ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ? 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
2 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 100 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
3 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อประขาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  13 ธันวาคม 2564
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
7 ทำป้ายนับคะแนนและโครงไม้รถแห่  18 พฤศจิกายน 2564
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
9 จ้างป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  12 พฤศจิกายน 2564
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 601 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
12 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ? ป.6 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 601 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 วัน  11 พฤศจิกายน 2564
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายกูโบร์พลี - บือเจาะ หมู่ที่ 3 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
14 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
15 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
16 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
17 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
18 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2564
19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
20 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
21 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านแบปา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
22 โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  22 กันยายน 2564
23 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
24 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
25 จ้างขยายท่อเมนประปา สายจะรัง - แพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
26 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
27 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกูลีช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
28 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
29 จ้างขยายท่อเมนประปานาหอม หลัง อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
30 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา - ศูนย์บำบัด - บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
31 จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้ผู้ด้อยโอกาสสำหรับใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
33 จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านมะยา - สนามฟุตบอลเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
34 จ้างขยายท่อเมนประปา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
35 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับพัฒาผู้เรียน (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 83 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
38 โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 กันยายน 2564
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
42 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
43 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา ? ศูนย์บำบัด ? บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  10 กันยายน 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
45 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดคั้ง จำนวน 15 เครื่อง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรังแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่องและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
52 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
53 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
54 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
55 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
56 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
57 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
58 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
59 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
60 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
61 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
62 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
63 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
64 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
65 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ฮศ. 1442 และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิค - 19 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
66 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน 7 หลัง ณ สถานที่กักกันตัวตามมาตรการป้องกันโควิค -19 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
67 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  24  มิถุนายน  2564
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
71 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง จำนวน 56 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
72 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
74 ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
75 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภา  17 พฤษภาคม 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
78 จ้างขาตั้งถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ขนาดกว้าง 20.00 ซม. ยาว 140.00 ซม. และสูง 40.00 ซม. จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
80 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 29 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
81 จ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ.1442 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
84 จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
85 ซื้อของรางวัลโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
86 ซื้ออินทผาลัม น้ำตาลทราย และน้ำหวาน สำหรับโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
87 เช่าเต็นท์ โต๊ะ ที่วางอาหาร และชุดรับประทานอาหาร สำหรับโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
88 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
89 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
90 จ้างเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
91 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
92 เสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 มีนาคม 2564
93 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2564 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
94 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
95 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เพื่อใช้งานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 ? 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย  11 มีนาคม 2564
96 จ้างเช่าเต็นท์และจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 ? 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะ  11 มีนาคม 2564
97 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนและประดับไฟวงเวียน หมู่ที่ 5 บ้านมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลจะรัง จำนวน 76 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
99 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ชุดกีฬา และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง และสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
100 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
101 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โครงการสานสัมพันธ์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
104 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
105 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
106 จ้างขยายท่อเมนประปา สายประปาปิยา หมู่ที่ 2 - หน้าบ้านมะโรงสี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
107 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโตะเวาะ - หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
109 รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  1 กุมภาพันธ์ 2564
110 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
111 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
113 จ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
114 จ้ดจ้างทำครุภัณฑ์อื่น ที่อาบน้ำศพ ่จำนวน 9 ชุด และที่หามศพ จำนวน 10 ชุด  26 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
117 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  14 ธันวาคม 2563
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
119 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  7 ธันวาคม 2563
120 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  16 พฤศจิกายน 2563
121 จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
122 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่ 1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  23 กันยายน 2563
123 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดมะปริง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
124 จ้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
125 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
126 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
127 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
128 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปาะยา หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
129 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
130 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
131 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง - บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
132 จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ ที่วางอาหารและชุดรับประทานอาหารโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
133 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตตำบลจะรัง จำนวน 50 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
135 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
136 จ้างรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
139 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
140 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
141 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
142 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
143 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
144 ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
145 ซื้อทรายกรองน้ำ คาร์บอน และแมงกานิส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
146 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
147 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
148 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
149 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
150 เช่าสนามฟุตบอล เดอะ ฟาตอนี สเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
151 จ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดง สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
152 ซื้อน้ำดื่มและน้ำดื่มเกลือแร่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
153 เช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ สำหรับโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะปริง ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
154 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  19 สิงหาคม 2563
