ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
2 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2563
3 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
4 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
5 จ้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
6 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดมะปริง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
7 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
9 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปาะยา หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
11 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
12 จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ ที่วางอาหารและชุดรับประทานอาหารโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
13 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
14 จ้างรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
16 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตตำบลจะรัง จำนวน 50 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
19 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
20 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
21 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
22 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
23 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
24 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกะดี หมู่ที่1 , ระบบประปาหมู่บ้านสะแปนอง หมู่ที่ 5 และระบบประปาหมู่บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
27 ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
28 ซื้อทรายกรองน้ำ คาร์บอน และแมงกานิส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
29 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
30 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
31 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
32 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
33 เช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
34 จ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดง สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
35 เช่าสนามฟุตบอล เดอะ ฟาตอนี สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
36 ซื้อน้ำดื่มและน้ำดื่มเกลือแร่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
37 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 19 สิงหาคม 2563
38 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ชุุดกีฬาและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 อบต.จะรัง คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
40 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
41 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 สิงหาคม 2563
42 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 สิงหาคม 2563
43 ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
44 ซื้อวัตถุดินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและขนมหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
46 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
48 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
50 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
51 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านสะแปอิง - กูโบร์นาชา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
52 จ้างยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
53 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สาย รพช. - บ้านปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
54 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายปาเฮง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
55 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15  มิถุนายน  2563
56 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15  มิถุนายน  2563
57 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน ป้ายไฟตัวอักษรแอลอีดีเฟล็กข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
58 จ้างป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1441 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
59 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
60 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี คศ.1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
61 จ้างจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 27 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
62 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
63 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
64 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
65 จ้างปรับปรุุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
66 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
67 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 13 เมษายน 2563
68 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมุูเล็ง หมู่ที่ 5 และระบบประปาในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
69 จ้างขยายท่อเมนประปา สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
70 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง - สายสาบัน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
71 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
72 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
73 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
74 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
75 ซื้อทรายกรองประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา ในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเ 27 มีนาคม 2563
76 จ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
77 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
78 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
79 จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านกะดี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
80 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาฆอกีแย หมู่ที่ 3 - บ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
81 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
82 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
84 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไวต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
86 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
87 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลจะรัง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามัสยิดปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
88 เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
89 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
90 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
91 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
92 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
95 ซื้อชุดแปรงสีฟันยาสีฟันเด็ก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง สุขภาพฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
96 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
97 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
98 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
99 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. ริมคลอง - บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
100 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูย๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
101 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูมีเน๊าะ - บ้านจูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
102 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
103 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจูซิง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 มกราคม 2563
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
107 จ้างจ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดงและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
108 ซื้อจัดซื้อของรางวัลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
109 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
110 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
111 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 30 ตุลาคม 2562
112 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
113 จ้างก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็ม บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
114 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็ม บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15 ตุลาคม 2562
115 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15 ตุลาคม 2562
116 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
117 จ้างปรับปรุงตลาดนัดมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
118 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
119 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
120 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
121 ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562
122 ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562
123 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง 16 กันยายน 2562
124 ซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
125 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
126 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟส่องสว่าง Post Top ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง จำนวน 2 ต้นและสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 สิงหาคม 2562
127 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
128 ซื้อชุดฝึกอบรม จำนวน 35 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
129 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเจ๊ะโซ๊ะ - แมะซง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
130 จ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
131 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สาย รพช. - ปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
132 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเวาะเลาะ - บ้านเจ๊ะกา หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
133 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านแมะเน๊าะ - ยาแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
134 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านครูมีเน๊าะ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
135 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สาย รพช. - บ้านโต๊ะกู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
136 ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
137 ซื้อน้ำผลไม้และขนมเค้ก สำหรับโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
138 ซื้อพันธุ์ต้นไม้และดินปลูกสำหรับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
139 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
143 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 110 จุด ๆ ละ 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
144 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ อบต. ทะเบียน กค - 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
145 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
146 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
147 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนเพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟีตรี ค.ศ. 1440 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
148 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
149 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี คศ. 1440 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
150 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 22 พฤษภาคม 2562
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
152 ซื้อจัดซื้อผลอินทผาลัมและน้ำตาลทรายเพื่อละศีลอดตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
153 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
154 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
155 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ถัง และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
159 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่วางอาหาร จานข้าว ถ้วยแกง ถ้วยขนมหวาน ข้อนกินข้าว โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
160 ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
161 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาแลยง - บ้านเวาะแล หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
162 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมาะวอ - ที่นา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
164 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาแลยง - บ้านเวาะแล หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
165 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
167 จ้างเช่าเต็นท์ และจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
168 จ้างทำป้ายไวนิล และวุฒิบัตร ตามโครงการวันวิชาการ สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2562