 จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
104 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงโฮล) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
105 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
106 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรนสีเหลือง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ ฯ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
108 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
109 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
110 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
111 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤษภาคม 2563
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
115 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข ๒๓๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
116 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
117 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2563
118 จ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
119 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 28 เมษายน 2563
120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98 - 009 สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 27 เมษายน 2563
121 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอนและสลามัตฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ.1441 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-009 สายแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24 เมษายน 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์พกพาและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
126 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล) เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
132 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 เมษายน 2563
133 โครงการก่อสร้างอาคารแสดงวัตถุโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 เมษายน 2563
134 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 17 เมษายน 2563
135 จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
138 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
139 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
141 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 4799 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
142 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
143 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กและชั้นวางเหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
144 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2563
145 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 3 เมษายน 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
147 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
149 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
150 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
151 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
152 จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 30 มีนาคม 2563
153 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 27 มีนาคม 2563
154 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
155 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
156 จ้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านกำนัน-กูแบกีลิง หมู่ที่ 1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
158 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
159 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
161 จ้างก่อสร้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 23 มีนาคม 2563
162 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 20 มีนาคม 2563
163 จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
165 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 มีนาคม 2563
166 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 16 มีนาคม 2563
167 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
169 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
170 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
171 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
172 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
174 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
175 โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
176 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
177 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
178 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
179 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 สายลำใย 5 หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 3 บ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กุมภาพันธ์ 2563
180 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงรายอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กุมภาพันธ์ 2563
181 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
182 จ้างจ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
183 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
184 ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
185 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
186 จ้างจ้างหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ตามโครงการสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
187 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 29 มกราคม 2563
188 จ้างปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
189 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 29 มกราคม 2563
190 ก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ คลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 28 มกราคม 2563
191 เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ. 98-001 สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 28 มกราคม 2563
192 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
193 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
194 ซื้อจัดซื้อรางวัล สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่าเสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
195 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
196 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
197 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
198 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 27 ธันวาคม 2562
199 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
200 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
201 จ้างขุดลอกคลองสุงามาตีและคูดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
202 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
203 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2562
204 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
207 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
208 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
209 จ้างโครงการติดตั้งเสาอากาศทาวเวอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
210 จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
211 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
212 จ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
213 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 31 ตุลาคม 2562
214 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
215 โครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
216 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
217 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
218 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
219 โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
220 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
221 จ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับปฐมพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
222 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 2201 สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ภายในสำนักงาน อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
223 เช่าจ้างเหมาบริการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
224 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 25 กันยายน 2562
225 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ เนื้อหาปลูกฝังความรักชาติ การเป็นคนดีของสังคมและการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
226 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
227 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
228 จ้างจ้างทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับรับบริการ ตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
231 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
232 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
233 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
234 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
235 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
236 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
237 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 กันยายน 2562
238 ซื้อจัดซื้อกล้าพันธ์ไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
239 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED 56 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
240 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
241 จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอแซ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
242 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
243 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
244 จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
245 จ้างเหมาบริการตกแต่ง จัดสถานที่ เวทีงานและ ซุ้มงาน จำนวน 5 จุด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
246 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลำไย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
247 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
248 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
249 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
250 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
252 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
253 จ้างจ้างเหมาไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
254 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
255 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562
256 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2562
257 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
258 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง( สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
261 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
262 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
263 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายพงมือยา - กาแลจีนอ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 7  มิถุนายน  2562
264 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
265 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
266 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
267 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
268 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
269 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
270 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
272 จ้างโครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
273 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายติดเขตปิตูมุดี - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
274 ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน (อินทผาลัม) มอบให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
275 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
276 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 11 เมษายน 2562
277 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2562
278 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
280 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
281 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
282 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) กองช่าง เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
283 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
284 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบพับขาได้) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
285 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
286 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
287 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 9 กุมภาพันธ์ 2021
288 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูด กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ยะรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021