155 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ชุุดกีฬาและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 อบต.จะรัง คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
157 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
158 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2563
159 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูคาเร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  9 สิงหาคม 2563
160 ซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
161 ซื้อวัตถุดินเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและขนมหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
163 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
166 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
167 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
168 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สาย รพช. - บ้านปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
169 จ้างยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
170 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านสะแปอิง - กูโบร์นาชา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
171 จ้างบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายปาเฮง - ริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
172 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15  มิถุนายน  2563
173 ยกระดับถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15  มิถุนายน  2563
174 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน ป้ายไฟตัวอักษรแอลอีดีเฟล็กข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
175 จ้างป้ายไวนิล เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1441 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
176 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียน เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี คศ.1441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
177 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
178 จ้างจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง จำนวน 27 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
180 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
181 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตอบต.จะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
182 จ้างปรับปรุุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
183 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
184 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  13 เมษายน 2563
185 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมุูเล็ง หมู่ที่ 5 และระบบประปาในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
186 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง - สายสาบัน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
187 จ้างขยายท่อเมนประปา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
188 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
189 จ้างขยายท่อเมนประปา สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
190 จ้างขยายท่อเมนประปา สายบ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
191 จ้างขยายท่อเมนประปา สายมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
192 จ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
193 ซื้อทรายกรองประปา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา ในโรงเรียนบ้านตูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด คุณภาพดี โดยวิธีเฉพาะเ  27 มีนาคม 2563
194 จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านกะดี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
195 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
196 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
197 จ้างก่อสร้างก่อสร้างงานเรียงหินยาแนวสระเก็บน้ำ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
198 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาฆอกีแย หมู่ที่ 3 - บ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
199 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
201 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
202 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไวต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
203 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
204 เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
205 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลจะรัง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามัสยิดปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
206 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
207 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
208 จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
209 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซื้อชุดแปรงสีฟันยาสีฟันเด็ก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง สุขภาพฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
213 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
215 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. ริมคลอง - บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
217 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจูซิง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
218 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูย๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
219 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
220 จ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
221 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูมีเน๊าะ - บ้านจูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  29 มกราคม 2563
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
224 จ้างจ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดงและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
225 ซื้อจัดซื้อของรางวัลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
226 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
227 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
228 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  30 ตุลาคม 2562
229 จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
230 จ้างก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็ม บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
231 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15 ตุลาคม 2562
232 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็ม บ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  15 ตุลาคม 2562
233 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
234 จ้างปรับปรุงตลาดนัดมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
235 จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
236 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
237 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
238 ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  17 กันยายน 2562
239 ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์พลี - ริมคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  17 กันยายน 2562
240 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง  16 กันยายน 2562
241 ซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
242 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
243 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟส่องสว่าง Post Top ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง จำนวน 2 ต้นและสนามกีฬาฟุตบอลตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  23 สิงหาคม 2562
244 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
245 ซื้อชุดฝึกอบรม จำนวน 35 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
246 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเวาะเลาะ - บ้านเจ๊ะกา หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
247 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านแมะเน๊าะ - ยาแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
248 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านครูมีเน๊าะ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
249 จ้างบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สาย รพช. - ปะดอแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
250 จ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
251 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเจ๊ะโซ๊ะ - แมะซง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
252 จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สาย รพช. - บ้านโต๊ะกู หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
253 ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
254 ซื้อน้ำผลไม้และขนมเค้ก สำหรับโครงการวันตรุษอีดิลอัฏฮา (ฮารีรายออีดิลอัฏฮา) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
255 ซื้อพันธุ์ต้นไม้และดินปลูกสำหรับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
256 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
260 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 110 จุด ๆ ละ 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
261 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ อบต. ทะเบียน กค - 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
262 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
263 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้างเหมาบริการตัดหญ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
264 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งวงเวียนเพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟีตรี ค.ศ. 1440 และเฉลิมฉลองในการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
265 จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
266 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี คศ. 1440 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
267 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
268 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562  22 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อจัดซื้อผลอินทผาลัมและน้ำตาลทรายเพื่อละศีลอดตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
272 ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
273 ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
274 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ถัง และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
276 ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
277 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่วางอาหาร จานข้าว ถ้วยแกง ถ้วยขนมหวาน ข้อนกินข้าว โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
278 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาแลยง - บ้านเวาะแล หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
279 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาแลยง - บ้านเวาะแล หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
280 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
281 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมาะวอ - ที่นา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
282 จ้างเช่าเต็นท์ และจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
284 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
285 จ้างทำป้ายไวนิล และวุฒิบัตร ตามโครงการวันวิชาการ สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
286 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2562