ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
3 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
4 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
5 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
9 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่่บ้าน หมู่ที่ ๔ รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายโคกกอตาเบาะ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
12 จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
16 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง ยี่ห้อ TOYO จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่่บ้าน หมู่ที่ ๔ รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 เมษายน 2563
18 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง ยี่ห้อ TOYO จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
19 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
20 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
24 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๗๔-๐๐๒ สายบ้านแบและ หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลตันหยงจึงงา-เขตบ้านคลอง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
25 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. ๗๔-๐๐๘ สายสะพานจีน-ปาโฮะแฮกลางทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
26 จ้างเหมาทำป้ายการปฏิบัติตัวการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิค-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
29 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
30 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
31 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
33 จ้างทำป้ายประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อเลี้่ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
35 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านกำนัน-สายประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
36 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านรอพี-สามแยกอนามัย หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อเลี้่ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อเลี้่ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
39 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
40 จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
41 ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
44 จ้างเหมาประกอบอหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีง่บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
45 ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ๗ วันอันราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
46 จ้างทำป้ายโครงการ ๗ วันอันราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
47 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
48 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
49 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
50 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
51 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
52 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับฟังการบรรยายโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
53 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด เวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
55 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด เวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 13 พฤศจิกายน 2562
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
57 จ้างทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
58 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
59 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
60 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
61 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
62 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
63 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
64 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
65 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
66 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
67 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
68 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
69 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโต๊ะตีเต ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
70 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ บ้านโต๊ะตีเต - หมู่ที่ ๓ บ้านบาโลย ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
72 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง และยี่ห้อ TOYO จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
73 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง และยี่ห้อ TOYO จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
74 จ้างเหมาตรวจสภาพครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMENENT จำนวน ๙ เครื่อง และยี่ห้อ TOYO จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
75 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
76 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
77 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
78 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
79 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
81 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
82 จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
83 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
84 จ้างจัดทำเว็บไซต์ (Web site) (ต่อสัญญา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
85 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
86 จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
87 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านจาแบปะ (ข้างโรงเรียน) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
88 จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว หมู่ที่ ๒ ตำบล บาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
89 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านจาแบปะ (ข้างโรงเรียน) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
90 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
91 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านจาแบปะ (ข้างโรงเรียน) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
92 จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
93 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
94 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
95 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
96 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
97 จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
98 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
99 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
100 จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
101 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ ซอยประปาถึงดูซงปาแยและชลประทาน ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
102 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
106 จ้างทำแผ่นป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
107 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
108 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
109 จ้างทำแผ่นป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2562
110 จ้างทำแผ่นป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
115 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
116 จ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ตามโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
117 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
118 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (จากซอยบ้านแบแม หมู่ที่ ๒ ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ รอยต่อเขต อบต.กระหวะ) ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
120 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 28 พฤษภาคม 2562
121 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 28 พฤษภาคม 2562
122 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
125 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน ๔๒๕ คน ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
126 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
128 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
129 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นาแบเลาะปิยา หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
130 ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562